Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2009.09.02 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - ułożenie warstwy górnej tłucznia, przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2009r.)
[opublikował(a): Joanna Walenciak dnia 2009-10-15 12:54:02, dokument aktualny]


Uwaga!

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych :

zmiana_ogloszenia.htm

Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - ułożenie warstwy górnej tłucznia, przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji.

Numer ogłoszenia: 302344 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - ułożenie warstwy górnej tłucznia, przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie na obszarze terenu pod budownictwo jednorodzinne ul. Boczna w Żyrowej : - przyłączy grawitacyjnych z rur Ø 160mm PVC-U (31 szt.) - długość łączna 162,0m; - studzienek kanalizacyjnych przyłączeniowych Ø 425mm z tworzywa - 31 szt., - studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Ø 425mm z tworzywa - 1 szt., - nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 3.148,74 m2..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2000 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy : 1)spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej jedno zamówienie dotyczące budowy (również przebudowy, modernizacji lub remontu) sieci wodno - kanalizacyjnych na kwotę o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł (brutto) każde oraz udokumentują, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły : spełnia - nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stawianych wykonawcom przez zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty : - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 u. p. z. p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy , - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej jedno zamówienie) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dotyczące budowy (również przebudowy, modernizacji lub remontu) sieci wodno - kanalizacyjnych na kwotę o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł (brutto) każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiających ; - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w wykazie [Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat ...], dokumentami potwierdzającymi są referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty, z których wynika, że robota wykonana została należycie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr B 205).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr B 205).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : siwz_uzbroj_Zyrowa_09.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ :

Projekt_budowlano_wykonawczy.pdf
1_Plan_zagospodarowania_terenu.pdf
2.1_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
2.2_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
2.3_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
2.4_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
2.5_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
2.6_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
2.7_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
2.8_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
2.9_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
3_Studzienka_kanalizacyjna.pdf

Część drogowa :

Projekt_zagosp.terenu.pdf
Przekroje_konstrukcyjne.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ :

Przedmiar_robot_przylacza_Zyrowa.pdf
Przedmiar_drogowy.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ :

Specyfikacja_Techniczna_WiORB_Zyrowa.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ :

druk_oferty_zal_nr_4.doc, druk_oferty_zal_nr_4.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ :

wzor_umowy_zal_nr_5.doc, wzor_umowy_zal_nr_5.pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ :

zalacznik_nr_6_do_siwz.doc, zalacznik_nr_6_do_siwz.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ :

zalacznik_nr_7_do_siwz.doc, zalacznik_nr_7_do_siwz.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację  :   Infor_oferta.pdf


  Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIX"

ul. Katowicka 64

47-330 Zdzieszowice

Biuletyn Zamówień Publicznych : udzielenie_zamowienia.htm  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 852  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1444

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zamieszczono informację o udzieleniu zamówienia.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37