ePUAP
 
   
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Aktualności
 Oferty inwestycyjne
 Przetargi
 Ochrona środowiska
 Informacje o środowisku i jego ochronie
 Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
 Unia Europejska
 Wybory
URZĄD GMINY
 Informacje ogólne i teleadresowe
 Statut Urzędu Gminy
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
 Struktura organizacyjna
 Referaty i stanowiska
 Przyjmowanie i załatwianie spraw
ORGANY
 Wójt
 Skład Rady Gminy
 Komisje Rady Gminy
 Zamierzenia działań i programy
AKTY PRAWNE
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Statut Gminy
 Uchwały Rady Gminy
 Zarządzenia Wójta
 Zarządzenia Kierownika Urzędu
 Gospodarka przestrzenna
 Projektowanie aktów normatywnych
 Rejestry
 Kontrole
 Ewidencje
 Archiwa
 Dane publiczne
 Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
FINANSE
 Budżet 2003
 Budżet 2004
 Budżet 2005
 Budżet 2006
 Budżet 2007
 Budżet 2008
 Budżet 2009
 Budżet 2010
 Budżet 2011
 Budżet 2012
 Budżet 2013
 Budżet 2014
 Oświadczenia majątkowe
 Podatki i opłaty
MAJĄTEK PUBLICZNY
 Majątek Gminy
 Dług i ciężar publiczny
 Pomoc publiczna
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Konkursy na wolne stanowiska pracy
 Samodz Publ. Ośr. Zdrowia
 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
 Jednostka budżetowa Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 Gminny Ośrodek Kultury
 Gminna Biblioteka Publ.
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Gminny Zespół Oświaty
 Publiczne Gimnazjum
 Szkoły Podstawowe
 Przedszkola
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI
 Gminy partnerskie
 Stowarzyszenie Kraina św. Anny
 Związek Międzygminny Czysty Region
 Związek Gmin Aqua Silesia Walce
 Związek Gmin Śląska Opolskiego
 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
 Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 Polityka prywatności
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Procedury załatwiania spraw
(URZĄD GMINY / Przyjmowanie i załatwianie spraw)
[opublikował(a): Marek Smandzik dnia 2011-02-02 13:20:40 do 2012-02-08 14:25:49]


                                                                Uwaga !
       Informujemy o zmianie rachunku Urzędu Gminy podanego w opisie
poszczególnych  procedur. Wobec tego wszelkie należności należy uiszczać
                  na konto: 
Bank Spółdzielczy Krapkowice Oddz. Walce
                           14 8884 0004 2002 0212 8368 0125


 

WYKAZ   PROCEDUR   ZAŁATWIANIA   SPRAW

 Nazwa procedury

Formularze 

 GEODEZJA, MIENIE KOMUNALNE 

 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.doc

 Wniosek o nadanie nr porządkowego nieruchomości.doc

Rozgraniczenie nieruchomości.doc Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.doc

 Zbycie, obciążenie, wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości gminnej.doc

 Wniosek o zbycie, obciążenie, wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości gminnej.doc

 Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.doc

 Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.doc

stwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.doc

Wniosek o oddanie w najem mieszkania.doc

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Koordynacja udzielania zamówień publicznych i wydawanie SIWZ.doc

 Wniosek o wydanie SIWZ.doc

 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Zgłaszanie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, przez prowadzących instalacje (osoby fizyczne).doc

 

 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc

 

 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.doc

 

 Udostępnianie informacji o stanie środowiska i jego ochronnie, publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.doc

 wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.doc

 Wydanie decyzji środowiskowych.DOC

 wniosek o wydanie decyzji środow..doc

 Infor.od osób fiz. o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagroż dla środ. (azbest, PCB oraz in.).DOC

 

 POMOC SPOŁECZNA 

 Dodatek mieszkaniowy.doc

 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.doc
Zaświadczenie o zarobkach.pdf
Oświadczenie.doc
Deklaracja o wysokości dochodów.pdf

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.doc

 wniosek o tzw. becikowe.pdf

 Pomoc w formie usług opiekuńczych.doc

 

 Prowadzenie postępowania o skierowanie osoby na przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu.doc

 

 Świadczenie pielęgnacyjne.doc

 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego.pdf

 Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.doc

 

 Zaliczka alimentacyjna.doc

 Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej.pdf

 Zasiłek celowy.doc

 

 Zasiłek celowy specjalny.doc

 

 Zasiłek okresowy.doc

 

 Zasiłek pielęgnacyjny.doc

 wniosek o ustalenie prawa do zasilku pielęnacyjnego.pdf

 Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłu rodzinnego.doc

 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnenego oraz dodatków.pdf

 Zasiłek stały.doc

 

  WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW  

 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.doc

 Formularz wniosku o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.doc

 ROLNICTWO  

 zawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych.doc

 

 wydanie zezwolenia na utrzymanie psa ras uznawanych za agresywną.doc

 Wniosek o zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.doc

  SPRAWY WOJSKOWE 

 Rejestracja przedpoborowych.doc

 

 Przeprowadzenie poboru.doc

 

 Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.doc

 

 Wydawanie decyzji o uznaniu poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.doc

 

 Wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych samotnym żołnierzom lub poborowym oraz uznanym za wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.doc

 

 Ustalenie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.doc

 Wniosek o wypłatę należnego świadczenia rekompensujacego.doc

 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 Zaświadczenie ws. przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc

 wniosek o zaświadczenie.doc

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

 wniosek o wyrys i wypis.doc

 Wstępny projekt podziału.doc

 wniosek ws wstępnego podziału nieruchomości.doc

 Decyzja o waunkach zabudowy.doc

 wniosek o decyzję ws warunków zabudowy.doc

 OŚWIATA 

 Stypendia szkolne.doc

 Wniosek o stypendium.doc

 Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych.doc

 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych.doc
Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownnikiem.doc

PESEL  

 Nadanie numeru PESEL.doc

 

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH   

 Udostępnianie danych osobowych.doc

 Wniosek o udostępnienie danych osobowych.pdf

 REJESTR WYBORCÓW 

 Przyjęcie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.doc

 Pisemna deklaracja.doc
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców część A.pdf
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców część B.doc

 Przyjęcie wniosku o wpisanie do spisu wyborców.doc

 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców dla osoby nie mającej zameldowania.doc
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców dla osoby niepełnosprawnej.doc
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców dla osoby przebywającej na adresie czasowym.doc
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców dla żołnierza.doc

 Udostępnienie rejestru wyborców.doc

 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.pdf

 DOWODY OSOBISTE 

 Wydanie dowodu osobistego w miejsce utraconego.doc

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

Wymiana dowodu osobistego.doc 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

 Wydanie pierwszego dowodu osobistego.doc

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego.doc

 

 Zgłoszenie utraty dowodu osobistego.doc

 

 Wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum dowodów osobistych.doc

 

 EWIDENCJA LUDNOŚCI 

 Wymeldowanie z pobytu stałego.doc

 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf

 Wymeldowanie z pobytu czasowego.doc

 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf_

 Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.doc

 

 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego.doc

 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf

 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc

 Wydanie poświadczenia zameldowania.pdf

 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.doc

 Zgłoszenie pobytu stałego.pdf
Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf

 Zameldowanie na pobyt stały.doc

 Zgłoszenie pobytu stałego.pdf

 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.doc

Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf

 Zameldowanie na pobyt czasowy (do 3 miesięcy).doc

 Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf

 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.doc

 Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf

 URZĄD STANU CYWILNEGO 

 Rejestracja urodzenia dziecka.doc  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf
 Rejestracja zgonu.doc  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf
 Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.doc  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf
 Wydanie zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art.4 k.r.o..doc  
 Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ? do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.doc  Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małż..pdf
 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą.doc  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małż.zagranicą.pdf
 Wydanie zaświadczenia o braku księgi stanu cywilnego.doc  
 Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.doc  
 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zainteresowany nie pozostaje w związku małżeńskim.doc  
 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego planowany termin zawarcia małżeństwa.doc  
 Umiejscowienie aktu zagranicznego.doc  Wniosek o umiejscowienie aktu zagranicznego.pdf
 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.doc  
 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.doc  
 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.doc  
 Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.doc  
 Odtworzenie treści aktu krajowego.doc  
 Wpisanie odpisu aktu zaginionego do księgi stanu cywilnego.doc  
 Wystąpienie z wnioskiem o nadanie ?Medali za długoletnie pożycie małżeńskie?.doc  
 Przyjęcie zgłoszenie urodzenia dziecka do protokołu.doc  
 Przyjęcie zgłoszenia zgonu do protokołu.doc  
 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka.doc  
 Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.doc  
 Przyjęcie oświadczenia o zmianie imion noworodka.doc  
 Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc  
 Naniesienie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców i wynikającej stąd zmianie nazwiska dziecka..doc  
 Naniesienie do aktu urodzenia dziecka danych ?kryjących brak ojca?, określonych w art. 42 ust.2 p.a.s.c..doc  
 Skreślenie części wpisu dotyczącego danych, które nie mogą być zamieszczone w akcie stanu cywilnego.doc  
 Naniesienie decyzji o zmianie lub ustaleniu pisowni imion i nazwisk rodziców do aktów stanu cywilnego pełnoletnich dzieci.doc  
 Naniesienie zmian, o których mowa w art. 47 p.a.s.c. do aktu urodzenia.DOC  
 Zamieszczenie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej na podstawie dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, nie wymagającego uznania.doc  
 Zezwolenie na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.doc  
 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.doc  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf
 Potwierdzenie kserokopii odpisu aktu stanu cywilnego.doc  Wnosek o potwierdzenie kserokopii odpisu aktu stanu cywilnego.doc
 Wydawanie kserokopii lub zaświadczeń z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.doc  
 Potwierdzanie danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego.doc  
 Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli.doc  
 Ustalenie pisowni imienia lub nazwiska.doc  

  ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ
   NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Wydanie jednorazowego zezw. na sprz. napojów alkoholowych.doc

 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych.doc
oświadczenie (alkohole).doc
INFORMACJA O WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOH..doc

Wydawanie zaświadczeń o dokonanej opł. za korzystanie z zezwoleń na sprz. napoj. alk..doc  wniosek o wydanie zaśw. o dokonanej opłacie za korz. z zezw. na sprz. napojów alkoh..doc
Wydawanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych.doc  wniosek o jednorazowe wyd. zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Ewidecja działalności gospodarczej-wydawanie zaświadczeń o potwierdzeniu danych zawartych w ewidencji działalności gosp..doc  Wniosek o wydanie zaświadczenia o potwierdzenie danych zawartych w ewid. DG.doc
Ewidencja działalności gospodarczej.doc  Jedno okienko - poradnik.pdf
EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji działalnoości gospodarczej.pdf
klucz powiązań PKD 2007 - 2004.pdf
Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1.pdf
PKD 2007.pdf
Wydawanie dublikatów zaświadczeń, decyzji, zezwoleń.doc  

  PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Podatek od środków transportowych.doc Deklaracja DT-1.pdf
załącznik DT-1A.pdf
   
   

 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (rozmiar 390,51 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-05-22 11:29:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiace.pdf (rozmiar 390,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-05-22 11:28:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie pobytu stałego.pdf (rozmiar 392,46 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-05-22 11:28:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (rozmiar 141,61 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-05-22 11:28:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.doc (rozmiar 17,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-05-22 11:27:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.doc (rozmiar 17,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-05-22 11:27:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-05-22 11:27:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o udostępnienie danych osobowych.pdf (rozmiar 83,21 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-05-22 11:27:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Udostępnienie danych z ewidencji ludności.pdf (rozmiar 53,67 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-05-22 11:27:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zaświadczenie o dochodach.pdf (rozmiar 504,53 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:53:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zaświadczenie lekarskie.pdf (rozmiar 42,78 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:53:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnenego oraz dodatków.pdf (rozmiar 112,69 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:53:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasilku pielęnacyjnego.pdf (rozmiar 66,86 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:52:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego.pdf (rozmiar 67,46 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:52:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o tzw. becikowe.pdf (rozmiar 68,37 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:52:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy.pdf (rozmiar 76,52 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:52:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o fundusz alimentacyjny.pdf (rozmiar 67,06 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:52:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświadczenie dochody.pdf (rozmiar 78,46 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:51:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświadczenie dochodowe.pdf (rozmiar 64,82 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:51:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświadczenia pozostałe.pdf (rozmiar 58,64 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:51:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Forma realizacji świadczenia.pdf (rozmiar 28,72 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:51:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Forma realizacji świadczenia..pdf (rozmiar 28,72 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:51:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zaświadczenie Urząd Skarbowy.pdf (rozmiar 37,61 KB)
  [Helena Kochan dnia 2013-03-05 16:15:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego..pdf (rozmiar 131,80 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-08-28 12:35:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-03-13 10:35:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (rozmiar 78,92 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-03-13 09:34:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:28:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:27:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o jednorazowe wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:26:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:25:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborcow w cz.A-B.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:22:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pisemna deklaracja do wpisania do rejestru wyborcow.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:22:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie_wniosku_o_wpisanie_do_rejestru_wyborców.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:22:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborcow.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:21:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie_wniosku_o_wpisanie_do_spisu_wyborców.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:21:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o udostepnienie rejestru wyborcow.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:20:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Udostępnienie_spisu_wyborców.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:19:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o udostepnienie spisu wyborcow.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:19:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Udostępnienie_rejestru_wyborców.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 12:19:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PKD 2007.pdf (rozmiar 705,17 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:50:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG-1.pdf (rozmiar 100,21 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:49:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • CEIDG-1.pdf (rozmiar 100,42 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:49:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:48:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:48:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:48:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Dokonanie zmian we wpisie CEIDG.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Dokonanie wpisu do CEIDG.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:47:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie dublikatów zaświadczeń, decyzji, zezwoleń.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:46:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie dublikatów zaświadczeń, decyzji, zezwoleń.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:46:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wzór_wniosku_o_udostepnienie_danych_osobowych.doc (rozmiar 56,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:39:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Udostępnianie_danych_osobowych.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:39:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie utraty dowodu osobistego.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-08 14:16:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wymiana dowodu osobistego.doc (rozmiar 54,00 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-08 14:15:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum dowodów osobistych (1).doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-08 14:15:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie pierwszego dowodu osobistego.doc (rozmiar 51,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-08 14:15:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie dowodu osobistego w miejsce utraconego.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-08 14:14:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (rozmiar 85,66 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-08 14:14:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2010-03-10 11:45:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rozgraniczenie nieruchomości.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2010-03-10 11:44:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • klucz powiązań PKD 2007 - 2004.pdf (rozmiar 482,88 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2009-06-10 13:02:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji działalnoości gospodarczej.pdf (rozmiar 74,32 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2009-06-10 13:02:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rozporządzenie w sprawie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.pdf (rozmiar 1 383,55 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2009-03-31 10:46:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Jedno okienko - poradnik.pdf (rozmiar 99,33 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2009-03-31 10:46:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1.pdf (rozmiar 59,57 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2009-03-31 10:45:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-07-09 14:46:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik DT-1A.pdf (rozmiar 534,06 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:54:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja DT-1.pdf (rozmiar 409,95 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:53:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Podatek od środków transportowych.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:53:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • zgłoszenie o dokonanie wpisu do DG.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:45:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o potwierdzenie danych zawartych w ewid. DG.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:44:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • PKD 2007.pdf (rozmiar 705,17 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:44:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie dublikatów zaświadczeń, decyzji, zezwoleń.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:44:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ewidencja działalności gospodarczej.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:43:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ewidecja działalności gospodarczej-wydawanie zaświadczeń o potwierdzeniu danych zawartych w ewidencji działalności gosp..doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:43:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:16:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o wydanie zaśw. o dokonanej opłacie za korz. z zezw. na sprz. napojów alkoh..doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:16:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o jednorazowe wyd. zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:16:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • oświadczenie (alkohole).doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:16:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • INFORMACJA O WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOH..doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:15:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:15:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie zaświadczeń o dokonanej opł. za korzystanie z zezwoleń na sprz. napoj. alk..doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:15:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie jednorazowego zezw. na sprz. napojów alkoholowych.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-04 11:15:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (rozmiar 280,97 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 12:58:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf (rozmiar 496,02 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 12:56:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie pobytu stałego.pdf (rozmiar 375,15 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 12:55:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (rozmiar 405,99 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 12:54:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie poświadczenia zameldowania.pdf (rozmiar 219,40 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 12:54:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małż.zagranicą.pdf (rozmiar 375,40 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 12:52:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małż..pdf (rozmiar 333,38 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 12:35:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf (rozmiar 306,02 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 11:51:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (rozmiar 932,46 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 11:50:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców część A.pdf (rozmiar 43,01 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 11:49:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o umiejscowienie aktu zagranicznego.pdf (rozmiar 187,45 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 11:48:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.pdf (rozmiar 327,66 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 11:47:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o udostępnienie danych osobowych.pdf (rozmiar 664,67 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-03-03 11:45:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zezwolenie na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:08:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:08:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zamieszczenie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej na podstawie dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, nie wymagającego uznania.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:08:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wystąpienie z wnioskiem o nadanie ?Medali za długoletnie pożycie małżeńskie?.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:07:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:07:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie kserokopii lub zaświadczeń z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:07:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art.4 k.r.o..doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:06:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zainteresowany nie pozostaje w związku małżeńskim.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:06:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:06:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego planowany termin zawarcia małżeństwa.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:05:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:05:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ? do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:05:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia o braku księgi stanu cywilnego.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:04:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wpisanie odpisu aktu zaginionego do księgi stanu cywilnego.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:03:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wnosek o potwierdzenie kserokopii odpisu aktu stanu cywilnego.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:03:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małż.zagranicą.doc (rozmiar 779,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:02:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małż..doc (rozmiar 648,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:02:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc (rozmiar 624,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:01:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o umiejscowienie aktu zagranicznego.doc (rozmiar 351,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:00:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:00:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ustalenie pisowni imienia lub nazwiska.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 15:00:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Umiejscowienie aktu zagranicznego.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:57:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:57:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skreślenie części wpisu dotyczącego danych, które nie mogą być zamieszczone w akcie stanu cywilnego.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:57:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rejestracja zgonu.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:56:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:56:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rejestracja urodzenia dziecka.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:56:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie zgłoszenie urodzenia dziecka do protokołu.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:56:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie zgłoszenia zgonu do protokołu.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:55:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:55:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie oświadczenia o zmianie imion noworodka.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:55:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:55:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:54:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:54:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Potwierdzenie kserokopii odpisu aktu stanu cywilnego.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:54:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Potwierdzanie danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:54:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:54:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Odtworzenie treści aktu krajowego.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:53:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Naniesienie zmian, o których mowa w art. 47 p.a.s.c. do aktu urodzenia.DOC (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:53:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Naniesienie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców i wynikającej stąd zmianie nazwiska dziecka..doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:53:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Naniesienie do aktu urodzenia dziecka danych ?kryjących brak ojca?, określonych w art. 42 ust.2 p.a.s.c..doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:52:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Naniesienie decyzji o zmianie lub ustaleniu pisowni imion i nazwisk rodziców do aktów stanu cywilnego pełnoletnich dzieci.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 14:52:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:35:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zameldowanie na pobyt czasowy (do 3 miesięcy).doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:35:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:35:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zameldowanie na pobyt stały.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:34:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie pobytu czasowego.doc (rozmiar 856,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:32:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie pobytu stałego.doc (rozmiar 836,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:32:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:32:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie poświadczenia zameldowania.doc (rozmiar 423,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:29:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:28:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:26:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:23:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.doc (rozmiar 1 028,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:23:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wymeldowanie z pobytu czasowego.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:22:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.doc (rozmiar 583,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:18:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wymeldowanie z pobytu stałego.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-27 11:18:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum dowodów osobistych.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 13:19:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie utraty dowodu osobistego.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 13:18:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.doc (rozmiar 2 746,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 13:10:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie dowodu osobistego w miejsce utraconego.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 13:09:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wymiana dowodu osobistego.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 13:09:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie pierwszego dowodu osobistego.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 13:09:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.doc (rozmiar 950,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:47:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Udostępnienie rejestru wyborców.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:47:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpisanie do spisu wyborców dla żołnierza.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:44:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpisanie do spisu wyborców dla osoby przebywającej na adresie czasowym.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:44:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpisanie do spisu wyborców dla osoby niepełnosprawnej.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:44:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpisanie do spisu wyborców dla osoby nie mającej zameldowania.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:43:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie wniosku o wpisanie do spisu wyborców.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:43:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców część B.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:39:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców część A.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:38:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pisemna deklaracja.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:38:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przyjęcie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:38:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o udostępnienie danych osobowych.doc (rozmiar 1 834,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:14:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Udostępnianie danych osobowych.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 11:14:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Nadanie numeru PESEL.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-12 10:45:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownnikiem.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-07 10:00:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o stypendium.doc (rozmiar 88,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-07 09:59:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-07 09:59:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Stypendia szkolne.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-07 09:59:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2008-02-07 09:59:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o zaświadczenie.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:14:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zaświadczenie ws. przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:13:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o wyrys i wypis.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:12:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:12:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek ws wstępnego podziału nieruchomości.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:11:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wstępny projekt podziału.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:11:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o decyzję ws warunków zabudowy.doc (rozmiar 46,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:10:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Decyzja o waunkach zabudowy.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:10:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych samotnym żołnierzom lub poborowym oraz uznanym za wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-03 13:56:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie decyzji o uznaniu poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-03 13:52:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-03 13:52:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wypłatę należnego świadczenia rekompensujacego.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-03 13:52:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ustalenie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-03 13:51:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rejestracja przedpoborowych.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-03 13:51:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przeprowadzenie poboru.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-03 13:51:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • wydanie zezwolenia na utrzymanie psa ras uznawanych za agresywną.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-20 00:33:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • zawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-20 00:15:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-20 00:15:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o oddanie w najem mieszkania.doc (rozmiar 158,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-20 00:12:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • stwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-20 00:12:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Formularz wniosku o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-19 23:55:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-19 23:54:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zasiłek stały.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 14:03:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnenego oraz dodatków.pdf (rozmiar 303,58 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 14:01:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłu rodzinnego.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 14:01:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o ustalenie prawa do zasilku pielęnacyjnego.pdf (rozmiar 44,58 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:59:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zasiłek pielęgnacyjny.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:59:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zasiłek okresowy.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:56:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zasiłek celowy specjalny.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:56:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zasiłek celowy.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:56:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej.pdf (rozmiar 208,59 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:54:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zaliczka alimentacyjna.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:54:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:52:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego.pdf (rozmiar 46,64 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:50:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Świadczenie pielęgnacyjne.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:50:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Prowadzenie postępowania o skierowanie osoby na przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:49:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pomoc w formie usług opiekuńczych.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:48:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o tzw. becikowe.pdf (rozmiar 37,70 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:42:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:42:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zaświadczenie o zarobkach.pdf (rozmiar 39,69 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:37:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:36:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświadczenie.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:36:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja o wysokości dochodów.pdf (rozmiar 53,65 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:36:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Dodatek mieszkaniowy.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-16 13:36:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o wydanie decyzji środow..doc (rozmiar 61,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-06 09:56:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie decyzji środowiskowych.DOC (rozmiar 36,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-06 09:55:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Infor.od osób fiz. o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagroż dla środ. (azbest, PCB oraz in.).DOC (rozmiar 35,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-06 09:06:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Udostępnianie informacji o stanie środowiska i jego ochronnie, publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-06 08:48:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-06 08:48:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-06 08:48:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zgłaszanie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, przez prowadzących instalacje (osoby fizyczne).doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-06 08:47:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie SIWZ.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-05 15:03:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Koordynacja udzielania zamówień publicznych i wydawanie SIWZ.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-05 14:38:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-05 14:12:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-05 14:12:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o zbycie, obciążenie, wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości gminnej.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-05 14:10:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zbycie, obciążenie, wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości gminnej.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-05 14:10:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-05 14:01:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o nadanie nr porządkowego nieruchomości.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-05 13:53:33, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum dowodów osobistych (1).doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Helena Kochan dnia 2012-02-16 10:44:34 do 2012-02-16 10:45:44]
  [załącznik usunął Helena Kochan]
     więcej >>
 • zaświadczenie ws przeznaczenie.....doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:08:37 do 2007-12-11 14:09:14]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>
 • wniosek o wyrys i wypis.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:08:26 do 2007-12-11 14:09:21]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>
 • wypis i wyrys.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:08:15 do 2007-12-11 14:09:29]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>
 • wniosek ws wstępnego podziału nieruchomości.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:07:49 do 2007-12-11 14:09:36]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>
 • wstępny projekt podziału.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:07:37 do 2007-12-11 14:09:43]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>
 • wniosek o decyzję ws warunków zabudowy.doc (rozmiar 46,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:05:57 do 2007-12-11 14:09:56]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>
 • Decyzja o waunkach zabudowy.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-12-11 14:05:45 do 2007-12-11 14:10:03]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>
 • wydanie zeswolenia na utrzymanie psa ras uznawanych za agresywną.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-20 00:25:43 do 2007-11-20 00:35:33]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>
 • wydanie zeswolenia na utrzymanie psa ras uznawanych za agresywną.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-20 00:15:25 do 2007-11-20 00:27:27]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>
 • Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Marek Smandzik dnia 2007-11-05 13:45:16 do 2007-11-05 14:00:52]
  [załącznik usunął Marek Smandzik]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 213
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4912

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Publikacja informacji o zmianie konta (Marek Smandzik)
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Gminy Walce
  47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
  tel.: 77-4660108, 77-4076070, faks: 77-4660784
  e-mail: ug@walce.pl
  strona www: www.walce.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-12-27 09:11:26