Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Inzynier Kontraktu II i III (Rozwadza i Krępna)
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2010r.)
[opublikował(a): Robert Mazurkiewicz-Biczuk dnia 2010-03-01 09:48:07, dokument aktualny]


nowa podstrona, dodana 2010-02-25

 

Podmiot udostępniający:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 2

45-370 Zdzieszowice

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Robert Mazurkiewicz-Biczuk
Data wytworzenia: 2010-03-01

 

 

 

 

 

Zdzieszowice: Inżynier Kontraktu II i III (Rozwadza i Krępna)
Numer ogłoszenia: 43821 - 2010; data zamieszczenia: 01.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie,
tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier Kontraktu II i III (Rozwadza i Krępna).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi
Inżyniera Kontraktu dla Kontraktów 2 i 3 zgodnie z poniższymi zapisami: - Kontrakty na roboty budowlane objęte
Kontraktem obejmują: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza (Kontrakt nr 2) Budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna (Kontrakt nr 3) Celem niniejszego zadania jest pełnienie funkcji
Inżyniera dla powyższych Kontraktów. Wszystkie zadania inwestycyjne dla każdego z beneficjentów realizowane
będą zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC. 1. Zakres zadań Inżyniera Kontraktu - Kontrakt V (zakres
objęty przedmiotem niniejszego postępowania) Zakres opisywanego w niniejszym zamówieniu przedsięwzięcia
polega na: dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej pod względem zgodności z kwalifikowaniem się
wydatków w ramach dofinansowania i rozliczenia inwestycji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
dokonaniu weryfikacji dokumentacji projektowo-budowlanej sporządzanej na potrzeby realizacji Kontraktów 2 i 3,
przedstawieniu ewentualnych propozycji do wniesienia zmian w dokumentacji technicznej, opracowaniu SIWZ dla
pojedynczych zadań kwalifikujących się do dofinansowania, zgodnie z procedurami FIDIC, przeprowadzeniu
procedury przetargowej dla ustalonej liczby zadań, nadzorowaniu inwestycji we wszystkich koniecznych branżach
(FIDIC), włączając w to obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wykonywane zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym i związanymi z nimi przepisami lub równoważnymi przepisami zatwierdzonymi przez odpowiedni
organ Unii Europejskiej. dokonaniu odbiorów końcowych, rozliczaniu inwestycji, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń
na użytkowanie inwestycji, oraz dopuszczeń do eksploatacji, wykonaniu wszystkich obowiązków Inżyniera
Kontraktu w sposób zapewniający najwyższą jakość techniczną i merytoryczną jak również bezstronność w
stosunku do pozostałych stron biorących udział w procesie inwestycyjnym. Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Rozwadza Wszystkie zadania inwestycyjne wchodzące w skład kontraktu posiadają
aktualne pozwolenie na budowę (czerwony FIDIC). Zadania inwestycyjne tego kontraktu to: sieć kanalizacji
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami o długości ok. 8.190 mb oraz 3 przepompownie ścieków.
Przewidywany termin zakończenia prac: czerwiec 2011 Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Krępna Wszystkie zadania inwestycyjne wchodzące w skład kontraktu posiadają aktualne pozwolenie
na budowę (czerwony FIDIC). Zadania inwestycyjne tego kontraktu to: sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej
wraz z przyłączami o długości ok. 6.800 mb oraz 3 przepompownie ścieków. Przewidywany termin zakończenia
prac: marzec 2012 Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego zakresu rzeczowego zadań po ostatecznym
zweryfikowaniu i uzgodnieniu dokumentacji technicznej. 2 ZAKRES UMOWY I OCZEKIWANE REZULTATY 2.1
Zakres ogólny Umowy Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie kontraktami objętymi
przedmiotem niniejszego zamówienia. Jego rola obejmie pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego
przygotowanymi i opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, drugie wydanie
angielsko-polskie z 2004. roku. Zadania wynikające z pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu muszą być
prowadzone w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług zarówno pod względem technicznym
jak i merytorycznym oraz w sposób zapewniający bezstronność w stosunku do pozostałych stron biorących udział
w procesie inwestycyjnym. 2.2 Zakres szczegółowy Umowy 2.2.1 Przygotowanie do realizacji: 1) Zapoznanie się z
dokumentacją techniczną dla kontraktu nr 2, przekazaną przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od
podpisania umowy z Inżynierem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag w Raporcie Początkowym oraz kolejnych
raportach przejściowych. W przypadku, jeżeli w okresie, o którym mowa w pkt. 2.2.1.1) Zamawiający nie
przekaże dokumentacji technicznej dla zadania wymienionego w pkt. 2.2.1.2), Inżynier jest zobowiązany do
wykonania obowiązków wynikających z punktu 5.1.- Raport Początkowy pkt III w pierwszym raporcie
miesięcznym (przejściowym) następującym bezpośrednio po przekazaniu dokumentacji przez Zamawiającego. 2)
Zapoznanie się z dokumentacją techniczną dla kontraktu nr 3, przekazaną przez Zamawiającego nie później niż
45 dni przed rozpoczęciem rozpisywania przetargu na roboty budowlane dla tego kontraktu oraz zgłoszenie
ewentualnych uwag w Raporcie Początkowym oraz kolejnych raportach przejściowych. W przypadku, jeżeli w
okresie, o którym mowa w pkt. 2.2.1.1) Zamawiający nie przekaże dokumentacji technicznej dla zadania
wymienionego w pkt. 2.2.1.2), Inżynier jest zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z punktu 5.1.-
Raport Początkowy pkt III w pierwszym raporcie miesięcznym (przejściowym) następującym bezpośrednio po
przekazaniu dokumentacji przez Zamawiającego. 3) Weryfikacja posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji
technicznej dla kontraktów nr 2 i 3: - Pod względem jej zgodności z wytycznymi dotyczącymi kosztów
kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej. - Pod względem
optymalizacji zaprojektowanych rozwiązań technicznych w ujęciu całościowego problemu skanalizowania obszaru
gminy Zdzieszowice. - Pod względem możliwości wystąpienia kolizji z instalacją istniejącą oraz innych okoliczności
skutkujących wykonaniem prac niewynikających z przedstawionej dokumentacji technicznej lub wskazanie
przeciwwskazań do wykonania instalacji. - W przypadku wątpliwości, przedstawić protokół ze wskazanymi
rozbieżnościami i zaleceniami, jakie należy podjąć w celu dopasowania dokumentacji do ww. wytycznych.
Weryfikacja dokumentacji technicznej dotyczącej Kontraktów w 2 i 3 musi zostać wykonana w sposób rzetelny,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą inżynierską oraz posiadanym doświadczeniem zawodowym, w taki
sposób by nie dopuścić do powstania jakichkolwiek komplikacji w trakcie realizacji zadania mających związek z
niewłaściwie przeprowadzoną weryfikacją otrzymanych dokumentów. 4) Opracowanie dokumentacji przetargowej
po dokonanej weryfikacji dokumentacji technicznej. a) pomoc Zamawiającemu w przeprowadzeniu procedur
przetargowych w zakresie: - tworzenia dokumentacji Komisji Przetargowej - przedkładania propozycji odpowiedzi
na pytania oferentów (w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego) umożliwiającym
opublikowanie ich nie później niż w terminach wynikającym z zapisów art. 38 u.p.z.p., - udziału w spotkaniach
oferentów i wizjach lokalnych, - doradztwa przy ocenie ofert (pisemna opinia w ciągu 5 dni roboczych od dnia
dokonania oceny ofert) - ewentualnego postępowania odwoławczego (pisemna opinia inżyniera w ciągu 2 dni
roboczych od dnia przekazania odwołania). Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania do Komisji
Przetargowej w ramach członka komisji przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, tj. Specjalisty ds. zamówień
publicznych po uprzednim sprecyzowaniu zakresu obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności. Weryfikacja, o
której mowa w ust. 1 i 2) dotyczyć będzie dokumentacji dla Kontraktów objętych niniejszym zamówieniem, dla
których procedura przetargowa nie została rozstrzygnięta do dnia podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu lub
zaistnieje konieczność jej powtórzenia. Pomoc, o której mowa w ust. 3) dotyczyć będzie wszystkich kontraktów
objętych niniejszym zamówieniem, bez względu na etap procedury przetargowej, w każdym przypadku, kiedy
okaże się to konieczne. 5) Weryfikacja i uaktualnienie harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z
Zamawiającym. 6) Wszystkie zmiany terminu realizacji robót wynikających z harmonogramu bezwzględnie muszą
być przedstawione do akceptacji nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą tak, aby możliwe było
powiadomienie IP IW o zaistniałym fakcie. 7) Monitoring postępu kontraktów łącznie z raportowaniem, biorąc pod
uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe jak i finansowe. 2.2.2 Nadzór nad robotami 1) Prowadzenie pełnego
wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i
sprawozdawczym nad Robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa
Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół
specjalistów branżowych posiadających odpowiednie i aktualne uprawnienia przewidziane przepisami prawa
polskiego. 2) Inicjowanie i prowadzenie narad technicznych z udziałem Zamawiającego na Terenie Budowy
odbywających się w uzgodnionym terminie, (co najmniej jeden raz w miesiącu dla każdego kontaktu a także w
każdym przypadku, kiedy Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca Robót uznają to za konieczne) oraz prowadzenie
rejestru narad technicznych, sporządzanie raportów z narad technicznych i przekazywanie kopii raportów
uczestnikom narad technicznych i Zamawiającemu. 3) Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu
przez Wykonawców wymaganych w Umowie na Roboty ubezpieczeń, gwarancji i uprawnień. 4) W toku realizacji
umowy Inżynier będzie przedstawiał Zamawiającemu swoje opinie dotyczące zgodności lub nie zgodności z
Umową na Roboty dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę Robót w związku z realizacji Kontraktu, w
terminach określonych Warunkami Kontraktu. W przypadku, kiedy terminy nie wynikają z Warunków Kontraktu
wynosić one będą 21 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego. Inżynier zobowiązany jest do
zalecania wszelkich zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, które są według niego konieczne dla
prawidłowej realizacji Kontraktów. Inżynier będzie zobowiązany posiadać i przechowywać wszystkie dokumenty.
5) Zatwierdzanie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez
Wykonawców Robót do wbudowania, kontrola dokumentów, jakości aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w
celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp. 6)
Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na placu budowy. 7) Akceptacja harmonogramu
realizacji Umowy na Roboty wraz z planem odbiorów i Planu Płatności w ciągu 14 dni od ich przedłożenia
Inżynierowi przez Wykonawcę Robót lub innym terminie ustalonym przez Warunki Kontraktu. Akceptacja przez
Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentów od Inżyniera. 8) Sprawdzanie zgodności dostaw
urządzeń z Umowami na Roboty, zatwierdzoną specyfikacją przez Inżyniera i sprawdzanie kompletności
wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone urządzenia. 9) Kontrola zachowania należytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu Robót. 10) Jeśli będzie to konieczne, organizowanie
badań jakości w instytutach specjalistycznych, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego (Badania będą płacone
przez Zamawiającego lub wykonawców robót - w zależności od ustaleń w tym zakresie w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.). 11) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót
budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców. 12) Wydawanie Wykonawcy
Robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy,
dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych. 13) Żądanie od Wykonawcy Robót, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z
projektem lub Pozwoleniem na budowę. 14) Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności
dokumentów budowy Wykonawcy Robót. 15) Pisemnie opiniowanie na żądanie Zamawiającego i w określonym
przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia żądania, zasadności przedłużenia czasu na
ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty i dla Projektu oraz
wyrażanie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 16)
Inżynier pisemnie zaopiniuje, na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie, nie
dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia żądania, zasadność zawieszenia i wznowienia Robót wraz z analizą skutków
finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty i Projektu. 17) Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót w zakresie
zawieszenia całości lub części prac w przypadkach określonych Umową na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody
od Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robót na wznowienie całości lub części Robót w
przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 18)
Przeprowadzanie z Wykonawcami Robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów
częściowych i końcowych realizowanych Umów na Roboty. Odbiory należy przeprowadzać w obecności pracownika
Zamawiającego. 19) Ocena i weryfikacja propozycji robót uzupełniających przedstawionych przez Wykonawców
Robót w zakresie finansowym i rzeczowym. 20) Nadzór na testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi
(gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawców Robót w celu przekazania obiektów Zamawiającemu.
21) Akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu do eksploatacji. 22) Opracowanie i przedkładanie
Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia,
harmonogramu wykonania Projektu (dotyczy zakresu przedmiotu Umowy) na podstawie dokumentów będących w
posiadaniu Zamawiającego, a następnie dokonywanie jego bieżącej aktualizacji na podstawie programów (w tym
harmonogramów rzeczowo-finansowych) dostarczonych przez wykonawców Robót. 23) Sprawdzenie, weryfikacja i
akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej (dostarczonej przez Wykonawcę Robót), a następnie
dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami
geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym. 24) Skompletowanie
dokumentacji i oświadczeń Wykonawców Robót wymaganych odpowiednimi zarządzeniami oraz współdziałanie z
Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 25) Akceptacja przejściowych i końcowych wniosków
i raportów Wykonawców Robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności zgodnie z wymaganiami
NFOŚiGW i w terminach określonych Warunkami Kontraktu (od daty otrzymania kompletu dokumentów
rozliczeniowych). Świadectwa Płatności muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i
niekwalifikowanych. Inżynier będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Zamawiającego. Zamawiający poda
Inżynierowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. Forma
Rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiały muszą być zgodne z wymogami i wskaźnikami Wniosku o
wsparcie, Memorandum Finansowego, z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz tak przygotowane, aby umożliwić
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności. 26) Sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy Robót pod
względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty. Cała
korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w formie
kopii do Zamawiającego. 27) Przygotowanie dla Umowy na Roboty wszelkich dokumentów niezbędnych do
wystawienia Świadectwa Wykonania i Końcowego Świadectwa Płatności oraz wystawienie takich świadectw wraz z
pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynności wynikających z wymogów okresu zgłaszania wad dla
Umowy na Roboty zawierającym spis wykonanych czynności, a także spis koniecznych do sporządzenia
dokumentów dla prawidłowego zakończenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w terminie podanym przez Zamawiającego. 28) Podejmowanie działań doprowadzających do polubownego
rozwiązywania sporów z Wykonawcami Robót (spór i rozjemstwo). 29) Przygotowanie i dostarczenie raportów
postępu prac z Umów na Roboty zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 30)
Organizowanie z udziałem Zamawiającego, także na jego wniosek, okresowych narad na budowach w celu
podejmowania bieżących decyzji dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp Robót i
sporządzanie protokołów z tych narad. 31) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących
problemach, opóźnieniu Robót i planowanych płatności i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwyciężenia. 32) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do Umowy na
Roboty pod względem finansowym, formalnym - zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych i rzeczowym oraz z
zasadami kwalifikowalności, z podaniem skutków: (koszt i czas) oraz zarządzanie zmianami Umowy na Roboty we
wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), przygotowanie odpowiednich dokumentów
dotyczących zmiany wynikających w szczególności z wymogów Umowy na Roboty, Prawa Zamówień Publicznych w
terminach ustalonych przez Zamawiającego. 33) Dokonywanie oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych
przedstawionych przez Wykonawcę Robót i Zamawiającego w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym, czyli
- zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zasadami kwalifikowalności. Rozpoczęcie procedury
związanej z wykonaniem robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez
Zamawiającego. Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca robót zgłasza Zamawiającemu w
pisemnym wniosku w terminie 7 dni od powstania konieczności ich wykonania, lub innym określonym przez
Warunki Kontraktu terminie. 34) Natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego w formie pisemnego raportu o
wszelkich wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie (według definicji Rozporządzenia Rady
z dnia 18 grudnia 1995 r. nr 2988/95/WE dotyczącego interesów finansowych Wspólnot Europejskich). 35)
Pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na żądanie Zamawiającego w ciągu 15 dni od
otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym określonym w Warunkach Kontraktu terminie,
przyczyn nie dotrzymania terminu na ukończenie z winy Wykonawcy Robót, stanowiące podstawę dla
Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody. 36) Nadzór nad wypełnianiem przez Wykonawców Robót postanowień rozporządzenia Komisji
Wspólnot Europejskich nr 621/2004 z 1 kwietnia 2004.r dotyczącego działań informacyjnych i promujących
przedsięwzięć Funduszu Spójności. 37) Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowień gwarancyjnych. 38) W okresie zgłaszania wad przygotowanie pod
względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenia (postępowanie w rozumieniu Prawa Zamówień
Publicznych) ws. usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku, jeśli wykonawca robót nie usunie wad w
wyznaczonym terminie. Inżynier dołoży wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu
wyegzekwowania wszystkich postanowień gwarancyjnych. 39) Wykonywanie innych czynności i zadań
niewymienionych w tej umowie i/lub Umowach na Roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umów
na Roboty (zgodnie z wymaganiami odpowiednich Warunków Kontraktowych FIDIC, procedur Funduszu
Spójności). 40) Po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad i w okresie rękojmi dla kontraktów, lecz nie
dłużej niż przewiduje to końcowa data rękojmi najdłużej trwającego kontraktu, uczestniczenie i nadzorowanie
inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji oraz egzekwowania usuwania wad przez Wykonawców. 41) W
zakresie finansowym: pomoc we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z regułami wdrażania
Projektu (monitoring, raportowanie, audyty, rozliczenia i inne), współpraca z Zamawiającym w celu przygotowania
niezbędnych sprawozdań, wniosków, raportów, wskaźników oraz innych opracowań wymaganych w ramach
realizacji POIiŚ - Priorytet 1, ze szczególnym uwzględnieniem raportów dla Komitetu Monitorującego, rozliczenie
Kontraktów zgodnie z zasadami określonymi przez Fundusz Spójności..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.31.10.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 23.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, w wysokości: 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy zł).
2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy będzie
poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275) 2) W przypadku
składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) gwarancji poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją poręczeniem, c) kwotę gwarancji
poręczenia, d) termin ważności gwarancji poręczenia, e) oświadczenie Gwaranta Poręczyciela, w którym
zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46. ust. 4a i ust. 5 ustawy. f) Jednocześnie
Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 3)
Postanowienia pkt 11.2.2) stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 11.2.1)b) i 11.2.1)e). 3. Miejsce i
sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Bank Ochrony Środowiska SA Al. Jana Pawła II
00-950 Warszawa 88 1540 1229 2055 4601 5330 0001 W tytule przelewu należy wpisać: Wadium - Inżynier
Kontraktu V 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w
siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, przed upływem terminu składania
ofert. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można w oryginale dołączyć
do oryginału oferty i w kopii do kopii oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o którym mowa w
punkcie 10.1 niniejszej SIWZ. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie
środków na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku
dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale
niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot
wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2
u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień, tj. koncesji, zezwolenia, licencji do
wykonania działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca, jako podmiot pod nazwą Inżynier Kontraktu, musi posiadać odpowiednie doświadczenie w
zakresie przedmiotu zamówiania, potwierdzone wykonaniem, co najmniej jednego Kontraktu w ramach
nadzoru inwestorskiego w branży wodno-kanalizacyjnej (zakończonego podpisaniem Świadectwa
Wykonania) w wyniku, którego wykonane zostało nie mniej, niż 16 km instalacji kanalizacyjnej. W celu
wykonania tego warunku Wykonawca dołączy do oferty wykaz nadzorowanych robót budowlanych w
zakresie niezbędnym do wykazania jego spełnienia, nadzorowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem Świadectwa Wykonania.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich
łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): Kierownik Zespołu
Inżyniera Kontraktu - Inżynier Rezydent - wymagane wykształcenie wyższe oraz doświadczenie
zawodowe, jako Kierownik Zespołu w ramach projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, w tym
co najmniej trzech przedsięwzięć prowadzonych według warunków kontraktowych FIDIC lub
równoważnych. Inspektor branży sanitarnej (2 osoby) - wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, oraz doświadczenie w nadzorowaniu robót
wodociągowo-kanalizacyjnych w tym, co najmniej dwóch przedsięwzięć prowadzonych według warunków
kontraktowych FIDIC lub równoważnych. Inspektor branży elektrycznej - Inspektor nadzoru o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA - wpis
Przesyłanie ogłoszeń http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=ZP-400&strona=6
8 z 14 2010-02-26 10:52na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz doświadczenie w nadzorowaniu robót wodociągowo-
kanalizacyjnych w tym, co najmniej dwóch przedsięwzięć prowadzonych według warunków kontraktowych
FIDIC lub równoważnych. Inspektor branży drogowej - Inspektor nadzoru o specjalności budowy dróg -
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalizacji drogowej. Specjalista ds. kosztorysowania i rozliczeń - co
najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania obmiarów i kosztorysowania robót w branży
wodno - kanalizacyjnej, rozliczenie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 obmiarowych (kosztorysowych)
kontraktów na roboty budowlane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC Czerwona Książka lub procedury
równoważne, dla których zostało wydane świadectwo przejęcia, z których jeden obejmował roboty o
wartości co najmniej 12 mln PLN netto. Specjalista ds. zamówień publicznych - co najmniej 2-letnie
doświadczenie w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dziedzinie gospodarki
wodno - ściekowej, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych lub ustawą prawo zamówień
publicznych w tym, co najmniej dwóch w ramach zamówień na roboty budowlane, dla których istniał
obowiązek ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Za procedury równoważne rozumie się
procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz
pełniącego nadzór inwestorski. Podmiot zarządzający zobowiązany był również do: - obmiarowego
rozliczania robót, - poświadczania płatności należnych wykonawcy - oraz dokonywania niezbędnych
ustaleń w przypadku sporów między stronami. Kluczowy personel musi posiadać biegłą znajomość języka
polskiego, w przypadku, gdy Kluczowy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji
umowy. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane, jako eksperci, od
których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania
wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2008 roku nr 63, poz.394 ). Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu niniejszego zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 wraz z
informacjami o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, z podaniem
informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, podstawy do dysponowania, nr
uprawnień, nr wpisu do właściwej izby samorządowej, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności wykonywanych projektów lub przedsięwzięć). Jeżeli wymagane wartości kontraktów w ramach
w/w doświadczenia wyrażone będzie w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN
według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy
według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Uwaga! Zamawiający określając wymogi dla każdego specjalisty w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) Wykonawca osiągnął w każdym z
ostatnich 3 lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody
ze sprzedaży (netto) bez VAT wynoszące, co najmniej 300 000, 00 PLN (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe lub jego część, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzani
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za
okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten
okres. Dla potwierdzenia spełniania tego warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną
wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez jednego z nich, który spełnia dany warunek. b) posiadać
środki finansowe w wysokości, co najmniej 250 000, 00 PLN lub posiadać zdolność kredytową w
wysokości, co najmniej 500 000, 00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dla
potwierdzenia spełniania tego warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się
złożenia tych dokumentów przez wszystkich uczestników podmiotu wspólnego, chyba, że jeden z
uczestników podmiotu spełnia dany warunek. Jeżeli wymagane kwoty w w/w dokumentach wyrażone będą
w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień,
w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli
kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP,
opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten
sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca
ponadto złoży oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i dołączy je do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe
oświadczenia złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez wszystkich uczestników ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
wykaz  wykonanych,   a w  przypadku   świadczeń   okresowych   lub   ciągłych   również  wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności   jest  krótszy  -  w  tym okresie,   z
podaniem   ich   wartości,   przedmiotu,   dat   wykonania   i   odbiorców,   oraz   załączeniem   dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat   ich   kwalifikacji   zawodowych,   doświadczenia   i   wykształcenia   niezbędnych   dla   wykonania
zamówienia,  a  także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz   informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części,
a  w  przypadku  wykonawców  niezobowiązanych   do   sporządzania  sprawozdania   finansowego   inny
dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek,   potwierdzającą   wysokość   posiadanych   środków   finansowych   lub   zdolność   kredytową
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą   polisę,   a   w   przypadku   jej   braku   inny   dokument   potwierdzający,   że   wykonawca   jest
ubezpieczony   od   odpowiedzialności   cywilnej   w   zakresie   prowadzonej   działalności   związanej   z
przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   albo   składania   ofert,   a  w   stosunku   do   osób   fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega   z   opłacaniem  podatków   lub   zaświadczenie,   że   uzyskał   przewidziane   prawem  zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności   lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji
właściwego organu -  wystawione nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem  terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia   Społecznego   potwierdzające,   że  wykonawca   nie   zalega   z   opłacaniem  składek   na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności   lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji
właściwego organu -  wystawione nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem  terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca   powołujący   się   przy  wykazywaniu   spełniania  warunków   udziału  w  postępowaniu   na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty  dotyczące  tego podmiotu w  zakresie wymaganym dla wykonawcy,  określonym w pkt
III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto  jego likwidacji  ani  nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub
wstrzymanie  w  całości  wykonania   decyzji  właściwego   organu   -  wystawiony   nie wcześniej   niż   3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec  niego zakazu ubiegania  się o  zamówienie -  wystawiony nie wcześniej  niż  6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem,  właściwym organem sądowym,  administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, jeżeli  w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.; ul. Wschodnia 2; 47-330 Zdzieszowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w
aglomeracji Zdzieszowice".
Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1648  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37