Urząd Miasta i Gminy Radków
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
ORGANY GMINY
PRAWO LOKALNE
URZĄD MIASTA I GMINY
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY
OGŁOSZENIA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Podatki i opłaty lokalne - 2013 r.
(PRAWO LOKALNE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Oskar Hupało dnia 2012-12-31 13:40:41, dokument aktualny]


INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH
NA TERENIE GMINY RADKÓW W 2013 ROKU


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z uchwałą NR XXXIV/221/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości, w 2013 roku będą obowiązywały następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -  0,88 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł  od 1 m2  powierzchni.

 

2. od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych  - 0,73 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej;

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej;

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej;

d)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1 m2   powierzchni użytkowej.

 

3. od budowli:

- 2% ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

 

PODATEK ROLNY

 W 2013 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku rolnego:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 189,65 zł;
 - od 1 ha gruntów pozostałych – 379,30 zł.

  
         

   Stawkę podatku rolnego obliczono zgodnie z ustawą o podatku rolnym tj.: mnożąc cenę 1 kwintala żyta – 75,86 zł za 1 tonę - ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 787) przez wskaźnik (dla gruntów gospodarstw rolnych „2,5 q”, a dla pozostałych gruntów „5 q”). Wskaźniki wynikają z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 939 z późn. zm.).

 

PODATEK LEŚNY

W 2013 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku leśnego:
- od 1 ha lasu – 41,0124 zł.

 

Stawkę podatku leśnego obliczono zgodnie ustawą o podatku leśnym tj.: mnożąc cenę 1 m³ drewna – 186,42 zł ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 788) przez wskaźnik tj. 0,220 m³. Wskaźnik wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

 


  PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/222/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, w 2012 r. będą obowiązywały następujące stawki:

Plik do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/222/12: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

 W 2013 r. na terenie Gminy Radków stawka opłaty od posiadania psów wynosi: - od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną – 48,00 zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

 OPŁATA MIEJSCOWA

 Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej, stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Gajów, Karłów Pasterka, Radków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Ścinawka Dolna, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna, Tłumaczów, Wambierzyce ustalono w wysokości 1,80 zł za każdy dzień pobytu.

 Opłatę miejscową pobiera się jednorazowo za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatnim dniu jego trwania.

 Inkasentami opłaty miejscowej zobowiązanymi do jej poboru są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą domy wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, obozowiska, gospodarstwa agroturystyczne i inne podobne obiekty na terenie Gminy Radków.

  Opłaty miejscowej nie pobiera się:

1)  od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  od osób przebywających w szpitalach;

3)  od osób niewidomych i ich przewodników;

4)  od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową;

5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Radków wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości, które obowiązują od 2010 roku.

 Plik do pobrania: Uchwała Nr XLVI/247/09:bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA:

Od 1 stycznia 2012 r. na terenie Gminy Radków obowiązują wzory formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przyjęte Uchwałą Nr XX/118/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

·         Załącznik nr 1 - wzór formularza: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

·         Załącznik nr 2 - wzór formularza: Deklaracja na podatek leśny. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

·         Załącznik nr 3 - wzór formularza: Deklaracja na podatek rolny. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

.      Załącznik nr 4 - wzór formularza: Deklaracja na podatek od nieruchomości. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

Należne podatki i opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Radków, Radków ul. Rynek 1 lub na rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A.

III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;

Nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

 

Podmiot udostępniający: UMIG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Oskar Hupało
Data wytworzenia: 2012-12-31


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1493Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-11-26 08:33:15