Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2006.10.09 - Modernizacja łącznika - cienki dywanik asfaltowy od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfantego 12
(ARCHIWUM / Przetargi - 2006r.)
[opublikował(a): Artur Gasz dnia 2006-10-19 08:22:04, dokument aktualny]


 

Burmistrz Zdzieszowic
posiadający siedzibę przy ulicy Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Tel. (077) 4064400                   Fax. (077) 4064444
REGON : 000530347              NIP : 749-10-93-999

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zm.) o wartości poniżej 60.000 euro

dotyczący :

Modernizacja łącznika – cienki dywanik asfaltowy
od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfantego 12
.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr B 205 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 800 do 1500). SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową, po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer (077) 4064444 lub pobrać ze strony internetowej : www.bip.zdzieszowice.pl

Zamówienie obejmuje modernizację łącznika – cienki dywanik asfaltowy od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfantego 12. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy oczyścić a następnie wyrównać masą asfaltobetonową frakcji 0-12,8 mm do wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Na wyrównanej nawierzchni ułożyć warstwę ścieralną z masy asfaltobetonowej 0-12,8 mm grubości 3,0 cm (powierzchnia 895,04 m2). Ponadto w ramach zamówienia należy wymienić krawężniki betonowe na długości 31,0 m oraz wykonać przykanalik z rur PCV o średnicy 160 mm wraz z wpustem ściekowym.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.23.32.52-0.


Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający
nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający
nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:

11.12.2006r.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy,

  3. spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w SIWZ według formuły spełnia/nie spełnia.

Zamawiający nie
wymaga wniesienia wadium.

Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena - 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły :

Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów,

gdzie :

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – w sekretariacie ( pokój nr B 10 ) lub przesłać na adres zamawiającego. W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2006 r. o godzinie 900.

Termin związania ofertą upływa po
30 dniach od terminu składania ofert.Zdzieszowice,09.10.2006 r.

 

Z up. Burmistrza Zdzieszowic


                                                                          Krzysztof Krzywkowski

                                                                   Z-ca Burmistrza Zdzieszowic


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
siwz_Kościuszki_06.doc

Załącznik nr 1 do siwz:
przedmiar robót.pdf
charakterystyka.pdf
plan sytuacyjny.jpg
przekroje konstrukcyjne.jpg

Załącznik nr 2 do siwz:
str 1-10.pdf
str 11-20.pdf
str 21-30.pdf
str 31-40.pdf
str 41-47.pdf

Załącznik nr 3 do siwz:
oferta_Kościuszki_06.doc

Załącznik nr 4 do siwz:
umowa.pdf

_____________________________________________

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 976  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1171

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37