Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2010.12.10 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2011
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2010r.)
[opublikował(a): Maria Mainka dnia 2011-01-19 13:02:56, dokument aktualny]


Dowóz dzieci do szkół i przedszkola
na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2011.

Numer ogłoszenia: 404350 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach , ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064460, faks 077 4064479.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z Januszkowic, Rozwadzy, Krępnej, Żyrowej, Jasionej i Oleszki do przystanku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz dzieci z Jasionej i Oleszki do szkoły i przedszkola w Żyrowej w roku kalendarzowym 2011. Łącznie codzienne trasy dwóch autobusów wynoszą 117 km. Liczba dni nauki w roku 2011 i tym samym liczba dni dowożenia uczniów wynosi 183. Szczegółowy wykaz tras znajduje się w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada licencję (zezwolenie) na wykonywanie transportu drogowego osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia na kwotę o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł (brutto) każde wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 autobusami do przewozu dzieci wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie zmiany tras i godzin przejazdów autobusów oraz liczby przewożonych uczniów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice ( pokój nr 7 ).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice ( pokój nr 5 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
 siwz_BA-EO_Zdzieszowice_dowoz_dzieci_2010.pdf
 
Załącznik nr 1 do SIWZ:
oswiadczenie22ust1_dowozdzieci_2010.doc
oswiadczenie22ust1_dowozdzieci_2010.odt
oswiadczenie22ust1_dowozdzieci_2010.pdf 

Załącznik nr 2 do SIWZ:
oswiadczenie24ust1_dowozdzieci_2010.doc
oswiadczenie24ust1_dowozdzieci_2010.odt
oswiadczenie24ust1_dowozdzieci_2010.pdf 

Załącznik nr 3 do SIWZ:
oswiadczenie24ust1pkt2_dowozdzieci_2010.doc
oswiadczenie24ust1pkt2_dowozdzieci_2010.odt
oswiadczenie24ust1pkt2_dowozdzieci_2010.pdf 

Załącznik nr 4 do SIWZ:
wykazuslug_dowozdzieci_2010.doc
wykazuslug_dowozdzieci_2010.odt
wykazuslug_dowozdzieci_2010.pdf 

Załącznik nr 5 do SIWZ:
wykazsrodkowtransportu_dowozdzieci_2010.doc
wykazsrodkowtransportu_dowozdzieci_2010.odt
wykazsrodkowtransportu_dowozdzieci_2010.pdf 

Załącznik nr 6 do SIWZ:
oferta_dowozdzieci_2010.doc
oferta_dowozdzieci_2010.odt
oferta_dowozdzieci_2010.pdf 

Załącznik nr 7 do SIWZ:
wzorumowy_dowozdzieci_2010.doc
wzorumowy_dowozdzieci_2010.odt
wzorumowy_dowozdzieci_2010.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
inf_wybor_oferty_dowoz_dzieci_2010.pdf

 

Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - ceną.  Spośród nieodrzuconych ofert. oferta wykonawcy nr 1 posiadała najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy:
Veolia Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
ul. Dąbrowskiego 8/24
87-100 Toruń

Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 8658-2011  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 692  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 985

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Wprowadzono Informację o zawarciu umowy
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37