Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2008.06.12 - Wykonanie projektu przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej - studium wykonalności.
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2008r.)
[opublikował(a): Joanna Walenciak dnia 2008-07-15 14:18:38, dokument aktualny]


Wykonanie projektu przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej - studium wykonalności.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 127707 - 2008;
data zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych : 12.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, fax 077 4064444.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej - studium wykonalności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje opracowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na przebudowie Miejskiego Basenu przy ulicy Fabrycznej w Zdzieszowicach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.21.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 01.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
  1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  3) zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej jedno zamówienie dotyczące opracowania studium wykonalności inwestycji oraz udokumentują, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
  Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły : spełnia - nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stawianych wykonawcom przez zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :
  1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 u. p. z. p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy,
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3) wykaz wykonanych usług (co najmniej jedna) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dotyczących opracowania studium wykonalności inwestycji, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiających;
  4) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie {Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat ...}, dokumentami potwierdzającymi są referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty, z których wynika, że usługa wykonana została należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr B 205).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, sekretariat ( pokój nr B 10 ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :
siwz_basen_studium_wyk_08.pdf

Załącznik nr 1:
Projekt_Budowlano_Wykonawczy_TOM_I.pdf,
Projekt_Budowlano_Wykonawczy_TOM_II.pdf

Załącznik nr 2:
zalacznik_nr 2_studium_wykonalności.pdf

Załącznik nr 3:
zalacznik_nr_3_do_siwz.doc,
zalacznik_nr_3_do_siwz.pdf

Załącznik nr 4:
zalacznik_nr_4_do_siwz.doc,
zalacznik_nr_4_do_siwz.pdf

Załącznik nr 5:
druk_oferty_zal_nr_5.doc,
druk_oferty_zal_nr_5.pdf

Załącznik nr 6:
umowa_zal_nr_6_do_siwz.doc,
umowa_zal_nr_6_do_siwz.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację  :
infor_oferta.pdf


Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER
ul. Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

tel. 033 851 44 81

fax : 033 851 44 81

Biuletyn Zamówień Publicznych : ogloszenie_UZP.htm


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 880  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1289

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zamieszczono informację o zawarciu umowy.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37