Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. URZĄD MIEJSKI
  1. Urząd Miejski
   • URZĄD MIEJSKI w ZDZIESZOWICACH »»
  2. Świadczone usługi
   • Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne »»
   • Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne »»
   • Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne »»
   • Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne »»
   • Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne »»
   • Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne »»
   • Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych »»
   • Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej) »»
   • Fn-P/10 - Ulgi lokalne »»
   • GNR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości »»
   • GNR/02 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości »»
   • GNR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy »»
   • GNR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności »»
   • GNR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia »»
   • GNR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • GNR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości »»
   • GNR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów »»
   • GNR/09 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego uznania gospodarstwa rolnego za gospodarstwo rodzinne »»
   • GNR/10 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego posiadania kwalifikacji rolniczych »»
   • GNR/11 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego »»
   • GNR/12 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną »»
   • GNR/13 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej »»
   • GNR/14 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii »»
   • GNR/15 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków »»
   • GNR/16 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk »»
   • GNR/17 - Udzielenie bonifikaty od oplaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego »»
   • IN/01 - Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego »»
   • IN/02 - Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości »»
   • IN/04 - Przyznawanie dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu opałowego »»
   • IN/05 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego »»
   • IN/06 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej »»
   • IN/07 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej »»
   • IN/08 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży »»
   • IN/09 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych »»
   • IN/10 - Wydanie zaświadczenia o uiszczeniu przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych »»
   • IN/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych »»
   • IN/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką »»
   • IZP/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego »»
   • IZP/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu »»
   • OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych »»
   • OR/02 - Wnoszenie skarg, wniosków i petycji »»
   • OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu »»
   • OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej »»
   • OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »»
   • OŚ/02 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych »»
   • OŚ/03 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
   • OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje) »»
   • OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania »»
   • OŚ/06 - Udostępnienie informacji publicznej na wniosek »»
   • SO II/01 - Wydanie decyzji o uznaniu poborowego, któremu wręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu »»
   • SO II/02 - Wydanie decyzji o uznaniu poborowego, któremu wręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny »»
   • SO II/03 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza (poborowego) za samotnego »»
   • SO II/04 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom (poborowym) »»
   • SO II/05 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki »»
   • SO.05. - Zameldowanie na pobyt stały »»
   • SO.06. - Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy »»
   • SO.07. - Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące »»
   • SO.08. - Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej »»
   • SO.09. - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności »»
   • SO.10. - Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych »»
   • SO/01 - Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat »»
   • SO/02 - Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie niepełnoletniej »»
   • SO/03 - Wymiana dowodu osobistego »»
   • SO/04 - Wydanie zaświadczenia z dokumentów archiwum dowodów osobistych »»
   • SO/05 - Zgłoszenia NIP 1 , NIP 3 - zmiana numeru dowodu osobistego w bazie urzędu skarbowego »»
   • SO/06 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców »»
   • SO/07 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców »»
   • SO/08 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do spisu wyborców »»
   • SO/09 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie spisu wyborców »»
   • USC/01 - Rejestracja zgonów »»
   • USC/02 - Potwierdzenie danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego »»
   • USC/03 - Uzupełnienie akt stanu cywilnego »»
   • USC/04 - Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa »»
   • USC/05 - Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi »»
   • USC/06 - Zmiana imienia i nazwiska »»
   • USC/07 - Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego »»
   • USC/08 - Umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego »»
   • USC/09 - Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) »»
   • USC/10 - Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa w skróconym terminie »»
   • USC/11 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego »»
   • USC/12 - Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka »»
  3. Dane teleadresowe
   • Adres i numery ewidencyjne Urzędu Miejskiego »»
   • Numery telefonów w Urzędzie Miejskim stan na 2012-01-18 »»
  4. Podział organizacyjny
   • Burmistrz - Dieter Przewdzing »»
   • Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego »»
   • Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska »»
   • Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska »»
   • Struktura Urzędu »»
   • Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman »»
  5. Regulamin Organizacyjny
   • Regulamin Organizacyjny »»
  6. Oferty pracy
  7. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
   • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy »»
  8. Kontrole zewnętrzne
   • Kontrole w 2007 roku »»
   • Kontrole w 2008 roku »»
   • Kontrole w 2009 roku »»
   • Kontrole w 2010 roku »»
   • Kontrole w 2011 roku »»
   • Kontrole w 2012 roku »»
  9. Audyt i kontrole wewnętrzne
   • Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu »»
   • wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach »»
   • wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
   • wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach »»
   • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach »»
   • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy »»
   • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej »»
   • wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach »»
   • wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach »»
  10. System zarządzania jakością ISO 9001:2000
  11. Rejestry publiczne
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»

 2. BURMISTRZ
  1. Burmistrz
   • Burmistrz Zdzieszowic »»

 3. RADA MIEJSKA
  1. Rada Miejska kadencji 2010-2014
   • Komisja Rewizyjna »»
   • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • Komisja Samorządowo-Środowiskowa »»
   • Komisja Spraw Społecznych »»
   • Skład Rady Miejskiej »»
  2. Projekty uchwał 2010/2011
   • 2010-12-14 - Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-12-29 - Projekty uchwała na III Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-02-03 - Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-03-10 - Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-03-31 - Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-04-28 - Projekty uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-05-31 - Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-06-28 - Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-07-14 - Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-08-05 - Projekt uchwały na XI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-09-01 - Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-09-27 - Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-10-18 - Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-11-29 - Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-12-29 - Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-01-26 - Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-02-28 - Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-30 - Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-05-29 - Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-06-26 - Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-07-12 - Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-07-26 - Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
  3. Protokoły i plany sesji RM 2010/2011
   • 2010-12-01 - Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-12-14 - Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-12-29 - Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-02-03 - Protokół Nr IV/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-03-31 - Protokół Nr VI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-04-28 - Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-05-31 - Protokół Nr VIII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-06-28 - Protokół Nr IX/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-07-14 - Protokół Nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-07-18 - Protokół Nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-08-05 - Protokół Nr XI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-09-01 - Protokół Nr XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-09-27 - Protokół Nr XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-10-20 - Protokół Nr XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-12-29 - Protokół Nr XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-01-26 - Protokół Nr XVII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-02-08 - Protokół Nr XVIII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-02-28 - Protokół Nr XIX/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-30 - Protokół Nr XX/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-05-10 - Protokół Nr XXI/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-05-29 - Protokół Nr XXII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
  4. Ogłoszenia RM 2010/2011
   • 2010-12-14 - Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-12-29 - Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-02-03 - Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-03-10 - Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-03-31 - Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-04-28 - Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-05-31 - Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-06-28 - Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-07-14 - Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-07-18 - Zawiadomienie o drugim posiedzeniu X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-08-05 - Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-09-01- Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-09-27 - Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-10-20 - Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-11-29 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-12-29 - Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-02-26 - Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-02-28 - Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-30 - Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-05-29 - Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-06-26 - Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-07-12 - Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-07-26 - Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
  5. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
   • Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji »»
  6. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
   • Protokoły Komisji Spraw Społecznych - 2010 rok »»
  7. Komisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokoły
   • Protokoły Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 2010 rok »»
  8. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
   • Protokoły Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 2010 rok »»
  9. Komisja Rewizyjna - protokoły
   • Protokoły Komisji Rewizyjnej - 2010 rok »»

 4. AKTY PRAWNE
  1. Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)
   • 2010-12-01 - Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-12-01 - Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/10/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/3/10 w sprawie opiniii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Op. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej SP Zespołu Szpitali Pulmunologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. »»
   • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/4/10 w sprawie powołania i określenia skłaów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/5/10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/6/10 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/7/10 w sprawie zminy Statutu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/8/10 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/392/10 w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości »»
   • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/9/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez WiK na zad.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej (...) »»
   • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/11/10 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
   • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/12/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żyrowej »»
   • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/13/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej »»
   • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2011r. »»
   • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/15/10 w sprawie przyjęcia Statutu Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie uchwały budżetowej na 2011r. »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodartw domowych »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarez Gminy Zdzieszowice »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/21/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rday Sołeckiej w sołectwie Januszkowice »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/23/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/24/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/25/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rozwadza »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stara Część Miasta »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/28/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów I »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/29/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów II »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/30/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/31/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/32/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stare Osiedle »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/33/2011 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/34/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2011r. »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/35/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodraczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/36/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/37/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządowo-Środowiskowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/38/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r. »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2011r. »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/42/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zdzieszowice oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/44/2011 w sprawie umieszczeni atablic pamiątkowych »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowicepodmiotom niezaliczanym do sektora finansow publicznych »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/46/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/47/2011 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego i unieważnienia wyborów sołtysa »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/48/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Krępna »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/50/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/51/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej »»
   • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/52/2011 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
   • 2011-03-11 - Uchwała Nr V/53/2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
   • 2011-03-31 - Uchwała Nr VI/54/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2011-03-31 - Uchwała Nr VI/55/2011 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej »»
   • 2011-03-31 - Uchwała Nr VI/56/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/57/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji »»
   • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/58/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych »»
   • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/59/2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
   • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/61/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/62/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/63/2011 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych »»
   • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/64/2011 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarn »»
   • 2011-04-28- Uchwała Nr VII/60/2011 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/65/2011 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/66/2011 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/67/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz obciążenie nieruchomości położonej w Jasionej. »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Zdzieszowic na sprzedaż w drodze bezpreztargowej nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach n arzecz jej użytkownika wieczystego »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/70/2011 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice w 2011r. »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/71/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/72/2011 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/73/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/74/2011 w sprawiedokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/75/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/150/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice na lata 2007-2013 »»
   • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/76/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozwadza na lata 2008-2015 »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2010r. »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie udzielenia absolutorium BUrmistrzowi Zdzieszowic »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/79/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/80/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/81/2011 w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/82/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych knadydatach na ławników »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/83/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/84/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2011r. »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/85/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2011r. »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/86/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/87/2011 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
   • 2011-07-14 - Uchwała Nr X/88/2011 w sprawie dofinansowania inwestycji służacych ochronie powietrza »»
   • 2011-07-14 - Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-07-14 - Uchwała Nr X/90/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-08-05 - Uchwała Nr XI/91/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-09-01 - Uchwała Nr X/93/2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami »»
   • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/92/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/94/2011 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego »»
   • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/95/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych na obszarze Zdzieszowic i Rozwadzy »»
   • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/96/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych »»
   • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/100/2011 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązanie »»
   • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych »»
   • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/102/2011 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r. »»
   • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo Gminy Zdzieszowice »»
   • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/98/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/99/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję w latach 2012-2015 »»
   • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencje w latach 2012-2015 »»
   • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenei prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/108/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej na obszarze Zdzieszowic »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/109/2011 w sprawie przekazania skargi według właściwości »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/110/2011 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/111/2011 w sprawie zaniechania kontroli przez Komisję Rewizyjną »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowej »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/113/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. dla Gminy Zdzieszowice »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/114/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/115/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/116/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/117/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/118/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/119/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/120/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2012 »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/121/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/122/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Gadzińskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/123/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2011-11-29 - Uchwała Nr XVI/126/2011 w sprawie rozpatzrenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic oraz Dyrektora Zakładu Gospodraki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/124/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/125/2011 w sprawie przekazania skargi według właściwości »»
   • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/127/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r. »»
   • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/128/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r. »»
   • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/129/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
   • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/130/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 31 »»
   • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/131/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18 »»
   • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/132/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej »»
   • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/133/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach przy ul. Wolności »»
   • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/134/2012 w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do organizowania pracy z rodziną »»
   • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/135/2012 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/136/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/137/2012 w sprawie uchwały budżetowej na 2012r. »»
   • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/138/2012 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych »»
   • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/139/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice »»
   • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/140/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej »»
   • 2012-02-08 - Uchwała Nr XVIII/141/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. »»
   • 2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/143/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej »»
   • 2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/144/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/145/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie przyjęcia prgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012 »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/151/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Januszkowice »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krępna »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Oleszka »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/155/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rozwadza »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/156/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Żyrowa »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/157/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stara Część Miasta »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/158/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stare Osiedle »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/159/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Akacjowa-Zielona »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/160/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/161/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów I »»
   • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/162/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów II »»
   • 2012-05-10 - Uchwała Nr XXII/163/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. »»
   • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/165/2012 w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji »»
   • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/166/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. »»
   • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/167/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/168/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
   • 2012-06-14 - Uchwała Nr XXII/164/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r. »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/170/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2011r. »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/171/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszkowice »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/172/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/173/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krępna »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/174/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleszka »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/175/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwadza »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/176/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/177/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/178/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/179/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów II »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/180/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/181/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Akacjowa-Zielona »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/182/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/183/2012 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/184/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/185/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zdzieszowice »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/186/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/187/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/188/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębieu Krępna »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/189/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r. »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/190/2012 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r. »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/191/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/192/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/193/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Piastów I »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/194/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Stara Część Miasta »»
   • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/195/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/196/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18 »»
   • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/197/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego »»
   • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/198/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. »»
   • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/199/2012 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej »»
   • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/200/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków »»
   • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/201/2012 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-07-26 - Uchwała Nr XXV/202/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
  2. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2012r.
   • Zarządzenie Nr SG.120.1.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.10.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2012 »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.11.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.12.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podisnpektor w Referacie Budżetowo-Finansowym »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.13.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.2.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.3.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.4.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.5.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.6.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.7.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.8.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.9.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzaia informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone »»
  3. Zarządzenia Burmistrza w 2012r.
   • 2012-01-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.119.2012 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia »»
   • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.120.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.121.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2012r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
   • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.122.2012 w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów »»
   • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.123.2012 w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny »»
   • 2012-01-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.124.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
   • 2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.125.2012 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.126.2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.127.2012 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.128.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
   • 2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.129.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
   • 2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.130.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
   • 2012-02-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.131.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-02-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.132.2012 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-02-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.133.2012 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej »»
   • 2012-02-17 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.134.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
   • 2012-02-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.135.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej »»
   • 2012-02-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.136.2012 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
   • 2012-02-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.137.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych »»
   • 2012-02-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.138.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-02-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.139.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
   • 2012-03-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.140.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
   • 2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.141.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych »»
   • 2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.142.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych »»
   • 2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.143.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży »»
   • 2012-03-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.144.2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012 »»
   • 2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.145.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.146.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.147.2012 w sprawie szczegółowego trybu pracy komisji powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.148.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
   • 2012-03-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.149.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2012-04-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.150.2012 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2012r. »»
   • 2012-04-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.151.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2012-04-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.152.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-04-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.153.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2012-04-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.154.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-04-18 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.155.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
   • 2012-04-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.156.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-04-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.157.2012 w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011 »»
   • 2012-04-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.158.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-05-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.159.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2012-05-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.160.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2012-05-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.162.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-05-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.163.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
   • 2012-05-15 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.164.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-05-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.167.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-06-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.165.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
   • 2012-06-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.166.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej »»
   • 2012-06-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.168.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
   • 2012-06-06 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.169.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-06-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.170.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
   • 2012-06-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.171.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej »»
   • 2012-06-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.172.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2012-06-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.173.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
   • 2012-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.174.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.175.2012 w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa »»
   • 2012-06-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.176.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.177.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.178.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.179.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2012-07-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.180.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-07-23 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.181.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
   • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.182.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.183.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.184.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.185.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2012-07-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.186.2012 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia »»
   • 2012-08-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.187.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-08-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.202.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
   • 2012-08-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.203.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • 2012-08-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.212.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
  4. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
   • Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego »»

 5. AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
  1. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
   • Wykaz aktów Prawa Miejscowego »»
  2. Budżet
   • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r. »»
   • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r. »»
   • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
   • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
  3. Statut gminy
   • Statut gminy Zdzieszowice »»
  4. Plan Rozwoju Lokalnego
   • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006 »»
  5. Lokalny Program Rewitalizacji
   • Lokalny Program Rewitalizacji »»
  6. Strategia rozwoju
   • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice »»
  7. Gospodarka przestrzenna
   • Gospodarka przestrzenna »»

 6. FINANSE
  1. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r. »»
   • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r. »»
   • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r. »»
   • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
   • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r. »»
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r. »»
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r. »»
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r. »»
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r. »»
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r. »»
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r. »»
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r. »»

 7. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  1. Oświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014
   • Adamski Piotr »»
   • Borecki Antoni »»
   • Ciż Halina »»
   • Grądalska Rita »»
   • Józefiok Zbigniew »»
   • Klama Jerzy »»
   • Labisz Brygida »»
   • Mulorz Werner »»
   • Oleksin Bogdan »»
   • Osadzin Barbara »»
   • Paciorek Edward »»
   • Potas Mirosław »»
   • Wąsik-Kudla Monika »»
   • Wenio Stanisław »»
   • Wieczorek Antoni »»
  2. Oświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010
   • Antoni Borecki »»
   • Barbara Józefiok »»
   • Brygida Labisz »»
   • Dariusz Jucha »»
   • Halina Ciż »»
   • Jerzy Kuźmiuk »»
   • Jerzy Obstoj »»
   • Józef Sitko »»
   • Łukasz Sokołowski »»
   • Marek Szuster »»
   • Monika Wąsik-Kudla »»
   • Stanisław Wenio »»
   • Stefan Czarnecki »»
   • Werner Mulorz »»
   • Zenon Szot »»
  3. Oświadczenia majątkowe Burmistrza
   • Burmistrz Zdzieszowic - Dieter Przewdzing »»
  4. Oświadczenia majątkowe
   • Brygida Bukowińska - Sekretarz Gminy »»
   • Dorota Malik - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
   • Dorota Sulik - Kierownik Referatu Podatków i Opłat »»
   • Gabriela Mandala - Młodszy Referent w Referacie Podatków i Opłat »»
   • Jolanta Śledź - Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego »»
   • Mariola Korczak - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
   • Patrycja Mandalka - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
   • Piotr Lebok - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
   • Sabina Maczurek - Kierownik USC »»
   • Sybila Zimerman - Zastępca Burmistrza »»
   • Zdzisława Krukowska - Skarbnik Gminy »»
  5. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
   • Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach »»
   • Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej »»
   • Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji »»
   • Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach »»
   • Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej »»
   • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach »»
   • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej »»
   • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy »»
   • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej »»
   • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny »»
   • Kierownik Żłobka Samorządowego »»
   • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. »»

 8. OCHRONA ŚRODOWISKA
  1. Program Ochrony Środowiska
   • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice »»
  2. Plan Gospodarki Odpadami
   • Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice »»
  3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne »»
   • Decyzje wydane w 2007 r »»
   • Decyzje wydane w 2008 r »»
   • Decyzje wydane w 2009 r »»
   • Decyzje wydane w 2010 r »»
  4. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
   • Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego »»
   • Wprowadzenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach »»
  5. Odpady niebezpieczne
  6. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
   • Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice »»
  7. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
   • Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r. »»
   • Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r. »»
   • Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r. »»
   • Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie »»
  8. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
   • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach »»
  9. Rejestr działalności regulowanej
   • Rejestr działalności regulowanej »»

 9. OGŁOSZENIA
  1. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.
   • 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
   • 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
   • 2012-02-29 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej »»
   • 2012-02-29 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej »»
   • 2012-03-08 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
   • 2012-04-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
   • 2012-05-08 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona »»
   • 2012-05-14 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej »»
   • 2012-05-15 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
   • 2012-06-19 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
   • 2012-07-04 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
   • 2012-08-09 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
  2. Zamówienia Publiczne - 2012r.
   • 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW »»
   • 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego. »»
   • 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW) »»
   • 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan. »»
   • 2012.05.30 - Odwodnienie Parku Miejskiego (OŚiGW) »»
   • 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku. »»
   • 2012.08.28 - Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW). »»
  3. Konkursy ofert w 2012r.
   • 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej »»
   • 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych »»
   • 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych »»
   • 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym »»
  4. Oferty pracy - 2012r.
   • 2012-03-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-06-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach przy ul. Zielonej 19a »»
   • Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 4 »»
   • Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach »»
   • Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach »»
  5. Inne - 2012
   • 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej »»
   • 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011 »»
   • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty »»

 10. WYBORY
  1. Wybory
   • Wybory do Sejmu i Senatu 2011 »»

 11. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  1. Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
   • 2010-11-09_Nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent »»
   • 2010-12-01 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1 etat »»
   • Dane teleadresowe »»
   • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych »»
   • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
   • Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
   • Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
   • Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej »»
   • Kontrola spełniania obowiązku nauki »»
   • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,5 etatu »»
   • Organizacja BA-EO w Zdzieszowicach, NIP, REGON »»
   • Stypendia i zasiłki szkolne »»
   • Uczeń na wsi »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez BA-EO w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2006 r. »»
   • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2007 r. »»
   • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2008 r. »»
   • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2009 r. »»
   • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2010 r. »»
   • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2011 r. »»
   • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2012 r. »»
  2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
   • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna »»
   • Rejestry publiczne »»
   • Zarządzenia Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach w 2007 »»
  3. Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacj
   • Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
   • Regulamin Organizacyjny »»
   • Statut »»
   • Uchwała o nadaniu statutu »»
   • Wykaz rejestrów prowadzonych przez M-GOKSiR w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenia Dyrektora 2006r./Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2006 »»
   • Zarządzenia Dyrektora 2007r. »»
   • Zarządzenia Dyrektora 2008r., »»
  4. Żlobek Samorządowy
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
   • ZARZADZENIE NR 4 /2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 23.05.2007. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 06/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 26.09.2007 W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU NA 2007 ROK. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 1/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 23.03.2007r. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 1/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-01-02 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 1/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-03-24 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 10/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-09-26 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 10/2010 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 01.10.2010r. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 11/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-12-14 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 12/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-10-31 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 12/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-12-08 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 14/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-12-03 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 2/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 21.05.2007r. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 3/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 22.05.2007 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 3/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-05-05 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 3/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-05-04 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 3/2010 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 28.06.2010r »»
   • ZARZĄDZENIE NR 5/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 02.07.2007R. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 5/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-06-11 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 6/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-08-11 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 6/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-07-01 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 7/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACHZ DNIA 24.10.2007. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 7/2010 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 26.08.2010r »»
   • ZARZĄDZENIE NR 8/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 26.11.2007 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 9/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2007-12-17 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 9/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-11-03 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 9/2010 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 01.10.2010r »»
   • Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach »»
  5. Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
   • Dane adresowe »»
   • Informacja ogólna »»
   • Informacje nieudostępnione »»
   • Statut »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach »»
   • Zarzadzenia Dyrektora w 2010r. »»
   • Zarządzenia w 2007 roku »»
   • Zarządzenia w 2008 roku »»
   • Zarządzenie dyrektora w 2009r. »»
  6. Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach
   • Dostarczanie energii cieplnej do budynku PP nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
   • Dostawa ciepła do budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Informacje nieudostępnione »»
   • Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
   • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach »»
  7. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
   • Dane teleadresowe Publicznego Przedszkola nr 5 »»
   • Dostarczanie energii cieplnej do budynku PP nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • Dostawa ciepła do budynku Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • Informacje nieudostępnione »»
   • Publiczne Przedszkole Nr 5 »»
   • Statut przedszkola »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 5 »»
   • Zarządzenia 2010 »»
   • Zarządzenia Dyrektora - 2011 r. »»
   • Zarządzenia w roku 2007 »»
  8. Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzieszowicach
   • Dostawa ciepła do budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
   • Informacje nieudostępnione »»
   • Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
   • Publiczne Przedszkole nr 6 im J.Brzechwy w Zdzieszowicach »»
   • Publiczne Przedszkole nr 6 im J.Brzechwy w Zdzieszowicach »»
   • Publiczne Przedszkole nr 6 im.J.Brzechwy. »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jana Brzechwy »»
   • Zarządzenie Nr 1 /2011 r. z dnia 24.01.2011 r. »»
   • Zarządzenie Nr 10 z 28.09.2010 r. »»
   • Zarządzenie nr 11 z 18.10.2010 r »»
   • Zarządzenie Nr 11/2006 »»
   • Zarządzenie Nr 12 z 18.11.2010 r »»
   • Zarządzenie Nr 12/2006 »»
   • Zarządzenie Nr 13 /2006 »»
   • Zarządzenie Nr 14/2006 »»
   • Zarządzenie nr 15/2006 »»
   • Zarządzenie Nr 2/2011r z dnia 1.02.2011 r »»
   • Zarządzenie Nr 3 z dnia 2.02.2011 r »»
   • Zarządzenie nr 4 /2010 r »»
   • Zarządzenie Nr 4 z dnia 18.02.2011 r »»
   • Zarządzenie nr 5 z dnia 27.04.2010 r »»
   • Zarządzenie Nr 5 z dnia 4.04.2011 r »»
   • Zarządzenie Nr 6 z dnia 13.05.2011 r. »»
   • Zarządzenie nr 7/2010 r Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 im J. Brzechwy w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr 7/2011r z dnia 23.05.2011 r. »»
   • Zarządzenie nr 8 z dnia 7.06.2010 r. »»
   • Zarządzenie Nr 9 z 18.08.2010 r »»
   • Zarządzenie nr 9/2006 z dnia 28.09.2006 »»
   • Zarządzenie Nr1/2010 r »»
   • Zarządzenie nr8/2006 z dnia 20.09.2006 »»
  9. Publiczne Przedszkole w Żyrowej
   • Dane teleadresowe »»
   • Informacje nieudostępnione »»
   • Publiczne Przedszkole w Żyrowej »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji »»
   • Zarządzenie Nr 1/2006 »»
   • Zarządzenie Nr 2/2006 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 3/2006 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 4/2007 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 5/2006 »»
  10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
   • Dane Adresowe »»
   • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach w roku 2009 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach w roku 2010 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach w roku 2011 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach wydane w roku 2012 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2008 »»
   • Zarządzenie Nr 10/2007r. w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu »»
   • Zarządzenie Nr 11/2007 w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu »»
   • Zarządzenie Nr 2/2007 »»
   • Zarządzenie nr 3/2006 »»
   • Zarządzenie Nr 3/2007 »»
   • Zarządzenie Nr 4/06 »»
   • Zarządzenie Nr 4/2007 »»
   • Zarządzenie Nr 5/06 »»
   • Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
   • Zarządzenie Nr 6/06 »»
   • Zarządzenie nr 6/2007 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonanwczym »»
   • Zarządzenie Nr 7/06 »»
   • Zarządzenie nr 8/2007 w spr. zmian w układzie wyknawczym budżetu »»
   • Zarządzenie Nr 9/2007 w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu »»
  11. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
   • 09.12.2008 - ogłoszenie o pracy (referent) »»
   • Dane Adresowe »»
   • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenia Dyrektora na 2009 rok »»
   • Zarządzenia Dyrektora na 2010 rok »»
   • Zarządzenia Dyrektora na rok 2006 »»
   • Zarządzenia Dyrektora na rok 2007 »»
   • Zarządzenia Dyrektora na rok 2008 »»
   • Zarządzenia Dyrektora na rok 2011 »»
   • Zarządzenia Dyrektora na rok 2012 »»
  12. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
   • Dane Adresowe »»
   • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
   • Publiczna Szkoła Podstwowa nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Szkolny wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2013/14 »»
   • Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2012/2013 »»
   • Szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2010/11 »»
   • Szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2011/2012 »»
   • Szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw poręczników obowiązujący w roku szkolnym 2009/10 »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2009 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2011 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach wydane w roku 2010 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach z roku 2006 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach z roku 2007 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach z roku 2008 »»
  13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
   • Dane adresowe »»
   • Dostęp do informacj publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
   • Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Januszkowicach »»
   • Zarządzenia Dyrektora PSP w Januszkowicach w 2006r. »»
   • Zarządzenia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach w roku 2007 »»
   • Zarządzenia dyrektora szkoły wydane w 2008 r. »»
   • Zarządzenia dyrektora szkoły wydane w 2009 r. »»
   • Zarządzenia dyrektora szkoły wydane w 2010r. »»
   • Zarządzenia dyrektora szkoły wydane w 2011r. »»
   • Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji magazynów »»
   • Zarządzenie nr 10/ 2006 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 9/2006 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006 r. »»
   • Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 »»
  14. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
   • 2006.05.17 - Przetarg nieograniczony na modernizację sanitariatów »»
   • Dane adresowe »»
   • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Krępnej »»
   • Zarządzenia Dyrektora »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2007 rok »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2008 rok »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2009 rok »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2010 rok »»
   • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2011 rok. »»
  15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
   • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Rozwadzy »»
   • Zarzadzenia Dyrektora Szkoły w roku 2009 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2006 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2007 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2008 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2010 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2011 »»
   • Zarządzenie Dyrektora Szkoły w roku 2012 »»
  16. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
   • 2006.01.30 - Oświadczenie Pani Zofii Piwowar »»
   • 2006.03.17 - Oświadczenie Pani Zofii Piwowar »»
   • 2006.04.12 - Zarządzenie nr 04/2006 Dyrektora Szkoły »»
   • 2006.05.22 - Przetarg nieograniczony na modernizacje sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej »»
   • 2007.05.29 - Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący od roku szkolnego 2007/2008 »»
   • 2008.03.29 - Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2008/2009 »»
   • 2008.09.03 - Oświadczenie Pani Zofii Piwowar »»
   • 2009.06.03 - Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2009/2010 »»
   • 2010-11-15_Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny »»
   • 2010.06.07_Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2010/2011 »»
   • 2011.05.24_Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2011/2012 »»
   • 2012.06.05_Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2012/2013 »»
   • Dane adresowe »»
   • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Żyrowej »»
   • Zarzadzenia Dyrektora Szkoły w roku 2007 »»
   • Zarzadzenia Dyrektora Szkoły w roku 2008 »»
   • Zarzadzenia Dyrektora Szkoły w roku 2009 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2010 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2011 »»
   • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2012 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 14/2006 DYREKTORA SZKOŁY »»
   • Zarządzenie nr 16/2006 z dnia 14.09.2006r »»
   • Zarządzenie nr 17/2006 z dnia 25.09.2006r »»
   • Zarządzenie nr 19/2006 z dnia 11.10.2006r »»
   • Zarządzenie nr 22/2006 z dnia 27.11.2006 »»
   • Zarządzenie nr 23/2006 z dnia 04.12.2006 »»
   • Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 18.12.2006 »»
   • Zarządzenie nr 25/2006 z dnia 20.12.2006 »»
  17. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
   • 2010.06.23 - Wykonanie sauny w PG w Zdzieszowicach »»
   • 2011.03.09 - Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni gimnazjum do potoku Anka w Zdzieszowicach »»
   • Dane Adresowe »»
   • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielnego referenta. »»
   • Klasy I - Szkolny zestaw podręczników w PG 2009-2010 - poprawiony »»
   • Klasy II i III - Szkolny zestaw podrecznikow w PG 2009-20010 »»
   • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • Szkolny zestaw podręczników 2012/2013 »»
   • Szkolny zestaw podręczników 2013/2014 »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2006 i 2007r. »»
   • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2008r. »»
   • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2009r. »»
   • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2010r. »»
   • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2011r. »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 »»
   • Zarządzenie wydatki strukturalne. »»
  18. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
   • Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. »»
   • Informacja o unieważnieniu Przetargu nieograniczonego »»
   • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty »»
   • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. »»
   • Informacja o zmiane terminu rozmowy kwalifikacyjnej. »»
   • Kierownik MGOPS ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej »»
   • Kierownik MGOPS w Zdzieszowicach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej. »»
   • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO REFERENT W DZIALE KSIĘGOWYM 1/2 etatu »»
   • Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej. »»
   • Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej »»
   • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ADMINISTRACYJNEJ »»
   • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY »»
   • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY »»
   • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA/PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH »»
   • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko SPECJALISTA D/S PROWADZENIA DOMU DZIENNEGO POBYTU »»
   • Nabór na stanowisko pracy: PODINSPEKTOR W SEKCJI ADMINISTRACJI »»
   • Nabór na stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY »»
   • Nabór na stanowisko pracy: REFERENT/PODINSPEKTOR W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY »»
   • Nabór na wolne stanowisko pracy - SPECJALISTA D/S PROWADZENIA DOMU DZIENNEGO POBYTU »»
   • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym »»
   • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym »»
   • Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego »»
   • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PODINSPEKTOR »»
   • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach w dniu 17.12.2007r. »»
   • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach i Żyrowej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych »»
   • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Januszkowicach i Żyrowej, Szkoły Podstawowej w dniu 17.12.2007r. »»
   • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w dniu 21.12.2007r. »»
   • Ogłoszenie o zawarciu umowu na dożywianie uczniów szkół podstawowych w Januszkowiach, Żyrowej, SzP nr 1 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. »»
   • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY »»
   • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach i Żyrowej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych »»
   • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Januszkowicach i Żyrowej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych »»
   • Ogłoszenie o zawarciu umowy na dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach. »»
   • Ogłoszenie o zawarciu umowy na dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. »»
   • Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej. »»
   • Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dożywianie uczniów. »»
   • Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dożywianie uczniów. »»
   • Rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu położonego przy ul. Fabrycznej 34b w Zdzieszowicach »»
   • Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • Wyniki naboru na stanowisko PODINSPEKTORA w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • Wyniki naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ADMINISTRACYJNEJ »»
   • Wyniki naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH »»
   • Wyniki naboru na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO »»
   • Wyniki naboru na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w MGOPS w Zdzieszowicach »»
   • Wyniki naboru na stanowisko Referenta w referacie księgowym w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • Wyniki naboru na stanowisko REFERENTA/PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH »»
   • Wyniki naboru na stanowisko REFERENTA/PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH »»
   • Wyniki naboru na stanowisko SPECJALISTY DS. PROWADZENIA DOMU DZIENNEGO POBYTUw Zdzieszowicach »»
   • Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej »»
   • Zarządzenie nr 10 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 19.06.2009r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 02.07.2007r. sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007 r. »»
   • Zarządzenie nr 13/2006 Kierownika MGOPS w Zdzieszowicach z dnia 14.07.2006r. w sprawie dokonywania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 13/2007 »»
   • Zarządzenie nr 13/2010 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2010r »»
   • Zarządzenie nr 14/2006 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 14/2007 »»
   • Zarządzenie nr 14/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 03.09.2009r. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 15/2006 KIEROWNIKA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 29.09.2006R. »»
   • Zarządzenie nr 15/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 18.09.2009r. »»
   • Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu na 2010r. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 17/2007 »»
   • Zarządzenie nr 17/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 19.11.2009r. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 18/2007 »»
   • Zarządzenie nr 18/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu na 2010r. »»
   • Zarządzenie nr 19/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 26.11.2009r. »»
   • Zarządzenie nr 19/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu na 2010r. »»
   • Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 25/2006 z dnia 28.12.2006r. sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr 25/2010 Kierownika MGOPS w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka »»
   • Zarządzenie nr 5/2008 »»
   • Zarządzenie nr 8/2006 Kierownika MGOPSwZ »»
  19. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
   • 2007 modernizacja sieci wod. ul. Góry Św. Anny Crackling. »»
   • 2007r.Wymiana okien i drzwi Zębiec B3 »»
   • 2008-02-08 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Majster d/s zieleni i oczyszczania miasta »»
   • 2009-06-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-07-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-07-30 - Komunikat dotyczący ogłoszenia z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego »»
   • 2011-08-02 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2012-01-18 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Chrobrego 17 w Zdzieszowicach. »»
   • 2012-01-18 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach. »»
   • 2012-01-18 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach. »»
   • 2012-01-25 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Chrobrego 18 w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-09 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Chrobrego 18 w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-26 Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-26 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
   • 2012-03-26 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach »»
   • 2012-04-10 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach »»
   • 2012-04-10 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach »»
   • 2012-04-10 Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
   • 2012-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
   • 2012-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach »»
   • Informacja - Sprzedaż pompy szlamowej zatapialnej marki Grudnfos »»
   • Informacja - sprzedaż składników majątkowych »»
   • Kanalizacja Piastów I bud. nr 4 zamówienie nr 3 »»
   • Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Piastów I budynek 4 »»
   • Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piastów 4 »»
   • Modernizacja sieci wod. na ulicy Chrobrego w Zdzieszowice »»
   • Odpowiedzi na zapytania do przetargu Modernizacja siesi kanal Piastów 4 »»
   • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Nowej Zębiec B-3 oraz przy ulicy Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
   • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym - wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Nowej Zębiec B-3 oraz przy ulicy Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
   • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO - KIEROWNIK DZIAŁU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI »»
   • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO - SPECJALISTA D/S ZIELENI I OCZYSZCZANIA MIASTA »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Majster d/s zieleni i oczyszczania miasta »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. księgowych i mieszkaniowych »»
   • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego »»
   • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 193.000,- Euro »»
   • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym »»
   • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym »»
   • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - ul. Chrobrego 17, ul. Nowa Zębiec B-3, Filarskiego 19 »»
   • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko kierownika działu wod-kan. »»
   • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Zieleni... »»
   • Ogłoszenie postępowania Przetargowego Osiedle Piastów I Kanalizacja »»
   • Ogłoszenie wyniku II przetargu kanalizacja Piastów I bud 4 »»
   • Ogłoszenie wyniku postęp. przetargowego Modernizacja sieci wod. ul. Góry Św. Anny »»
   • Ogłoszeniewyniku postępowania Sieć Chrobrego »»
   • PN 2 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
   • PN na zakup paliw płynnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
   • PRZETARG NA WYKONANIE WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI NA ul. STRZELECKIEJ; 22-go LIPCA; ROOSEVELTA; ŻYMIERSKIEGO w ZDZIESZOWICACH »»
   • Przetarg nieograniczony na Czyszczenie Kanalizacji Deszczowej na osiedlu Piastów I w Zdzieszowicach »»
   • Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na Pl. 1-go Maja 14 w Zdzieszowicach »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • Wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji dachu na budynku na ul. 1-go Maja 11 (P-2). »»
   • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
  20. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
   • OGŁOSZENIA »»
   • Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny - Opis »»
   • PRZETARGI »»
   • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w OPiWR w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenia Kierownika »»

 12. ARCHIWUM
  1. Zarządzenia Burmistrza w 2011r.
   • 2011-01-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0050.14.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2011-02-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.15.2011 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy ZDzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-02-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.16.2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2011-02-17 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.17.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
   • 2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.18.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
   • 2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.19.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
   • 2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.20.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
   • 2011-03-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.21.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-03-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.22.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
   • 2011-03-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.23.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-03-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.24.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.25.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-03-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.26.2011 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice w 2011r. »»
   • 2011-03-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.27.2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach »»
   • 2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.28.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.29.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
   • 2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.30.2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach »»
   • 2011-03-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.31.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. »»
   • 2011-03-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.32.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. »»
   • 2011-04-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.33.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2011-04-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.34.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-04-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.35.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2011-04-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.39.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy ZDzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-04-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.40.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2011-04-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.41.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-04-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.42.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-04-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.43.2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność medyczną »»
   • 2011-05-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.44.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-05-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.45.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-05-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.46.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-05-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.47.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. »»
   • 2011-06-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.48.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
   • 2011-06-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.49.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-06-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.52.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. »»
   • 2011-06-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.53.2011 w sprawie ustalenia cen biletwó na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach »»
   • 2011-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.54.2011 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
   • 2011-06-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.55.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. »»
   • 2011-06-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.56.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2011-07-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.57.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-07-18 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.60.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-07-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.61.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-07-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.62.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2011-07-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.63.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2011-07-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.64.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.65.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
   • 2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.66.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.67.2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
   • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.68.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.69.2011 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. »»
   • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.70.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.71.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-08-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.72.2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego »»
   • 2011-08-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.73.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-08-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.74.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-08-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.75.2011 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej »»
   • 2011-09-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.76.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-09-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.77.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-09-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.78.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-09-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.81.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.82.2011 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych »»
   • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.83.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach »»
   • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.84.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.85.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego »»
   • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.86.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
   • 2011-09-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.87.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-09-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.88.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-09-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.89.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2011-09-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.90.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-10-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.91.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-10-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.92.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-10-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.93.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-10-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.94.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-11-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.95.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2011-11-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.96.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2011-11-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.97.2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012r. »»
   • 2011-11-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.98.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-11-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.99.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-11-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.100.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2011-11-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.101.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-12-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.102.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznych Przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Zdzieszowice »»
   • 2011-12-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.103.2011 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2011r. »»
   • 2011-12-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.104.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.105.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.106.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.107.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2011-12-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.108.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-12-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.109.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.110.2011 w sprawie ustalenia minimalnej stawki za dzierżawę gruntów na ktorych będzie prowadzona działalność gospodarcza »»
   • 2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.111.2011 w sprawie przekazania środków trwałych »»
   • 2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.113.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.114.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
   • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.115.2011 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych na terenie miasta Zdzieszowice »»
   • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.116.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
   • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.117.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochódw związanych z realizacją tych zadań »»
   • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.118.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
  2. Zarządzenia Burmistrza w 2010r.
   • 2010-01-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/254/2010 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań »»
   • 2010-01-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/255/09 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na 2010r. »»
   • 2010-01-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/257/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
   • 2010-01-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/258/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2010 roku »»
   • 2010-01-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/260/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2010r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
   • 2010-01-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/261/2010 w sprawie zbiorczego planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-02-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/263/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-02-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/264/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-02-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/265/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-03-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/266/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-03-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/267/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-03-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/268/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-03-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/269/2010 w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej »»
   • 2010-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/270/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-03-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/271/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2010-03-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/272/2010 w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy »»
   • 2010-03-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/273/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-03-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/274/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-03-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/276/2010 w sprawie zbiorczego planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/277/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu: karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych »»
   • 2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/278/2010 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków na 2010r. »»
   • 2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/279/2010 w sprawie zmiany zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy »»
   • 2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/280/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2010-04-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/281/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-04-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/282/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-04-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/283/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
   • 2010-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/285/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/286/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/287/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego »»
   • 2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/288/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/289/2010 w sprawie zatwierdzenia dowodów opłaty targowej »»
   • 2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/290/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-05-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/291/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-05-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/292/2010 w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej »»
   • 2010-06-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/294/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-06-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/297/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-06-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/298/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-06-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/299/2010 w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie ewidencjonowania i sposobu rozliczania udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków OSP »»
   • 2010-06-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/300/2010 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-06-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/301/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-06-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/302/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/304/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-07-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/305/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/307/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-07-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/308/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/310/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/311/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-07-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/312/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-07-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/314/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-07-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/317/2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
   • 2010-07-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/317/2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
   • 2010-07-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/318/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2010-07-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/319/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-08-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/320/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/321/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/322/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-08-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/323/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-08-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/324/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-08-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/325/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/326/2010 w sprawie ustalenia wzoru wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym »»
   • 2010-09-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/327/2010 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2010-09-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/328/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-09-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/329/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-09-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/330/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-09-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/331/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. »»
   • 2010-09-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/332/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy ZDzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-09-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/333/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/338/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/339/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań »»
   • 2010-10-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/341/2010 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • 2010-10-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/342/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Giny Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-10-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/343/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-10-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/345/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-11-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/347/2010 w sprawie ustalenia odpłatności za umieszczanie plakatów wyborczych na urządzeniach energetycznych gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-11-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/348/2010 w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej »»
   • 2010-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/350/2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011r. »»
   • 2010-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/351/2010 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rozwadzy »»
   • 2010-11-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/352/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-11-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/353/2010 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2010-11-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/354/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-11-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/355/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-11-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/356/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-12-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/357/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-12-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/358/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-12-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/359/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-12-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/360/2010 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2013 »»
   • 2010-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/1/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/2/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/3/2010 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2010-12-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/5/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
   • 2010-12-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/6/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/7/2010 w sprawie ustalenia stawki za dzierżawę gruntów na których prowadzona będzie działalność gospodarcza »»
   • 2010-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/8/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/10/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
   • 2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/12/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
   • 2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/13A/2010 w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej »»
   • 2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/9/2010 w sprawie ustalenia stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych na terenie miasta Zdzieszowice »»
  3. Zarządzenia Burmistrza w 2009r.
   • 2009-02-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/172/09 w sprawie przekazania majątku Gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-02-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/173/09 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej »»
   • 2009-02-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/174/09 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli »»
   • 2009-02-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/176/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
   • 2009-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/177/09 w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/178/09 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. »»
   • 2009-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/179/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury Gminy Zdzieszowice oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. »»
   • 2009-03-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/180/09 w sprawie ustalenia stawki za poddzierżawę gruntów i podnajem lokali »»
   • 2009-03-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/181/09 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2009r. »»
   • 2009-03-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/182/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-04-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/184/09 w sprawie powołania koordynatora gminnego. »»
   • 2009-04-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/185/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-04-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/186/09 w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-04-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/187/09 w sprawie zatwierdzenia dowodów opłaty targowej »»
   • 2009-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/188/09 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej »»
   • 2009-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/189/09 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych »»
   • 2009-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/190/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/191/09 w sprawie powołania operatora Informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej »»
   • 2009-05-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/192/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2009-05-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/193/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2009-05-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/194/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-05-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/195/09 w sprawie dokonania zmian układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/196/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/197/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-06-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/198/09 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. »»
   • 2009-06-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/200/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-06-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/201/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2009-06-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/202/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie w układzie wykonawczym »»
   • 2009-06-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/203/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-06-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/204/09 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • 2009-06-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/205/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz jednostki »»
   • 2009-06-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/206/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/207/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/208/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/211/09 w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-07-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/210/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
   • 2009-07-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/212/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-07-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/213/09 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-07-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/214/09 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2009-07-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/215/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-07-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/216/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-08-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/218/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-08-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/219/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-08-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/220/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-09-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/221/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-09-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/222/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-09-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/222/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-09-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/225/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-09-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/226/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/227/09 w sprawie dokonania ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-10-07 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/228/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-10-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/229/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-10-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/230/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/231/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/232/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym Zarządzenia Nr Or.S.0151/28/09 Burmistrza Zdzieszowice z dnia 7 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 »»
   • 2009-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/233/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-11-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/234/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2009-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/235/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/236/09 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010r. »»
   • 2009-11-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/238/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-11-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/239/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-11-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/240/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-12-07 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/241/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-12-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/242/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-12-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/243/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ewidencjonowania i sposobu rozliczania udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków OSP »»
   • 2009-12-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/244/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-12-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/245/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
   • 2009-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/246/09 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2009-12-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/247/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i ukladu wykonawczego »»
   • 2009-12-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/248/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i ukladu wykonawczego »»
   • 2009-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/249/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2009-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/250/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
   • 2009-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/251/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2009-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/252/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2009-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/253/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
  4. Zarządzenia Burmistrza w 2008r.
   • 2008-01-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/98/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2008r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
   • 2008-01-05 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/99/08 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia »»
   • 2008-01-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/100/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy »»
   • 2008-01-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/101/08 w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-01-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/102/08 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2008 roku »»
   • 2008-02-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/103/08 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2008r. »»
   • 2008-02-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/104/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-02-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/105/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-03-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/106/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-03-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/107/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu: karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych »»
   • 2008-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/108/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
   • 2008-03-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/109/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-03-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/110/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-03-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/111/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-04-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/112/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-04-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/114/08 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2008-04-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/115/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/116/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-05-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/117/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/118/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-05-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/119/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/120/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-06-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/121/08 w sprawie przejęcia działki 285/1 położonej w Rozwadzy w drodze darowizny od Skarbu Państwa oraz obciążenia jej prawem przejazdu »»
   • 2008-06-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/122/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-06-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/123/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-06-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/124/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczynm budżetu na 2008r. »»
   • 2008-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/125/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/126/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/127/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy »»
   • 2008-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/128/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2008-07-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/129/08 w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Żyrowej »»
   • 2008-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/130/08 w sprawie dokonania zmian w ukladzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-07-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/131/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-07-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/132/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/133/08 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • 2008-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/134/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-08-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/135/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-08-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/136/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/138/08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
   • 2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/139/08 w sprawie ustalenia wzoru wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym »»
   • 2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/140/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-09-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/141/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-09-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/142/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-09-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/145/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/146/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/147/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-10-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/148/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-10-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/149/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-10-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/150/08 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
   • 2008-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/152/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-10-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/153/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-11-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/154/08 w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
   • 2008-11-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/155/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-11-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/156/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-11-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/157/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-11-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/158/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2008-11-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/159/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-11-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/160/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-12-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/162/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/164/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/165/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
   • 2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/166/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
   • 2008-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/167/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2008-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/168/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2008-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/169/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
  5. Zarządzenia Burmistrza w 2007r.
   • 2007-01-02 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/6/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie udzielenie pełnomocnictwa na 2007r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
   • 2007-01-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/7/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej »»
   • 2007-01-19 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/8/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli... »»
   • 2007-02-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/9/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej »»
   • 2007-03-23 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/10/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
   • 2007-03-23 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/11/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice »»
   • 2007-04-18 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/12/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie »»
   • 2007-04-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/14/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-05-10 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/15/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-05-15 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/16/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
   • 2007-05-15 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/17/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Zdzieszowice w związku z wystąpieniem wymarznięcia »»
   • 2007-05-16 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/18/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach. »»
   • 2007-05-23 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/19/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
   • 2007-05-29 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/20/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-05-30 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/21/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-06-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/23/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/24/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2007-06-15 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/25/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-06-20 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/27/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
   • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/28/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/29/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach »»
   • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/30/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej »»
   • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/31/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rozwadzy »»
   • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/32/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej »»
   • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/33/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/34/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/35/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/36/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Żyrowej »»
   • 2007-06-28 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/37/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-06-29 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/38/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-07-11 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/42/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
   • 2007-07-13 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/43/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • 2007-07-25 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/45/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
   • 2007-07-31 Zarządzenie Nr Or.S.0151/47/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
   • 2007-08-07 Zarządzenie Nr Or.S.0151/48/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu »»
   • 2007-08-07 Zarządzenie Nr Or.S.0151/49/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, »»
   • 2007-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/54/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/55/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/56/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
   • 2007-09-03 Zarządzenie Nr Or.S.0151/57/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu »»
   • 2007-09-03 Zarządzenie Nr Or.S.0151/58/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, »»
   • 2007-09-13 Zarządzenie Nr Or.S.0151/59/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-09-13 Zarządzenie Nr Or.S.0151/60/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2007r. »»
   • 2007-09-19 Zarządzenie Nr Or.S.0151/63/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-09-26 Zarządzenie Nr Or.S.0151/65/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-09-26 Zarządzenie Nr Or.S.0151/66/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-09-27 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/67/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy »»
   • 2007-09-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/69/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
   • 2007-09-28 Zarządzenie Nr Or.S.0151/68/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
   • 2007-10-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/71/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-10-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/72/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-10-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/73/07 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
   • 2007-10-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/74/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-10-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/75/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
   • 2007-11-14 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/76/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
   • 2007-11-16 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/77/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
   • 2007-11-21 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/78/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-11-21 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/79/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-11-23 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/80/07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. »»
   • 2007-11-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/81/07 w sprawie ustalania kolejności zbywania mieszkań komunalnych »»
   • 2007-11-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/82/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
   • 2007-12-19 Zarządzenie Nr Or.S.0151/86/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przekazania nieruchomości lokalowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach. »»
   • 2007-12-19 Zarządzenie Nr Or.S.0151/89/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przekazania do gospodarowania nieruchomości budynkowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach. »»
   • 2007-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/96/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
   • 2007-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/97/07 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
   • 2007-12-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/95/2007 w sprawie ustalenia stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych »»
   • 2007-12-31 Zarządzenie Nr Or.S.0151/93/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
   • 2007-12-31 Zarządzenie Nr Or.S.0151/94/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r »»
  6. Zarządzenia Burmistrza w 2006r.
   • 14.07.2006- Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. »»
   • 29.06.2006 Zarządzenie nr 261 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. »»
   • Zarządzenie nr 236/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 stycznia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 237/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 238/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 239/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 lutego 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 240/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 242/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 243/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 244/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 marca 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 245/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 246/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 247/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 248/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 kwietnia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 249/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 250/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 251/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 252/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 maja 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 253/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 maja 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 255/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 maja 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 256/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 maja 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 257/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 czerwca 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 258/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 260/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 264/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr 265/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 sierpnia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 266/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 sierpnia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 267/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 sierpnia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 268/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 270/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 września 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 271/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 września 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 273/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 275/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 276/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 277/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 października 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 278/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 października 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 280/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 listopada 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 281/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 282/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 283/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 listopada 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 284/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 listopada 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 285/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2006r. »»
   • Zarządzenie nr 286/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 listopada 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/1/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2006r »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/2/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 grudnia 2006r »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/3/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2006r »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/4/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2006r »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/5/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 grudnia 2006r »»
  7. Zarządzenia Burmistrza
   • Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic w roku 2003 »»
   • Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic w roku 2004 »»
   • Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic w roku 2005 »»
  8. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2010r.
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przygotowanie przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przygotowanie przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/08/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2010 »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/09/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/10/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 1 maja 2010r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/11/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/12/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2010 »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie przygotowania przez referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/15/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/18/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/20/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach za rok 2010 »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoniecznej Gminy Zdzieszowice oraz nadania jej regulaminu »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/22/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 25 grudnia 2010r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/23/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/24/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/25/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia osób do wystawiania faktur VAT w imieniu Gminy Zdzieszowice »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/26/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia lidera gminnego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/27/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
  9. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2011r.
   • Zarządzenie Nr SG.120.1.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.10.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygania przetargów w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.11.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.14.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie kontroli na 2011 rok »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.15.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.16.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektor Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.17.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 września 2011 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.18.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.19.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwenteryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach za rok 2011 »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.2.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.21.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.22.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygania przetargów »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.24.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.25.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.27.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2011 »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.28.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.3.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.4.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.5.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego, które nie są otwierane w sekretariacie »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.6.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.7.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2011 »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.8.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędize Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr SG.120.9.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2011 »»
  10. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2009r.
   • Zarządzenie Nr 0152/24/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zmiany przewodniczącego komisji likwidacyjnej »»
   • Zarządzenie Nr 0152/50/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 października 2009 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr 0152/59/09 Burmistrza Zdzieszowic zd nia 4 grudnia 2009 r. w sprawie powołania przewodniczacego i członków komisji inwentaryzacyjnej »»
   • Zarządzenie Nr 0152/60/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków »»
   • Zarządzenie Nr 0152_23_09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zmiany planu inwentaryzacji na rok 2009 r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie procedury i nadzorowania inwestycji gminnych »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu auditów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/09/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/10/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictw »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie odwołania zastępcy burmistrza »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalania składu oraz regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygnięcia przetargów w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/18/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/19/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/20/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Strażnika Miejskiego - aplikanta (2 etaty) »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków i księgowości w Referacie Podatków i Opłat »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/22/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/26A/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w planie kontroli »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/27/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/30/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Organizacyjnego »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/31/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/32/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/40/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/41/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2009r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/42/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/43/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/44/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/45/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/46/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Mijskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/47/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmsitrza Zdzieszowic »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/48/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 września 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/49/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 października 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/51/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/52/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2009 roku w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/53/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w planie kontroli »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/54/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/55/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/56/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 26 grudnia 2009r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152_8_09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 luty 2009 r. w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na 2009 r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S.0152/11/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 luty 2009 r. w sprawie zmiany planu inwentaryzacji na rok 2009 . »»
   • Zarządzenie Nr Or.S.0152/12/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzedzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie nr Or.S.0152/15/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
  11. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2008r.
   • Zarzadzenie Nr Or.S. 0152_52_08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stanowisk z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2008 »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 luty 2008 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 luty 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/08/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko informatyk w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/09/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownik ds. integracji europejskiej i promocji w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/10/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zmian w lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/11/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego ds. projektu eUrząd w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/12/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika ds. wymiaru podatków lokalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/15/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 3 maja 2008r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli »»
   • Zarządzenie nr Or.S. 0152/18/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/19/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie zmiany planu inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/20/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Zdzieszowice »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/22/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie przygotowywania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/23/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie przygotowywania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/24/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/26/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/27/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/28/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/30/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/31/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie kontroli »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/32/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia polityki jakości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/33/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie kontroli »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/34/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 sierpnia 2008 r.w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszoiwicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/35/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Zdzieszowice oraz nadania jej regulaminu »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/36/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 października 2008 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygania przetargów w trybie Ustawy Prawo zamówien publicznych »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/37/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/38/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie powołania audytorów wewnętrzncyh systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/39/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie procedury tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/40/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/41/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzien 1 listopada 2008r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/42/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 października 2008 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/43/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w planie kontroli »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/44/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radca prawny - 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/45/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/46/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/47/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości ISO 9001 : 2000 w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/48/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/49/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu auditów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/50/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia i dysponowania funduszem nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/51/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr.Or.S. 0152/25/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
  12. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.
   • 03.01.2007 Zarządzenie nr Or_S 0152/01/07 »»
   • 2007-01-05 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/2/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie »»
   • 2007-03-08 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/4/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych »»
   • 2007-03-29 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/5/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany składu stałej Komisji Przetargowej oraz w sprawie zmiany regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej »»
   • 2007-03-30 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/7/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2007 »»
   • 2007-03-30 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/9/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/10/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim »»
   • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/12/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/13/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/14/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
   • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/15/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zatwierdzenia planu kontroli »»
   • 2007-05-14 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/16/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 9/2001 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30.04.2001 »»
   • 2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/19/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/20/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • 2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/30/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-05 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-23 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/23/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania zespołu audytowego ds. przeprowadzania audytu rozwiązań wdrożonych w ramach akcji Przejrzysta Polska »»
   • 2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/26/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/27/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy »»
   • 2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/28/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy »»
   • 2007-06-26 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/29/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. pożarnictwa 1/4 etatu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • 2007-07-09 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/31/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych »»
   • 2007-08-03 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/33/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne staniowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • 2007-08-08 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/35/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • 2007-08-09 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/34/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim »»
   • 2007.06.12 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/ 22 /07 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic Nr 14/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej »»
   • 29.03.07 Zarządzenie Nr Or.S. 0152/6/07 w sprawie przeprowadzania inwentaryacji okresowych, zdawczo-odbiorczych, rocznych przeprowadzanych w ostatnich dniach roku kalendarzowego »»
   • Zarzadzenie Nr Or.S. 0152/18/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 maja 2007 r. »»
   • Zarzadzenie Nr Or.s. 0152/47/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.S. 0152/34/06 Burmistrza zdzieszowic z dnia 30 października 2006 r, Zarzadzenia nr Or.S. 0152/25/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwc »»
   • Zarzadzenie Nr Or.S. 0152/52/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/11/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 maja 2007 r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/24/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 20007 r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/25/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2007 r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/3/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/37/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2007 roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/38/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zmian w planie kontroli »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/39/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/40/07 z dnia 27 września 2007 r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/41/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/43/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.S. 0152/34/06 z dnia 30 października 2006 r. oraz Zarządzenia Nr Or.S. 0152/25/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/44/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/45/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i dysponowania funduszem nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/46/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy ds. wymiaru podatków lokalnych i pracownika ds. wymiaru i ksiegowości »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/48/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.S. 0152/7/07 Burmistrza zdzieszowic z dnia 30 marca 2007 r. oraz Zarzadzenia Nr Or.S. 0152/32/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 sierpnia 2 »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/49/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/50/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/51/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/53/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/8/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2007 r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S.0152/32/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 sierpnia 2007 r. »»
  13. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2006r.
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/20/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006 r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/22/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lipca 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/25/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/28/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 sierpnia 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/29/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/30/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/32/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 września 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/33/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/35/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 listopada 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/39/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 grudnia 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/9/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zdzieszowice oraz jej składu »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Gminę Zdzieszowice »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowych, zdawczo-odbiorczych, rocznych przeprowadzonych w ostatnich dniach roku kalendarzowego »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2006 »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/12/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 kwietnia 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 maja 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/18/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2006r. »»
   • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/8/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006r. »»
  14. Zarządzenia Burmistrza jako kierownika Urzędu
   • Zarządzenia Burmistrza jako kierownika Urzędu w roku 2004 »»
   • Zarządzenia Burmistrza jako kierownika Urzędu w roku 2005 »»
  15. Decyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2009r.
   • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 maja 2009r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2009r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na lokalizacji na działce nr 538 obręb Rozwadza, stacji bazowej telefoni komórkowej... »»
   • Postanowienie Burmistrza »»
   • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
  16. Decyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2008r.
   • Decyzja Burmistrza Zdzieszowice Nr IN-7331/1/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa wagi kolejowej do ważenia wagonów w ruchu na torze nr 126, działka nr 110/2 obręb Januszkowice »»
   • Obwieszenie Burmistrza w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie warunków zabudowy »»
  17. Decyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.
   • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do posesji Państwa Klossek i Kiołtyka usytuowanych w Zdzieszowicach przy ul. Za Odrą 1,2. »»
   • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sieci wody na ul. Góry św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami w Z-ch »»
   • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodnej na ul. Kolejowej w Zdzieszowicach »»
   • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Baterii Koksowniczej Nr 12 wraz z obiektami przynależnymi w ZK Zdzieszowice” »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej „Modernizacji sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego (blok 18 – 22) w Zdzieszowicach” »»
   • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia »»
   • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia »»
  18. Decyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.
   • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
   • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych »»
   • DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.: Zabudowa turbin wiatrowych... »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietania 2006r. »»
   • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: `Budowie Baterii Koksowniczej Nr 12 wraz z obiektami przynależnymi` »»
   • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
   • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 2/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
   • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 3/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... »»
   • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 4/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego »»
   • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego »»
   • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Zdzieszowicach »»
   • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych »»
   • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice w ulicach... »»
  19. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
   • Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Samorządowo-Środowiskowej - II półrocze 2010r. »»
   • Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej - II półrocze 2010r. »»
   • Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na II półrocze 2010r. »»
   • Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych - II półrocze 2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 03.03.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 05.05.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 07.04.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 17.03.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 01.04.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 13.04.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 23.02.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rzowoju Gospodarczego i Budżetu - 07.05.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 08.04.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 18.02.1010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 18.03.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 22.04.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych - 12.04.2010r. »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych - 19.02.2010 »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych - 26.04.2010r. »»
  20. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
   • Protokoły z posiedzen Komisji Spraw Społecznych - MAJ »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Spolecznych - LIPIEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - CZERWIEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - KWIECIEŃ »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - MARZEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - SIERPIEŃ »»
   • Protokól Nr 74/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 8 stycznia 2010r. »»
   • Protokól Nr 75/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 15 stycznia 2010r. »»
   • Protokół Nr 76/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 5 lutego 2010r. »»
   • Protokół Nr 77/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 19 lutego 2010r. »»
   • Protokół Nr 78/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 5 marca 2010r. »»
  21. Komisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokoły
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - CZERWIEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - KWIECIEŃ »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - LIPIEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - MAJ »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - MARZEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - SIERPIEŃ »»
   • Protokół Nr 73/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 7 stycznia 2010r. »»
   • Protokół Nr 74/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 21 stycznia 2010r. »»
   • Protokół Nr 75/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 4 lutego 2010r. »»
   • Protokół Nr 77/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 4 marca 2010r. »»
  22. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - CZERWIEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - KWIECIEŃ »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - LIPIEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - MAJ »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - MARZEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - SIERPIEŃ »»
   • Protokół Nr 76/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 5 stycznia 2010r. »»
   • Protokół Nr 77/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 19 stycznia 2010r. »»
   • Protokół Nr 78/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 9 lutego 2010r. »»
   • Protokół Nr 79/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 23 lutego 2010r. »»
  23. Komisja Rewizyjna - protokoły
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - CZERWIEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - KWIECIEŃ »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - LIPIEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - MAJ »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - MARZEC »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - SIERPIEŃ »»
   • Protokół Nr 80/10 z posiedzenia Komijsi Rewizyjnej w dniu 6 stycznia 2010r. »»
   • Protokół Nr 81/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 stycznia 2010r. »»
   • Protokół Nr 82/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 stycznia 2010r. »»
   • Protokół Nr 83/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lutego 2010r. »»
  24. Rada Miejska kadencji 2006-2010
   • Komisja Rewizyjna »»
   • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • Komisja Samorządowo-Środowiskowa »»
   • Komisja Spraw Społecznych »»
   • Skład Rady »»
  25. Rada Miejska kadencji 2002-2006
   • Oświadczenia Majątkowe »»
  26. Rada Miejska
  27. Ogłoszenia RM w 2010r.
   • 2010-01-26 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-03-02 - Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-03-30 - Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiejw Zdzieszowicach »»
   • 2010-04-27 - Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-05-25 - Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-07-07 - Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-07-16 - Zawiadomienie o drugim posiedzeniu L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-09-14 - Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-09-29 - Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-10-26 - Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-11-08 - Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
  28. Ogłoszenia RM w 2009r.
   • 2009-06-15 - Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady »»
   • 2009-10-08 - Konsultacje na osiedlu Kaczorownia »»
   • Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej »»
   • Ogłoszenie - konsultacje na Osiedlu Piastów I »»
  29. Ogłoszenia RM w 2008
   • 2008-02-25 - Dyżur Przewodniczącego Rady »»
   • 2008-09-22 - Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady »»
   • 2008-11-10 - Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady »»
   • Dyżury Przewodniczącego Rady w okresie letnim »»
   • Obszar funkcjonowania spółki wodociągowo-kanalizacyjnej a funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach - materiał na Sesję Rady Miejskiej w miesiącu lutym. »»
  30. Projekty uchwał - 2010r.
   • 2010-05-25 - Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-09-14 - Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-09-29 - Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej »»
   • 2010-10-26 - Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 października 2010r. »»
   • Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lipca 2010r. »»
   • Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2010r. »»
   • Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2010r. »»
   • Projekty uchwał na Sesję w dniu 30 marca 2010r. »»
  31. Projekty uchwał - 2009r.
   • 2009-01-27 - Projekty uchwał Rady na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-06-30 - Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-07-30 - Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-09-15 - Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-11-24 - Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej »»
   • Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lutego 2009r. »»
  32. Projekty uchwał - 2008r.
   • 2008-02-26 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26.02.2008r. »»
   • 2008-05-27 - Projekty uchwał - Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2008r. »»
   • 2008-06-24 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2008r. »»
   • 2008-07-15 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 15.07.2008r. »»
   • 2008-08-21 - Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 sierpnia 2008r. »»
   • 2008-09-29 - Projekty uchwał na Sesję w dniu 29 września 2008r. »»
   • 2008-10-28 - Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-12-17 - Projekty Uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej »»
  33. Projekty uchwał - 2007r.
   • 07.07.03 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
   • 07.07.03 - projket uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Zdzieszowicach »»
   • 2006-12-28 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”. »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Januszkowice »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rday Sołeckiej w sołectwie Rozwadza »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów I »»
   • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Część Miasta »»
   • 2007-01-04-Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kaczorownia »»
   • 2007-01-10 - Poprawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych »»
   • 2007-01-10 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. dla gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-01-12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r. »»
   • 2007-01-12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r. »»
   • 2007-01-17 - Projekt uchwały w sprawie zbycia działek niezabudowanych położonych przy ulicy Piastów w Zdzieszowicach »»
   • 2007-01-30 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach na poszerzenie terenu cmentarza »»
   • 2007-02-19 - projekt uchwały w sprawie poboru podatków ,wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso »»
   • 2007-03-05 - Projekt uchwały w sprawie nabycia lokalu użytkowego mieszczącego się w Krępnej przy ulicy Jasiońskiej 8 »»
   • 2007-03-08 - Projekt uchwały w sprawie zamiany działek w Żyrowej »»
   • 2007-03-14 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Januszkowice do programu „Odnowy Wsi” w województwie opolskim »»
   • 2007-03-21 - projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-03-21 - projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-03-26 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Bocznej. »»
   • 2007-04-10 - Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-04-25 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowych niezabudowanych położnych w Zdzieszowicach »»
   • 2007-04-30 - Projekt uchwały w sprawie nabycia działki Nr 366_5 połoźonej w Januszkowicach »»
   • 2007-05-07 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr L_316_06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. »»
   • 2007-05-08 - Projekt uchwały w sprawie statutu Związku Międzygminnego Czysty Region »»
   • 2007-05-28 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-05-28 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa »»
   • 2007-05-28 - Projekt uchwaływ sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Januszkowicach »»
   • 2007-05-30 - Projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zdzieszowice. »»
   • 2007-06-06 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-06-12 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dwóch zabytkowych barokowych obrazów ołtarzowych »»
   • 2007-06-27 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-07-05 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania do wymiany lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest »»
   • 2007-08-10 Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom »»
   • 2007-08-13 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-08-13 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu użyczenia na akwen wodny i nieużytek położony w Zdzieszowicach »»
   • 2007-08-30 - projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • 2007-08-30 - projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
   • 2007-09-13- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-09-17- projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu »»
   • 2007-09-17- projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. »»
   • 2007-09-18- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2007-09-26 - projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ulicy Ogrodowej »»
   • 2007-10-25 projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta »»
   • 2007-10-25 projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • 2007-10-25 projekt uchwały w sprawie poboru podatków,wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso »»
   • 2007-10-25 uchwała w sprawie uchylenia uchwały »»
   • 2007-11-14 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2007r. »»
   • 2007-12-18 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2007r. »»
   • 2008-01-18 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2008r. »»
   • Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach »»
   • Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
  34. Projekty uchwał - 2006r.
   • 2006-11-23 - Projekt uchwały w sprawieobniżenia ceny skupu 1q żyta. »»
   • 2006-11-23 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2007r »»
   • 2006.11.23 - Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów »»
   • 2006.11.23 - Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
   • 2006.12.05 - Projekt uchwaływ sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r. »»
   • 2006.12.08 - Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru :podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. »»
   • Projekt uchwały w sprawie nabycia działek Nr 196/9 i 195/5 położonych w Krępnej »»
   • Projekt uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowic. »»
   • Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych »»
   • Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
   • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmisrzowi Zdzieszowic »»
   • Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Zdzieszowice do Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji. »»
   • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady »»
   • Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady »»
  35. Zawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.
   • 2009-01-27 - Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-02-26 - Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-03-10 - Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-04-07 - Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-04-23 - Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-04-28 - Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-05-28 - Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-06-30 - Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-07-09 - Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-07-22 - Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-09-15 - Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-10-27 - Zawiadimienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-11-10- Zawiadomienie o kolejnym posiedzeniu XLII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-11-24 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-12-29 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
  36. Zawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.
   • 2008-04-29 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-05-27 - Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-06-24 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-07-15 - Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-08-21 - Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-09-29 - Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-10-28 - Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-11-27 - Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-12-17 - Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku »»
   • Informacja o posiedzeniach stałych komisji w miesiącu wrześniu 2008r. »»
  37. Zawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.
   • 2007-03-07 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-03-09 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • 2007-03-14 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. »»
   • 2007-03-15 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-03-16 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • 2007-03-19 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-03-26 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej »»
   • 2007-04-03 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-04-11 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej »»
   • 2007-04-13 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • 2007-04-17 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-04-24 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-04-26 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-05-11 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-05-15 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-05-17 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-05-18 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • 2007-05-22 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-05-23 - Zaiwadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-05-24 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-05-25 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 25 maja 2007r. »»
   • 2007-05-31 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-06-04 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • 2007-06-05 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-06-12 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-06-14 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-06-19 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-26 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-06-28 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-07-03 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-07-04 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-07-10 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej »»
   • 2007-08-07 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • 2007-08-21 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-08-22 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-08-23 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-08-24 - Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-08-27 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • 2007-08-30 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-09-05 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-09-06 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-09-11 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-09-14 - Zawiadomienie oposiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • 2007-09-19 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-09-27 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-09-27 - Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-10-23 - Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-11-06 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • 2007-11-07 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • 2007-11-08 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • 2007-11-09 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • 2007-11-14 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-12-18 - Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-01-22 - Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-02-26 - Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-04-08 - Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • Zawiadomienie o poisedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
   • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
  38. Zawiadomienia i obwieszczenia RM w 2006r.
   • Zawiadomienie o sesji »»
   • Zawiadomienie o sesji - 13.12.2006r. »»
  39. Uchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)
   • 2006-11-27 - Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2006-11-27 - Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2006-12-06 - Uchwała Nr II/3/06 w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/10/06 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. »»
   • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/11/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/4/06 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r. »»
   • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/5/06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna »»
   • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/6/06 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta »»
   • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/7/06 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
   • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/8/06 w sprawie podatku od posiadania psów »»
   • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/9/06 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/12/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r. »»
   • 2007-01-23 - Uchwała nr IV/13/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r. »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/14/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Zdzieszowice do Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/15/07 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/16/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie ustalenia terminu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Januszkowice »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Krępna »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oleszka »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rozwadza »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/27/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Żyrowa »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Część Miasta »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów I »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/31/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/32/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona »»
   • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/33/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kaczorownia »»
   • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/34/07 w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza »»
   • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/35/07 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. »»
   • 2007-03-12 - Uchwała nr V/36/07 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”. »»
   • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/37/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. dla gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/38/07 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowych »»
   • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/39/07 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
   • 2007-03-26 - Uchwała nr VI/40/07 w sprawie nabycia lokalu użytkowego mieszczącego się w Krępnej przy ulicy Jasiońskiej 8 »»
   • 2007-03-26 - Uchwała nr VI/41/07 w sprawie zamiany działek w Żyrowej »»
   • 2007-03-26 - Uchwała nr VI/42/07 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach na poszerzenie terenu cmentarza »»
   • 2007-03-26 - Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych. »»
   • 2007-03-26 - Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-03-26 - Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-03-26 - Uchwała nr VI_43_07 w sprawie zbycia działek niezabudowanych położonych przy ulicy Piastów w Zdzieszowicach »»
   • 2007-03-26 - Uchwała nr VI_45_07 w sprawie nabycia działek Nr 196_9 i 195_5 położonych w Krępnej »»
   • 2007-03-26 Uchwała nr VI/44/07 w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Januszkowicach »»
   • 2007-04-26 - Uchwała Nr VII/49/07 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2006r. »»
   • 2007-04-26 - Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie przekazania złożonych oświadczeń lustracyjnych »»
   • 2007-04-26 - Uchwała Nr VII_50_07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1997r. Nr XXXVII_254_97 »»
   • 2007-04-26 - Uchwała Nr VII_51_07 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Bocznej »»
   • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowych »»
   • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach »»
   • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie nabycia działki Nr 366/5 położonej w Januszkowicach »»
   • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice »»
   • 2007-05-22 Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/66/07 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dwóch zabytkowych barokowych obrazów ołtarzowych »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/59/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/60/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2007r. »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2007r. »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r »»
   • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2007-06-19 Uchwała Nr IX/68/07 w sprawie Statutu Związku Międzygminnego -Czysty Region »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/70/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/71/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/72/07 w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/73/07 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/74/07 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/75/07 w sprawie lokalizacji punktu gry na automatach losowych w Januszkowicach »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/76/07 w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/77/07 w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Zdzieszowicach »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/78/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Gospodarki Komunaln »»
   • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/79/07 w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pn.: Projekt budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach (ul. Wolności), Zdzieszowicach (ul. Opolska) Rozwadzy i Krępnej »»
   • 2007-07-24 - Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast ai gminy Zdzieszowice »»
   • 2007-07-24 - Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach »»
   • 2007-07-24 - Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-08-24 - Uchwała Nr XII/84/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-08-24 - Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom »»
   • 2007-08-24 - Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2007-08-24 - Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
   • 2007-08-24 - Uchwała XII/86/07 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników »»
   • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu »»
   • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/90/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/91/07 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. »»
   • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/92/07 zmieniająca uchwałę Nr XII/85/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy,... »»
   • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/94/07 w sprawie ustalenia terminu użyczenia na akwen wodny i nieużytek położony w Zdzieszowicach. »»
   • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego »»
   • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII_93_07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-09-27 uchwała Nr XIII/95/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • 2007-09-27 Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
   • 2007-10-24 - Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-10-30 - Uchwała Nr XIV/100/07 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ulicy Ogrodowej »»
   • 2007-10-30 - Uchwała Nr XIV/101/07 w sprawie odbudowy pomnika w Żyrowej »»
   • 2007-10-30 - Uchwała Nr XIV/102/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/109/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Nr 580/161 położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/103/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/108/07 w sprawie lokalizacji punktu gry na automatach losowych w Zdzieszowicach »»
   • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Rozwadzy »»
   • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/112/07 w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych »»
   • 2007-11-14 - Uchwała nr XV/113/07 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2007-11-14 -uchwała Nr XV/104/07 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta »»
   • 2007-11-14- Uchwała Nr XV/105/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
   • 2007-11-14- Uchwała Nr XV/106/07 w sprawie uchylenia uchwały »»
   • 2007-11-14- Uchwała Nr XV/107/07 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso »»
   • 2007-11-14-Uchwała Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej NrXXXVII/254/97 z dnia 29.04.1997r w sprawie przystąpienia gminy Zdzieszowice do programu Odnowy Wsi w województwie opolskim »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/114/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/115/07 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanych dalej placówkami) prowadzonych przez gminę Zdzieszowice... »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/116/07 w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez ... »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/117/07 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV /160/ 04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu ... »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/118/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/119/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/121/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/122/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/123/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/124/07 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/125/07 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rozwadzy »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/126/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiejw Zdzieszowicach na I półrocze 2008r. »»
   • 2007-12-18 - Uchwała nr XVI/127/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2008r. »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/128/07 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników »»
   • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/129/07 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 »»
   • 2007-12-18 - Uchwałą nr XVI/120/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r. »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie przyjęcia: Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. dla gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Międzygminnego Trias Opolski »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Gmin Śląska Opolskiego »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie przekazania złożonych oświadczeń lustracyjnych »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/138/08 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi i udzielenia odpowiedzi na skargę »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/139/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/07 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z akresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowi »»
   • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/140/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żyrowej »»
   • 2008-01-26 - Uchwała Nr XVIII/149/08 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region »»
   • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/141/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/142/08 w sprawie dokonania zmian budżetu ma 2008r. »»
   • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/143/08 w sprawie ustalenia terminu użyczenia na nieruchomość zabudowaną i stanowiącą boisko sportowe położoną w Żyrowej »»
   • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/144/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. »»
   • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/145/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego Nr 5 w Zdzieszowicach Plac 1 Maja »»
   • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/146/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników OPiWR »»
   • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/147/08 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Zdzieszowice »»
   • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/148/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice na lata 2007-2013 »»
   • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/151/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrowa na lata 2007-2013 »»
   • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/152/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
   • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/153/08 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie targowiska miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/154/08 w sprawie skargi na działalność Kierownika MGOPS w Zdzieszowicach »»
   • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/155/08 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/156/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-04-29 - Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2007r. »»
   • 2008-04-29 - Uchwała Nr XX/158/08 w sprawie skargi na działalność Dyrektora ZGKiM w Zdzieszowicach »»
   • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/159/08 w sprawie opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach »»
   • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/160/08 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
   • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/161/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/162/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/133/08 Rady miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 stycznia 2008r. »»
   • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie zbycia lokalu użytkowego Nr I mieszczącego się w budynku przy ul. Jasiońskiej 8 »»
   • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
   • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej pod nazwą Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach »»
   • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/167/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-06-13 - Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-06-13 - Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/170/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/171/08 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez MGOPS projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 »»
   • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/172/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego »»
   • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/173/08 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Żyrowej »»
   • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/174/08 w sprawie skargi złożonej przez p. Patrycję Domagała na Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie skargi złożonej przez p. Jana Płonkę na Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2008-06-24 - Uchwała nr XXIII/176/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2008r. »»
   • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2008r. »»
   • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/178/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt »»
   • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Januszkowicach »»
   • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/184/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/185/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 298 położonej w Żyrowej »»
   • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/186/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żyrowej »»
   • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/187/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008r. »»
   • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/188/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązanie »»
   • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/189/08 w sprawie wyrażenia opinii »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/190/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/191/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008r. »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/192/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/193/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/194/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/195/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/196/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozwadza na lata 2008-2015 »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/197/08 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Zdzieszowice na lata 2008-2013 »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/198/08 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/199/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Januszkowicach »»
   • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/200/08 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
   • 2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/201/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-10-28 - Uchwała nr XXVII/202/08 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/203/08 w sprawie ustanowienia znaku graficznego -Logo Gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/204/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/314/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego »»
   • 2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/205/08 w sprawie trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-11-20 - Uchwała Nr XXVIII/206/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2008-11-20 - Uchwała Nr XXVIII/207/08 w sprawie zabezpieczeń środków finansowych »»
   • 2008-11-20 - Uchwała Nr XXVIII/208/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/209/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/210/08 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
   • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/211/08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
   • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/212/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
   • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/213/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta »»
   • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/214/08 w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009?. »»
   • 2008-11-27 - Uchwała nr XXIX/215/08 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/216/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/217/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/212/08 z dnia 27 listopada 2008r. »»
   • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/218/08 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice »»
   • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/219/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krępnej »»
   • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/220/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2009r. »»
   • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/221/08 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2009r. »»
   • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/222/08 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Góra św. Anny »»
   • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/223/08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 »»
   • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/224/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
   • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/225/08 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zdzieszowice »»
   • 2009--05-28 - Uchwała Nr XXXVII/249/09 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zdzieszowice na lata 2008-2015 »»
   • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/226/09 w sprawie uchwalenia cen i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/227/09 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych »»
   • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/228/09 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do Spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. wkładu niepieniężnego o wartości przekraczającej 100.000 zł »»
   • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/229/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r. dla Gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/230/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych »»
   • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/231/09 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej »»
   • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/232/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach. »»
   • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/233/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami »»
   • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/234/09 w sprawie modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice oraz budowy kanalizacji na terenach wiejskich Gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/235/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009r. »»
   • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/236/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice w roku 2009 »»
   • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/237/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/238/09 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/239/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/240/09 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice na lata 2008-2015 »»
   • 2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/241/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 wrzesnia 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/242/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. »»
   • 2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/243/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/151/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrowa na lata 2007-2013 »»
   • 2009-04-07 - Uchwała Nr XXXIV/244/09 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
   • 2009-04-23 - Uchwała Nr XXXV/245/09 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zdzieszowice na obszarze gmin:Zdzieszowice, Walce. »»
   • 2009-04-28 - Uchwała Nr XXXVI/246/09 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2008r. »»
   • 2009-04-28 - Uchwała Nr XXXVI/247/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
   • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/248/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/250/09 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowym obrazie Św. Marii Magdaleny »»
   • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/251/09 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej »»
   • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/252/09 w sprawie ustalenia regulaminu targowisla miejskiego »»
   • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/253/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
   • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/254/09 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółki Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. na lata 2009-2013 »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/255/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/256/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/257/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/258/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i okreśłenia wynagrodzenia za inkaso »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/261/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/262/09 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/263/09 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/264/09 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/267/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/269/09 w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach od udziału w pracach komisji »»
   • 2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/270/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2009r. »»
   • 2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/271/09 w sprawie p0rzyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/272/09 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/273/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/274/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/275/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/276/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/277/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/278/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/279/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/282/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/283/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/285/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/286/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/290/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XL/303/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009r. »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/287/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012 »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/288/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/291/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/292/09 w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/294/09 w sprawie nadania Publicznemu Przedszkolu nr 2 w Zdzieszowicach imienia Kubusia Puchatka »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/295/09 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/296/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Piastów I »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/297/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Kaczorownia »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/298/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/299/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/300/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/301/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestnicząych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/302/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
   • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/304/09 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013. »»
   • 2009-10-15 - Uchwała Nr XLI/293/09 w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w gminie Zdzieszowice »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/305/09 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/306/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/307/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/308/09 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Piastów I »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/309/09 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Kaczorownia »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/310/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/311/09 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/312/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009r. »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/313/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/314/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/315/09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zasad zbywania działek Nr 2423, 2420, 2422 położonych w Zdzieszowicach »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/316/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach »»
   • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/317/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2009-11-10 - Uchwała Nr XLII/318/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-11-10 - Uchwała Nr XLII/319/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
   • 2009-11-10 - Uchwała Nr XLII/320/09 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2009-11-24 - Uchwała Nr 325/09 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną »»
   • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/321/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/322/09 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gm. Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych »»
   • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/323/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gm. Zdzieszowice na lata 2009-2014 »»
   • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/324/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
   • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/326/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych »»
   • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/327/09 w sprawie programu profilaktyki zdrowotnej Chronię życie przed rakiem szyjki macicy na 2010r. »»
   • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/328/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
   • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/329/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/330/09 w sprawie uchwały budżetowej na 2010r. »»
   • 2009-12-29 - Uchwała nr XLIV/331/09 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/332/09 w sprawie nadania odznaki honorowe Zasłuzony dla miasta i gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/333/09 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/334/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2010r. »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/335/09 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2010r. »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/336/09 w sprawie zwrócenia skargi złożonej na Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/337/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/338/09 w sprawie zmiany regulaminu nadawania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/339/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
   • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/340/09 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych. »»
   • 2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/341/10 w sprawie modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice oraz budowy kanalizacji na terenach wiejskichh Gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/342/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zdzieszowice »»
   • 2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/343/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013. »»
   • 2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/344/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/345/10 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi i udzielenia odpowiedzi na skargę »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/346/10 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zdzieszowice na lata 2010-2014 »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/347/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/349/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r. dla Gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/350/10 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmun.-Reumat. z siedzibą w Kup »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/351/10 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/352/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/353/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/354/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/355/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/356/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/357/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • 2010-03-02- Uchwała Nr XLVI/348/10 w sprawie przekazania skargi »»
   • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/358/10 w sprawie zwrócenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/359/10 w sprawie przekazania skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/360/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
   • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/361/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/363/10 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
   • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/364/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz obciążenie nieruchomości położonej w Krępnej »»
   • 2010-03-31 - Uchwała Nr XLVII/362/10 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Januszkowicach »»
   • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/365/10 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2009r. »»
   • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/366/10 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego »»
   • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/367/10 w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu »»
   • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/368/10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000 zł »»
   • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/369/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/370/10 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania »»
   • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/372/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/373/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia WPI Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/374/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/375/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/376/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/377/10 w sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze »»
   • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/378/10 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych »»
   • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/379/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-06-25 - Uchwała Nr XLIX/371/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Łukasza Sokołowskiego »»
   • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/380/10 w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowicena lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016, aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 (...) »»
   • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/381/10 w sprawie upoważneinia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym »»
   • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/382/10 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterzesocjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/383/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Żyrowej »»
   • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/384/10 w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/385/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2010r. »»
   • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/386/10 w sprawie uchwalenia planów pracy stalych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2010r. »»
   • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/387/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej »»
   • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/388/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-07-16 - Uchwała Nr L/389/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-07-16 - Uchwała Nr L/390/10 w sprawie uchwalenia dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług gospodarstwa domowe za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/391/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zdzieszowice oraz jej jednostkom podległym »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/392/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/393/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/394/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/395/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Rozwadzy »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/396/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w Żyrowej »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/397/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/398/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Żyrowej »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/399/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/400/10 w sprawie pozostawienia pisma bez rozpoznania »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/401/10 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woj. opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/402/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i owolontariacie projektów aktów pm »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/403/10 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
   • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/404/10 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zdzieszowic uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej »»
   • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/405/10 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/406/10 w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r. »»
   • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/407/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/408/10 w sprawie przejęcia pojazdu na własnośc Gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/409/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Rozwadzy »»
   • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/410/10 w sprawie opinii dot. projektu uchwały RM w Gliwicach w sprawie przekształcenia SPZOZ »»
   • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/411/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Januszkowicach wraz z obciążeniami »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/412/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/413/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczaniadotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/414/10 w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/415/10 w sprawie poparcia budowy zbiornika Racibórz Dolny, zbiornika zapasowego Kotlarnia oraz przyspieszenia prac z tym związanych »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/416/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwetsycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/417/10 w sprawie okreslenia zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/418/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Januszkowicach »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/419/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/349/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/420/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2011r. dla Gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/421/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
   • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/422/10 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania »»
   • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/423/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r. »»
   • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/424/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2010 rok »»
   • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/425/10 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
   • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/426/10 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice »»
   • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/427/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
   • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/428/10 w sprawie zatwierdzenia palnu odnowy miejscowości Krępna na lata 2010-2017 »»
  40. Uchwały Rady Miejskiej w 2006r.
   • Uchwała Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2006r. »»
   • Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2006r. »»
   • Uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 13 grudnia 2006r. »»
   • Uchwała nr L/312/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2006r. »»
   • Uchwała nr L/313/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2006r. »»
   • Uchwała nr L/314/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2006r. »»
   • Uchwała nr L/315/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2006r. »»
   • Uchwała nr L/316/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2006r. »»
   • Uchwała nr L/319/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2006r. »»
   • Uchwała nr LI/320/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 11 lipca 2006r. »»
   • Uchwała nr LI/321/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 11 lipca 2006r. »»
   • Uchwała nr LI/324/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 lipca 2006r. »»
   • Uchwała nr LI/325/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 lipca 2006r. »»
   • Uchwała nr LI/326/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 lipca 2006r. »»
   • Uchwała nr LI/327/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 lipca 2006r. »»
   • Uchwała nr LI/329/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 lipca 2006r. »»
   • Uchwała nr LII/330/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2006r. »»
   • Uchwała nr LII/331/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2006r. »»
   • Uchwała nr LII/332/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2006r. »»
   • Uchwała nr LII/333/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2006r. »»
   • Uchwała nr LII/336/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2006r. »»
   • Uchwała nr LII/337/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2006r. »»
   • Uchwała nr LIII/338/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 października 2006r. »»
   • Uchwała nr LIII/339/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 października 2006r. »»
   • Uchwała nr XLIX/303/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 maja 2006r. »»
   • Uchwała nr XLIX/304/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 maja 2006r »»
   • Uchwała nr XLIX/305/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 maja 2006r »»
   • Uchwała nr XLIX/308/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 9 maja 2006r. »»
   • Uchwała nr XLIX/309/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 9 maja 2006r. »»
   • Uchwała nr XLIX/310/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 9 maja 2006r. »»
   • Uchwała Nr XLV/282/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2006r. »»
   • Uchwała nr XLV/284/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVI/285/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVI/288/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVI/293/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVII/294/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVII/295/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVII/296/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVII/297/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVII/298/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVII/299/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVII/300/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVIII/301/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2006r. »»
   • Uchwała nr XLVIII/302/06 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2006r. »»
  41. Uchwały Rady Miejskiej
   • Projekty uchwał Rady Miejskiej w roku 2005 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej w roku 2003 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej w roku 2004 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej w roku 2005 »»
   • Wcześniejsze »»
  42. Protokoły i plany sesji RM w 2010r.
   • 2010-01-26 - Protokół Nr XLV/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-03-02 - Protokół Nr XLVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-03-30 - Protokół Nr XLVII/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-04-27 - Protokół Nr XLVIII/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-05-25 - Protokół Nr XLIX/10 z Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-07-07 - Protokół Nr L/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010r. »»
   • 2010-07-16 - Protokół Nr L/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 lipca 2010r. - II posiedzenie »»
  43. Protokoły i plany sesji RM w 2009r.
   • 2009-01-27 - Protokół Nr XXXI/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-02-26 - Protokół Nr XXXII/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-03-10 - Protokół Nr XXXIII/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-04-07 - Protokół Nr XXXIV/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-04-23 - Protokół Nr XXXV/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-04-28 - Protokół Nr XXXVI/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-05-28 - Protokół Nr XXXVII/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-06-30 - Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-07-09 - Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-09-15 - Protokól Nr XLI/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-10-27/2009-11-10 - Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2009-12-29 - Protokół Nr XLIV/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
  44. Protokoły i plany sesji RM w 2008r.
   • 2008-01-22 - Protokół Nr XVII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 stycznia 2008r. »»
   • 2008-02-26 - Protokół nr XVIII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lutego 2008r. »»
   • 2008-04-29 - Protokół Nr XX/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-05-27 - Protokół Nr XXI/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-06-13 - Protokół Nr XXII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-06-24 - Protokół Nr XXIII/08 z Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-07-15 - Protokół Nr XXIV/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-08-21 - Protokół Nr XXV/08 z Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-09-29 - Protokół Nr XXVI/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29.09.2008r. »»
   • 2008-10-28 - Protokół Nr XXVII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2008r. »»
   • 2008-11-20 - Protokół Nr XXVIII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 20.11.2008r. »»
   • 2008-11-27 - Protokół Nr XXIX/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008r. »»
   • 2008-12-17 - Protokół Nr XXX/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 17 grudnia 2008r. - I część i w dniu 26 stycznia 2009r. - II część. »»
  45. Protokoły i plany sesji RM w 2007r.
   • 200-11-14 - Protokół Nr XV/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 listopada 2007r. »»
   • 2006-12-06 - Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 6 grudnia 2006r. »»
   • 2006-12-13 - Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 13 grudnia 2006r. »»
   • 2007-01-23 - Protokół Nr IV/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2007r. »»
   • 2007-03-12 - Protokół Nr V/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 marca 2007r. »»
   • 2007-03-26 - Protokół Nr VI/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 marca 2007r. »»
   • 2007-04-26 - Protokół Nr VII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 kwitnia 2007r. »»
   • 2007-05-22 - Protokół Nr VIII z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-19 - Protokół Nr IX/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-07-10 - Protokół Nr X z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-07-24 - Protokół Nr XI z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-08-24 - Protokół Nr XII_07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-09-27 - Protokół Nr XIII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-10-30 - Protokół Nr XIV/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2007r. »»
   • 2007-12-18 - Protokół Nr XVI/07 z Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2007r. »»
  46. Protokoły i plany sesji RM w 2006r.
   • Protokół_Nr_I_06_z_27_11_2006 »»
  47. Protokoły
   • Protokóły z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - 2005r. »»
  48. Komisja Rewizyjna - 2007r.
   • Protokół Nr XII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2007r. »»
   • Protokół Nr XIII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 9 maja 2007r. »»
   • Protokół Nr XIV/07 z posiedzenia Komisji w dniu 23 maja 2007r. »»
   • Protokół Nr XV/07 z posiedzenia Komisji w dniu 28 maja 2007r. »»
   • Protokół Nr XVII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 4 lipca 2007r. »»
   • Protokół z przeprowadzonej kontroli zadania pn. Wykoannie i eksploatacja windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zdzieszowicach przy ul. Fialrskiego i budowy skwerów przy ul. Góry Św. Anny na skrzyżowaniach z ul. Nową i Żyrowską »»
  49. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - 2007r.
   • Protokół Nr IX/07 z posiedzenia Komisji w dniu 17 maja 2007r. »»
   • Protokół Nr VI/07 z posiedzenia Komisji w dniu 29 marca 2007r. »»
   • Protokół Nr VII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 12 kwietnia 2007r. »»
   • Protokół Nr XI/07 z posiedzenia Komisji w dniu 14 czerwca 2007r. »»
   • Protokół Nr XII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 21 czerwca 2007r. »»
   • Protokół Nr XIII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 28 czerwca 2007r. »»
  50. Komisja Spraw Społecznych - 2007r.
   • 2007-05-11 - Protokół Nr XI/07 z posiedzenia Komisji w dniu 11 maja 2007r. »»
   • 2007-05-18 - Protokół Nr XII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 18 maja 2007r. »»
   • Protokół Nr IX/07 z posiedzenia Komisji w dniu 20 kwietnia 2007r. »»
   • Protokół Nr VIII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 16 kwietnia 2007r. »»
   • Protokół Nr XVII/07 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 września 2007r. »»
  51. Komisje Rady Miejskiej
   • Komisje Rady Miejskiej »»
  52. Inne - 2010r.
   • 2010-04-01 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
   • 2010-04-01 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku »»
   • 2010-04-03 Decyzja Nr 1/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »»
   • 2010-04-07 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • 2010-06-29 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • 2010-10-11 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach »»
   • 2010-10-28 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych »»
   • 2010-12-10 Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I »»
   • Informacje o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, o kwotach wykorzystywanych z budżetu Unii Europejskiej, o udzielonych poręczeniach i gwarancjach w 2009r. »»
   • Konsultacje projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi »»
   • Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice »»
   • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej »»
   • Ogłoszenie składów OKW z uwzględnieniem pełnionych funkcji na Wybory Samorządowe 21-11-2010 »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku »»
   • Zakończenie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi »»
  53. Inne - 2011r.
   • Decyzja Nr 2/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jazu Januszkowice wraz ze sterownią i obiektami towarzyszącymi »»
   • Informacje o kwotach otrzymanych dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego »»
   • Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - budowa stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice »»
   • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciagu pieszego w miejscowości Rozwadza »»
   • Ponowne konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 »»
   • Postanowienie - w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno - usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach »»
   • Uchwała nr 145/2011 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 marca 2011 r. »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2010 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku »»
   • Zakończenie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi »»
  54. Inne - 2009r.
   • 2008-05-19 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku »»
   • 2009-05-19 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym jednostki organizacyjne Gminy Zdzieszowice udzieliły ulg w spłaceniu należności pieniężnych »»
   • 2009-05-19 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2008 roku ulg, odroczeń, umorzeń »»
   • 2009-06-04 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2008 »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
  55. Inne - 2008r.
   • 2008-05-09 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym jednostki organizacyjne Gminy Zdzieszowice udzieliły ulg w spłaceniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej »»
   • 2008-05-30 - Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 roku »»
   • 2008-05-30 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007 »»
   • 2008-05-30 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku »»
   • 2008-07-02 - Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żyrowa »»
   • 2008-08-12 - Ogłoszenie o przystąpieniu do programu Uczeń na wsi »»
   • 2008-10-13 - Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na urządzenia, akcesoria i systemy informatyczne »»
   • 2008-12-03 - Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rozwadza »»
  56. Inne - 2007r.
   • 2007-03-15 Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniu 31 marca 2007r. »»
   • 2007-05-11 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006 »»
   • 2007-05-11 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku »»
   • 2007-05-21 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006... »»
   • 2007-10-15 - Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jasiona »»
   • 2007-11-20 - Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników »»
  57. Inne - 2006r.
   • 2006.05.18 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005 »»
   • 2006.05.18 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w podatkach lokalnych w 2005r. »»
   • 2006.05.26 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz osób nie posiadających osobowości prawnej, którym jednostki org. Gminy Zdzieszowice udzieliły ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Pod. w roku 2005. »»
  58. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.
   • 2009-12-31 - Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji o przetargu »»
   • 2010-01-07 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2010-02-18 - Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji o przetargu (Ponowienie) »»
   • 2010-03-04 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2010-03-16 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2010-03-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
   • 2010-04-08 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
   • 2010-05-28 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 2663/3 karta mapy 5 w Zdzieszowicach »»
   • 2010-06-18 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
   • 2010-08-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej »»
   • 2010-08-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zdzieszowicach »»
   • 2010-08-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Żyrowej »»
   • 2010-08-13 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 2663/3 karta mapy 5 w Zdzieszowicach »»
   • 2010-09-07 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2010-09-20 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
   • 2010-09-21 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 1341/10 z karty mapy 11 położonej w obrębie geodezyjnym Zdzieszowice »»
   • 2010-09-22 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 131/1 z karty mapy 3 położonej w obrębie Krępna »»
   • 2010-10-05 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego »»
   • 2010-12-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz dzierżawy »»
  59. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.
   • 2011-02-11 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
   • 2011-02-15 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2011-05-02 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2011-05-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2011-05-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2011-05-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrebie geodezyjnym Żyrowa »»
   • 2011-06-30 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2011-07-27 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
   • 2011-08-23 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
   • 2011-09-14 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2011-10-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym »»
   • 2011-11-02 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
   • 2011-11-18 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
  60. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.
   • 2009-01-05 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudownej położonej w Rozwadzy »»
   • 2009-04-07 - Wykaz nieruchomości położonej w Zdzieszowicach przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat »»
   • 2009-04-09 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
   • 2009-04-09 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Żyrowej »»
   • 2009-04-23 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • 2009-06-01 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
   • 2009-07-08 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
   • 2009-07-15 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
   • 2009-07-30 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 423/5 w Jasionej »»
   • 2009-07-31 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek niezabudowanych w Żyrowej »»
   • 2009-09-07 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
   • 2009-10-14 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat »»
   • 2009-11-18 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
   • 2009-11-30 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu »»
  61. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.
   • 2008-01-15 - Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomości przeznaczonych do srzedaży obejmujący nieruchomość zabudowaną nr 16/15 położoną w Rozwadzy »»
   • 2008-02-14 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży »»
   • 2008-04-29 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
   • 2008-05-19 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
   • 2008-05-19 Burmistrz zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości zabudowanej położonej w Rozwadzy »»
   • 2008-07-02 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
   • 2008-07-23 - Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość niezabudowaną nr 1789/2 położoną w Zdzieszowicach przy ulicy Ogrodowej »»
   • 2008-07-30 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
   • 2008-08-19 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach »»
   • 2008-09-03 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach »»
   • 2008-10-09 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
   • 2008-10-09 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I pismeny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozwadzy »»
   • 2008-10-10 - Wykaz działek niezabudowanych położonych w Żyrowej »»
   • 2008-10-22 - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu położonego przy ul. Fabrycznej 34b w Zdzieszowicach »»
   • 2008-11-14 - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na ul. Chrobrego 17 w Zdzieszowicach »»
   • 2008-12-04 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I prztarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Krępnej »»
  62. Przetargi nieruchomości w 2007r.
   • 2007-08-09 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Bocznej »»
   • 2007-11-05 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Bocznej »»
   • 2007-11-14 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Piastów. »»
  63. Przetargi nieruchomości w 2006r.
   • 2006.12.07 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Strzeleckiej »»
  64. Przetargi - 2006r.
   • 01.08.2006 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Arki Bożka w Januszkowicach. »»
   • 01.08.2006 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Pięknej w Januszkowicach »»
   • 03.08.2006 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Spokojnej w Januszkowicach wraz z parkingiem »»
   • 03.08.2006 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Zamkowej w Januszkowicach. »»
   • 12.09.2006 przetarg na modernizację sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Zdzieszowicach »»
   • 15.09.2006r. - Budowa drogi asfaltowej na ul. Arki Bożka w Januszkowicach »»
   • 15.09.2006r. - Budowa drogi asfaltowej na ulicy Pięknej w Januszkowicach »»
   • 19.09.2006 - wymiana sieci wodociagowej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach metodą Crackingu Statycznego »»
   • 20.06.2006 - Budowa obiektu na mieszkania socjalne-zakończenie zadania (zalecenia kominiarskie oraz roboty dodatkowe) »»
   • 2005.05.04 - Zaasfaltowanie parkingu przy garażach Piastów I »»
   • 2005.05.24 - Modernizacji podłogi na scenie sali widowiskowow-kinowej kina Odrodzenie »»
   • 2006.04.03 - Zakup hydrantów ppoż. i armatury »»
   • 2006.04.03 - Zakup i dostawa kruszywa kamiennego »»
   • 2006.04.04 - Budowa uzupełniajacego ujęcia wody /Oleszka-Skała/ »»
   • 2006.04.05 - organizacja 14–dniowych turnusów kolonijnych dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat »»
   • 2006.04.07 - Wykonanie pokrycia dachowego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 »»
   • 2006.04.10 - Modernizacja Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - nowa część »»
   • 2006.04.10 - Montaż okien w budynku żłobka samorządowego »»
   • 2006.04.10 - Przebudowa kolektora kanalziacji na ulicy Dunikowskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2006.04.11 - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych »»
   • 2006.04.11 - Wymiana naświetli korytarzy oraz okien »»
   • 2006.04.11 - Wymiana posadzek w salach lekcyjnych »»
   • 2006.04.12 - Zakup i dostawa rur PCV i węży PE »»
   • 2006.04.13 - Zakup i dostawa armatury »»
   • 2006.04.18 - Wykonanie wymiany stolarki okiennej w kawiarni kina Odrodzenie »»
   • 2006.04.20 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - wykonanie projektu urbanistycznego »»
   • 2006.04.21 - Budowa uzupełniającego ujęcia wody Oleszka-Skała (ponowienie postępowania) »»
   • 2006.04.21 - Malowanie elewacji budynku kina ODRODZENIE w Zdzieszowicach »»
   • 2006.04.24 - Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy K. Miarki w Zdzieszowicach - odnoga do budynku 50,50a,52 oraz odnoga do budynku 58,60,62,62a »»
   • 2006.04.24 - Wykonanie remontu widowni na stadionie miejskim »»
   • 2006.05.04 - Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Fabrycznej od ulicy Zielonej do ulicy Rozwadzkiej »»
   • 2006.05.04 - Zagospodarowanie placu przy ulicy Nowej oraz Góry Św. Anny w Zdzieszowicach (według projektu nasadzeń trwałych) »»
   • 2006.05.05 - Wykonanie wymiany sieci wodociągowej »»
   • 2006.05.08 - Modernizacja drogi z regulacją studzienek od ul. Chrobrego wzdłuż budynku samorządowego Piastów I »»
   • 2006.05.08 - Modernizacja podłogi na scenie sali kinowej »»
   • 2006.05.08 - Remont dachu, ogrodzenia i rozdzielni posiłków w Żłobku Samorządowym »»
   • 2006.05.08 - Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja »»
   • 2006.05.09 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Januszkowicach w kierunku Raszowej »»
   • 2006.05.09 - Wymiana przyłączy wodociągowych do bloków mieszkalnych na oś. Piastów I w Zdzieszowicach »»
   • 2006.05.15 - Modernizacji drogi ulica Myśliwca od przejazdu kolejowego do ulicy Pokoju Piastów II »»
   • 2006.05.17 - Przetarg nieograniczony na modernizację sanitariatów - PSP Krępna »»
   • 2006.05.19 - Przetarg nieograniczony na malowanie wnętrza budynku szkoły - PSP nr 2 »»
   • 2006.05.19 - Przetarg nieograniczony na modernizację budynku szkoły - PSP nr 2 »»
   • 2006.05.22 - Przetarg nieograniczony na modernizacje sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej - PSP Żyrowa »»
   • 2006.06.02 - Utwardzenie ulicy Wodnej w Krępnej wraz z chodnikiem »»
   • 2006.06.05 - Dostawa ciągnika oraz współpracującego z nim pługa odśnieżającego lemieszowego czołowego »»
   • 2006.06.05 - Zaasfaltowanie parkingu przy garażach Piastów 1 »»
   • 2006.06.06 - Wykonanie chodnika-ścieżki rowerowej na ul. Cegielnianej w Krępnej »»
   • 2006.06.06 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
   • 2006.06.07 - Wykonanie chodnika z kostki na ul. Myśliwca w Jasionej »»
   • 2006.06.12 - Modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy od budynku starej policji do ul. Zielonej »»
   • 2006.06.13 - Modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy na ul.Akacjowej-od ul.Fabrycznej do Akacjowej 14 oraz na ul. Leśnej z regulacją studzienek »»
   • 2006.06.13 - Realizacja programu „Rowerem Bliżej Naszego Dziedzictwa” - III etap »»
   • 2006.06.14 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
   • 2006.06.19 - Remont nawierzchni asfaltowej ul. Fabrycznej »»
   • 2006.06.20 - Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w PSP w Rozwadzy »»
   • 2006.06.21 - PRZETARG NA WYKONANIE WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ »»
   • 2006.06.22 - Budowa boisk sportowych przy PSP Nr 1 »»
   • 2006.06.26 (SIWZ) - Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Fabrycznej »»
   • 2006.06.27 - Modernizacja Urzędu – nowa część (wymiana stolarki drzwiowej oraz izolacja poddasza). »»
   • 2006.06.29 (SIWZ) - Budowa boisk sportowych przy PSP Nr 1 »»
   • 2006.06.29 - Budowa budynku wielofunkcyjnego Januszkowice »»
   • 2006.07.00 (SIWZ) - Przebudowa i remont PSP w Rozwadzy »»
   • 2006.07.04 - Przebudowa i remont PSP w Rozwadzy »»
   • 2006.07.06 - Wymiana podłóg w budynku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2006.07.07 - Wykonania kanalizacji sanitarnej na ul. K. Miarki w Zdzieszowicach – odnoga do budynku 50, 50a, 52 oraz odnoga do budynku 58, 60, 62, 62a »»
   • 2006.07.07 - Zabezpieczenie klatki schodowej wraz z malowaniem w budynku PSP nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • 2006.07.10 - Modernizacja sanitariatów szkolnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w PSP Żyrowa »»
   • 2006.07.12 - Remont nawierzchni asfaltowej ul. K. Miarki w Zdzieszowicach »»
   • 2006.07.14 - Modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 »»
   • 2006.07.18 - Remonty cząstkowe dróg »»
   • 2006.07.19 - Remont posadzek z wymianą wykładzin PCV w pokoju nauczycielskim i salach lekcyjnych PSP nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • 2006.07.20 - (SIWZ) Remont nawierzchni asfaltowej ul. K. Miarki w Zdzieszowicach »»
   • 2006.07.20 - Modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I: od ulicy Chrobrego ... »»
   • 2006.07.21 - Modernizacja drogi – cienki dywanik asfaltowy na osiedlu Piastów I od torów kolejowych ul. Pokoju wzdłuż bloków 2,4,8 »»
   • 2006.07.21 - Zabezpieczenie klatki schodowej wraz z malowaniem w budynku PSP nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • 2006.07.24 - (SIWZ) Modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 »»
   • 2006.07.24 - Naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi wraz z naprawą mostku na Lesiany w Januszkowicach »»
   • 2006.07.25 - Modernizacja ul. Górnej w Zdzieszowicach od K. Miarki do Pokoju »»
   • 2006.07.25 - Remont części elewacji PG-PSP nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • 2006.07.25 - Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na basenie w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2006.07.26 - Wykonania ewidencji dróg i mostów w gminie. »»
   • 2006.07.26 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kontenerów na odpady »»
   • 2006.07.28 - Montaż windy osobowej w budynku przy ul. Filarskiego 19 ( PZ ) »»
   • 2006.08.17 - Montaż windy osobowej w budynku przy ul. Filarskiego 19 ( PZ ) »»
   • 2006.08.17 - Wymiana posadzek PVC w części sal lekcyjnych budynku PSP nr 3 w Zdzieszowicach »»
   • 2006.08.22 - Modernizacja ul. Górnej w Zdzieszowicach »»
   • 2006.08.24 - (SIWZ) Montaż windy osobowej w budynku przy ul. Filarskiego 19 ( PZ ) »»
   • 2006.08.25 - Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • 2006.08.30 - Wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego w PSP Żyrowa – I piętro. »»
   • 2006.08.31 - Wykonanie parkingu „Kaczy rynek” w Krępnej »»
   • 2006.09.04 - (SIWZ) Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • 2006.09.06 - Modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I : od ulicy Chrobrego ... »»
   • 2006.09.06 - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości »»
   • 2006.09.08 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej »»
   • 2006.09.19 - Naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi (Za Odrą) »»
   • 2006.09.19 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - wykonanie projektu uzbrojenia terenu. »»
   • 2006.09.25 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Arki Bożka w Januszkowicach. »»
   • 2006.09.25 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Pięknej w Januszkowicach. »»
   • 2006.09.25 - Modernizacja chodnika na ul. Strzeleckiej + część nowego. »»
   • 2006.09.26 - Modernizacj dróg–cienki dywanik asfaltowy na Piastów I : od ulicy Chrobrego wzdłuż bloku 1 i 2, między budynkiem 2 i 4, od budynku 3 do 7, od budynku 7 do wjazdu w stronę Biedronki, wzdłuż budynku 9, od budynku 7 w stronę przejścia międ »»
   • 2006.09.27 - Modernizacja chodnika na ul. Żymierskiego. »»
   • 2006.09.28 - Budowa budynku wielofunkcyjnego Januszkowice. »»
   • 2006.09.28 - Naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi za Odrą. »»
   • 2006.09.29 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - wykonanie projektu uzbrojenia terenu »»
   • 2006.10.02 - Wykonanie chodnika przy ul. Parkowej w Rozwadzy. »»
   • 2006.10.03 - Modernizacja chodnika na ul. 22 Lipca. »»
   • 2006.10.03 - Wymiana okien typ 01, 02, 03, 04 w budynku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach modernizacji obiektu gimnazjum »»
   • 2006.10.04 usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Myśliwca w Zdzieszowicach »»
   • 2006.10.05 - Modernizacja chodnika na ul. Roosevelta. »»
   • 2006.10.06 - Sprzedaż nieruchomości położonej w Zdzieszowicach na ul. Osadników »»
   • 2006.10.09 - Modernizacja chodnika na ul. Żymierskiego. »»
   • 2006.10.09 - Modernizacja łącznika - cienki dywanik asfaltowy od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfantego 12 »»
   • 2006.10.09 Wykonanie ściany wspinaczkowej na hali sprotowej w Zdzieszowicach »»
   • 2006.10.10 - Remont placu zabaw między blokiem 2 i 4 na Piastów I z wywozem gruzu i ziemi »»
   • 2006.10.11 - Wycinka drzew, przycinka i pielęgnacja »»
   • 2006.10.11 - Wykonanie chodnika na ul. Parkowej w Rozwadzy »»
   • 2006.10.13 - Modernizacja chodnika na ul. 22 Lipca »»
   • 2006.10.20 - Remont placu zabaw między blokiem 2 i 4 na Piastów I z wywozem gruzu i ziemi. »»
   • 2006.10.20 - Wycinka drzew, przycinka i pielęgnacja. »»
   • 2006.10.20 - Wykonanie utwardzenia i asfaltowania części ul. Strzeleckiej »»
   • 2006.10.20 Wykonanie ściany wspinaczkowej na hali sportowej w Zdzieszowicach »»
   • 2006.10.23 - Modernizacja łącznika – cienki dywanik asfaltowy od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfantego 12. »»
   • 2006.10.24 - Zagospodarowanie placu przy ul. Nowej oraz G. Św. Anny (według projektu nasadzeń stałych) - wykonanie okrawężnikowania w obrębie skwerów »»
   • 2006.10.25 - Dostawa mebli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • 2006.10.25 Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Myśliwca w Zdzieszowicach »»
   • 2006.11.02 - Wykonanie utwardzenia i asfaltowania części ul. Strzeleckiej »»
   • 2006.11.13 - Zakup oświetlenia świątecznego »»
   • 2006.11.16 - Dowóz dzieci do gimnazjum w Zdzieszowicach oraz do szkoły i przedszkola w Zyrowej w roku kalendarzowym 2007 »»
   • 2006.11.20 - Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja budynku szkoły »»
   • 2006.11.24 - Zakup oświetlenia świątecznego »»
   • 2006.11.28 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2006.11.29 - Modernizacja oświetlenia na ulicy Korfantego-Kościuszki - 20 lamp w Zdzieszowicach »»
   • 2006.11.29 - Modernizacja Parku Miejskiego w tym : oświetlenia »»
   • 2006.11.29 - Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Zdzieszowickiej w Krępnej - od przystanku do końca wsi »»
   • 2006.12.11 - Eksploatacja i konserwacja słupów oraz rozdzielni oświetlenia ulicznego »»
   • 2006.12.13 - Wykonanie oświetlenia na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach »»
   • 2006.12.27 Przetarg na zakup paliw i olejów eksploatacyjnych dla ZGKiM Zdzieszowice »»
   • 2007.01.04 MGOKSiR - przewozy autobusowe i transport osób »»
   • 21.09.2006 Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Myśliwca w Zdzieszowicach »»
   • 28.09.2006 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług porządkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 »»
   • 29.08.2006r. drugi przetarg nieograniczony na uzupełnienie nawierzchni asfaltowych »»
   • Dostawa gazu ziemnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy »»
   • Dostawa wody i odbiór ścieków budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • Przetarg nieograniczony na wykonanie uzupełnienń nawierzchni bitumicznych na ul. Wolności, Mickiewicza, Krótkiej, Zawadzkiego i Korfantego w Zdzieszowicach »»
  65. Zamówienia Publiczne - 2010r.
   • 2010.02.26 - Remont zniszczonego oświetlenia - remont zniszczonego stanowiska oświetlenia ulicznego. »»
   • 2010.03.04 - Modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej. »»
   • 2010.03.05 - Dostarczanie energii cieplnej do budynku PP nr 6 w Zdzieszowicach »»
   • 2010.03.09 - Zakup oporządzenia do murawy boiska na stadionie w Zdzieszowicach »»
   • 2010.03.23 - Wykonanie oświetlenia przy ul. Piaskowej w Januszkowicach »»
   • 2010.03.29 - Wykonanie sali spotkań-świetlicy na Starym Osiedlu. »»
   • 2010.04.07 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej. »»
   • 2010.04.12 - Remonty cząstkowe dróg. »»
   • 2010.05.10 - Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Wschodniej wraz z przepustami »»
   • 2010.05.27 - Remont (odtworzenie) drogi gminnej ul. Cegielniana w Krępnej na przerwanym wale »»
   • 2010.06.07 - Wykonanie parkingu na ul. Zielonej przy P-3 i P-5 »»
   • 2010.07.06 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach »»
   • 2010.07.09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza »»
   • 2010.07.15 - Przebudowa ul. Pokoju od ul. Chrobrego do ul. Chopina w Zdzieszowicach »»
   • 2010.07.16 - Remonty cząstkowe dróg »»
   • 2010.07.27 - Remont zniszczonego oświetlenia - remont zniczczonych stanowisk oświetlenia ulicznego. »»
   • 2010.07.29 - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach zadania pn. Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach »»
   • 2010.09.15 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach - przyłącze sieci ciepłowniczej oraz węzeł cieplny na potrzeby podgrzewu wody »»
   • 2010.09.15 - Zaasfaltowanie ulicy Pokoju od ul. Chrobrego do bloku przy Piastów nr 13 - etap I do bloku nr 9 »»
   • 2010.12.10 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2011 »»
   • Inzynier Kontraktu II i III (Rozwadza i Krępna) »»
   • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2010.07.09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza »»
   • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 09.07.2010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza nr 1 i nr 2 »»
   • Wybór oferty najkorzystniejszej: 2010.07.09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza »»
  66. Zamówienia Publiczne - 2011r.
   • 2011.03.09 - Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni gimnazjum do potoku Anka w Zdzieszowicach »»
   • 2011.03.25 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach - dostawa, ułożenie i pielęgnacja trawy naturalnej hodowanej z rolki. »»
   • 2011.03.30 - Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego. »»
   • 2011.04.11 - Przebudowa cieku Młynówka w Januszkowicach. »»
   • 2011.04.27 Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Zdzieszowice na sfinans. inwestycji pn. [Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego] realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. »»
   • 2011.05.16 - Remonty cząstkowe dróg. »»
   • 2011.05.17 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach - rozwiazanie techniczne podgrzewu wody basenowej »»
   • 2011.06.02 - Remont zniszczonego oświetlenia - wymiana zniszczonego słupa na ul. Szkolnej w Rozwadzy »»
   • 2011.07.22 - Remont przepustów i mostów (OŚiGW)-remont przepustu w Krępnej w drodze transportu rolnego dz. nr 485. »»
   • 2011.08.05_Budowa boiska przy PSP Nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • 2011.08.11 - Zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadania [przebudowa Żłobka]. »»
   • 2011.08.16 - Remont przepustów i mostów (OŚiGW) - remont przepustu w Krępnej w drodze transportu rolnego dz. nr 485 »»
   • 2011.08.30 - Remont zniszczonego oświetlenia - wymiana zniszczonych opraw na ul. Kościuszki i Filarskiego w Zdzieszowicach. »»
   • 2011.08.31 - Zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadania [przebudowa budynku Żłobka]. »»
   • 2011.09.05 - Remont przepustów i mostów (OŚiGW) - remont przepustu w Krępnej w drodze transportu rolnego dz. nr 485 »»
   • 2011.09.22 - Przebudowa cieku Młynówka w Januszkowicach - roboty dodatkowe. »»
   • 2011.11.23 - Remont zniszczonego oświetlenia - wymiana zniszczonego w kolizji słupa na ul. Fabrycznej/Zielonej w Zdzieszowicach. »»
   • 2011.12.07 - Zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadania przebudowa budynku Żłobka - roboty dodatkowe. »»
   • 2011.12.14 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2012 »»
   • 2011.12.16 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku »»
   • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna »»
   • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna - ponowienie postępowania »»
   • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna - ponowienie postępowania »»
   • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice »»
   • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice »»
   • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna »»
   • Remont zniszczonego oświetlenia - wymiana zniszczonego słupa na ul. Fabrycznej w Zdzieszowicach »»
   • Wybór oferty najkorzystniejszej: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna - ponowienie postępowania »»
  67. Zamówienia Publiczne - 2009r.
   • 2009.01.08 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
   • 2009.01.19 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do budynku PSP w Żyrowej »»
   • 2009.01.21 - Dostawa paliwa gazowego wysometanowego do budynku PSP w Rozwadzy, ul. Szkolna 5 »»
   • 2009.03.05 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza - I etap - kolektor główny tranzyt - Rozwadza - Zdzieszowice. »»
   • 2009.03.06 - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2009.03.10 - Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzieszowicach przy ulicy Rozwadzkiej. »»
   • 2009.03.11 - Remont przepustów i mostów. »»
   • 2009.03.16 - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne »»
   • 2009.03.18 - Zagospodarowanie działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych. »»
   • 2009.04.17 - Remonty cząstkowe dróg »»
   • 2009.05.11 - Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w Gminie Zdzieszowice. »»
   • 2009.05.12 - Remonty cząstkowe dróg. »»
   • 2009.05.29 - Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Nowej w Zdzieszowicach. »»
   • 2009.06.05 - Remont budynku OSP w Jasionej (wymiana okien i drzwi, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej) »»
   • 2009.06.24 - Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 w Zdzieszowicach na mieszkania socjalne oraz budowy budynków gospodarczych dz. 381/3. »»
   • 2009.06.25 - Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Parkowej »»
   • 2009.07.08 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza - I etap - kolektor główny tranzyt - Rozwadza - Zdzieszowice - zamówienie dodatkowe. »»
   • 2009.07.08 - Konserwacja rowów melioracyjnych »»
   • 2009.07.13 - Remont urządzenia wodnego - przejścia przez wody powierzchniowe w kierunku do śluzy przy wale przeciwpowodziowym z zabudowaniem zapory szynderowej i utwardzeniem wjazdu między wałem przy posesji Herman i wjazdu do śluzy w Januszkowicach. »»
   • 2009.07.23 - Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 w Zdzieszowicach na mieszkania socjalne oraz budowy budynków gospodarczych dz. 381/3. »»
   • 2009.07.29 - Remont nawierzchni i krawężników na ul. Harcerskiej i obok Biedronki wraz z parkingiem. »»
   • 2009.07.31 - Konserwacja rowów melioracyjnych »»
   • 2009.08.12 - Wykonanie podbudowy i dywanika asfaltowego na ulicy Osadników po kanalizacji. »»
   • 2009.08.20 - Remont nawierzchni i krawężników na ul. Harcerskiej i obok Biedronki wraz z parkingiem. »»
   • 2009.08.27 - Remont przepustów i mostów. »»
   • 2009.09.02 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - ułożenie warstwy górnej tłucznia, przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji »»
   • 2009.09.09 - Konserwacja rowów melioracyjnych »»
   • 2009.09.10 - Remont kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ul. Myśliwca w Jasionej do rowu RJ »»
   • 2009.09.10 - Zwiększenie przepustowości odprowadzenia wód opadowych w obrebie klubu Wiejskiego ul. Wiejska w Oleszce »»
   • 2009.09.18 - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach. »»
   • 2009.09.29 - Dokończenie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zdzieszowickiej w Krępnej (od Nr 2a do cmentarza - 6 punktów) »»
   • 2009.09.29 - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Pl. 1-go Maja »»
   • 2009.10.02 - Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzieszowicach przy ulicy Rozwadzkiej. »»
   • 2009.10.16 - Remont zniszczonego oświetlenia »»
   • 2009.10.26 - Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzieszowicach przy ulicy Rozwadzkiej. »»
   • 2009.11.30 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do budynku OSP Krępna. »»
   • 2009.12.04 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2010 »»
   • 2009.12.16 - Wykonanie oświetlenia ulicznego na Lesianach w Januszkowicach. »»
   • 29.04.2009 - Zakup i dostawę kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży »»
   • Dostawa paliwa do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach w 2010r. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy w tym na stacji paliw w Gminie Zdzieszowice »»
   • Przebudowa budynków Zębiec A-3 i Zębiec B-3 realizacja zaleceń pokontrolnych p-poż. »»
   • Remont zniszczonego oświetlenia - wymiana zniszczonych opraw. »»
  68. Konkursy ofert w 2010r.
   • Konkurs nr 1/2010 »»
   • Konkurs nr 2/2010 »»
   • Konkurs nr 3/2010 »»
   • Konkurs nr 4/2010 »»
   • Konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu sportu kwalifikowanego »»
  69. Zamówienia Publiczne - 2007r.
   • 16.02.2006 MGOKSiR Przetarg na przewozy autobusowe osób w roku 2007 »»
   • 200.11.09 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy bloku 4 na osiedlu Piastów »»
   • 2007 Okna i drzwi Hotel Zębiec A3 »»
   • 2007 Zakup i dostawa kostki chodnikowej »»
   • 2007-04-02 - Zakup i dostawa armatury wodociągowej »»
   • 2007.01.25 MGOKSiR PN Przewozy autobusowe i transport osobowy na imprezy sportowe i kulturalne w roku kalendarzowym 2007 »»
   • 2007.02.05 - Wykonywanie usług geodezyjnych. »»
   • 2007.02.05 - Wykonywanie usług w zakresie wyceny nieruchomości. »»
   • 2007.03.15 - Cienki dywanik asfaltowy przy bloku Kościuszki 12 (łącznik) »»
   • 2007.03.16 - Modernizacja dróg-cienki dywanik asfaltowy na Piastów I. »»
   • 2007.03.19 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej–wykonanie projektu dróg i uzbrojenia. »»
   • 2007.03.21 - Koncepcji wykonania obwodnicy miasta od ulicy Kozielskiej przez Wschodnią, Karola Miarki, Myśliwca i tunelem pod torami PKP do ulicy Filarskiego. »»
   • 2007.03.28 - Wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic oraz wyłożenie z kostki brukowej placu przy PSP Nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • 2007.04.10 MGOKSiR wykonanie docieplenia i malowania elewacji hali sportowej w Zdzieszowicach »»
   • 2007.04.10 MGOKSiR wykonanie remontu widowni odkrytej na stadionie miejskim w Zdzieszowicach »»
   • 2007.04.13 - Modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne »»
   • 2007.04.13 - Wymiana okien typ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 09 oraz okien w sali gimnastycznej w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2007.04.16 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2007.04.18 - (SIWZ) Wymiana okien typ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 09 oraz okien w sali gimnastycznej w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2007.04.23 - Remont oświetlenia w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej w PSP Nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • 2007.04.25 - Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Górnej w Zdzieszowicach (ogłoszenie o zamówieniu). »»
   • 2007.04.26 - Modernizacja mostu na ulicy Lesiańskiej w Januszkowicach. »»
   • 2007.04.27 - Remonty cząstkowe dróg. »»
   • 2007.04.27 - Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Górnej w Zdzieszowicach (SIWZ). »»
   • 2007.05.02 - Wykonanie przebudowy lokalu (po kawiarni) przy ulicy Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu /ogłoszenie o zamówieniu/. »»
   • 2007.05.07 - Wykonanie przebudowy lokalu (po kawiarni) przy ulicy Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu /SIWZ/. »»
   • 2007.05.07 Doprowadzenie wody do posesji Klosek i Kioltyka za Odrą w Zdzieszowicach oraz Boronowski-Lepich w Krępnej nad Odrą - wykonanie projektu »»
   • 2007.05.11 - Remont pomieszczeń ... w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum (ogłoszenie o zamówieniu) »»
   • 2007.05.15 - Malowanie ścian, sufitów i wymiana posadzek w salach lekcyjnych oraz remont klatki schodowej w budynku PSP Nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • 2007.05.15 - Modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej - projekt »»
   • 2007.05.15 - Remont pomieszczeń ... w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum (SIWZ) »»
   • 2007.05.17 - Montaż ścianek przeciwpożarowych EI60 z drzwiami przeciwpożarowymi EI30 w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2007.05.23 - Wymiana dachu budynku PSP w Rozwadzy »»
   • 2007.05.24 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w »»
   • 2007.05.28 - Remont łazienek /parter i I pietro/ oraz sali zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • 2007.05.29 Malowanie elewacji budynku, remont sanitariatów oraz remont posadzek w budynku Żłobka w Zdzieszowicach »»
   • 2007.06.06 - Modernizacja oświetlenia na ul. Strzeleckiej (od Słowackiego do Roosevelta). »»
   • 2007.06.06 - Wykonanie oświetlenia na ulicy Wiejskiej w Krępnej - zakończenie zadania. »»
   • 2007.06.06 - Wykonanie oświetlenia niskiego (od ul. Fabrycznej do D.Dz.P. przy basenie) wraz z parkingiem na ul. Fabrycznej - 5 pkt. »»
   • 2007.06.08 - Konserwacja rowów melioracyjnych oraz remont przepustów »»
   • 2007.06.08 - Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Góry Św. Anny 23-25. »»
   • 2007.06.18 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (dach, instalacja odgromowa). »»
   • 2007.06.19 - Wymiana okien typ 03 w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum »»
   • 2007.06.22 - Modernizacja systemu monitoringu »»
   • 2007.06.29 - Modernizacja oświetlenia na osiedlu : ul. Orzeszkowej, Filarskiego, Korfantego. »»
   • 2007.06.29 - UWAGA!!! Unieważnienie postępowania- Remont dróg-cienki dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodociągowej na osiedlu Kaczorownia w Zdzieszowicach »»
   • 2007.06.29 - Wykonanie oświetlenia niskiego na terenie Mirabelki cz.1 - 2 pkt. »»
   • 2007.07.04 - Remont posadzki w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum »»
   • 2007.07.20 - Modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 29 »»
   • 2007.07.23 - Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej i węzłów podczyszczających na potoku Anka w Zdzieszowicach - etap I »»
   • 2007.07.24 - Wykonanie nawierzchni (sztuczna trawa lub tartan) boiska przy blokach 4,5,7,8 wraz z piłkołapem od strony bloków 7,8,9. »»
   • 2007.07.26 - Wykonanie oświetlenia na ul.Ogrodowej w Żyrowej - I etap. »»
   • 2007.07.30 - Budowa drogi asfaltowej na ulicy Zamkowej w Januszkowicach - odnoga - zakończenie zadania. »»
   • 2007.07.31 - Budowa boisk wielofunkcyjnych (boisko o nawierzchni w postaci syntetycznej trawy). »»
   • 2007.08.02 - Remont dróg - cienki dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodociągowej na osiedlu Kaczorownia w Zdzieszowicach. »»
   • 2007.08.14 - Modernizacja parku zabaw w/g posiadanej dokumentacji. »»
   • 2007.08.30 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej »»
   • 2007.09.03 - Modernizacja budynku OSP Rozwadza (wykonanie ogrzewania gazowego, wymiana okien, remont elewacji) »»
   • 2007.09.03 - Modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji Cieślewicz - I etap »»
   • 2007.09.04 - Wykonanie nawierzchni (sztuczna trawa lub tartan) boiska przy blokach 4,5,7,8 wraz z piłkołapem od strony bloków 7,8,9. »»
   • 2007.09.28 - Modernizacja pomieszczeń MGBP w Zdzieszowicach »»
   • 2007.09.28 - Wykonanie skateparku. »»
   • 2007.10.01 - Wymiana ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2007.10.05 - Przebudowa poddasza na pracownię komputerową w PSP w Rozwadzy »»
   • 2007.10.11 (ZGKiM) - Odłączenie starego odcinka sieci wodnej na ul. Chrobrego od torów kolejowych do ul. Parkowej z przepięciem przyłączy wody. »»
   • 2007.10.11 - Doprowadzenie wody do posesji Klosek i Kioltyka za Odrą w Zdzieszowicach oraz Boronowski-Lepich w Krępnej nad Odrą. »»
   • 2007.10.11 - Remont rowu 479 od przepustu pod drogą 474 Oleszka »»
   • 2007.10.15 - Wykonanie skateparku. (Unieważnienie postępowania) »»
   • 2007.10.17 - Wykonanie skateparku. »»
   • 2007.10.24 - Remont oświetlenia ulicznego na ul. Filarskiego 25-29 ( Budynki socjalne) »»
   • 2007.10.24 - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości »»
   • 2007.10.24 - Wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w Krępnej - zakończenie zadania. »»
   • 2007.10.25 - Gazyfikacja wsi Jasiona i Oleszka. »»
   • 2007.10.26 - Modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne. »»
   • 2007.10.30 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego ( Blok 18 ? 22 ) np. Bajpas ? - zamówienie dodatkowe. »»
   • 2007.10.31 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. »»
   • 2007.10.31 - Remont budynku Zębiec B-3 ( okna, drzwi, instalacja c.o ). »»
   • 2007.10.31 - Remont budynku Zębiec A-3 »»
   • 2007.11.06 - Konserwacja rowów melioracyjnych oraz remonty przepustów »»
   • 2007.11.06 - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości »»
   • 2007.11.12 - Dostawa paliwa gazowego E (GZ 50) »»
   • 2007.11.26 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2008 »»
   • 2007.12.27 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Dalnia w Oleszce. »»
   • 2007.12.27 - Wykonanie oświetlenia niskiego na terenie /Mirabelki/ - zakończenie zadania. »»
   • 2007.12.28 - zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
   • 26.03.2007r. MGOKSiR Zdzieszowice - PN Wykonanie ściany wspinaczkowej na hali sportowej w Zdzieszowicach »»
   • 28.03.2007r. MGOKSIR Wykoanie dróg dojazdowych i parkingu na stadionie miejskim w Zdzieszowicach »»
   • 29.03.2007 MGOKSiR wykonanie rekultywacji boiska bocznego na stadionie miejskim w Zdzieszowicach »»
   • Modernizacja sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego (22-24 bajpas) »»
   • Przewozy autobusowe i transport osobowy dla MGOKSiR Zdzieszowice »»
  70. Zamówienia Publiczne - 2008r.
   • 11-02-2008 - Zakup i dostawę kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży »»
   • 2008-01-29 - Zakup armatury wodociągowej dla ZGKiM Zdzieszowice »»
   • 2008.01.31 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
   • 2008.02.01 - Gazyfikacja Oleszka - Jasiona. »»
   • 2008.02.01 - Wykonanie projektu przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej. »»
   • 2008.02.06 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do budynku OSP Rozwadza. »»
   • 2008.02.11 - Odbudowa dróg - dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodnej na Os. Kaczorownia w zdzieszowicach : ul. Kopernika, Żwirki, Wigury, Pl. 1-go Maja i Prusa. »»
   • 2008.02.14 - Remont części pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2008.02.14 - Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodno-kanalizacyjnego będącego w administracji ZGKiM. »»
   • 2008.02.18 - Modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne. »»
   • 2008.02.27 - Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodno-kanalizacyjnego będącego w administracji ZGKiM. »»
   • 2008.02.28 - Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową oraz instalacji c.o. w budynku PSP w Krępnej »»
   • 2008.02.29 - Wykonanie boisk sportowych przy PG (bieżnia, rzut kulą, skok w dal, piłka ręczna) »»
   • 2008.02.29 - Wykonanie oświetlenia na ul. Głównej w Jasionej - I etap. »»
   • 2008.02.29 - Wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w Żyrowej »»
   • 2008.02.29 - Zakończenie modernizacji oświetlenia na ul. Korfantego i w Parku Miejskim - 27 kpl. »»
   • 2008.03.19 - (MGOKSiR) Naprawa i malowanie niecek basenów kąpielowych. »»
   • 2008.03.20 - Wymiana drzwi, naświetli i okien w budynku Publicznego Gimnazjum (typ D1, D2, D3, D6, D7, D9, D10, D12, D13, D14, O1, O2, N1, N2) »»
   • 2008.03.31 - Remont (dywanik na gorąco) drogi dojazdowej od ul. Fabrycznej do basenu oraz parkingu (wraz z okrawężnikowaniem i regulacją 4 studzienek wody deszczowej) »»
   • 2008.04.09 - Wykonanie dywanika asfaltowego (z regulacją studzienek + wymiana uszkodzonych krawężników) na ul. Kościuszki. »»
   • 2008.04.09 - Wykonanie remontu zniszczonego oświetlenia »»
   • 2008.04.15 - Remont sanitariatów ogólnodostępnych w budynku Hali Sportowej w Zdzieszowicach »»
   • 2008.04.15 - Remont sanitariatu męskiego ogólnodostępnego w budynku Kina Odrodzenie w Zdzieszowicach »»
   • 2008.04.18 - Remonty cząstkowe dróg »»
   • 2008.04.28 - Wymiana dachu w PSP w Krępnej »»
   • 2008.04.30 - Wymiana (remont) chodnika wokół kina Odrodzenie w Zdzieszowicach. »»
   • 2008.05.09 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - uzbrojenie terenu. »»
   • 2008.05.12 - Remont posadzki wokół niecki basenu w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2008.05.15 - INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADAŃ I FAZY (Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zdzieszowice na ul. Osadników, Wschodniej, Parkowej i Ogrodowej) »»
   • 2008.05.16 - Remont biblioteki i klatki schodowej przy bibliotece w PSP Nr 1 w Zdzieszowicach »»
   • 2008.05.20 - Remont drogi transportu rolnego w Rozwadzy na działce 391 i 395/2. »»
   • 2008.05.21 - Przebudowa pozostałej części poddasza oraz ocieplenie dachu budynku PSP w Rozwadzy »»
   • 2008.05.26 - Remont pomieszczenia kuchennego w PP Nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • 2008.06.05 - Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej .... w istniejącym budynku przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • 2008.06.06 - Remont posadzki wokół niecki basenu w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
   • 2008.06.12 - Wykonanie projektu przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej - studium wykonalności. »»
   • 2008.06.17 - Remont pomieszczenia kuchennego w PP Nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • 2008.06.18 - Konserwacja rowów melioracyjnych. »»
   • 2008.06.19 - Wykonanie chodnika na Stadionie Miejskim w Zdzieszowicach. »»
   • 2008.06.25 - Zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych. »»
   • 2008.07.09 - Remont budynku Zębiec A-3 »»
   • 2008.07.14 - Remont co. w budynku Zębiec B-3 »»
   • 2008.07.17 - Modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne. »»
   • 2008.07.21 - Remont pomieszczenia kuchennego w PP nr 5 w Zdzieszowicach »»
   • 2008.07.22 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej. »»
   • 2008.07.24 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice na ulicy Osadników, Wschodniej i Parkowej »»
   • 2008.07.29 - Remont drogi transportu rolnego w Rozwadzy na działce 391 i 395/2. »»
   • 2008.07.31 - Budowa drogi ul. Wypoczynkowej w Januszkowicach. »»
   • 2008.07.31 - Konserwacja rowów melioracyjnych. »»
   • 2008.08.05 - Remont co. w budynku Zębiec B-3 »»
   • 2008.08.19 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach. »»
   • 2008.08.22 - Modernizacja kotłów z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową oraz instalacji c.o. w Filii Przedszkola Nr 6 przy ul. Karola Miarki »»
   • 2008.08.22 - Wykonanie parkingu przy ul. Fabrycznej - Rozwadzkiej w Zdzieszowicach. »»
   • 2008.08.26 - Renowacja ujęć wody stacji wodociągowej Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów pompowych. »»
   • 2008.08.27 - Wykonanie utwardzenia drogi na ul. K.Miarki w Zdzieszowicach. »»
   • 2008.09.02 - Usunięcie azotanów ze studni 1, 2, 3 stacji wodnej w Oleszce. »»
   • 2008.09.12 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Krępna (ul. Cmentarna) i Rozwadza (ul. Polna). »»
   • 2008.09.17 - Naprawa zniszczonego oświetlenia ulicznego na ul. Solownia i Fabryczna w Zdzieszowicach »»
   • 2008.09.18 - Renowacja ujęć wody stacji wodociągowej Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów pompowych. »»
   • 2008.09.18 - Wykonanie przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej - projekt doprowadzenia ciepła na teren Basenu Miejskiego. »»
   • 2008.09.19 - Unieważnienie postępowania - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - uzbrojenie terenu (utwardzenie drogi). »»
   • 2008.09.24 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - uzbrojenie terenu (utwardzenie drogi). »»
   • 2008.10.02 - Zakup paliw plynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
   • 2008.10.03 - Remont przepustów i mostów. »»
   • 2008.10.13 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach. »»
   • 2008.10.15 - Wykonanie oświetlenia obok garaży wzdłuż ul. Myśliwca (od strony zaplecza SM w kierunku bloku Piastów 22) »»
   • 2008.10.15 - Wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Myśliwca w stronę Rozwadzy. »»
   • 2008.10.16 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach - roboty dodatkowe »»
   • 2008.10.21 - Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja. »»
   • 2008.10.23 - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy »»
   • 2008.10.31 - Renowacja ujęć wody stacji wodociągowej Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów pompowych »»
   • 2008.11.19 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza - etap I kolektor główny tranzyt Rozwadza - Zdzieszowice »»
   • 2008.11.26 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2009 »»
   • 2008.12.10 - Wykonanie oświetlenia na ul. Korfantego - Kościuszki w Zdzieszowicach. »»
   • 2008.12.30 - Wykonanie remontu zniszczonego oświetlenia »»
   • 2008.12.31 - Dostawa paliwa gazowego GZ-50 do budynku PSP Nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • 21.01.2008 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
  71. Konkursy ofert w 2011r.
   • 2011-02-18 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej »»
   • 2011-03-01 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych »»
   • 2011-03-01 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych »»
   • 2011-03-01 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym »»
  72. Konkursy ofert w 2009r.
   • Konkurs nr 1/2009 »»
   • Konkurs nr 2/2009 »»
   • Konkurs nr 3/2009 »»
   • Konkurs nr 4/2009 »»
   • Konkurs nr 5/2009 »»
   • Konkurs nr 6/2009 »»
  73. Konkursy ofert w 2008r.
   • Konkurs nr 1/2008 »»
   • Konkurs Nr 2/2008 »»
   • Konkurs Nr 3/2008 »»
   • Konkurs Nr 4/2008 »»
  74. Konkursy ofert w 2007r.
   • Konkurs nr 1/2007 »»
   • Konkurs nr 2/2007 »»
   • Konkurs nr 3/2007 »»
   • Konkurs nr 4/2007 »»
   • Konkurs nr 5/2007 »»
  75. Konkursy ofert w 2006r.
   • Konkurs nr 1/2006 »»
   • Konkurs nr 2/2006 »»
   • Konkurs nr 3/2006 »»
   • Konkurs nr 4/2006 »»
   • Konkurs nr 5/2006 »»
  76. Oferty pracy - 2010r.
   • 2010-05-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy majster w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2011-01-05 - Dodatkowy nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych »»
  77. Oferty pracy - 2011r.
   • 2010-06-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
   • 2011-08-02 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
  78. Oferty pracy - 2009r.
   • 2009-02-17 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa »»
   • 2009-05-05 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Referatu Organizacyjnego »»
   • 2009-05-07 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik Miejski »»
   • 2009-05-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. wymiaru podatków i księgowości w Referacie Podatków i Opłat »»
   • 2009-06-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Referatu Organizacyjnego »»
   • 2009-06-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. kadr, płac oraz windykacji należności w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach »»
   • 2009-07-07 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa »»
   • 2009-07-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Organizacyjnym »»
   • 2009-08-27 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym (1/2 etatu) »»
   • 2009-09-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny specjalista ds. utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach »»
  79. Oferty pracy - 2008r.
   • 2008-01-08 - Nabór na stanowiska pracy: Audytor Wewnętrzny »»
   • 2008-02-20 - Nabór na stanowisko pracy: Informatyk »»
   • 2008-02-27 - Nabór na stanowisko pracy: Pracownik ds. funduszy europejskich i promocji »»
   • 2008-03-26 - Nabór na stanowisko pracy: Pracownik do spraw wymiaru podatków lokalnych »»
   • 2008-06-02 - Nabór na stanowisko pracy: Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej »»
   • 2008-10-28 - Nabór na stanowisko pracy: Referent do spraw księgowości w Biurze Adminitracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach »»
   • 2008-11-07 - Nabór na stanowisko pracy: Radca prawny 1/2 etatu »»
  80. Oferty pracy - 2007r.
   • 2007-02-21 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych »»
   • 2007-04-11 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa »»
   • 2007-04-12 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska »»
   • 2007-04-16 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Organizacyjnym »»
   • 2007-05-18 - Nabór na stanowisko pracy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach »»
   • 2007-05-29 - Nabór na stanowiska pracy: Dyrektor Gimnazjum oraz Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach »»
   • 2007-06-11 - Nabór na stanowiska pracy: Podinspektor ds. pożarnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w wymiarze 1/4 etatu »»
   • 2007-07-05 - Nabór na stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-07-19 - Nabór na stanowiska pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
   • 2007-08-09 - Nabór na stanowisko pracy: Pracownik ds. Drogownictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska »»
   • 2007-08-10 - Nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. obronności i obrony cywilnej w wymiarze 1/2 etatu »»
   • 2007-08-10 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Majster d/s zieleni i oczyszczania miasta »»
   • 2007-09-27 - Nabór na stanowisko pracy: Strażnik Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
   • 2007-10-30 - Nabór na stanowisko pracy: Pracownik ds. Drogownictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska »»
   • 2007-12-03 - Nabór na stanowiska pracy: Audytor Wewnętrzny »»
   • 2007-12-10 - Nabór na stanowiska pracy: Pracownik ds. wymiaru i księgowości w Referacie Podatków i Opłat »»
   • 2007-12-10 - Nabór na stanowiska pracy: Pracownik ds. wymiaru podatków lokalnych »»
  81. Oferty pracy - 2006r.
   • 2006.04.21 - Referent w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa »»
   • 2006.04.27 - Referent w Referacie Organizacyjnym »»
   • 2006.05.29 - Specjalista do spraw remontów i inwestycji - Biuro A.-E. Oświaty »»
   • 2006.06.08 - Referent w Referacie Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska »»
   • 2006.07.03 - Referent w Referacie Podatków i Opłat »»
   • 2006.07.07 - Podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych »»
   • 2006.07.25 - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
   • 2006.11.27 - Kierownik Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach »»
  82. Instrukcja obiegu dokumentów
   • Instrukcja obiegu dokumentów w Urzedzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
  83. Miejsko - Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   • Informacje o ośrodku »»
   • Miejsko-Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »»
   • Zarządzenia kierownika MGOPiRPA »»
  84. Wybory Samorządowe 2006
   • Obwieszczenia i Komunikaty »»
   • Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej »»

 13. INFORMACJA PUBLICZNA
  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
   • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej »»


Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37