Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
 
INFORMACJE O PODMIOCIE
ZASADY FUNKCJONOWANIA
MAJĄTEK
ABC BEZROBOTNEGO
AKTYWNE FORMY
PORADNICTWO ZAWODOWE
POŚREDNICTWO PRACY
SZKOLENIA
STATYSTYKA LOKALNA
OGŁOSZENIA
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
KONTROLE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
PRAWO
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
(ABC BEZROBOTNEGO / Rejestracja bezrobotnych)
[opublikował(a): Ewa Szczepaniec dnia 2013-05-24 14:30:15, dokument aktualny]


 

OD 27 MAJA 2013 R. OSOBA BEZROBOTNA LUB OSOBA POSZUKUJĄCA PRACY MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ W URZĘDZIE PRACY NA DWA SPOSOBY:

 1. W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU PRZY UL. DŁUGOSZA 114,
 2. PRZEZ INTERNET NA STRONIE  www.praca.gov.pl.

 

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH PRZEZ INTERNET

W celu podniesienia jakości obsługi klientów zgłaszających się do rejestracji w urzędach pracy od 27 maja 2013 roku uruchomiona została nowa usługa umożliwiająca zarejestrowanie się w urzędzie pracy przez Internet logując się na stronie  www.praca.gov.pl

(podstawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)). 

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, aby dokonać rejestracji lub umówić termin rejestracji przez Internet konieczne będzie wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej www.praca.gov.pl.

 

W przypadku osób, które posiadają:

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),

osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy podaje we wniosku o dokonanie rejestracji wymagane dane, zapisywane w systemie psz,  załącza  zeskanowane odpowiednie dokumenty, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek posiadanym podpisem.

Rejestracji osoby jako bezrobotnego albo poszukującego pracy dokonuje się wówczas z dniem, w którym osoba złożyła w/w wniosek po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz odpowiedniego oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, posiadanym podpisem elektronicznym.

Osobie zarejestrowanej za pośrednictwem formularza elektronicznego, wszelkie dane i informacje oraz decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy w wyniku postępowania mogą być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(§ 5  ust. 9 i § 8  ust. 1 oraz § 8  ust. 8  w/w rozporządzenia)

 

W przypadku nie posiadania przez bezrobotnego lub poszukującego pracy: 

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
 • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),

osoba bezrobotna wypełniając formularz elektroniczny może wysłać zgłoszenie do rejestracji, na podstawie którego zarezerwuje wizytę i godzinę w urzędzie w celu potwierdzenia wprowadzonych danych oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.  

Rejestracja przebiegnie bez zbędnego oczekiwania, bez pobierania numeru z kolejkomatu - bezpośrednio na wyznaczonym stanowisku!!!

W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w powyższym terminie, dane przekazane przez osoby są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia, zwanego dalej „systemem psz”, a osoba nie pozostaje zarejestrowana. 

(§ 3 ust. 5 i ust. 6 w/w rozporządzenia)

WAŻNE!!!

Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie. Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie zostanie zarejestrowana, a zgłoszenie do rejestracji przez Internet zostaje anulowane.

 Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

 1. nieprzedłożenia odpowiednich dokumentów (określonych w § 5 ust. 1 pkt 1–3 oraz ust. 2   i 3 w/w rozporządzenia),
 2. odmowy przekazania wymaganych danych, lub
 3. odmowy poświadczenia przekazanych odpowiednich danych i oświadczeń, lub
 4. nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z powyższych  podpisów, lub
 5. niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w ustalonym terminie. 

(§ 9 w/w rozporządzenia)


REJESTRACJA BEZROBOTNYCH W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU 

REJESTRACJI DOKONUJE SIĘ W GODZINACH OD 7.15 DO 14.15 NA PODSTAWIE NUMERÓW WYDAWANYCH PRZEZ AUTOMAT W HOLU TUT. URZĘDU.

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w PUP jako poszukującej pracy i bezrobotnej określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299).

 1. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej „właściwym powiatowym urzędem pracy".
  (§ 2 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia)
   
 2. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.
  (§ 2 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia)
   
 3. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy."
  (§ 8 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia)
   
 4. Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.
  (§ 8 ust. 2 w/w rozporządzenia)
   
 5. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku: 

  • nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub
  • odmowy przekazania wymaganych danych, lub
  • odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony rozporządzeniem.
  (§ 9 w/w rozporządzenia)

  OGÓLNE WARUNKI REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
 1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji: 

  • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
  • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
  • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
  • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

 2. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz powyższych dokumentów, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.
  (§ 5 ust. 1, 2 i ust. 3 w/w rozporządzenia)

 3. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.
  (§ 5 ust. 12 w/w rozporządzenia)
   
 4. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

  • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
  • obywatelstwo albo obywatelstwa;
  • numer PESEL;
  • imiona rodziców;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • nazwisko rodowe;
  • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
  • liczbę dzieci na utrzymaniu;
  • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
  • wykształcenie;
  • ukończone szkoły;
  • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
  • poziom znajomości języków obcych;
  • posiadane uprawnienia zawodowe;
  • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
  • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
  • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
  • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
  • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
  • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy;
  • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.
 5. (§ 5 ust. 6 w/w rozporządzenia)

 6. Rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy stanowi elektroniczny zbiór danych o bezrobotnych i poszukujących pracy, uzyskanych w trakcie rejestracji oraz w trakcie posiadania statusu bezrobotnego albo poszukującego pracy, w tym w szczególności danych dotyczących proponowanych i udzielanych form pomocy określonej w ustawie, pozbawienia posiadanego statusu oraz przyczyn tego pozbawienia.
  (§ 6 ust. 3 w/w rozporządzenia)

 7. Elektroniczna postać rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy nie wyłącza utrwalania wybranych danych i dokumentów w postaci papierowej, w szczególności własnoręcznie podpisanych oświadczeń, składanych przez osoby ubiegające się o zarejestrowanie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie rejestracji oraz przez osoby zarejestrowane w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie pozostawania w rejestrze.
  (§ 6 ust. 4 w/w rozporządzenia)

 8. Powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zarejestrowanej kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, wydruk danych z karty rejestracyjnej oraz informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w w/w ustawie.
  (§ 8 ust. 7 w/w rozporządzenia)

 9. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.
  (§ 8 ust. 9 w/w rozporządzenia)

 10. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku gdy skutkuje to zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, informuje osobiście powiatowy urząd pracy właściwy dla jej dotychczasowego miejsca zamieszkania o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie danych zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.
  (§ 10 ust. 1 w/w rozporządzenia).

 11. Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
  (§ 10 ust. 3 w/w rozporządzenia)

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu kłobuckiego.
   
 2. W przypadku osób bez zameldowania - oświadczenie rejestrującego się o zamieszkiwaniu na terenie powiatu kłobuckiego.
   
 3. Dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub prawo do wykonywania określonego zawodu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach).
   
 4. Wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy).
   
 5. Zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące w przypadku stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracy nakładczej.
   
 6. Zaświadczenie potwierdzające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w przypadku wykonywania pracy na umowę agencyjną, umowę zlecenie, wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.
   
 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac.
   
 8. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy z Urzędu Miasta lub Gminy potwierdzające wielkość posiadanej nieruchomości rolnej.
   
 9. Decyzja o likwidacji lub dokument o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (np. wydruk z CEIDG) oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w trakcie prowadzonej działalności.
   
 10. Decyzja z KRUS o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku współmałżonków lub domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe).
   
 11. Zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty.
   
 12. Zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków lub świadczenia.
   
 13. Książeczka wojskowa lub zaświadczenie potwierdzające okres odbywania zasadniczej służby wojskowej.
   
 14. Świadectwo zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego i zaświadczenie o wykonywaniu pracy wraz z wysokością osiąganego wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące.
   
 15. W przypadku osób powracających z zagranicy formularz U-1 (dawne E 301) dotyczący okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla osób bezrobotnych.
   
 16. W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny bezrobotnego, osoba winna posiadać ich numery PESEL.
   
 17. Osoby uprawnione do zasiłku dla osób bezrobotnych składające przy rejestracji oświadczenie o przekazaniu należnego świadczenia na rachunek bankowy przedkładają dokument poświadczający jego posiadanie.

W zależności od sytuacji rejestracji pracownik urzędu pracy ma prawo zażądać od osoby bezrobotnej dodatkowych, niezbędnych do ustalenia uprawnień, dokumentów.

Rejestrując się należy przedłożyć do wglądu oryginały w/w dokumentów. W celu przyspieszenia i usprawnienia rejestracji prosimy o przedkładanie oryginałów i kserokopii w/w dokumentów.

W przypadku osób, które wcześniej były już zarejestrowane w tut. Urzędzie i składały w/w dokumenty, w dniu kolejnej rejestracji przedkładają pracownikowi urzędu dowód osobisty oraz tylko i wyłącznie aktualizację istniejących dokumentów oraz te, których wcześniej nie dostarczyły.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO REJESTRACJI ZALECA SIĘ ZGŁOSZENIE NA STANOWISKO „INFORMACJA" W CELU SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DOKUMENTÓW.

 


Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • karta rejestracji bezrobotnego.pdf (rozmiar 1 186,17 KB)
  [Dominik Golba dnia 2011-03-17 14:20:15 do 2013-02-28 09:36:19]
  [załącznik usunął Paweł Dyczkowski]
     więcej >>
 • Wzór wypełnionej karty rejestracyjnej bezrobotnego.jpg (rozmiar 195,11 KB)
  [Dominik Golba dnia 2007-11-22 10:42:24 do 2011-03-17 14:19:34]
  [załącznik usunął Dominik Golba]
     więcej >>
 • Karta_rejestracyjna.doc (rozmiar 118,50 KB)
  [Ewelina Kowalczyk dnia 2005-10-19 13:05:54 do 2007-11-21 14:09:56]
  [załącznik usunął Ewa Kajdana]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3566
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 32811

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  POPRAWKI
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  42-100 KŁOBUCK, ul. Długosza 114
  tel.: 34-3174400, faks: 34-3171345
  e-mail: kakl@praca.gov.pl
  strona www: www.pupklobuck.pl/
  NIP: 574-134-57-69
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-10-01 13:54:36