Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wykaz aktów Prawa Miejscowego
(AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU / Wykaz aktów Prawa Miejscowego)
[opublikował(a): Mariusz Fornol dnia 2012-08-08 15:12:48, dokument aktualny]


Lp.

Data podjęcia
uchwały

Numer uchwały

Treść uchwały

1 2002-11-26 II/3/02 w sprawie zmian w statucie Gminy Zdzieszowice

2

2003-03-25

VII/48/03

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

3

2003-04-29

VIII/53/03

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zdzieszowice

4

2003-06-10

IX/56/03

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5

2003-06-10

IX/57/03

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad zbywania komunalnych lokali mieszkaniowych

6

2003-06-10

IX/61/03

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy, ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

7

2003-07-01

X/67/03

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

8

2003-07-01

X/68/03

w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Zdzieszowice

9

2003-08-30

XIII/81/03

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice

10

2003-09-30

XIII/86/03

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w Sołectwach Oleszka-Żyrowa-Jasiona dot. Sołectwa Żyrowa

11

2004-03-02

XVII/106/04

w sprawie nadania Statutu Osiedla Akacjowa-Zielona

12

2004-03-02

XVII/107/04

w sprawie nadania Statutu Osiedla Kaczorownia

13

2004-03-02

XVII/108/04

w sprawie nadania Statutu Osiedla Kościuszki-Korfantego

14

2004-03-02

XVII/109/04

w sprawie nadania Statutu Osiedla Piastów II

15

2004-03-02

XVII/110/04

w sprawie nadania Statutu Osiedla „Stara część miasta”

16

2004-03-02

XVII/111/04

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Januszkowice

17

2004-03-02

XVII/112/04

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jasiona

18

2004-03-02

XVII/113/04

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępna

19

2004-03-02

XVII/114/04

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Oleszka

20

2004-03-02

XVII/115/04

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rozwadza

21

2004-04-30

XIX/122/04

w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składane przez osoby bezrobotne i absolwentów.

22

2004-06-08

XX/127/04

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice oraz wyznaczonych obszarów w Sołectwach Krępna-Rozwadza w obrębie Gminy Zdzieszowice

23

2004-06-08

XX/132/04

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

24

2004-09-28

XXIII/146/04

w sprawie nadania Statutu Osiedla Piastów I

25

2004-09-28

XXIII/147/04

w sprawie nadania statutu Sołectwa Żyrowa

26

2004-09-28

XXIII/149/04

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową oraz zasiłki celowe i zasiłki okresowe ze środków pomocy społecznej

27

2004-09-28

XXIII/150/2004

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w szkole

28

2004-09-28

XXIII/151/2004

w sprawie określenia szczegółowych warunków przeznaczenia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania

29

2004-10-28

XXIV/155/04

w sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

30

2004-10-28

XXIV/160/04

w sprawie wysokości i podziału socjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice (szkoły, przedszkola) za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze

31

2004-10-28

XXIV/161/04

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Zdzieszowice

32

2004-12-14

XXV/170/04

w sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

33

2004-12-14

XXV/176/04

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie obliczenia należności za godziny ponadwymiarowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Zdzieszowice

34

2004-12-14

XXV/177/04

w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice

35

2004-12-14

XXV/180/04

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wpłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zwanych dalej placówkami, prowadzonych przez gminę Zdzieszowice w roku 2005

36

2005-01-25

XXVII/189/05

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty tytułem zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice

37

2005-02-28

XXVIII/191/05

w sprawie ustalenia jednolitej pisowni nazw ulic, placu i przysiółka w Gminie Zdzieszowice

38

2005-02-28

XXVIII/192/05

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

39

2005-04-29

XXXII/210/05

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gminy Zdzieszowice

40

2005-04-29

XXXII/215/05

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej

41

2005-05-31

XXXIII/217/05

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach dot. Ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice

42

2005-06-07

XXXIV/219/05

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Zdzieszowice w związku z nową inwestycją

43

2005-06-22

XXXVI/227/05

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych

44

2005-08-17

XXXVIII/241/05

w sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

45

2005-09-23

XL/249/05

w sprawie określenia zasad przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej częściowej refundacji kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania.

46

2005-11-22

XLII/260/05

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania

47

2005-12-13

XLIII/269/05

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zwanych dalej placówkami, prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice w roku 2006

48

2006-02-07

XLV/281/06

w sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

 49 2006-02-07 XLV/282/06 w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

50

2006-02-22

XLVI/288/06

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

51

2006-04-04

XLVII/295/06

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

52

2006-05-09

XLIX/309/06

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2006 rok

53

2006-06-07

L/314/06

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

54

2006-06-07

L/315/06

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wysokości oprocentowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej

55

2006-07-11

LI/325/06

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/160/04RM w Zdzieszowicach z dnia 28.10.2004r. W sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Zdzieszowice (szkoły, przedszkola) za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze

56

2006-07-11

LI/326/06

w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach wiejskich na terenie Gminy Zdzieszowice

57

2006-09-12

LII/333/06

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

58

2006-12-13

III/9/06

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gminy Zdzieszowice

59

2007-01-23

IV/19/07

W sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

60

2007-05-22

VIII/55/07

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

61

2007-05-22

VIII/58/07

w sprawie regulaminu określającego rodzaj i sposób przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice

62

2007-07-10

X/74/07

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa

63

2007-07-10

X/76/07

w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach

64

2007-08-24

XII/87/07

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach

65

2007-10-30

XIV/101/07

w sprawie odbudowy pomnika w Żyrowej

66

2007-12-18

XVI/115/07

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonych przez gminę Zdzieszowice w roku 2008 oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

67

2007-12-18

XVI/116/07

w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

68

2007-12-18

XVI/117/07

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/160/04 rady miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2004r w sprawie wysokości i podziału socjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice (szkoły, przedszkola) za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze

69

2007-12-18

XVI/124/07

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta i Gminy Zdzieszowice

70

2008-02-26

XVIII/144/08

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

71

2008-04-08

XIX/152/08

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

72

2008-04-08

XIX/153/08

w sprawie wprowadzania zmian w regulaminie targowiska miejskiego w Zdzieszowicach

73

2008-04-08

XIX/155/08

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Zdzieszowic
74 2008-07-15 XXIV/179/08 w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomnośći zwierząt

75

2008-09-29

XXVI/194/08

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice

76

2008-09-29

XXVI/200/08

w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
77 2008-12-17 XXX/225/08 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zdzieszowice
77 2009-01-27 XXXI/233/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
78 2009-02-26 XXXII/238/09 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zezwoleń z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
79 2009-04-07 XXXIV/244/09 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
80 2009-05-28 XXXVII/252/09 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
81 2009-06-30 XXXVIII/258/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
82 2009-06-30 XXXVIII/261/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
83 2009-07-30 XL/274/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona
84 2009-07-30 XL/275/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza
85 2009-07-30 XL/276/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna
86 2009-07-30 XL/277/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
87 2009-07-30 XL/278/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice
88 2009-07-30 XL/279/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
 89  2009-07-30  XL/283/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
 90  2009-09-15 XLI/287/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012
 91 2009-09-15  XLI/288/09

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice

Rozstrzygnięcie nadzorcze

92 2009-09-15 XLI/300/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice
 93 2009-10-27  XLII/305/09 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
 94 2009-10-27  XLII/308/09 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Piastów I
 95 2009-10-27 XLII/309/09 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Kaczorownia
 96 2009-10-27  XLII/310/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
 97 2009-10-27  XLII/315/09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zasad zbywania działek Nr 2423, 2420, 2422 położonych w Zdzieszowicach
98 2009-10-27 XLII/316/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
99 2009-11-24 XLIII/323/09

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2014

100 2009-11-24 XLIII/324/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
101 2009-11-24 XLIII/325/09 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
102 2009-12-29 XLIV/330/09 w sprawie uchwały budżetowej na 2010r.
103 2010-03-02 XLVI/346/10 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2014
104 2010-04-27 XLVIII/366/10 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
105 2010-04-27 XLVIII/367/10 w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
106 2010-07-07 L/381/10 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
107 2010-07-07 L/382/10 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice
108 2010-07-07 L/384/10 w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach
109 2010-09-14 LI/391/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zdzieszowice oraz jej jednostkom podległym
110 2010-09-14 LI/392/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111 2010-09-14 LI/393/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
112 2010-09-14 LI/402/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i owolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
113 2010-09-14 LI/403/10 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
114 2010-09-14 LI/404/10 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zdzieszowic uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej
115 2010-10-26 LIII/413/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
116 2010-10-26 LIII/414/10 w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
117 2010-11-08 LIV/424/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok
118 2010-11-08 LIV/425/10 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
119 2010-12-14 II/7/10 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
120 2010-12-14 II/8/10 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości
121 2011-02-03 IV/20/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice
122 2011-03-10 V/44/11 w sprawie umieszczenia tablic pamiątkowych
123 2011-03-10 V/45/11 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
124 2011-03-10 V/51/11 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
125 2011-03-31 VI/55/11 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
126 2011-04-28 VII/57/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
127 2011-04-28 VII/58/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
128 2011-04-28 VII/59/11 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
129 2011-04-28 VII/60/11 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
130 2011-04-28 VII/64/11 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
131 2011-05-31 VIII_67_2011.pdf w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
132 2011-05-31 VIII_72_2011.pdf w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
133 2011-06-28 IX_81_2011.pdf  w sprawie określenia zasad udzilania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza
134 2011-11-29 XV_116_2011.pdf w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
135 2011-11-29 XV_117_2011.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
136 2011-11-29 XV_118_2011.pdf w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
137 2011-11-29 XV_119_2011.pdf w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
138 2011-11-29 XV_121_2011.pdf w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
139 2011-11-29 XV_122_2011.pdf w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A.Gadzińskiego w Zdzieszowicach
140 2011-11-29 XV_123_2011.pdf w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
141 2012-01-26

XVII/139/2012

Dz. Urz. Woj. Op. z 9 marca 2012r. poz. 347

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
142 2012-02-28

XIX/144/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 5 kwietnia 2012r. poz. 517

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
143 2012-03-30

XX/147/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 1 czerwca 2012r. poz. 811

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012
144 2012-03-30

XX/149/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 16 maja 2012r., poz. 718

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
145 2012-06-26

XXIII/171/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1097

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszkowice
146 2012-06-26

XXIII/172/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1098

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona
147 2012-06-26

XXIII/173/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1099

 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krępna
148 2012-06-26

XXIII/174/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1100

 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleszka
149 2012-06-26

XXIII/175/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1101

 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwadza
150 2012-06-26

XXIII/176/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1102

 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa
151 2012-06-26

XXIII/177/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1103

 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
152 2012-06-26

XXIII/178/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1104

 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I
153 2012-06-26

XXIII/179/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1105

 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów II
154 2012-06-26

XXIII/180/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r., poz. 1106

 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kościuszki-Korfantego
155 2012-06-26

XXIII/181/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r., poz. 1107

 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Akacjowa-Zielona
156 2012-06-26

XXIII/182/2012

Dz. Urz. Woj. Op.
z 3 sierpnia 2012r., poz. 1108

 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W GMINIE ZDZIESZOWICE
– ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

Lp.

Data podjęcia
zarządzenia

Numer zarządzenia

Treść zarządzenia

1

2007-09-03

0151/57/07

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości.

2

2007-09-03

0151/58/07

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3776  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 20885

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano akty prawa miejscowego
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37