Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Oświadczenia majątkowe
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Janina Suchodolska dnia 2008-02-05 13:35:28, dokument aktualny]


Uchwały Rady Miejskiej 2007 rok

opis załączników:

Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Stroniu Śląskim.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 79 poz. 894

Uchwala Nr IV/26/07 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie wyborów sołtysa ich zastępców oraz rad sołeckich.


Uchwala Nr IV/27/07 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Stronie Śląskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania  na terenie gminy miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 79 poz. 895

Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie powołania   Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 79 poz. 896

Uchwała Nr IV/31/07 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 79 poz. 897

Uchwała Nr IV/32/07 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr IV/33/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – działki nr 69,70,75/1, 75/2, 76/6, 77, 78,cz.74,125 dr, 126 dr, i 129 dr w Gminie Stronie Śląskie.                                                                                           

Uchwała Nr V/34/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Starym M?stem w Republice Czeskiej.

Uchwała Nr V/35/07 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 94 poz. 1111

Uchwała Nr V/36/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2007.

Uchwała Nr V/37/07 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/2, położonej we wsi Sienna, Gmina Stronie Śląskie.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 118 poz. 1570

Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stronie Śląskie za okres od31.03.2005 roku do 31.12.2006 roku.

Uchwała Nr VI/40/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości nie zabudowanych.

Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Skarbem Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lądek Zdrój z/s w Strachocinie, nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.
Rozstrzygnięcie nadzorcze: stwierdza nieważność § 1 ust. 2

Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Stronia Śląskiego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa boiska na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Nowy Gierałtów”.

Uchwała Nr VI/45/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie na 2007 rok.

Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Stronie Śląskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz udzielenia informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Stronie Śląskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz udzielenia informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała Nr VII/48/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/289/05 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005-2010.
 
Uchwała Nr VII/49/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stronie Śląskie na rok 2007.

Uchwała Nr VII/50/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.

Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stronia Śląskiego za realizację budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2006 roku.

Uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stronia Śląskiego.

Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nie zabudowanej, położonej w obrębie wsi Strachocin.

Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim „Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr VIII/59/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uała Nr VIII/60/07chw w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr VIII/61/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr VIII/62/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr VIII/63/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.

Uchwała Nr VIII/64/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Pod wspólnym dachem – integracja społeczności pogranicza poprzez poznawanie kultury i tradycji”.

Uchwała Nr VIII/65/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

Uchwała Nr VIII/66/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie – obszar góry „Krzyżnik”.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 175 poz. 2238

Uchwała Nr IX/68/07 w sprawie zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie w obszarze góry „Młyńsko”.

Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie ustalenia opłat za niektóre  świadczenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 149 poz. 1926

Uchwała Nr IX/70/07 w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim do komisji konkursowych w związku z ogłoszonym konkursem na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych: Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz Gimnazjum w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr IX/71/07 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów organów sołectwa Bolesławów.

Uchwała Nr IX/72/07 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.

Uchwała Nr IX/73/07 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
(uchwała podlega publikacji) Dz.U. 2007 Nr 144 poz. 1855 

Uchwała Nr IX/74/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim”.

Uchwała Nr XI/75/07 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.

Uchwała Nr XII/76/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XII/77/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XII/78/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2007.

Uchwała Nr XII/79/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.

Uchwała Nr XII/80/07 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XII/81/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na „Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim”.    

Uchwała Nr XIII/82/07 w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka”.

Uchwała Nr XIII/83/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

Uchwała Nr XIII/84/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2007.

Uchwała Nr XIV/85/07 w sprawie utworzenie na terenie Gminy Stronie Śląskie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.
(uchwała podlega publikacji)Dz.U. Nr 244 poz.2796 z 28 września 2007 r.

Uchwała Nr XV/86/07 w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(uchwała podlega publikacji)Dz.U. Nr 251 poz.2860 z 10 października 2007 r.

Uchwała Nr XV/87/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
(uchwała podlega publikacji)Dz.U. Nr 251 poz.2861 z 10 października 2007 r.

Uchwała Nr XV/88/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego.

Uchwała Nr XV/89/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.

Uchwała Nr XV/90/07 w sprawie: zmiany Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2007.

Uchwała Nr XV/91/07 w sprawie zaciągnięcia  pożyczki z przeznaczeniem na: „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamienicy”.

Uchwała Nr XVI/92/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVI/93/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – Obręb Lasy – Gmina Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVI/94/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
(uchwała podlega publikacji)Dz.U. Nr 271 poz.3237 z 16 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVI/95/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim „Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr XVI/96/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim „Nasza Spółdzielnia” od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr XVI/97/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla współużytkowników od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Stroniu Śląskim przy ulicy Nadbrzeżnej 24A-D na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 242 (AM-4), stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVI/98/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla współużytkowników od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Stroniu Śląskim przy ulicy Nadbrzeżnej 26A-D na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 233 (AM-4), stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVI/99/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla współużytkowników od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Stroniu Śląskim przy ulicy Nadbrzeżnej 36A-H na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 225 (AM-4), stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVI/100/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla współużytkowników od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Stroniu Śląskim przy ulicy Hutniczej 6 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 253 (AM-5), stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVI/101/07 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla współużytkowników od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Stroniu Śląskim przy ulicy Hutniczej 2A-D na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 143 (AM-3), stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVI/102/07 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
(uchwała podlega publikacji)Dz.U. Nr 271 poz.3238 z 16 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVI/103/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

Uchwała Nr XVI/104/07 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Stronia Śląskiego.

Uchwała Nr XVI/105/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.

Uchwała Nr XVI/106/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2007.

Uchwała Nr XVII/107/07 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok.

Uchwała Nr XVII/108/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Stronie Śląskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz udzielenia informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała Nr XVII/109/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Stronie Śląskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz udzielenia informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała Nr XVII/110/07 w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia i nagród.
(uchwała podlega publikacji)Dz.U. Nr 302 poz.4097 z 20 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/111/07 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVII/112/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Młynowiec.

Uchwała Nr XVII/113/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Góry Młyńsko – Gmina Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVII/114/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna (działka nr 68, 62, 103w) – Gmina Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVII/115/07 w spawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
(uchwała podlega publikacji)Dz.U. Nr 302 poz.4098 z 20 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/116/07 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.

Uchwała Nr XVII/117/07 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim na prace konserwatorskie, restauratorskie wykonywane w kościele parafialnym w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XVII/118/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XVIII/119/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok.
(uchwała podlega publikacji)

Uchwała Nr XVIII/120/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność w drodze komunalizacji nieruchomości położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej.

Uchwała Nr XVIII/121/07 w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XVIII/122/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
(uchwała podlega publikacji)

Uchwała Nr XVIII/123/07 w sprawie powołania Komisji Koordynującej ds. Współpracy z młodzieżową Radą Miejską w Stroniu Śląskim.  

Uchwała Nr XVIII/124/07 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XVIII/125/07 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.


 

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę

 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • zał.do uchwały Nr XVIII-125 -07 z 28.12.2007 r..pdf (rozmiar 37,77 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-17 13:37:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVIII-125-07 z 28.12.2007 r..pdf (rozmiar 45,20 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-17 13:36:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVIII-124-07 z 28.12.2007 r..pdf (rozmiar 62,47 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-17 13:36:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVIII-123-07 z 28.12.2007 r..pdf (rozmiar 24,66 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-17 13:36:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVIII-122-07 z 28.12.2007 r.pdf (rozmiar 26,57 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-17 13:35:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVIII-121-07 z 28.12.2007 r..pdf (rozmiar 37,37 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-17 13:35:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVIII-120-07 z 28.12.2007 r..pdf (rozmiar 45,36 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-17 13:34:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVIII-119-07 z 28.12.2007 r..pdf (rozmiar 48,77 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-17 13:34:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-118-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 57,56 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-27 09:07:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-117-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 41,71 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-27 09:06:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-116-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 42,21 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-27 08:37:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-115-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 18,35 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-24 11:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-114-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 301,61 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-24 11:10:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII- 113- 07 z 26.11.2007.pdf (rozmiar 402,13 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-24 11:09:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-112-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 47,55 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-24 11:09:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-111-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 17,64 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-24 11:08:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-110-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 63,13 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-24 11:08:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-109-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 33,84 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-24 11:08:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-108-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 33,99 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-24 11:07:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVII-107-07 z 26.11.2007 r..pdf (rozmiar 80,41 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-12-24 11:07:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-106-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 37,61 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:30:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-105-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 47,02 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:30:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-104-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 54,06 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:30:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-103-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 47,22 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:29:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-102-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 48,39 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:28:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-101-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 29,34 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:28:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-100-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 27,55 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:27:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-99-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 35,06 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:27:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-98-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 35,23 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:26:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-97-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 35,69 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:26:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-96-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 26,14 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:25:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-95-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 19,26 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:25:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-94-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 35,02 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:25:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-93-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 903,47 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:24:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XVI-92-07 z 29.10.2007.pdf (rozmiar 491,33 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-11-06 13:23:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XV-91-07 z 24.09.2007.pdf (rozmiar 29,30 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-10-31 10:36:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XV-90-07 z 24.09.2007.pdf (rozmiar 38,58 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-10-31 10:36:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XV-89-07 z 24.09.2007.pdf (rozmiar 46,49 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-10-31 10:35:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV.88.07 z 24.09.2007.pdf (rozmiar 23,11 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-10-31 10:35:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-87-07 z 24.09.2007.pdf (rozmiar 29,22 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-10-31 10:35:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-86-07 z 24.09.2007.pdf (rozmiar 34,94 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-10-31 10:34:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-85-.07 z 13.09.2007.pdf (rozmiar 25,44 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-10-31 10:34:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIII- 84-07 z 27.08.2007.pdf (rozmiar 113,47 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-08-30 15:06:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIII- 83-07 z 27.08.2007.pdf (rozmiar 52,82 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-08-30 15:06:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIII- 82-07 z 27.08.2007.pdf (rozmiar 78,64 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-08-30 15:05:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XII- 81-07 z 29.06.2007.pdf (rozmiar 90,62 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-07-10 14:49:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XII- 80-07 z 29.06.2007.pdf (rozmiar 54,76 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-07-10 14:49:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XII- 79-07 z 29.06.2007.pdf (rozmiar 128,55 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-07-10 14:49:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XII- 78-07 z 29.06.2007.pdf (rozmiar 112,20 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-07-10 14:48:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XII- 77-07 z 29.06.2007.pdf (rozmiar 44,49 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-07-10 14:48:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XII- 76-07 z 29.06.2007.pdf (rozmiar 2 292,05 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-07-10 14:41:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XI- 75-07 z 29.06.2007.pdf (rozmiar 115,29 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-07-10 14:39:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IX- 74-07 z 28.05.2007.pdf (rozmiar 87,01 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-13 13:07:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IX- 73-07 z 28.05.2007.pdf (rozmiar 88,96 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-13 13:05:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IX- 72-07 z 28.05.2007.pdf (rozmiar 150,05 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-13 13:05:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IX- 71-07 z 28.05.2007.pdf (rozmiar 58,10 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-13 13:04:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IX- 70-07 z 28.05.2007.pdf (rozmiar 48,39 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-13 13:04:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IX- 69-07 z 28.05.2007.pdf (rozmiar 63,89 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-13 13:03:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IX- 68-07 z 28.05.2007.pdf (rozmiar 2 447,06 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-13 13:02:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IX- 67-07 z 28.05.2007.pdf (rozmiar 5 102,21 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-13 13:00:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 66-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 96,02 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:20:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 65-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 78,76 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:20:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII-64-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 28,48 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:18:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 63-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 140,41 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:18:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 62-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 39,68 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:18:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 61-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 39,67 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:17:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 60-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 39,67 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:16:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 59-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 39,69 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:15:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 58-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 39,66 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:15:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 57-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 39,65 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:15:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 56-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 41,27 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:14:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 55-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 39,65 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:12:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII-54-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 56,56 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:10:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII-53-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 25,17 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:10:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 52-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 38,30 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:09:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VIII- 51-07 z 27.04.2007.pdf (rozmiar 60,21 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-06-08 13:08:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VII- 50-07 z 11.04.2007.pdf (rozmiar 74,08 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-26 11:17:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VII- 49-07 z 11.04.2007.pdf (rozmiar 106,12 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-26 11:16:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VII- 48-07 z 11.04.2007.pdf (rozmiar 75,03 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-26 11:16:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI- 47-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 62,79 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:15:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI- 46-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 62,59 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:15:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI- 45-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 133,04 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:15:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI- 44-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 67,67 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:14:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI- 43-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 71,28 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:14:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI- 42-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 38,83 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:13:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI- 41-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 93,28 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:13:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI- 40-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 60,73 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:13:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik do uchwały Nr VI-39-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 146,09 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:12:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI- 39-07 z 26.03.2007.pdf (rozmiar 42,20 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:12:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik do uchwały Nr VI-38-07 z 26.03.2007.PDF (rozmiar 1 345,77 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:12:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr VI 38 07 z dnia 26 03 2007 r.PDF (rozmiar 143,00 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-04-25 12:10:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV- 37-07 z 26.02.2007.pdf (rozmiar 65,14 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-03-02 08:49:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV- 36-07 z 26.02.2007.pdf (rozmiar 153,93 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-03-02 08:46:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV- 35-07 z 26.02.2007.pdf (rozmiar 158,77 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-03-02 08:45:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV- 34-07 z 26.02.2007.pdf (rozmiar 110,26 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2007-03-02 08:45:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV- 33-07 z 29.01.2007.pdf (rozmiar 1 822,70 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-02-12 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV-25-07 z 29.01.2007.pdf (rozmiar 68,09 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-02-12 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV-26-07 z 29.01.2007.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-02-12 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV-27-07 z 29.01.2007.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-02-12 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV-28-07 z 29.01.2007.pdf (rozmiar 77,03 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-02-12 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV-29-07 z 29.01.2007.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-02-12 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV-30-07 z 29.01.2007.pdf (rozmiar 88,57 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-02-12 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV-31-07 z 29.01.2007.pdf (rozmiar 0,31 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-02-12 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV-32-07 z 29.01.2007.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-02-12 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 668
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2129

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  opis zal
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36