Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)

Wybierz podstronę:
 • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/428/10 w sprawie zatwierdzenia palnu odnowy miejscowości Krępna na lata 2010-2017
  więcej >>


 • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/427/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/426/10 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/425/10 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/424/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2010 rok
  więcej >>


 • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/423/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r.
  więcej >>


 • 2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/422/10 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/421/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/420/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2011r. dla Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/419/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/349/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/418/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/417/10 w sprawie okreslenia zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/416/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwetsycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/415/10 w sprawie poparcia budowy zbiornika Racibórz Dolny, zbiornika zapasowego Kotlarnia oraz przyspieszenia prac z tym związanych
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/414/10 w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/413/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczaniadotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
  więcej >>


 • 2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/412/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/411/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Januszkowicach wraz z obciążeniami
  więcej >>


 • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/410/10 w sprawie opinii dot. projektu uchwały RM w Gliwicach w sprawie przekształcenia SPZOZ
  więcej >>


 • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/409/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Rozwadzy
  więcej >>


 • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/408/10 w sprawie przejęcia pojazdu na własnośc Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/407/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/406/10 w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r.
  więcej >>


 • 2010-09-29 - Uchwała Nr LII/405/10 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/404/10 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zdzieszowic uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/403/10 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/402/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i owolontariacie projektów aktów pm
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/401/10 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woj. opolskiego w roku szkolnym 2010/2011
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/400/10 w sprawie pozostawienia pisma bez rozpoznania
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/399/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/398/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Żyrowej
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/397/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/396/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w Żyrowej
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/395/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Rozwadzy
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/394/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/393/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/392/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2010-09-14 - Uchwała Nr LI/391/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zdzieszowice oraz jej jednostkom podległym
  więcej >>


 • 2010-07-16 - Uchwała Nr L/390/10 w sprawie uchwalenia dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług gospodarstwa domowe za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • 2010-07-16 - Uchwała Nr L/389/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/388/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/387/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  więcej >>


 • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/386/10 w sprawie uchwalenia planów pracy stalych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2010r.
  więcej >>


 • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/385/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2010r.
  więcej >>


 • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/384/10 w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/383/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Żyrowej
  więcej >>


 • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/382/10 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterzesocjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/381/10 w sprawie upoważneinia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  więcej >>


 • 2010-07-07 - Uchwała Nr L/380/10 w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowicena lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016, aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 (...)
  więcej >>


 • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/379/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/378/10 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
  więcej >>


 • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/377/10 w sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze
  więcej >>


 • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/376/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/375/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/374/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  więcej >>


 • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/373/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia WPI Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/372/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2010-06-25 - Uchwała Nr XLIX/371/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Łukasza Sokołowskiego
  więcej >>


 • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/370/10 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
  więcej >>


 • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/369/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/368/10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000 zł
  więcej >>


 • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/367/10 w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  więcej >>


 • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/366/10 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
  więcej >>


 • 2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/365/10 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2009r.
  więcej >>


 • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/364/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz obciążenie nieruchomości położonej w Krępnej
  więcej >>


 • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/363/10 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
  więcej >>


 • 2010-03-31 - Uchwała Nr XLVII/362/10 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/361/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/360/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/359/10 w sprawie przekazania skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/358/10 w sprawie zwrócenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/357/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/356/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r.
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/355/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/354/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/353/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/352/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/351/10 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/350/10 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmun.-Reumat. z siedzibą w Kup
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/349/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r. dla Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2010-03-02- Uchwała Nr XLVI/348/10 w sprawie przekazania skargi
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/347/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/346/10 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zdzieszowice na lata 2010-2014
  więcej >>


 • 2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/345/10 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi i udzielenia odpowiedzi na skargę
  więcej >>


 • 2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/344/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/343/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013.
  więcej >>


 • 2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/342/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/341/10 w sprawie modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice oraz budowy kanalizacji na terenach wiejskichh Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/340/09 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/339/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/338/09 w sprawie zmiany regulaminu nadawania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/337/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/336/09 w sprawie zwrócenia skargi złożonej na Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/335/09 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2010r.
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/334/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2010r.
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/333/09 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/332/09 w sprawie nadania odznaki honorowe Zasłuzony dla miasta i gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała nr XLIV/331/09 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
  więcej >>


 • 2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/330/09 w sprawie uchwały budżetowej na 2010r.
  więcej >>


 • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/329/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/328/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/327/09 w sprawie programu profilaktyki zdrowotnej Chronię życie przed rakiem szyjki macicy na 2010r.
  więcej >>


 • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/326/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
  więcej >>


 • 2009-11-24 - Uchwała Nr 325/09 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
  więcej >>


 • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/324/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/323/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gm. Zdzieszowice na lata 2009-2014
  więcej >>


 • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/322/09 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gm. Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
  więcej >>


 • 2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/321/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-11-10 - Uchwała Nr XLII/320/09 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2009-11-10 - Uchwała Nr XLII/319/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-11-10 - Uchwała Nr XLII/318/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/317/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/316/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/315/09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zasad zbywania działek Nr 2423, 2420, 2422 położonych w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/314/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/313/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/312/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/311/09 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/310/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/309/09 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Kaczorownia
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/308/09 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Piastów I
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/307/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/306/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/305/09 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/304/09 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013.
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XL/303/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/302/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/301/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestnicząych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/300/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/299/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/298/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/297/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Kaczorownia
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/296/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Piastów I
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/295/09 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/294/09 w sprawie nadania Publicznemu Przedszkolu nr 2 w Zdzieszowicach imienia Kubusia Puchatka
  więcej >>


 • 2009-10-15 - Uchwała Nr XLI/293/09 w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w gminie Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/292/09 w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/291/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/290/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/288/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/287/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/286/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/285/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/283/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/282/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/279/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/278/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/277/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/276/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/275/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza
  więcej >>


 • 2009-07-30 - Uchwała Nr XL/274/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona
  więcej >>


 • 2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/273/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/272/09 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/271/09 w sprawie p0rzyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/270/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2009r.
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/269/09 w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach od udziału w pracach komisji
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/267/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/264/09 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/263/09 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/262/09 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/261/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/258/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i okreśłenia wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/257/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/256/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  więcej >>


 • 2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/255/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/254/09 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółki Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/253/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/252/09 w sprawie ustalenia regulaminu targowisla miejskiego
  więcej >>


 • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/251/09 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
  więcej >>


 • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/250/09 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowym obrazie Św. Marii Magdaleny
  więcej >>


 • 2009--05-28 - Uchwała Nr XXXVII/249/09 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zdzieszowice na lata 2008-2015
  więcej >>


 • 2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/248/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-04-28 - Uchwała Nr XXXVI/247/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-04-28 - Uchwała Nr XXXVI/246/09 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2008r.
  więcej >>


 • 2009-04-23 - Uchwała Nr XXXV/245/09 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zdzieszowice na obszarze gmin:Zdzieszowice, Walce.
  więcej >>


 • 2009-04-07 - Uchwała Nr XXXIV/244/09 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/243/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/151/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrowa na lata 2007-2013
  więcej >>


 • 2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/242/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  więcej >>


 • 2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/241/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 wrzesnia 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/240/09 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice na lata 2008-2015
  więcej >>


 • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/239/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/238/09 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/237/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/236/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice w roku 2009
  więcej >>


 • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/235/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009r.
  więcej >>


 • 2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/234/09 w sprawie modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice oraz budowy kanalizacji na terenach wiejskich Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/233/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
  więcej >>


 • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/232/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.
  więcej >>


 • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/231/09 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  więcej >>


 • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/230/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
  więcej >>


 • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/229/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r. dla Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/228/09 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do Spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. wkładu niepieniężnego o wartości przekraczającej 100.000 zł
  więcej >>


 • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/227/09 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
  więcej >>


 • 2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/226/09 w sprawie uchwalenia cen i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/225/08 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/224/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/223/08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
  więcej >>


 • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/222/08 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Góra św. Anny
  więcej >>


 • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/221/08 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2009r.
  więcej >>


 • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/220/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2009r.
  więcej >>


 • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/219/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krępnej
  więcej >>


 • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/218/08 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/216/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2008-11-27 - Uchwała nr XXIX/215/08 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/214/08 w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009?.
  więcej >>


 • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/213/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
  więcej >>


 • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/212/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • 2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/217/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/212/08 z dnia 27 listopada 2008r.
  więcej >>


 • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/211/08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/210/08 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/209/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-11-20 - Uchwała Nr XXVIII/208/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-11-20 - Uchwała Nr XXVIII/207/08 w sprawie zabezpieczeń środków finansowych
  więcej >>


 • 2008-11-20 - Uchwała Nr XXVIII/206/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/205/08 w sprawie trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/204/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/314/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
  więcej >>


 • 2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/203/08 w sprawie ustanowienia znaku graficznego -Logo Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-10-28 - Uchwała nr XXVII/202/08 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/201/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/200/08 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/199/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/198/08 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/197/08 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Zdzieszowice na lata 2008-2013
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/196/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozwadza na lata 2008-2015
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/195/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/194/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/193/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/192/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/191/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/190/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/189/08 w sprawie wyrażenia opinii
  więcej >>


 • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/188/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązanie
  więcej >>


 • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/187/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/186/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żyrowej
  więcej >>


 • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/185/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 298 położonej w Żyrowej
  więcej >>


 • 2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/184/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt
  więcej >>


 • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/178/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2008r.
  więcej >>


 • 2008-06-24 - Uchwała nr XXIII/176/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2008r.
  więcej >>


 • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie skargi złożonej przez p. Jana Płonkę na Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/174/08 w sprawie skargi złożonej przez p. Patrycję Domagała na Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/173/08 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Żyrowej
  więcej >>


 • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/172/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
  więcej >>


 • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/171/08 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez MGOPS projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  więcej >>


 • 2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/170/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-06-13 - Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-06-13 - Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/167/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej pod nazwą Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie zbycia lokalu użytkowego Nr I mieszczącego się w budynku przy ul. Jasiońskiej 8
  więcej >>


 • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/162/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/133/08 Rady miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 stycznia 2008r.
  więcej >>


 • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/161/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/160/08 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/159/08 w sprawie opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach
  więcej >>


 • 2008-04-29 - Uchwała Nr XX/158/08 w sprawie skargi na działalność Dyrektora ZGKiM w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2008-04-29 - Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2007r.
  więcej >>


 • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/156/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/155/08 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/154/08 w sprawie skargi na działalność Kierownika MGOPS w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/153/08 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie targowiska miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/152/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/151/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrowa na lata 2007-2013
  więcej >>


 • 2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice na lata 2007-2013
  więcej >>


 • 2008-01-26 - Uchwała Nr XVIII/149/08 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region
  więcej >>


 • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/148/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/147/08 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/146/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników OPiWR
  więcej >>


 • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/145/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego Nr 5 w Zdzieszowicach Plac 1 Maja
  więcej >>


 • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/144/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
  więcej >>


 • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/143/08 w sprawie ustalenia terminu użyczenia na nieruchomość zabudowaną i stanowiącą boisko sportowe położoną w Żyrowej
  więcej >>


 • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/142/08 w sprawie dokonania zmian budżetu ma 2008r.
  więcej >>


 • 2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/141/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/140/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żyrowej
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/139/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/07 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z akresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowi
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/138/08 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi i udzielenia odpowiedzi na skargę
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie przekazania złożonych oświadczeń lustracyjnych
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Gmin Śląska Opolskiego
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Międzygminnego Trias Opolski
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. dla gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie przyjęcia: Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/129/07 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/128/07 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała nr XVI/127/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2008r.
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/126/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiejw Zdzieszowicach na I półrocze 2008r.
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/125/07 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rozwadzy
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/124/07 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/123/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/122/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/121/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwałą nr XVI/120/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/119/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/118/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/117/07 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV /160/ 04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu ...
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/116/07 w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez ...
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/115/07 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanych dalej placówkami) prowadzonych przez gminę Zdzieszowice...
  więcej >>


 • 2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/114/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-11-14 - Uchwała nr XV/113/07 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/112/07 w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych
  więcej >>


 • 2007-11-14-Uchwała Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej NrXXXVII/254/97 z dnia 29.04.1997r w sprawie przystąpienia gminy Zdzieszowice do programu Odnowy Wsi w województwie opolskim
  więcej >>


 • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Rozwadzy
  więcej >>


 • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/109/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Nr 580/161 położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/108/07 w sprawie lokalizacji punktu gry na automatach losowych w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-11-14- Uchwała Nr XV/107/07 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 2007-11-14- Uchwała Nr XV/106/07 w sprawie uchylenia uchwały
  więcej >>


 • 2007-11-14- Uchwała Nr XV/105/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • 2007-11-14 -uchwała Nr XV/104/07 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta
  więcej >>


 • 2007-11-14 - Uchwała Nr XV/103/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-10-30 - Uchwała Nr XIV/102/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-10-30 - Uchwała Nr XIV/101/07 w sprawie odbudowy pomnika w Żyrowej
  więcej >>


 • 2007-10-30 - Uchwała Nr XIV/100/07 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ulicy Ogrodowej
  więcej >>


 • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
  więcej >>


 • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2007-09-27 Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2007-09-27 uchwała Nr XIII/95/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/94/07 w sprawie ustalenia terminu użyczenia na akwen wodny i nieużytek położony w Zdzieszowicach.
  więcej >>


 • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII_93_07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/92/07 zmieniająca uchwałę Nr XII/85/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy,...
  więcej >>


 • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/91/07 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/90/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu
  więcej >>


 • 2007-08-24 - Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 2007-08-24 - Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-08-24 - Uchwała XII/86/07 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
  więcej >>


 • 2007-08-24 - Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom
  więcej >>


 • 2007-08-24 - Uchwała Nr XII/84/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-07-24 - Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-07-24 - Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-10-24 - Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-07-24 - Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast ai gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/79/07 w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pn.: Projekt budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach (ul. Wolności), Zdzieszowicach (ul. Opolska) Rozwadzy i Krępnej
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/78/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Gospodarki Komunaln
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/77/07 w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/76/07 w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/75/07 w sprawie lokalizacji punktu gry na automatach losowych w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/74/07 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/73/07 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/72/07 w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/71/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-07-10 - Uchwała Nr X/70/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r
  więcej >>


 • 2007-06-19 Uchwała Nr IX/68/07 w sprawie Statutu Związku Międzygminnego -Czysty Region
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/66/07 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dwóch zabytkowych barokowych obrazów ołtarzowych
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2007r.
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2007r.
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/60/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-06-19 - Uchwała Nr IX/59/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie nabycia działki Nr 366/5 położonej w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-05-22 Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowych
  więcej >>


 • 2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-04-26 - Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie przekazania złożonych oświadczeń lustracyjnych
  więcej >>


 • 2007-04-26 - Uchwała Nr VII_51_07 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Bocznej
  więcej >>


 • 2007-04-26 - Uchwała Nr VII_50_07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1997r. Nr XXXVII_254_97
  więcej >>


 • 2007-04-26 - Uchwała Nr VII/49/07 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2006r.
  więcej >>


 • 2007-03-26 - Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-03-26 - Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-03-26 - Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych.
  więcej >>


 • 2007-03-26 - Uchwała nr VI_45_07 w sprawie nabycia działek Nr 196_9 i 195_5 położonych w Krępnej
  więcej >>


 • 2007-03-26 Uchwała nr VI/44/07 w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2007-03-26 - Uchwała nr VI_43_07 w sprawie zbycia działek niezabudowanych położonych przy ulicy Piastów w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-03-26 - Uchwała nr VI/42/07 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach na poszerzenie terenu cmentarza
  więcej >>


 • 2007-03-26 - Uchwała nr VI/41/07 w sprawie zamiany działek w Żyrowej
  więcej >>


 • 2007-03-26 - Uchwała nr VI/40/07 w sprawie nabycia lokalu użytkowego mieszczącego się w Krępnej przy ulicy Jasiońskiej 8
  więcej >>


 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/39/07 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/38/07 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowych
  więcej >>


 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/37/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. dla gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-03-12 - Uchwała nr V/36/07 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.
  więcej >>


 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/35/07 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/34/07 w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/33/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kaczorownia
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/32/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/31/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów I
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Część Miasta
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/27/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Żyrowa
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rozwadza
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oleszka
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Krępna
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Januszkowice
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie ustalenia terminu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/16/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/15/07 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/14/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Zdzieszowice do Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała nr IV/13/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r.
  więcej >>


 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/12/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r.
  więcej >>


 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/11/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/10/06 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
  więcej >>


 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/9/06 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/8/06 w sprawie podatku od posiadania psów
  więcej >>


 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/7/06 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/6/06 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta
  więcej >>


 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/5/06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
  więcej >>


 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/4/06 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r.
  więcej >>


 • 2006-12-06 - Uchwała Nr II/3/06 w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2006-11-27 - Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2006-11-27 - Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37