Urząd Miasta i Gminy Radków
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
ORGANY GMINY
PRAWO LOKALNE
URZĄD MIASTA I GMINY
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY
OGŁOSZENIA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Rejestr Działalności Regulowanej
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Rejestr Działalności Regulowanej)
[opublikował(a): Stanisław Dunaj dnia 2015-06-09 12:33:21 do 2015-09-29 11:26:07]


 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości z terenu miasta  i gminy  Radków

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP )

Numer indentyfikacyjny REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1

REMONDIS Opole Spółka z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45 - 573 Opole

 

754-033-34-24

530590474

 

15 01 01 Opakowania z papieru i  tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkalia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21 Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w            20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia      elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

1/2012

6.06.2012r.

 

2

Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 2

57 - 400 Nowa Ruda

885 15 29 650

891116936

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkadia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony rośliny I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy )

20 01 21 Lampy fluoroescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione  w 20 01 25

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi  w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane          ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielogabarytowe

20 03 09 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone               ( np..środkami ochrony roślin i i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne )

15 01 11 Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego  ( np. azbest ), łącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 02     

             

2/2012

13.09.2012r.

 

3

Veolia Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna Oddział w Krapkowicach, ul.Piastowska 38, 47 - 303 Krapkowice

527 20 98 636

0129140009-00040

20 01 01 Papier  i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkadia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony roślin i i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające  freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i  żywice  zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niż wymienione  w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriai i akumulatorami wymienionymi w 16 06. 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione  w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienionme frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegajace biodegradacji

20 03 01 Nie segregowane        ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż  wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 09 04 Zmieszane odpady  z  budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

16 01 03  Zużyte opony

18 01 09  Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 02 06  Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 08  Leki inne niż wymienione w 18 02 07

3/2012

13.09.2012r.

Uzupełnienie wykazu odpadów zgodnie z wniosekim z dnia  ( bez daty), wpłynął do tut. Urzędu w dniu 19.05.2015 r.

 

4

"TEMPO" Sp. z o.o.  ul. Fabryczna 2 57-300 Kłodzko

 

883-16-48-104

891073440

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z  tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania  wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

17 o1 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałow ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w  17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  w         17 05 03

17 05 08 Tłuczeń torowy           ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie

20 01 30 Detergenty

20 01 32 Leki

20 01 34 Baterie i akumulatory

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Matale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba , ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Nie segregowane                    ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 01 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20  03 07 Odpady wielogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

4/2012

31.10.2012r.

 

5.

"ONRY" Firma Ogólnobudowlana Henryk Fugowski              ul. Kościuszki 162 57-350 Kudowa Zdrój

 

883-11- 57- 86

891 445 290

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 05 Opakowania  wielomateriałowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane                                    ( zmieszane ) odpady komunalne

5/2012

9.11.2012 r.

 

6.

ALBA Dolny Śląsk Spólka z o.o.             ul. Piasta 16           58-304 Wałbrzych

886-23-70-555

890691182

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkadia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w  20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektronicze inne niż wymienioen w 20 01 21, 20 01 23 i  20 01 35

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Matale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady  ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Nie segregowane                  ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia  nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z towrzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane  odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne )

15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbestu), włącznie z pustymi pojemnikami

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegalnego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09 Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

17 04 10 Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, niezawierające substancji niebezpiecznych

17 05 08 Tłuczeń torowy            ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne niezawierające azbestu ani innych substancji niebezpiecznych

17 08 02 Materiały konstrukcyje zawierające gips, niezawierające materiałów niebezpiecznych

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18 01 08  Leki inne niż wymienione w 18 01 07

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 02 08 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

6/2012

28.11.2012r.

 

Poszerzono listę odpadów w dniu 22.05.2014 r.

7

Dusznicki Zakład Komunalny  Dusznikach -Zdroju Spółka. z o.o. w organizacji,               ul. Słowackiego 32A 57- 340 Duszniki - Zdrój

 

8831854192

022038563

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz     z rozbiórek i remontów

17 001 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady  z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w  17 08 01

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 34 Baterie i akumulatory inne

niż wymienione w 20 01 33

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione  w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 03 01 Niesegregowane                    ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady  z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w  innych podgrupach

1/2013

14.02.2013r.

Wykreślono z rejestru w dniu 29.10.2013 r. na wniosek wnioskodawcy z dnia 18.10.2013 r.

8

"NAPRZÓD" Spółka z o.o.                              ul.  Raciborska 144 B 44-280 Rydułtowy

 

647-050-91-58

270658240

20   Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01  Odpady komunalne segregowane i grmoadzone selektywnie         ( z wyłączeniem  15 01 )

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13  Rozpuszczalniki

20 01 14  Kwasy

20 01 15  Alkadia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19  Środki ochrony oślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20  01 25

20 01 27  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tusze, farby druklarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i  akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 oraz niersortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne i elektronicze inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23  zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektrycze i elektronicze inne niż wymienione w 20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w  20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02  Odpady z ogrodów i parków  ( w tym z cmentarzy )

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba, i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03  Inne odpady komunalne

20 03 01  Niesegregowane                    ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady  z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych grupach

15  Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych  grupach

15 01  Odpady opakowaniowe                        ( wyłącznie z  selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi )

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 01 10  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne  i toksyczne )

15 01 11  Opakowania z metali zawierające niebezpiecze porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego   ( np. azbest ), włącznie z pustymi  pojemnikami ciśnieniowymi

16  Odpady nieujęte w innych grupach

16  01  Zużyte lub nienadające się do użytkowania  pojazdy            ( włączając maszyny pozadrogowe ), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów ( z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08 )

16 01 03  Zużyte opony

17  Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej        ( włączając glebę i ziemię terenów zanieczyszczonych )

17 01  Odpady materiałów i elementów  budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, cegły, płyty, ceramika )

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

10 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02  Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03  Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04  Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żeliwo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05  Gleba i ziemia ( włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania )

17 05 08  Tłuczeń torowy ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06  Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08  Materiały konstrukcyje zawierające gips

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09  Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

 

 

 

 

 

2/2013

18.06.2013 r

 

 9

 "HERKULES" Artur Jędrzejczak

ul. Akacjowa 55M

55 - 093 Kiełczów

 895-123-70-42

931160208

 

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z. drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

16 01 03 - zużyte opony;

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywa sztuczne;

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10- odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 

 3/2013

3.09.2013 r.

Wykreślony z rejestru w dniu 15.07.2014 r.

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe P.P.H.U. "PORTAGO" Spółka Jawna Jerzy Pawlaczyk, Mieczysław Trocki 57-300 Kłodzko,        ul. Objazdowa 2B

883 135 79 96

890492778

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

10 01 01  Żużel, szlaka

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznycjh

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania  wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

16 01 03  Zużyte opony

16 81 02  Padłe zwięrzęta lub ich części

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady iinych materaiłow ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych matereriałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 08  Tłuczeń torowy          ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w            17 06 01  i 17 06 03

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawiewrające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymieninione w         17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektora

20 01 02 Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28  farby, tusze, farby drukarskie

20 01 30  Detergenty

20 01 32  Leki

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,      20 01 23, 20 01 35

20 01 37  Drewno

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 38  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin

20 01 99  Inne nie  wymienionoe frakcej zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nie ulegajace biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane               ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach   

 

4/2013

11.10.2013 r.

 
 11

 Biuro Analiz Środowiskowych "PRO-ENVIRO"          Ewa Bury                   ul. Ignacego Paderewskiego 38/3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

 851-165-75-09  080100452

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne uelegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 25  Olej i tłuszcze jadalne

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie

20 01 30  Detergenty

20 o1 32  Leki

20 01 32  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w            20 01 33

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,   20 01 23, 20 01 35

20 01 37  Drewno

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 38  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 99   Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

20 03 01  Niesegregowane       ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielobagarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 5/2013

7.11.2013r.

 Na wniosek wnioskodawcy wykreślono z rejestru w dniu 4.02.2014r.
 12

 LUK-TRANS  Łukasz Kozłowski,                ul. Akacjowa 6D/13, 49-318 Skarbimierz Osiedle

 

 7471694922  161479621

 20 01 10  Odzież

 20 01 11  Tekstylia

 6/2013

9.12.2013r.

 Wykreślony  z rejestru w dniu 1.04.2014 r.
 13

 P.H.U.Komunalnik Sp. z o.o. Wrocław O/Nysa                            ul. Morcinka 66e 48-303 Nysa

 

 755-184-56-13  532468984

 02 01 03  Odpadowa masa roślin

02 01 04  Odpady z tworzyw sztucznych w wyłączeniem opadowań

02 01 07  Odpady z gospodarki leśnej

03 01 01  Odpady kory i korka

03 01 05  Trociny, wióry, drewno, płyta wiórowa i fornir

03 03 01  Odpady z kory i drewna

03 03 07  Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury

03 03 08  Odpady z sortowqnia papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

04 02 09  Odpady materiałów złozonych ( np. tkaniny impregnowane, elostomery, plastomery )

04 02 15  Odpady  z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 21  Odpady z nieprzetworzonych włókiem tekstylnych

04 02 22  Odpady z przetworzonych włokiem tekstylnych

07 02 13  Odpady tworzyw sztucznych

07 02 80  Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

08 03 18  Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

10 01 01  Zużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

10 01 05  Stałe odpady z wapiennych metod odsiarczania gazów

10 01 15  Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 80  Mieszanki popiołowo-żużlowe

10 09 03  Żużle odlewnicze

12 01 05  Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

13 01 08  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 10  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności )

15 01 11  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmacniania konstrukcyjnego  ( np. azbest ), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 03  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania   ( np. szmaty ścierki ) i ubrania ochronne inne niż wymienione  w 15 02 02

16 01 03  Zużyte opony

16 01 19  Tworzywa sztuczne

16 01 22  Inne niż wymienione elementy

16 02 13  Zużyte urządzenia inne niż wymienione 1 16 02 09 do 16 02 13

16 08 01  Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałow ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80  Usunięte tynki, tapety i okleiny

17 01 81  Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 80  Odpadowa papa

17 05 04  Gleba i ziemia,  w tym kamienie

17 05 06  Urobek  z pogłębiania inny niż  wymieniony w           17 05 05

17 05 08  Tłuczeń torowy          ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niz wymienione w              17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 12 01  Papier i tektura

19 12 02  Metale żelazne

19 12 03  Metale nieżelazne

19 12 04  Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05  Szkło

19 12 07  Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08  Tekstylia

19 12 08  Minerały ( np. piasek, kamienie )

19 12 10  Odpady palne             ( paliwo alternatywne )

19 12 12  Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielogabarytowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

17 01 01  Odpady betonu oraz gruż betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11Tekstylia

20 01 13  Rozpuszczalniki

20 01 14  Kwasy

20 01 15  Alkalia

20 01 17  Odczynniki fotograficzne

20 01 19  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy )

20 01 21  Lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26  Oleje i tłuszcze inne niz wymienione  w 20 01 25

20 01 27  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 29  Deretganty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi  w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w           20 01 33

20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne i elektonicze inne niż wymienione w 20 01 21 i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,       20 01 23 , 20 01 35

20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne  niż wymienione w           20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane         ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 1/2014

12.03.2014r.

 
 14 Radkowskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 57-420 Radków, Rynek 16  8851637173  022399367

 15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

16 01 03  Zużyte opony

17 01 02  Gruz budowlany

17 01 03  Odpady innych matereriałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

18 01 09  Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 02 06  Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 08  Leki inne niż wymienione w 18 02 07

20 01 01 02  Szkło

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 27  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione  w 20 01 31

20 01 33  baterie i akumulatory łacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 oraz nierortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne i elektronicz inne niż wymienione w 20 01 21 i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w              20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane        ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07  Odpady wielogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

10 01 01 Żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

     2/2014 19.05.2014r.

       

 

 Rozszerzono wykaz odpadów w dniu 8.06.2015 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 3.06.2015 r.
 15

 S &A Service   Spółka z o.o.             ul. Głubczycka 8 52-026 Wrocław

 899 248 19 22  932933517

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania  z tekstyliów

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 34  baterie inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 39  Towrzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne frakcje zbierane w sposób selektywny, w tym odpady z remontów

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane         ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07  Odpady wielogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 1/2015              z 2.03.2015r.

 

 

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 


 

 

Podmiot udostępniający: UMiG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisław Dunaj
Data wytworzenia: 30.03.2012

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 117

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5307

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Rozszerzono wykaz zgodnie z wnioskiem Radkowskich Usług Komunalnych z dnia 3.06.2015 r.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-11-26 08:33:15