Urząd Gminy Turawa
 
Charakterystyka Gminy
WYBORY I REFERENDA
OGŁOSZENIA
ORGANY
URZĄD GMINY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
DOKUMENTY DO POBRANIA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia raportu - baterie woltaniczne w Bierdzanach
(OGŁOSZENIA / Informacje o środowisku)
[opublikował(a): Julia Zielińska dnia 2013-02-20 14:04:44, dokument aktualny]


OŚ.V.6220.6.2012                                                                                                               Turawa, 20 luty 2013 r.

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po przeanalizowaniu wniosku Pana Andrzeja Brzozowskiego Dyrektora Zakładu Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Studziennej 3 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4V i 15kV do wyprowadzenia mocy 20MW z baterii ogniw fotowoltanicznych w miejscowości Bierdzany, gm. Turawa na działce nr 1059/9 k.m. 4 obręb Bierdzan po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

p o s t a n a w i a m

Zobowiązać wnioskującego Pana Andrzeja Brzozowskiego Dyrektora Zakładu Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Studziennej 3 do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”.

U z a s a d n i e n i e

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja polegać będzie na zainstalowaniu elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 20,0 MW na działce nr 1059/9 k.m. 4 obręb Bierdzany o łącznej powierzchni około 47,3 ha. Zgodnie z informacją zawartą w przedłożonych dokumentach, łączna powierzchnia modułów fotowoltanicznych wraz z systemem konstrukcji wsporczych oraz teren zajmowany pod stacje transforowe wyniesie około 10,0 ha. Elektrownia fotowoltaniczna jest zespołem urządzeń mających na celu konwersję energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Pełnią funkcję generatorów prądu elektrycznego. Są to płaskie płyty umieszczone na powierzchni ziemi, osadzone na odpowiednich konstrukcjach pod optymalnym kątem i azymutem, tak aby wykorzystanie energii słonecznej było największe. Działanie projektowanych modułów polega na wykorzystaniu efektu fotowoltanicznego w płynach krzemowych pod wpływem padania promieni słonecznych. Natomiast energia elektryczna, po odpowiedniej transformacji, wprowadzana będzie do sieci energetycznej średniego napięcia.

Najbliższe otoczenie terenu inwestycji stanowią tereny rolne klasy IVb, V i VI. Mając jednak na uwadze, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie może spowodować niekorzystny wpływ na przyrodę i awifaunę.

Uwzględnić należy również spełnienie wymogów art. 81 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, tj. odnieść się do oceny możliwości nieosiagnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W związku z powyższym organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji zobowiązany jest do rozważenia, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na powyższe, po analizie zebranych materiałów w tym opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, orzeka się jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Brzozowski Dyrektor Zakładu Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy S. J., 45 - 045 Opole ul. Studzienna 3

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45 – 512 Opole

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45018 Opole

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39 c, 46045 Turawa

5. BIP Urzędu Gminy Turawa

6. A/a

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2013 - 02 - 20


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 679Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa, ul. ul. Opolska 39 c
tel.: (77) 421 20 12, 421 21 09,, faks: faks (77) 421 20 73
e-mail: ug@turawa.pl, finanse@ turawa.pl, gzeas@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-03-29 11:31:30