Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2008.05.16 - Remont biblioteki i klatki schodowej przy bibliotece w PSP Nr 1 w Zdzieszowicach
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2008r.)
[opublikował(a): Maria Mainka dnia 2008-06-23 10:34:22, dokument aktualny]


Remont biblioteki i klatki schodowej przy bibliotece w PSP Nr 1 w Zdzieszowicach

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 103441 - 2008;
Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4844287, fax 077 4844287.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont biblioteki i klatki schodowej przy bibliotece w PSP Nr 1 w Zdzieszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje remont biblioteki i klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach. Zakres robót obejmuje:
- zerwanie starych tapet - 240,353m²,
- zeskrobanie i zmycie starych farb - 349,55m²
- wykonanie przesklepienia z kształtowników stalowych 2 I 160 - 5,00m,
- rozebranie ścianki działowej - 5,00m²,
- uzupełnienie tynków na ościeżach - 3,50m²,
- ochrona narożników kątownikami aluminiowymi - 30,30m,
- gruntowanie ścian i sufitów, przyklejenie zaprawą klejącą jednej wartswy siatki z włókna szklanego, wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych gr. 2mm - 349,55m²,
- wykonanie tynków żywicznych do wysokości 1,50m - 31,485m²,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną - 310,353m²,
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 70,020m²,
- ułożenie paneli podłogowych klasy ścieralności AC4 wraz z płytami barwionymi gr.5,5mm - 80,244m²,
- malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - 13,633m²,
- wykucie z muru i wstawienia nowych drzwi płycinowych - 2 szt.,
- opalanie starej farby i malowanie balustrady klatki schodowej - 13,52m²,
- wykonanie okratowania na klatce schodowej - 9,00m²,
- wykonanie podłogi z płyt OSB - 10,224m²,
- wykonanie okładziny schodów (stopnie i podstopnie) panelami - płyty laminowane klasy AC4 - 44,00m,
- wymiana okładzin z płytek: ścian - 32,30m² i podłogi - 7,92m²,
- wymiana urządzeń sanitarnych - ustęp porcelanowy typu kompakt z deską sedesową (1szt) oraz umywalki z postumentem porcelanowym półnoga oraz baterie umywalkowe (3szt),
- wymiana zawarów i podejść pod urządzenia sanitarne,
- wywóz gruzu i odpadów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.33.24.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 08.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stawianych wykonawcom przez zamawiającego oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 u. p. z. p.,
2) oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 u. p. z. p.,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu zamówienia (nazwa zadania), jego wartości brutto, dat wykonania, podmiotu zlecającego zamówienie i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (np. referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane należycie. Brane pod uwagę będą jedynie zadania polegające na przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych lub pomieszczeń w obiektach budowlanych, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i których wartość (dla pojedynczego zadania) wynosi minimum jak wartość brutto w złożonej ofercie. Wykaz ten powinien zawierać przynajmniej dwa zadania spełniające powyższe warunki.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul.Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokó nr 4).

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2008 godzina 09:00, miejsce: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul.Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 5).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
siwz_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf

Załącznik nr 1 do siwz:
przedmiarrobot_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf

Załącznik nr 2 do siwz:
opistechn_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf
schematrys_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf

Załącznik nr 3 do siwz:
spectechn_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf

Załącznik nr 4 do siwz:
oswiadczenie_art22_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.doc
oswiadczenie_art22_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.odt
oswiadczenie_art22_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf

Załącznik nr 5 do siwz:
oswiadczenie_art24_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.doc
oswiadczenie_art24_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.odt
oswiadczenie_art24_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf

Załącznik nr 6 do siwz:
wykazrobot_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.doc
wykazrobot_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.odt
wykazrobot_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf

Załącznik nr 7 do siwz:
oferta_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.doc
oferta_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.odt
oferta_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf

Załącznik nr 8 do siwz: 
wzor_umowy_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.doc
wzor_umowy_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.odt
wzor_umowy_PSPNr1_Zdzieszowice_biblioteka_2008.pdf

---------------------------------------------------------------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
inf_wybor_oferty_PSPNr1_Zdziesz_biblioteka_2008.pdf

---------------------------------------------------------------
Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy:
MILPOL PLUS
Usługi Remontowo-Budowlane
Adam Tomczyk
ul. 1-go Maja 18C/7, 47-220 Kędzierzyn-Kożle
tel. 077 / 481 11 03

BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
ogłoszenie_udziel_zam_PSPNr1_bibloiteka_2008.htm  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 891  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1348

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano informację o zawarciu umowy
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37