Urząd Miasta i Gminy Radków
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
ORGANY GMINY
PRAWO LOKALNE
URZĄD MIASTA I GMINY
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY
OGŁOSZENIA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
6. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
(URZĄD MIASTA I GMINY / Organizacja)
[opublikował(a): Tomasz Pawłowski dnia 2003-10-08 13:58:14, dokument aktualny]


                                                                 Załącznik Nr 5

                                                                                      do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                      Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie

 

 

 KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

 

 

§ 1

 

 1. W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
 2. W odniesieniu do kontroli, o których mowa w ust. 1 stosuje się zasadę łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla podmiotu kontrolowanego.

 

KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 2

 

Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

 

a) legalności,

b) gospodarności,

c) rzetelności,

d) celowości,

e) terminowości,

f) skuteczności.

§ 3

 

Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości oraz podniesienie sprawności działania Urzędu.

 

§ 4

 

W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

 

1) kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,

3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,

4) bieżące - obejmujące czynności w toku,

5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

 

§ 5

 

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.

2.       Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 1. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 

§ 6

 

Kontroli dokonują:

 

1)      Burmistrz  lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza - w odniesieniu do kierowników poszczególnych referatów,

 

2)      kierownicy poszczególnych referatów w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

 

 

§ 7 

 

 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie  7 dni  od daty jej zakończenia,  protokół pokontrolny.
 2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:

 

a)      określenie kontrolowanego referatu lub stanowiska,

b)      imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

c)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

d)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

e)      imię i nazwisko kierownika kontrolowanego referatu albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

f)        przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

g)      datę i miejsce podpisania protokołu,

h)      podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanego referatu albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

i)        wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 1. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz. 

 

§ 8 

 

W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanego referatu lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

 

§ 9

 

Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach, które otrzymują :

 

1)      Burmistrz

2)      kontrolowany

3)      Referat Organizacyjno -  Administracyjny

 

 

 

 

§ 10

 

 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.
 2. Burmistrz może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

 

 

 

KONTROLA ZEWNĘTRZNA

 

§ 11

 

 1. Kontrolę zewnętrzną wykonuje Burmistrz lub  w zakresie przyznanych przez Burmistrza pełnomocnictw:

 

a)      Zastępca Burmistrza

b)      skarbnik gminy – w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonaniu budżetu oraz planu finansowego dla zadań państwowych zleconych gminie oraz prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane gminie

c)      kierownicy komórek organizacyjnych – w zakresie właściwości rzeczowej w stosunku do jednostek podporządkowanych gminie

d)      zespoły powoływane doraźnie

 

 1. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest w postaci:

 

a)      kontroli kompleksowej – obejmującej całokształt zasadniczych funkcji i regulaminowych zadań kontrolowanej jednostki

b)      kontroli problemowej – obejmującej wybrane zagadnienia w jednej lub więcej kontrolowanych jednostek

c)      kontroli doraźnej – wynikającej z bieżących potrzeb, zlecanej przez Burmistrza w różnych jednostkowych sprawach poza przyjętym planem kontroli.

 

§ 12

 

Obowiązki i uprawnienia pracowników przeprowadzających kontrolę:

 

 1. Pracownicy zespołu kontrolnego przeprowadzają kontrolę na podstawie polecenia kontroli. Pracownicy przeprowadzając kontrolę mają obowiązek dokonania wpisu w książce kontroli jednostki kontrolowanej.
 2. Pracownicy zespołu kontrolnego w ciągu 7 dni od zakończenia kontroli przedkładają Burmistrzowi protokół lub sprawozdanie pokontrolne, podpisane przez kierownika kontrolowanej jednostki oraz zalecenia pokontrolne z powołaniem się na podstawę prawną.
 3. Pracownicy dokonujący kontroli indywidualnie sporządzają protokoły i przedkładają propozycję zaleceń pokontrolnych Burmistrzowi na takich zasadach.

  

informację wytworzył: Joanna Rakowska
za treść odpowiada: Józef Strug
data wytworzenia: 25.04.2003


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1580  |  pokaż szczegóły załączników >>
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-11-26 08:33:15