Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej IV i V kadencji - 2006 rok
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Janina Suchodolska dnia 2007-11-13 13:22:59, dokument aktualny]


nowa podstrona, dodana 2006-02-09

Uchwały Rady Miejskiej IV kadencji 2006 rok

opis załączników:

Uchwała Nr XXXVII/325/06 w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siennej i Janowej Góry.

Uchwała Nr XXXVII/326/06 w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
(Uchwała podlega publikacji). Rozstrzygnięcie nadzorcze: stwierdza nieważność paragraf 2ust. 3 pkt 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 41, paragraf 2 ust. 4 pkt 1, 4, 5, 6, 14, paragraf 2 ust. 17 pkt 1 lit. e, f, g.
Dz.U. Nr 68 z 29.03.2006r. poz 1074

Uchwała Nr XXXVII/327/06 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
(Uchwała podlega publikacji). Rozstrzygnięcie nadzorcze: stwierdza nieważność paragraf 1 tiret pierwszy i tiret drugi.
Dz.U. Nr 60 z 21.03.2006r. poz 953

Uchwała Nr XXXVII/328/06 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji.

Uchwała Nr XXXVII/329/06 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim.
(Uchwała podlega publikacji). Rozstrzygnięcie nadzorcze: stwierdza nieważność paragraf 1 ust. 1, paragraf 23, paragraf 48 ww fragmencie "zostało wykonane bez uzyskania jego zgody bądź", paragraf 51.
Dz.U. Nr 68 z 29.03.2006r. poz 1075

Uchwała Nr XXXVII/330/06 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała Nr XXXVII/331/06 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uchwała Nr XXXVIII/332/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś.

Uchwała Nr XXXVIII/333/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś.

Uchwała Nr XXXVIII/334/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia  zasad nabycia,  zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. Nr 61 z 22.03.2006r. poz 966

Uchwała Nr XXXVIII/335/06 w sprawie odmowy zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnego.

Uchwała Nr XXXVIII/336/06 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Stronia Śląskiego.

Uchwała Nr XXXIX/337/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2006 Nr112 poz 1856

Uchwała Nr XXXIX/338/06 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia  zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim – zakładzie budżetowym Gminy Stronie Śląskie oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim – zakładzie budżetowym Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XXXIX/339/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/289/05 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010.  

Uchwała Nr XXXIX/340/06 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2006 Nr101 poz 1724

Uchwała Nr XXXIX/341/06 w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2006 roku.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2006 Nr 101 poz 1725

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23/64/06

stwierdzam nieważność § 3 we fragmencie „z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania stawki
wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy
stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych
przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku
za wysługę lat.” , § 15 we fragmencie „W wypadku zbiegu prawa do kilku dodatków, o
których mowa w § 11 i § 14, przysługuje tylko jeden z nich – najważniejszy.”, § 20, § 24, §
25, § 27 i § 30 uchwały

Uchwała Nr XXXIX/342/06 w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-21/42/06 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 marca 2006 roku.

Uchwała Nr XXXIX/343/06 w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-21/45/06 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 marca 2006 roku.

Uchwała Nr XXXIX/344/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok.

Uchwała Nr XL/345/06 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stronia Śląskiego za realizację budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2005 roku.

Uchwała Nr XL/346/06 w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
(uchwała podlega publikacji). Dz.U. 2006 Nr 98 poz 1687 

Uchwała Nr XL/347/06 w sprawie powołania gminnej komisji ds. konkursu na najładniejszą posesję na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2005 roku.

Uchwała Nr XLI/348/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Spółką z o.o. we Wrocławiu Stacja Narciarska „Kamienica” nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Kamienica.

Uchwała Nr XLI/349/06 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania oraz wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie, Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XLI/350/06 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania oraz wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim, Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim oraz Gimnazjum w Stroniu Śląskim.

 Uchwała Nr XLII/351/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości przez Gminę Stronie Śląskie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Uchwała Nr XLII/352/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia udziału w prawie własności nieruchomości przez Gminę Stronie Śląskie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu.

Uchwała Nr XLII/353/06 w zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok.

Uchwała Nr XLII/354/06 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XLIII/355/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych udziału w prawie własności nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki.

Uchwała Nr XLIII/356/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XLIII/357/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/258/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
(uchwała podlega publikacji). Dz.U. 2006 Nr 234 poz 3406

Uchwała Nr XLIII/358/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XLIII/359/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok.

Uchwała Nr XLIV/360/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę  Stronie Śląskie na własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Huty Szkła Kryształowego „Violetta” S.A. w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XLIV/361/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i budowa trzech kwater do ich gromadzenia”.

Uchwała Nr XLIV/362/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok.

Uchwała Nr XLV/363/06 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 roku.
(uchwała podlega publikacji). Dz.U. 2006 Nr 225 poz 3241

Uchwała Nr XLV/364/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/322/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2006 oraz zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok.
(uchwała podlega publikacji).

Uchwała Nr XLV/365/06 w sprawie zmian uchwały Nr XLIV/361/06 z dnia 25 września 2006 roku.

Uchwała Nr XLVI/366/06 w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Stronie Śląskie”.

Uchwała Nr XLVI/367/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XLVI/368/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/289/05 Rady Miejskiej z dnia  25 lipca 2005 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010.

Uchwała Nr XLVI/369/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok.

Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

Uchwała Nr I/3/06 w sprawie określenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

Uchwała Nr I/4/06 w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim oraz wyboru przewodniczących tych komisji.

Uchwała NR II/5/06 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2006 Nr 264 poz. 3991

Uchwała NR II/6/06 w sprawie  polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2006 Nr 264 poz. 3992

Uchwała Nr II/7/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2006 Nr 264 poz. 3993

Uchwała Nr II/8/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2006 Nr 264 poz. 3994

Uchwała Nr II/9/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2006 Nr 264 poz. 3995

Uchwała Nr II/10/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/308/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2006 Nr 264 poz. 3996

Uchwała Nr II/11/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr II/12/06 w sprawie dopłat do ceny wody dla gospodarstw domowych oraz do ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Stronie Śląskie- plik znajduje się pod załącznikiem nr 2416.

Uchwała Nr III/13/06 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 61 poz.655

Uchwała Nr III/14/06 w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia i nagród.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 60 poz. 643 

Uchwała Nr III/15/06 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Stronie Śląskie do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

Uchwała Nr III/16/06 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Stronie Śląskie do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Uchwała Nr III/17/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 stycznia 2003 roku dotyczącej wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr III/18/06 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Zbigniewa Łopusiewicza.

Uchwała Nr III/19/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości nie zabudowanych, położonych w  obrębie Stary Gierałtów.

Uchwała Nr III/20/06 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów.

Uchwała Nr III/21/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawianie i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 43 poz. 454 

Uchwała Nr III/22/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok.

Uchwała Nr III/23/06 w sprawie powołania Komisji Koordynującej ds. Współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr III/24/06 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok.

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • uchwała nr II-12-06 z 30.11.2006r..pdf (rozmiar 37,61 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-13 13:20:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr III-24-06 z 28.12.2006.PDF (rozmiar 144,57 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:41:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-23-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 62,87 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:41:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-22-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 110,78 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:40:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-21-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 64,14 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:40:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-20-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 84,16 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:39:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-19-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 95,27 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:39:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-18-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 78,70 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:38:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-17-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 86,60 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:38:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-16-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 37,87 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:37:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-15-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 58,12 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:37:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-14-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 99,69 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:36:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-13-06 z 28-12-2006.pdf (rozmiar 89,27 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-01-24 13:36:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-11-06 z 30-11-2006.pdf (rozmiar 69,06 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-14 14:12:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-10-06 z 30-11-2006.pdf (rozmiar 57,37 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-14 12:59:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-9-06 z 30-11-2006.pdf (rozmiar 155,81 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-14 12:59:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-8-06 z 30-11-2006.pdf (rozmiar 95,01 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-14 12:59:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-7-06 z 30-11-2006.pdf (rozmiar 59,65 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-14 12:58:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-6-06 z 30-11-2006.pdf (rozmiar 59,94 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-14 12:58:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-5-06 z 30-11-2006.pdf (rozmiar 87,92 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-14 12:57:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-4-06 z 23-11-2006.pdf (rozmiar 67,15 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-07 14:46:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-3-06 z 23-11-2006.pdf (rozmiar 63,39 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-07 14:45:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-2-06 z 23-11-2006.pdf (rozmiar 63,75 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-07 14:45:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-1-06 z 23-11-2006.pdf (rozmiar 63,73 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-07 14:45:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI_369_06.pdf (rozmiar 127,96 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:46:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI_368_06 ZAŁĄCZNIK.PDF (rozmiar 400,29 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:45:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI_368_06.PDF (rozmiar 56,19 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:45:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI_367_06.pdf (rozmiar 81,62 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:44:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI_366_06.pdf (rozmiar 34,12 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:44:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLV-365-06 z 06-10-2006.pdf (rozmiar 51,99 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:35:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLV-364-06 z 06-10-2006.pdf (rozmiar 137,10 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:34:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLV-363-06 z 06-10-2006.pdf (rozmiar 49,64 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:33:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-362-06.pdf (rozmiar 107,24 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:21:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-361-06.pdf (rozmiar 80,38 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:20:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-360-06.pdf (rozmiar 58,54 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:20:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-359-06.pdf (rozmiar 126,23 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:19:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-358-06.pdf (rozmiar 110,72 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-04 08:19:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-357-06.pdf (rozmiar 91,43 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-11-28 15:45:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-356-06.pdf (rozmiar 48,08 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-11-28 15:45:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-355-06.pdf (rozmiar 71,24 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-11-28 15:44:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-354-06 z 19.06.2006r..pdf (rozmiar 56,94 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-07-14 12:55:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-353-06 z 19.06.2006r..pdf (rozmiar 149,20 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-07-14 12:55:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-352-06 z 19.06.2006r..pdf (rozmiar 55,79 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-07-14 12:55:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-351-06 z 19.06.2006r..pdf (rozmiar 62,38 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-07-14 12:54:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLI-350-06 z 29.05.2006 r..pdf (rozmiar 66,52 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-06-02 11:40:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLI-349-06 z 29.05.2006 r..pdf (rozmiar 67,06 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-06-02 11:40:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLI-348-06 z 29.05.2006 r..pdf (rozmiar 40,83 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-06-02 11:39:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-347-06 z 24.04.2006 r..pdf (rozmiar 37,73 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-05-08 11:19:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-346-06 z 24.04.2006 r..pdf (rozmiar 47,80 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-05-08 11:19:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-345-06 z 24.04.2006 r..pdf (rozmiar 36,96 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-05-08 11:18:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-344-06 z 31.03.2006 r..pdf (rozmiar 142,77 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-04-21 11:44:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-343-06 z 31.03.2006 r..pdf (rozmiar 47,52 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-04-21 11:44:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-342-06 z 31.03.2006 r..pdf (rozmiar 47,65 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-04-21 11:44:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-341-06 z 31.03.2006 r..pdf (rozmiar 107,88 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-04-21 11:43:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-340-06 z 31.03.2006 r..pdf (rozmiar 61,69 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-04-21 11:43:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-339-06 z 31.03.2006 r..pdf (rozmiar 101,09 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-04-21 11:43:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-338-06 z 31.03.2006 r..pdf (rozmiar 50,33 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-04-21 11:42:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIX-337-06 z 31.03.2006 r..pdf (rozmiar 255,66 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-04-21 11:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVIII-336-06 z 27.02.2006r..pdf (rozmiar 68,73 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-03-07 09:30:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVIII-335-06 z 27.02.2006r..pdf (rozmiar 68,55 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-03-07 09:29:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVIII-334-06 z 27.02.2006r..pdf (rozmiar 63,22 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-03-07 09:29:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVIII-333-06 z 27.02.2006r..pdf (rozmiar 58,39 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-03-07 09:29:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVIII-332-06 z 27.02.2006r..pdf (rozmiar 58,86 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-03-07 09:28:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVII-325-05 z 30.01.2006r..pdf (rozmiar 124,30 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-02-10 11:26:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVII-326-05 z 30.01.2006r..pdf (rozmiar 245,51 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-02-10 11:26:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVII-327-05 z 30.01.2006r..pdf (rozmiar 61,60 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-02-10 11:26:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVII-328-05 z 30.01.2006r..pdf (rozmiar 1 766,32 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-02-10 11:26:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVII-329-05 z 30.01.2006r..pdf (rozmiar 140,49 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-02-10 11:26:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVII-330-05 z 30.01.2006r..pdf (rozmiar 107,83 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-02-10 11:26:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVII-331-05 z 30.01.2006r..pdf (rozmiar 82,37 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-02-10 11:26:48, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr II-12-06 z 30-11-2006.pdf (rozmiar 33,84 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-12-14 14:13:10 do 2007-11-13 13:19:32]
  [załącznik usunął Janina Suchodolska]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XL-345-06 z 31.03.2006 r..pdf (rozmiar 36,96 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-05-08 11:11:18 do 2006-05-08 11:12:12]
  [załącznik usunął Janina Suchodolska]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 845
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2951

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  uzupelnienie opisowki
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36