Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2008.02.14 - Remont części pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2008r.)
[opublikował(a): Maria Mainka dnia 2008-03-26 12:05:35, dokument aktualny]


Zdzieszowice: Remont części pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach

Numer ogłoszenia: 30384 - 2008;

data zamieszczenia: 14.02.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064580-582, fax 077 4064599.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdzieszowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont części pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie prac remontowych w następujących pomieszczeniach Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach: w klasie B1, w pomieszczeniach ratowników, w gabinecie dyrektora, wiecedyrektora, w sekretariacie oraz w pokuju nauczycielskim. W ramach remontu należy wykonać prace rozbiórkowe i demontażowe, wymianę posadzek na wykładzinę PCV (81,79m² ) oraz z płyt prospanelowych (82,17m²) z przygotowaniem podłoża, wymianę sufitu podwieszonego systemowego w gabinecie dyrektora (33,04m²), malowanie pomieczczeń farbą emulsyjną (540,004m² ), malowanie farba olejną (128,74m² ), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace towarzyszące. Wymianie ulegnie również instalacja elektryczna w gabinecie dyrektora.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.10.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
  1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych,
  3) spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w punkcie 9 siwz według formuły spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stawianych wykonawcom przez zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :
  1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 u. p. z. p.,
  2) oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 u. p. z. p.,
  3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu zamówienia, jego wartości brutto, dat wykonania, podmiotu zlecającego zamówienie i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (np. referencje), że roboty te zostały wykonane należycie. Brane pod uwagę będą jedynie te zadania, których wartość (dla pojedynczego zadania) wynosi minimum jak wartość brutto w złożonej ofercie. Wykaz ten powinien zawierać przynajmniej dwa zadanie spełniające powyższe warunki.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 4).

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2008 godzina 09:00, miejsce: Biuro Administracyjno-Ekonomizne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 5).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
siwz_PG_Zdziesz_remontpom_2008.pdf

Załącznik nr 1 do siwz:
przedmiarrobot_PG_Zdziesz_remontpom_2008.pdf

Załącznik nr 2 do siwz:
spectechn_PG_Zdziesz_remontpom_2008.pdf

Załącznik nr 3 do siwz:
oswiadczenie_art22_PG_Zdziesz_remontpom_2008.doc
oswiadczenie_art22_PG_Zdziesz_remontpom_2008.odt
oswiadczenie_art22_PG_Zdziesz_remontpom_2008.pdf

Załącznik nr 4 do siwz:
oswiadczenie_art24_PG_Zdziesz_remontpom_2008.doc
oswiadczenie_art24_PG_Zdziesz_remontpom_2008.odt
oswiadczenie_art24_PG_Zdziesz_remontpom_2008.pdf

Załącznik nr 5 do siwz:
wykazrobot_PG_Zdziesz_remontpom_2008.doc
wykazrobot_PG_Zdziesz_remontpom_2008.odt
wykazrobot_PG_Zdziesz_remontpom_2008.pdf

Załącznik nr 6 do siwz:
oferta_PG_Zdziesz_remontpom_2008.doc
oferta_PG_Zdziesz_remontpom_2008.odt
oferta_PG_Zdziesz_remontpom_2008.pdf

Załącznik nr 7 do siwz:
wzor_umowy_PG_Zdziesz_remontpom_2008.doc
wzor_umowy_PG_Zdziesz_remontpom_2008.odt
wzor_umowy_PG_Zdziesz_remontpom_2008.pdf

--------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
inf_wybor_oferty_PG_Zdzieszowice_remontpom_2008.pdf

--------------------------------------------------------------

Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wykonawca zaoferował najnizszą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy:
Zakład Remontowo-Budowlany
Ernest Gajda
47-133 Jemielnica
ul. Szkolna 52
Tel / fax 077 / 4632337

BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: ogloszenie_UZP.htm  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 914  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1867

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zamieszczenie informacji o zawarciu umowy
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37