Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2007.05.07 Doprowadzenie wody do posesji Klosek i Kioltyka za Odrą w Zdzieszowicach oraz Boronowski-Lepich w Krępnej nad Odrą - wykonanie projektu
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2007r.)
[opublikował(a): Joanna Walenciak dnia 2007-06-19 10:40:53, dokument aktualny]


 

Burmistrz Zdzieszowic

posiadający siedzibę przy ulicy Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Tel. (077) 4064400 Fax. (077) 4064444

REGON : 000530347 NIP : 749-10-93-999OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONYprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami) o wartości poniżej 60.000 eurodotyczący :

Doprowadzenia wody do posesji Klosek i Kioltyka za Odrą w Zdzieszowicach oraz Boronowski–Lepich w Krępnej nad Odrą – wykonanie projektu.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr B 205 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 800 do 1500). SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową, po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer (077) 4064444 lub pobrać ze strony internetowej : www.bip.zdzieszowice.pl

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do posesji Państwa Klosek i Kioltyka usytuowanych za Odrą w Zdzieszowicach (przejście pod dnem rzeki) oraz do posesji Państwa Boronowski i Lepich usytuowanych w Krępnej nad rzeką Odrą (bez konieczności przechodzenia pod dnem rzeki).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 74.23.22.00-6.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia : do dnia 31.07.2007r.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy,

  3. spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w SIWZ według formuły spełnia/nie spełnia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

cena - 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły :

Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów, gdzie :

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – w sekretariacie ( pokój nr B 10 ) lub przesłać na adres zamawiającego. W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2007 r. o godzinie 900.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.Zdzieszowice, 07.05.2007 r.
                                                                     Z up. Burmistrza Zdzieszowic

                                                                         Krzysztof Krzywkowski

                                                                     Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : siwz_woda_za_Odrą_07.doc

Załącznik Nr 1 do siwz : oferta_woda_za_Odrą_07.doc

Załącznik Nr 2 do siwz : umowa_woda_za_Odrą_07.doc

__________________________________________________

Wybór najkorzystniejszej oferty:  infor_oferta.pdf

___________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

Śląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "ERGOTEL-BUD" Sp.z o.o.

ul. Karoliny 2

40-186 Katowice

tel.032 258-05-74

fax. 032 258-05-93  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1021  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1708

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zamieszczenie informacji o zawarciu umowy.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37