Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2006.09.25 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Arki Bożka w Januszkowicach.
(ARCHIWUM / Przetargi - 2006r.)
[opublikował(a): Artur Gasz dnia 2006-10-18 12:26:26, dokument aktualny]


 

Burmistrz Zdzieszowic
posiadający siedzibę przy ulicy Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Tel. (077) 4064400                                                          Fax. (077) 4064444
REGON : 000530347                                                     NIP : 749-10-93-999

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zm.) o wartości poniżej 60.000 euro

dotyczący :

Budowy drogi asfaltowej na ul. Arki Bożka
w Januszkowicach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr B 205 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 800 do 1500). SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową, po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer (077) 4064444 lub pobrać ze strony internetowej : www.bip.zdzieszowice.pl

Zamówienie obejmuje przebudowę ulicy Arki Bożka w Januszkowicach polegającą na zmianie jej nawierzchni. Planuje się wykonanie ulicy o szerokości 3,50 m ramowanej krawężnikiem zatopionym 12x25 na ławie betonowej z oporem. Długość ulicy 137,02 m.


KONSTRUKCJA ULICY:
Nawierzchnia: Jezdnia: warstwa ścieralna – 4 cm, wiążąca – 4 cm
Opaska: kostka betonowa – 8 cm
Podbudowa: Warstwa tłucznia kamiennego (w tym podsypka piaskowa - grys - 3 cm)
23 cm
Warstwa odsączająca – pospółka 15 cm.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.31.20-6.

Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający
nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający
nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:
01.12.2006r.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy,

  3. spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w SIWZ według formuły spełnia/nie spełnia.

Zamawiający nie
wymaga wniesienia wadium.

Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena - 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły :

Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów,

gdzie :

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – w sekretariacie ( pokój nr B 10 ) lub przesłać na adres zamawiającego. W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2006 r. o godzinie 900.

Termin związania ofertą upływa po
30 dniach od terminu składania ofert.Zdzieszowice, 25.09.2006 r.

 

Z up. Burmistrza Zdzieszowic


                  Krzysztof Krzywkowski

                     Z-ca Burmistrza Zdzieszowic


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
siwz_Arki_Bożka_06.doc


Załącznik nr 4 do siwz:
oferta_A_Bożka_06.doc

Załaczniki nr 1, 2, 3 i 5 znajdują się do pobrania na podstronie nr :
01.08.2006 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Arki Bożka w Januszkowicach.

_____________________________

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej : infor_A_Bożka_III_06.doc

___________________________________

Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wykonawca zaoferował najniższą cenę.
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
 
Nazwa:    
K+D Budownictwo Sp. z o.o.
 
Adres pocztowy:    
 
Ulica:
Kilińskiego 1
Miejscowość:     Kod pocztowy:     Województwo:    
Krapkowice 47-303 opolskie
 
Telefon: Fax:
077 44 66 733 077 44 66 256  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 910  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1253

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie informacji o zawarciu umowy
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37