Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Czystość i porządek
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Czystość i porządek)
[opublikował(a): Piotr Głownia dnia 2012-06-20 08:45:54, dokument aktualny]


Wpis do rejestru działalności regulowanej

 

I. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Urząd Miejski w Prudniku uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły
w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Prudnik prowadzić działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Prudnika. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Prudnika na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

II. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
-   numer identyfikacji podatkowej NIP,

-   numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-   określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


III. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

A.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 01.01.2012r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych zg. z art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).

B. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne
z prawdą;

2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r, poz.391 ze zm.)”.

IV. Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

V. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

VI. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy
w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) (Dz. U. Nr 152, poz.897).

Wzór wniosku i oświadczenia  znajduje się  w pliku poniżej lub w Urzędzie Miejskim
w Prudniku w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w pok. Nr 3.

VII. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), do spełnienia następujących wymagań:

 

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

VIII. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany również  do:

1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach;

2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.


Załączniki:
1. Wniosek o wpis do rejestru.pdf

2. Oświadczenie przedsiębiorcy.pdf

  

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Gospodarki Komunalnej Ochriony Środowiska i Rolnictwa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Tkacz
Data wytworzenia: 2012-06-20

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Oświadczenie przedsiębiorcy.pdf (rozmiar 115,51 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2012-06-20 08:45:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpis do rejestru.pdf (rozmiar 224,15 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2012-06-20 08:45:54, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1367


 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40