Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2008.06.25 - Zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych.
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2008r.)
[opublikował(a): Joanna Walenciak dnia 2008-07-31 16:44:22, dokument aktualny]


 Zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 140824 - 2008; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 25.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, fax 077 4064444.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę ławek, koszy ulicznych i urządzeń zabawowych dla Samorządów Osiedlowych i Rad Sołeckich działających na terenie Gminy Zdzieszowice.
Zamówienie obejmuje 3 odrębne pakiety.
Pakiet nr 1 :
1) ławka z oparciem o konstrukcji drewnianej z bali drewnianych, impregnowana, kolor zewnętrzny pokrycia drewnopodobny (dł.- min. 2m, szer.- min.0,5m, h - min.1,2m) - 54szt.
2) ławka bez oparcia o konstrukcji drewnianej z bali drewnianych, impregnowana, kolor zewnętrzny pokrycia drewnopodobny (dł.- min. 2m, szer.- min.0,5m, h - min. 0,6m) - 6szt.

Pakiet nr 2 :
1) kosz na śmieci, metalowy, w kształcie cylindrycznym, wahadłowy z blokadą (klucz do otwierania w zestawie) : stelaż z rury, pojemnik z blachy zwykłej o pojemności 35l z przyspawaną wewnątrz pojemnika popielniczką, z dnem wyposażonym w otwory odprowadzające wodę, z pokrywą w formie kopuły, malowany proszkowo - 43szt.
2) kosz na psie odchody, metalowy, w kształcie cylindrycznym, wahadłowy z blokadą (klucz od otwierania w zestawie) : stelaż z rury, pojemnik z blachy zwykłej o pojemności 35l, z pokrywą w formie kopuły, malowany proszkowo z widocznym napisem [Kosz na psie odchody] - 9szt.

Pakiet nr 3 :
urządzenia zabawowe :

a) zestaw gimnastyczny o konstrukcji drewnianej ze słupów i belek ø 100mm, zakotwiczony w gruncie poprzez zabetonowanie, całkowita wysokość min. 2,60m, z możliwością zmiany konfiguracji - 3kpl.
Zestaw złożony co najmniej z :
1) [ścianki wspinaczkowej] o dł. min. 2m wykonanej z wodoodpornego materiału, uchwyty wspinaczkowe zamontowane z obu stron ścianki w kolorze innym niż kolor ścianki;
2) [ścianki linowej] o dł. całkowitej min. 2m wykonanej z liny plecionej z rdzeniem stalowym, przymocowanej do konstrukcji drewnianej;
3) drabinki skośnej drewnianej;
4) [ścianki gimnastycznej] drewnianej o dł. min. 2m przedzielonej pionowo ustawionym słupem z zamocowanymi poziomo pochwytami o dł. min. 0,9m.
b) zestaw zabawowy o konstrukcji drewnianej, z łącznikami wykonanymi ze stali, zakotwiczony w gruncie poprzez zabetonowanie szer. - min. 5,0m, dł. - min. 4,5m, całkowita wysokość ok. 3,00m - 2kpl.
Zestaw złożony co najmniej z :
1) wieży drewnianej z daszkiem wykonanym z laminowanej wodoodpornej sklejki w kolorze czerwonym;
2) zjeżdżalni o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, boki wyłożone sklejką;
3) pomost wiszący, drewniany, wysokość pomostu min. 125cm;
4) wejście na pomost drewniane.
c) kiwak sprężynowy jedno- dwuosobowy : element konstrukcyjny sprężyna Ø 200mm zabetonowana w gruncie, wysokość całkowita - min. 1m, formy wykonane z laminowanej wodoodpornej sklejki o różnych kolorach i kształtach - 8szt.
d) huśtawka podwójna, wisząca z dwoma stalowymi siedziskami zabezpieczonymi gumą; główny element poziomy jak i zabetonowane w gruncie skośne słupy wykonane z drewna, zawiesie łożyskowe, łańcuchy huśtawek ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej- 4szt.
e) huśtawka podwójna, wisząca z dwoma stalowymi siedziskami z oparciem zabezpieczonymi gumą, zamykane, główny element poziomy jak i zabetonowane w gruncie skośne słupy wykonane z drewna,zawiesie łożyskowe, łańcuchy huśtawek ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej - 3szt.
f) huśtawka wagowa składająca się z belki drewnianej głównej, wahająca się na łożysku stalowym malowanym proszkowo, słupy podstawy drewniane zakotwiczone w gruncie za pomocą stóp betonowych, uchwyty malowane proszkowo, jedno siedzisko w kolorze niebieskim drugie w zielonym wykonane ze sklejki laminowanej wodoodpornej,
dla amortyzowania uderzeń wmontowane w podłoże dwie opony - 2szt.
g) piaskownica sześciokątna z palisady drewnianej, dł. boku min. 1,2m z trzema siedziskami wykonanymi w trzech różnych kolorach ze sklejki laminowanej wodoodpornej - 2szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

29.83.50.00-1, 28.51.29.30-2, 36.53.52.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 29.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 

 • Informacja na temat wadium: Dla całego zamówienia ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2.300,00 PLN.
  Jeśli Wykonawca będzie składał oferty częściowe, to wysokość wadium na poszczególne Pakiety kształtuje się następująco:
  Pakiet nr 1 : 400,00 PLN
  Pakiet nr 2 : 500,00 PLN
  Pakiet nr 3 : 1.400,00 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
  1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  3) zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej trzy zamówienia dotyczące dostawy stanowiącej rzeczowo przedmiot zamówienia dla poszczególnych Pakietów na kwotę o wartości :
  a) dla Pakietu nr 1 - nie mniejszej niż 18.000zł (brutto) każde oraz udokumentują, że dostawy te zostały wykonane należycie;
  b) dla Pakietu nr 2 - nie mniejszej niż 22.000zł (brutto) każde oraz udokumentują, że dostawy te zostały wykonane należycie;
  c) dla Pakietu nr 3 - nie mniejszej niż 61.000zł (brutto) każde oraz udokumentują, że dostawy te zostały wykonane należycie (dostawa + montaż).
  W przypadku składania ofert częściowych na więcej niż jeden Pakiet, wymagana łączna wartość zamówienia powinna odpowiadać co najmniej sumie kwot określonych dla poszczególnych Pakietów wybranych przez Oferenta.
  Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły : spełnia - nie spełnia.
   
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stawianych wykonawcom przez zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :
  1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 u. p. z. p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy,
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych dostaw (co najmniej trzech) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością złożonym ofertom częściowym każde :
  a) dla Pakietu nr 1 - nie mniejszej niż 18.000zł (brutto) każde oraz udokumentują, że dostawy te zostały wykonane należycie;
  b) dla Pakietu nr 2 - nie mniejszej niż 22.000zł (brutto) każde oraz udokumentują, że dostawy te zostały wykonane należycie;
  c) dla Pakietu nr 3 - nie mniejszej niż 61.000zł (brutto) każde oraz udokumentują, że dostawy te zostały wykonane należycie (dostawa + montaż).
  4) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w wykazie [Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat ...], dokumentami potwierdzającymi są referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty, z których wynika, że dostawa wykonana została należycie, a w przypadku urządzeń zabawowych również ich montaż.
  Uwaga :
  WYSTARCZY ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN KOMPLET W/W OŚWIADCZEŃ
  I DOKUMENTÓW, NIEZALEŻNIE OD LICZBY SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OFERT CZĘŚCIOWYCH.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr B 205).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, sekretariat ( pokój nr B 10 ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych . 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę ławek dla Samorządów Osiedlowych i Rad Sołeckich działających na terenie Gminy Zdzieszowice.
  Pakiet nr 1 :
  1)ławka z oparciem o konstrukcji drewnianej z bali drewnianych, impregnowana, kolor zewnętrzny pokrycia drewnopodobny (dł.- min. 2m, szer.- min.0,5m, h - min.1,2m) - 54szt.
  2)ławka bez oparcia o konstrukcji drewnianej z bali drewnianych, impregnowana, kolor zewnętrzny pokrycia drewnopodobny (dł.- min. 2m, szer.- min.0,5m, h - min. 0,6m) - 6szt..
   
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.83.50.00-1.
   
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.08.2008.
   
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych. 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę koszy ulicznych dla Samorządów Osiedlowych i Rad Sołeckich działających na terenie Gminy Zdzieszowice.
  Pakiet nr 2 :
  kosz na śmieci, metalowy, w kształcie cylindrycznym, wahadłowy z blokadą [klucz do otwierania w zestawie] : stelaż z rury, pojemnik z blachy zwykłej o pojemności 35l
  z przyspawaną wewnątrz pojemnika popielniczką, z dnem wyposażonym w otwory odprowadzające wodę, z pokrywą w formie kopuły, malowany proszkowo - 43szt.
  kosz na psie odchody, metalowy, w kształcie cylindrycznym, wahadłowy z blokadą (klucz od otwierania w zestawie) : stelaż z rury, pojemnik z blachy zwykłej o pojemności 35l, z pokrywą w formie kopuły, malowany proszkowo z widocznym napisem [Kosz na psie odchody] - 9szt..
   
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.51.29.30-2.
   
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.08.2008.
   
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych. 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń zabawowych dla Samorządów Osiedlowych i Rad Sołeckich działających na terenie Gminy Zdzieszowice.
  Pakiet nr 3 :
  urządzenia zabawowe :

  a) zestaw gimnastyczny o konstrukcji drewnianej ze słupów i belek ø 100mm, zakotwiczony w gruncie poprzez zabetonowanie, całkowita wysokość min. 2,60m, z możliwością zmiany konfiguracji - 3kpl.
  Zestaw złożony co najmniej z :
  1) [ścianki wspinaczkowej] o dł. min. 2m wykonanej z wodoodpornego materiału, uchwyty wspinaczkowe zamontowane z obu stron ścianki w kolorze innym niż kolor ścianki;
  2) [ścianki linowej] o dł. całkowitej min. 2m wykonanej z liny plecionej z rdzeniem stalowym, przymocowanej do konstrukcji drewnianej;
  3) drabinki skośnej drewnianej;
  4) [ścianki gimnastycznej] drewnianej o dł. min. 2m przedzielonej pionowo ustawionym słupem z zamocowanymi poziomo pochwytami o dł. min. 0,9m.
  b) zestaw zabawowy o konstrukcji drewnianej, z łącznikami wykonanymi ze stali, zakotwiczony w gruncie poprzez zabetonowanie szer. - min. 5,0m, dł. - min. 4,5m, całkowita wysokość ok. 3,00m - 2kpl.
  Zestaw złożony co najmniej z :
  1) wieży drewnianej z daszkiem wykonanym z laminowanej wodoodpornej sklejki w kolorze czerwonym;
  2) zjeżdżalni o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, ślizg wykonany ze stali
  nierdzewnej, boki wyłożone sklejką;
  3) pomost wiszący, drewniany, wysokość pomostu min. 125cm;
  4) wejście na pomost drewniane.
  c) kiwak sprężynowy jedno- dwuosobowy : element konstrukcyjny sprężyna Ø 200mm zabetonowana w gruncie, wysokość całkowita - min. 1m, formy wykonane z laminowanej wodoodpornej sklejki o różnych kolorach i kształtach - 8szt.
  d) huśtawka podwójna, wisząca z dwoma stalowymi siedziskami zabezpieczonymi gumą; główny element poziomy jak i zabetonowane w gruncie skośne słupy wykonane z drewna, zawiesie łożyskowe, łańcuchy huśtawek ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej- 4szt.
  e) huśtawka podwójna, wisząca z dwoma stalowymi siedziskami z oparciem zabezpieczonymi gumą, zamykane, główny element poziomy jak i zabetonowane w gruncie skośne słupy wykonane z drewna,zawiesie łożyskowe, łańcuchy huśtawek ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej - 3szt.
  f) huśtawka wagowa składająca się z belki drewnianej głównej, wahająca się na łożysku stalowym malowanym proszkowo, słupy podstawy drewniane zakotwiczone w gruncie za pomocą stóp betonowych, uchwyty malowane proszkowo, jedno siedzisko w kolorze niebieskim drugie w zielonym wykonane ze sklejki laminowanej wodoodpornej, dla amortyzowania uderzeń wmontowane w podłoże dwie opony - 2szt.
  g) piaskownica sześciokątna z palisady drewnianej, dł. boku min. 1,2m z trzema siedziskami wykonanymi w trzech różnych kolorach ze sklejki laminowanej wodoodpornej - 2szt..
   
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.
   
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.08.2008.
   
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : siwz_urządzenia.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ :
druk_oferty_zal_nr_1.doc,
druk_oferty_zal_nr_1.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ :
zal_nr_2_do_siwz.doc,
zal_nr_2_do_siwz.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ :
zal_nr_3_do_siwz.doc,
zal_nr_3_do_siwz.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ :
Wzor_umowy_Pakiet_nr_1,2.doc,
Wzor_umowy_Pakiet_nr_1,2.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ :
Wzor_umowy_ Pakiet_nr_3.doc,
Wzor_umowy_ Pakiet_nr_3.pdf
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty częściowe dotyczące Pakietów nr 1, 2, 3 wraz z streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację  :
infor_oferta_Pakiet_nr1.pdf
infor_oferta_Pakiet_nr2.pdf
infor_oferta_Pakiet_nr3.pdf


Informacja o zawarciu umowy :

Pakiet nr 1

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne BILPOL

Kużaj Beata, Bil Józef Spółka Jawna

ul. T. Kalidego 23/11

41-500 Chorzów

tel. 034 357 61 24

Pakiet nr 2

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

AKPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Kazimierz Andrzejewski

ul. Bukowska 7

62-060 Stęszew

tel. 061 813 42 40

Pakiet nr 3

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne BILPOL

Kużaj Beata, Bil Józef Spółka Jawna

ul. T. Kalidego 23/11

41-500 Chorzów

tel. 034 357 61 24

BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH : ogloszenie_BZP.htm

 

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 839  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1252

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zamieszczono informację o udzieleniu zamówienia.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37