Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2008.10.23 - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2008r.)
[opublikował(a): Joanna Walenciak dnia 2008-11-20 13:28:30, dokument aktualny]


Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy.
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 282515 - 2008; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 23.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Rozwadzy , ul. Szkolna 36, 47-330 Rozwadza, woj. opolskie, tel. 0603 277 739.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę : 1-go fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000 PLN
 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy : 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, 3) zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej jedno zamówienie dotyczące dostawy lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach roboczych odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w punkcie 9 SIWZ według formuły spełnia/nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stawianych wykonawcom przez zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty : 1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 u. p. z. p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat lub, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw minimum 1 lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o parametrach roboczych odpowiadających przedmiotowi zamówienia z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania, odbiorców; 4) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w wykazie [Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat ...], dokumentami potwierdzającymi są referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty, z których wynika, że dostawa wykonana została należycie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr B 205).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, sekretariat ( pokój nr B 10 ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : siwz_samoch_pozar_08.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ :

zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ :

druk_oferty_zal_nr2_do_SIWZ.doc, druk_oferty_zal_nr2_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ :

oswiadczenie_zal_nr_3_do_siwz.doc, oswiadczenie_zal_nr_3_do_siwz.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ :

wzor_umowy_zal_nr4_do_siwz.doc, wzor_umowy_zal_nr4_do_siwz.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ :

zal_nr_5_do_siwz.doc, zal_nr_5_do_siwz.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację  :  infor_oferta.pdf


Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

FRANK-CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa

tel. : 034 36-97-917
fax. : 034 36-97-932

Biuletyn Zamówień Publicznych : udzielenie_zamowienia.htm  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 692  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1018

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zamieszczono informację o udzieleniu zamówienia.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37