Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2006.09.26 - Modernizacj dróg–cienki dywanik asfaltowy na Piastów I : od ulicy Chrobrego wzdłuż bloku 1 i 2, między budynkiem 2 i 4, od budynku 3 do 7, od budynku 7 do wjazdu w stronę Biedronki, wzdłuż budynku 9, od budynku 7 w stronę przejścia międ
(ARCHIWUM / Przetargi - 2006r.)
[opublikował(a): Artur Gasz dnia 2006-10-04 11:08:44, dokument aktualny]


Burmistrz  Zdzieszowic

posiadający  siedzibę  przy  ulicy  Chrobrego 34,  47-330 Zdzieszowice

Tel. (077) 4064400                         Fax. (077) 4064444

REGON :   000530347                  NIP :   749-10-93-999

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

 

prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zm.) o wartości poniżej 60.000 euro

  

dotyczący :

 

 

Modernizacji  dróg – cienki  dywanik  asfaltowy  na  Piastów I : od  ulicy Chrobrego  wzdłuż  bloku  1 i 2, między budynkiem  2 i 4, od  budynku 3 do 7, od budynku 7 do  wjazdu  w stronę  Biedronki, wzdłuż  budynku 9, od     budynku  7 w  stronę  przejścia  między  budynkiem  8 i 9, wzdłuż  bloku  Nr 8 ulica Chrobrego.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr B 205 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 800 do 1500).    SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową, po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer (077) 4064444 lub pobrać ze strony internetowej : www.bip.zdzieszowice.pl

 

Zamówienie obejmuje ułożenie cienkiej warstwy ścieralnej „na gorąco” o grubości 3,0 cm na istniejącej nawierzchni po jej sfrezowaniu i skropieniu. Łączna powierzchnia nawierzchni objętej modernizacją to 4.042,25 m2. Ponadto zamówienie obejmuje regulację pionową urządzeń podziemnych w ilości 44 sztuk.    

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45.23.32.28-3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia :

do dnia 01.12.2006r.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

     1)     spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

      2)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy,

      3)     spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w SIWZ według formuły spełnia/nie spełnia.

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

 cena - 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.                           Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły :

 Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów, gdzie :

 

 Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

 Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

  100 – wskaźnik stały.

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – w sekretariacie ( pokój nr B 10 ) lub przesłać na adres zamawiającego. W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego.

 Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2006 r. o godzinie  900.

 Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

  

Zdzieszowice, 26.09.2006 r.

 

 

 

Z up. Burmistrza Zdzieszowic

 

 

 

 

     Krzysztof Krzywkowski

 

 

 Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : siwz_cien_dyw_Piastow_3_06.doc

  Załącznik nr 3 do siwz : oferta_cien_dyw_Piastow_3_06.doc

 Załaczniki nr 1, 2 i 4 znajdują się do pobrania na podstronie nr 2006.09.06 - Modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I : od ulicy Chrobrego ...

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 881  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1058

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie inforamcji o uniewaznieniu postępowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37