Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2011.08.05_Budowa boiska przy PSP Nr 2 w Zdzieszowicach
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2011r.)
[opublikował(a): Maria Mainka dnia 2011-09-13 08:23:39, dokument aktualny]


Budowa boiska przy PSP Nr 2 w Zdzieszowicach
Numer ogłoszenia: 233756 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego , Plac 1 Maja 1, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4844376, 4726100, faks 077 4844376.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska przy PSP Nr 2 w Zdzieszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki ręcznej o powierzchni 1.105 m2 (pole gry o wymiarach 40 m x 20 m) zlokalizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach. Budowa : - nawierzchnia poliuretanowa gr. min. 14 mm, - beton jamisty B15 gr. 10cm, - zagęszczona podsypka piaskowa gr. min. 5 cm, - geowłóknina 200g/m2 w spadku min. 0,2%; - zagęszczony piasek gruboziarnisty gr. min. 5cm. Odwodnienie boiska w kierunku liniowo ułożonych korytek poprzez rury kanalizacyjne do kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia boiska poliuretanowa w technologii typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu SBR grub. min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM grub. min. 7 mm. Wyposażenie stanowią bramki o wymiarach 3,0 m między słupkami i wysokości 2,0 m oraz trzy maszty flagowe. Wzdłuż dłuższych boków boiska do piłki ręcznej nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej. Wokół boiska do piłki ręcznej piłkochwyty o wysokości 4,0 m, wraz z furtką jednoskrzydłową oraz bramą wjazdową dwuskrzydłową, przy czym wzdłuż jednego z boków boiska do piłki ręcznej planuje się wykonanie piłkochwytu zintegrowanego z ocynkowanym ogrodzeniem panelowym o wys. 2,0 m z podwyższonymi słupami płotu i siatką ochronną na wys. od 2,0 m do 4,0 m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000 PLN (słownie:osiem tysięcy złotych 00/100gr)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że : w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 700.000 złotych brutto każda z robót budowlanych;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Celem potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, do oferty należy załączyć następujące dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej :Z a)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. b)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. c)Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. d)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszoiwce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice pokój 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice pokój 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
siwz_boisko_PSP 2_2011.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ:

1_OPIS_ZDZIESZOWICE.pdf
2_ Rys_Zagospodarowanie_dzialki.pdf
3_Rys_boisko_reczna.PDF
4_Rzut_boisko_reczna_kolorystyka.pdf
5_Rys_przekroje.PDF
6_Rys_detale_podbudowy.PDF
7_Rys_boisko_reczna_odwodnienie.PDF
8_INFO_BIOZ_Zdzieszowice.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ:

Boisko_przy_SP_2_przedmiar.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ:

STWiOR.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ:
druk_oferty_zal_nr_4_do_SIWZ_boisko.doc

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ:
projekt_umowy_zal_nr_5_do_SIWZ_boisko.doc

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ:
zalacznik_nr_6_do_siwz_boisko.doc

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ:
zalacznik_nr_7_do_siwz_boisko.doc

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ:
zalacznik_nr_8_do_siwz_boisko.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ: wyjasnienie_tresci_SIWZ_1_boisko_2011.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:wybor_oferty_PSPnr2_boisko_2011.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Spośród ofert nieodrzuconych, oferta wykonawcy posiadała najniższą cenę. Ponadto wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

Nazwa i adres wykonawcy:
MASTERS S.A.
ul. Mickiewicza 21
70-383 Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr  284208-2011 z dnia 12.09.2011r  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 701  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1267

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zamieszczono informację o udzieleniu zamówienia.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37