Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Oświadczenia majątkowe
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej IV kadencja - 2004 rok
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Janina Suchodolska dnia 2005-01-06 12:54:46, dokument aktualny]


Uchwały Rady Miejskiej IV kadencja - 2004 rok

Opis załączników:

uchwały z 29.12.2004r..pdf
Uchwała Nr XXV/234/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie, w drodze komunalizacji, nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie Miasta Stronie Śląskie.
Uchwała Nr XXV/235/04 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.
Uchwała Nr XXV/236/04 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
Uchwała Nr XXV/237/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2004 – 2006.
Uchwała Nr XXV/238/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2004 rok.
Uchwała Nr XXV/239/04 w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok zostały.
Uchwała Nr XXV/240/04 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 9 października 2003 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu złożonego przez Zbigniewa Maja, zamieszkałego w Bielicach nr 5a, Janusza Lignarskiego, zamieszkałego w Bielicach nr 2 i Grupę Odnowy Wsi Bielice, do projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach administracyjnych Gminy Stronie Śląskie z wyłączeniem terenów  leśnych i chronionych użytków rolnych.
Uchwała Nr XXV/241/04 w sprawie nadania nazw ulic dla dróg położonych na terenie Stronia Wsi.

uchwały z 29.11.2004r..pdf
Uchwała Nr XXIV/228/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Uchwała Nr XXIV/229/04 w sprawie dopłat do ceny wody dla gospodarstw domowych oraz do ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Uchwała Nr XXIV/230/04 wyrażająca opinię w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie Stara Morawa.
Uchwała Nr XXIV/231/04 w sprawie nadania nazw ulic dla dróg położonych na terenie Stronia Wsi.
Uchwała NR XXIV/232/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2004 rok.
Uchwała Nr XXIV/233/04 w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” w zakresie odpowiadającym potrzebom Gminy Stronie Śląskie z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

uchwały z 08.11.2004r.pdf
Uchwała Nr XXIII/222/04 w sprawie przystąpienia  do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.
Uchwała Nr XXIII/223/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania  zleconego zadania.
Uchwała Nr XXIII/224/04 wyrażająca opinię w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej, nieruchomości położonej w obrębie Stronie Wieś.
Uchwała Nr XXIII/225/04 w sprawie odpłatności za  świadczenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Uchwała Nr XXIII/226/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie polityki podatkowej oraz ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych.
Uchwała Nr XXIII/227/04 w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

uchwała z 8.11.2004.pdf
Uchwała Nr XXIII/221/04 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Stronie Śląskie”.

uchwały z 24.09.2004r.pdf
Uchwała Nr XXII/218/04 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu
Śląskim.
Uchwała Nr XXII/219/04 w sprawie zasad zwrotu odpłatności za świadczenia w formie dożywiania uczniów opłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
Uchwała Nr XXII/220/04 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie.

uchwały z 06.09.2004r.pdf
Uchwała Nr XXI/210/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.
Uchwała Nr XXI/211/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XV/175/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku   w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Uchwała Nr XXI/212/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/208/04 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
Uchwała Nr XXI/213/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany umowy sprzedaży nieruchomości przez Gminę Stronie Śląskie na rzecz TBS „Nasze Kąty” Sp. Z o.o.
Uchwała Nr XXI/214/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie Strachocin, Gmina Stronie Śląskie, stanowiących własność PKN ORLEN  S.A. w Warszawie.
Uchwała Nr XXI/215/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany nieruchomości nie zabudowanych pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi, położonych w obrębie Janowa Góra.
Uchwała Nr XXI/216/04 w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
Uchwała Nr XXI/217/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2004 rok.

uchwały z 12.07.2004r.pdf:
1) Uchwała Nr XX/207/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany nieruchomości nie zabudowanych pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną, położonych w obrębie Stara Morawa.
2) Uchwała Nr XX/208/04 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
3) Uchwała Nr XX/209/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2004 rok.

uchwały z 31.05.2004r.pdf:
1) Uchwała Nr XIX/203/04 w sprawie przystąpienia do Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim oraz przyjęcia Statutu tego Związku.
2) Uchwała Nr XIX/204 w sprawie przystąpienia Gminy Stronie Śląskie do realizacji programów inwestycyjnych.
3) Uchwała Nr XIX/205/04 wyrażająca opinię w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości położonych w obrębie Stara Morawa.
4) Uchwała Nr XIX/206/04 w sprawie powołania gminnej komisji ds. konkursu na najładniejszą posesję na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2004 roku.

Uchwały 26.04.2004.pdf:
1) Uchwała Nr XVIII/199/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2003 rok.
2) Uchwała Nr XVIII/200/04 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stronia Śląskiego za realizację budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2003 roku.
3) Uchwała Nr XVIII/201/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2004 rok.
4) Uchwała Nr XVIII/202/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/04 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 08 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2004. 

Uchwała Nr XVIII 198 04.PDF:
1) Uchwała Nr XVIII/198/04 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uchwała Nr XVIII 197 04.PDF:
1) Uchwała Nr XVIII/197/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie /dziełka nr 71/ - Gmina Stronie Śląskie.

RM 08.03.2004.PDF:
1) Uchwała Nr XVII/190/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany nieruchomości nie zabudowanych pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi, położonych w obrębie Janowa Góra.
2) Uchwała Nr XVII/191/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany nieruchomości nie zabudowanych pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną, położonych w obrębie Janowa Góra.
3) Uchwała Nr XVII/192/04 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatwierdzenia obszarów programu Natura 2000 na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
4) Uchwała Nr XVII/193/04 w sprawie powierzenia funkcji koordynatora do spraw współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Stroniu Śląskim.
5) Uchwała Nr XVII/194/04 w sprawie zmian w Statucie Gminy Stronie Śląskie.
6) Uchwała Nr XVII/195/04 w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
7) Uchwała Nr XVII/196/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2004 rok.

RM 26.01.2004.PDF:
1) Uchwała Nr XVI/184/04 w sprawie przystąpienia Gminy Stronie Śląskie do realizacji programów inwestycyjnych na rok 2004 oraz zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji przekraczających granicę ustaloną przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim.
2) Uchwała Nr XVI/185/04 w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2004.
3) Uchwała Nr XVI/186/04 w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07 stycznia 2004 roku.
4) Uchwała Nr XVI/187/04 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych sumy wydatków mieszkaniowych wraz z ryczałtem na zakup opału.
5) Uchwała Nr XVI/188/04 w sprawie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Zbigniewa Łopusiewicza.
6) Uchwała Nr XVI/189/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Zbigniewa Łopusiewicza.

podstronę wytworzył(a): Tadeusz Kaliszewski
za treść odpowiada: Janina Suchodolska 
data wytworzenia: 9.04.2004

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • uchwały z 29.12.2004r..pdf (rozmiar 294,04 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-01-06 12:27:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwały z 29.11.2004r..pdf (rozmiar 408,37 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-12-07 10:01:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwały z 08.11.2004r.pdf (rozmiar 359,86 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-12-03 14:32:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała z 8.11.2004.pdf (rozmiar 1 696,04 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-11-18 15:15:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwały z 24.09.2004r.pdf (rozmiar 655,24 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-11-18 15:09:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwały z 06.09.2004r.pdf (rozmiar 1 669,59 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-11-18 15:06:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwały z 12.07.2004r.pdf (rozmiar 190,52 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-07-22 11:48:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwały z 31.05.2004r.pdf (rozmiar 218,74 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-07-22 11:47:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwały 26.04.2004.pdf (rozmiar 103,45 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-06-07 14:49:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII 198 04.PDF (rozmiar 68,62 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-06-07 14:49:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII 197 04.PDF (rozmiar 61,07 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2004-06-07 14:48:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • RM 08.03.2004.PDF (rozmiar 1 673,04 KB)
  [Tadeusz Kaliszewski dnia 2004-04-23 09:41:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • RM 26.01.2004.PDF (rozmiar 1 447,33 KB)
  [Tadeusz Kaliszewski dnia 2004-04-23 09:34:55, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1770
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2547

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dodano opis załączników
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36