Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI / Świadczone usługi

Wybierz podstronę:
 • Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  więcej >>


 • Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  więcej >>


 • Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  więcej >>


 • Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  więcej >>


 • Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  więcej >>


 • Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  więcej >>


 • Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  więcej >>


 • Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  więcej >>


 • Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  więcej >>


 • GNR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  więcej >>


 • GNR/02 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  więcej >>


 • GNR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy
  więcej >>


 • GNR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  więcej >>


 • GNR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  więcej >>


 • GNR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • GNR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  więcej >>


 • GNR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
  więcej >>


 • GNR/09 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego uznania gospodarstwa rolnego za gospodarstwo rodzinne
  więcej >>


 • GNR/10 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego posiadania kwalifikacji rolniczych
  więcej >>


 • GNR/11 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
  więcej >>


 • GNR/12 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  więcej >>


 • GNR/13 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  więcej >>


 • GNR/14 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii
  więcej >>


 • GNR/15 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  więcej >>


 • GNR/16 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  więcej >>


 • GNR/17 - Udzielenie bonifikaty od oplaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  więcej >>


 • IN/01 - Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
  więcej >>


 • IN/02 - Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  więcej >>


 • IN/04 - Przyznawanie dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu opałowego
  więcej >>


 • IN/05 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  więcej >>


 • IN/06 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  więcej >>


 • IN/07 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  więcej >>


 • IN/08 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  więcej >>


 • IN/09 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  więcej >>


 • IN/10 - Wydanie zaświadczenia o uiszczeniu przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  więcej >>


 • IN/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  więcej >>


 • IN/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  więcej >>


 • IZP/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego
  więcej >>


 • IZP/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  więcej >>


 • OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  więcej >>


 • OR/02 - Wnoszenie skarg, wniosków i petycji
  więcej >>


 • OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  więcej >>


 • OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  więcej >>


 • OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  więcej >>


 • OŚ/02 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  więcej >>


 • OŚ/03 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  więcej >>


 • OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  więcej >>


 • OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  więcej >>


 • OŚ/06 - Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
  więcej >>


 • SO II/01 - Wydanie decyzji o uznaniu poborowego, któremu wręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu
  więcej >>


 • SO II/02 - Wydanie decyzji o uznaniu poborowego, któremu wręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  więcej >>


 • SO II/03 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza (poborowego) za samotnego
  więcej >>


 • SO II/04 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom (poborowym)
  więcej >>


 • SO II/05 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki
  więcej >>


 • SO.05. - Zameldowanie na pobyt stały
  więcej >>


 • SO.06. - Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
  więcej >>


 • SO.07. - Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  więcej >>


 • SO.08. - Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej
  więcej >>


 • SO.09. - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  więcej >>


 • SO.10. - Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  więcej >>


 • SO/01 - Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat
  więcej >>


 • SO/02 - Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie niepełnoletniej
  więcej >>


 • SO/03 - Wymiana dowodu osobistego
  więcej >>


 • SO/04 - Wydanie zaświadczenia z dokumentów archiwum dowodów osobistych
  więcej >>


 • SO/05 - Zgłoszenia NIP 1 , NIP 3 - zmiana numeru dowodu osobistego w bazie urzędu skarbowego
  więcej >>


 • SO/06 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców
  więcej >>


 • SO/07 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  więcej >>


 • SO/08 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do spisu wyborców
  więcej >>


 • SO/09 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie spisu wyborców
  więcej >>


 • USC/01 - Rejestracja zgonów
  więcej >>


 • USC/02 - Potwierdzenie danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego
  więcej >>


 • USC/03 - Uzupełnienie akt stanu cywilnego
  więcej >>


 • USC/04 - Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  więcej >>


 • USC/05 - Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
  więcej >>


 • USC/06 - Zmiana imienia i nazwiska
  więcej >>


 • USC/07 - Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego
  więcej >>


 • USC/08 - Umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego
  więcej >>


 • USC/09 - Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament)
  więcej >>


 • USC/10 - Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa w skróconym terminie
  więcej >>


 • USC/11 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
  więcej >>


 • USC/12 - Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37