Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2008.07.22 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej.
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2008r.)
[opublikował(a): Artur Gasz dnia 2008-08-14 12:46:07, dokument aktualny]


Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 168079 - 2008; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 22.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 14, 47-330 Żyrowa, woj. opolskie, tel. 0607 168 127.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę : 1-go fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 27.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
  1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
  2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy,
  3) spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w punkcie 9 siwz według formuły spełnia/nie spełnia.
   
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stawianych wykonawcom przez zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :

  1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 u. p. z. p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy;
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat lub, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw minimum 1 średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o parametrach roboczych odpowiadających przedmiotowi zamówienia z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania, odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr B 205).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, sekretariat ( pokój nr B 10 ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : siwz_samoch_pozar_08.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ :

Zalacznik_Nr1_do_SIWZ.doc, Zalacznik_Nr1_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ :

druk_oferty_zal_nr2_do_SIWZ.doc, druk_oferty_zal_nr2_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ :

oswiadczenie_zal_nr_3_do_siwz.doc, oswiadczenie_zal_nr_3_do_siwz.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ :

wzor_umowy_zal_nr4_do_siwz.doc, wzor_umowy_zal_nr4_do_siwz.pdf


Informacja o wniesieniu protestu wraz z wezwaniem wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu:

informacja_o_protescie.pdf

Kopia wniesionego protestu : protest.pdf

Rozstrzygnięcie protestu : rozstrzygnięcie protestu.doc

_________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację  : infor o wyborze oferty.doc

__________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Mirosław Stolarczyk,

ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce

tel. 041 / 361 71 31

fax : 077 / 361 94 50

Biuletyn Zamówień Publicznych : 190040_2008.html

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 828  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1316

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie informacji o zawarciu umowy
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37