Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2007.02.05 - Wykonywanie usług geodezyjnych.
(ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2007r.)
[opublikował(a): Artur Gasz dnia 2007-03-06 12:56:29, dokument aktualny]


Burmistrz Zdzieszowic
posiadający siedzibę przy ulicy Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
 
Tel. (077) 4064400                         Fax. (077) 4064444
REGON :   000530347                  NIP :   749-10-93-999
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
 
prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zm.) o wartości poniżej 60.000 euro
 
 
dotyczący :
 
Wykonywania usług geodezyjnych.
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr B 203 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 800 do 1500).    SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową, po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer (077) 4064444 lub pobrać ze strony internetowej : www.bip.zdzieszowice.pl
 
Zamówienie obejmuje wykonywanie następujących usług geodezyjnych :
1) podział działki na 2 części ( podać cenę za jeden podział ) – około 20 tego typu podziałów,
2) podział działki na większą ilość działek ( podać cenę za jedną działkę po podziale ponad dwie pierwsze ) - około 10 tego typu podziałów,
3) rozgraniczenie działek ( podać cenę za jeden punkt załamania granic ) – około 20 tego typu rozgraniczeń,
4) ustalenie punktów granicznych ( podać cenę za jeden punkt ) – około 5 tego typu ustaleń,
5) wykonanie mapy do celów projektowych - obszar poniżej 1 ha ( podać cenę za jeden
    hektar ) – około 5 tego typu map,
6) wykonanie mapy do celów projektowych - obszar powyżej 1 ha ( podać cenę za jeden
    hektar powyżej pierwszego hektara ) – około 5 tego typu map.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   74.27.40.00-0.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Termin wykonania zamówienia :
przetarg dotyczy bieżącej obsługi zamawiającego w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2007r.
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
1)     spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy,
3)     spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w SIWZ według formuły spełnia/nie spełnia.
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
1) cena jednostkowa za jeden podział działki na 2 części – 100%,
2) cena jednostkowa za podział działki na większą ilość działek ( podać cenę za jedną działkę po podziale ponad dwie pierwsze ) – 100%,
3) cena jednostkowa za rozgraniczenie działek ( podać cenę za jeden punkt załamania granic ) – 100%,
4) cena jednostkowa za ustalenie punktów granicznych ( podać cenę za jeden punkt )       - 100%,
5) cena jednostkowa za wykonanie mapy do celów projektowych - obszar poniżej 1 ha     ( podać cenę za jeden hektar ) – 100 %,
6) cena jednostkowa za wykonanie mapy do celów projektowych - obszar powyżej 1 ha   ( podać cenę za jeden hektar powyżej pierwszego hektara ) – 100%.
 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.                           Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły :
Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów, gdzie :
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały.
 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – w sekretariacie ( pokój nr B 10 ) lub przesłać na adres zamawiającego. W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 13.02.2007 r. o godzinie 900.
 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
 
 
 
Zdzieszowice, 05.02.2007 r.
 
 
 
 
Z up. Burmistrza Zdzieszowic
 
     Krzysztof Krzywkowski
 Z-ca Burmistrza Zdzieszowic
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : siwz_geodezja_07.doc
Załącznik nr 1 do siwz : geodezja_07_zał_nr1.doc
Załącznik nr 2 do siwz : geodezja_07_zał_nr2.doc
__________________________________________________
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej : przetarg_infor_geodezja_2007.doc
__________________________________________________
Informacja o zawarciu umowy :
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Wykonawcy zaoferowali najniższe ceny jednostkowe w poszczególnych typach zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

Nazwa:    
Okręgowe Przesiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Społka z o.o. w Opolu

Adres pocztowy:    

Ulica:
Rybacka 15
Miejscowość:     Kod pocztowy:     Województwo:    
Opole 45-003 opolskie


Telefon: Fax:
077 / 423 45 22 077 / 423 45 22


Nazwa i adres Wykonawcy numer 2

Nazwa:    
"GEOSERWIS"

Adres pocztowy:    

Ulica:
Piastowska 15A
Miejscowość:     Kod pocztowy:     Województwo:    
Kędzierzyn-Koźle 47-200 opolskie


Telefon: Fax:
077 / 482 31 93 077 / 482 31 93


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1472  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2047

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie informacji o zawarciu umowy.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37