Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2007.10.24 - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2007r.)
[opublikował(a): Joanna Walenciak dnia 2007-11-07 08:19:42, dokument aktualny]


 

 

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości.

Numer ogłoszenia w BZP : 203431 - 2007; data zamieszczenia w BZP: 24.10.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, fax 077 4064444.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie wyceny nieruchomości..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje określenie wartości sieci wodociągowej wraz uzbrojeniem, zlokalizowanej we wsi Krępna od studni wodomierzowej na terenie SUW Raszowa do studni wodociągowej na końcu wsi w stronę Januszkowic.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.15.21-5.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 10.12.2007.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
  1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stawianych wykonawcom przez zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :
  1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 u. p. z. p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy;
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3) dokument potwierdzający posiadanie przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia, uprawnień zawodowych właściwych dla przedmiotu zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr B 205).


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, sekretariat ( pokój nr B 10 ).


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy 

   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : siwz_szacowanie 2_07.doc

Załącznik nr 1 do siwz : druk oferty_zał nr 1.doc

Załącznik nr 2 do siwz : umowa_zał nr 2.doc

Załącznik nr 3 do siwz : załącznik nr 3 do siwz.doc

_____________________________________________________________

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

unieważ_post.pdf  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1035  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1289

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zamieszczenie informacji o unieważnieniu postępowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37