Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2008.04.28 - Wymiana dachu w PSP w Krępnej
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2008r.)
[opublikował(a): Maria Mainka dnia 2008-06-13 13:56:28, dokument aktualny]


Wymiana dachu w PSP w Krępnej

Numer ogłoszenia: 87572 - 2008; data zamieszczenia: 28.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej, ul. Zdzieszowicka 35, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4846278, fax 077 4846278.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana dachu w PSP w Krępnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wymianę pokrycia dachu budynku szkoły na dachówkę cementową, zakładkową w kolorze ceglanym /czerwonym/ na powierzchni 392,50m² wraz z dostarczeniem i montażem akcesoriów wyposażenia dachu. W ramach zadania wymienić łaty i kontrłaty, rynny dachowe - 33,50mb oraz rury spustowe - 16,00mb z blachy stalowej ocynkowanej. Ponadto pomiędzy krokwiami należy ułożyć ocieplenie z płyt z wełny mineralnej gr. 15cm oraz zamocować folię paroizolacyjną po pełnym obrysie dachu.
Podczas prac instalacji odgromowej wykonać demontaż istniejącej instalacji, montaż nowych przewodów instalacji odgromowej na długości 64,50mb wraz ze zwodami pionowymi i złączami do rynny okapowej. Przeprowadzić badania i pomiary instalacji piorunochronnej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.11.00.00-1, 45.31.23.10-3, 45.26.14.10-1

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 08.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stawianych wykonawcom przez zamawiającego oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 u. p. z. p.,
  2) oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 u. p. z. p.,
  3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu zamówienia (nazwa zadania), jego wartości brutto, dat wykonania, podmiotu zlecającego zamówienie i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (np. referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane należycie. Brane pod uwagę będą jedynie zadania polegające na wymianie pokrycia dachowego na dachówkę, których wartość (dla pojedynczego zadania) wynosi minimum jak wartość brutto w złożonej ofercie. Wykaz ten powinien zawierać przynajmniej dwa zadanie spełniające powyższe warunki,
  5) informacje dotyczące parametrów i jakości zaoferowanej dachówki, potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w siwz ( aktualny katalog, wydruk z katalogu umieszczonego na stronie inrenetowej lub inne dowody i dokumenty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul.Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 4).

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2008 godzina 09:00, miejsce: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul.Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 5).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Specyfikacja istotnych warunków zamowienia:
siwz_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

Załącznik nr 1 do siwz:
opistechn_PSP_Krepna_dach_2008.pdf
Rysunek_nr_1_PSPKrepna_dach_2008.pdf
Rysunek_nr_2_PSP_Krepna_dach_2008.pdf
Rysunek_nr_3_PSP_Krepna_dach_2008.pdf
Rysunek_nr_4_PSP_Krepna_dach_2008.pdf
Rysunek_nr_5_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

Załącznik nr 1a do siwz:
opis_dachowki_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

Załącznik nr 2 do siwz:
przedmiar_robot_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

Załącznik nr 3 do siwz:
spectechn_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

Załącznik nr 4 do siwz:
oswiadczenie_art22_PSP_Krepna_dach_2008.doc
oswiadczenie_art22_PSP_Krepna_dach_2008.odt
oswiadczenie_art22_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

Załącznik nr 5 do siwz:
oswiadczenie_art24_PSP_Krepna_dach_2008.doc
oswiadczenie_art24_PSP_Krepna_dach_2008.odt
oswiadczenie_art24_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

Załącznik nr 6 do siwz:
wykazrobot_PSP_Krepna_dach_2008.doc
wykazrobot_PSP_Krepna_dach_2008.odt
wykazrobot_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

Załącznik nr 7 do siwz:
oferta_PSP_Krepna_dach_2008.doc
oferta_PSP_Krepna_dach_2008.odt
oferta_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

Załącznik nr 8 do siwz:
wzor_umowy_PSP_Krepna_dach_2008.doc 
wzor_umowy_PSP_Krepna_dach_2008.odt
wzor_umowy_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

--------------------------------------------------------------------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
inf_wybor_oferty_PSP_Krepna_dach_2008.pdf

--------------------------------------------------------------------
Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca zaoferował najnizszą cenę spośród ofert nieodrzuconych.

Nazwa i adres wykonawcy:
Zakład Ogólno-Budowlany "Szczepanik" Spółka Jawna
ul. Armii Ludowej 13
47-303 Krapkowice

Biuletyn Zamówień Publicznych:
oglosz_udzielenie zamowienia_PSP_Krepna_dach_2008.htm  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 881  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1309

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zamieszczono Informację o zawarciu umowy
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37