Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Referaty i stanowiska
(URZĄD MIEJSKI / Referaty i stanowiska)
[opublikował(a): Kamila Drzazga dnia 2012-06-21 11:32:27, dokument aktualny]


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Sekretarz Gminy Prudnik - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Marek Radom
tel. (77) 406 62 05
marek.radom@prudnik.pl
 
 • organizowanie kontaktów Burmistrza z organizacjami, stowarzyszeniami związkami zawodowymi oraz mieszkańcami,
 • opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, kontroli jego funkcjonowania oraz przedstawianie wniosków usprawniających działalność Urzędu,
 • usprawnianie pracy Urzędu poprzez wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania,
 • prowadzenie ewidencji aktów prawa miejscowego, przekazywanie Wydziałom zadań z nich wynikających i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza, przekazywanie Wydziałom zadań
  z nich wynikających,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków Radnych i wniosków Komisji przekazanych Burmistrzowi do realizacji,
 • nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
 • prowadzenie obsługi sekretariatu,
 • gospodarowanie etatami i funduszem płac,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
 • organizacja prac związanych z dokonywaniem ocen pracowników,
 • obsługa rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej I i II instancji,
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy w Urzędzie,
 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych,
 • obsługa prawna Rady Miejskiej, Urzędu, jak również prowadzenie spraw przed sądami,
 • ogólny nadzór nad stosowaniem prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • opiniowanie projektów umów i porozumień, zawarcia ugody w sprawach majątkowych, umorzenia wierzytelności,
 • przekazywanie informacji środkom masowego przekazu,
 • organizacja i prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami: do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, organów samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami oraz ławników do sądów powszechnych i sądów pracy,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów samorządów mieszkańców oraz obsługa ich działania,
 • wykonywanie wyznaczonych przez Radę Miejską zadań przy organizacji referendum i konsultacji społecznych,
 • kancelaryjno-biurowa, a w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, merytoryczna obsługa sesji Rady, komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach,
 • obsługa spotkań radnych z wyborcami,
 • wykonywanie czynności związanych ze współdziałaniem Rady i jej organów z organizacjami społecznymi, politycznymi i samorządowymi,
 • obsługa dyżurów radnych,
 • organizowanie i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza,
 • prowadzenie spraw odznaczeń i wyróżnień regionalnych,
 • koordynacja czasu pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i usługowych,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • ewidencja działalności gospodarczej,
 • koordynowanie i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie funkcjonowania administracji,
 • realizowanie postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 
 
REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
Kierownik Referatu – Oswald Rychlikowski
tel. (77) 406 62 15
 
 • zarząd budynkami administracyjnymi, gospodarka lokalami biurowymi Urzędu,
 • prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
 • gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
 • zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynków,
 • zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele biurowe,
 • zaopatrzenie w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie,
 • wdrażanie postępu technicznego w zakresie modernizacji prac biurowych,
 • prowadzenie małej poligrafii, łączności,
 • prowadzenie archiwum i biblioteki Urzędu,
 • organizacja transportu,
 • prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • prowadzenie spraw dot. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
 • przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych
  w zakresie funkcjonowania administracji,
 
 
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu - Andrzej Żurawski
tel. (77) 406 62 31
 
 • prowadzenie dokumentacji ewidencji adresowo - dowodowej mieszkańców oraz kartotek ewidencyjnych,
 • prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
 • wydawanie zaświadczeń /potwierdzeń/ na podstawie zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • sporządzanie spisów wyborców oraz innych wykazów wymaganych ustawami,
 • współdziałanie z Centralnym Biurem Adresowym, Rządowym Centrum Informacyjnym - PESEL, Urzędem Stanu Cywilnego, urzędami gmin, organami policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wystawianiem dokumentów tożsamości,
 • nanoszenie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i dowodowej,
 • wydawanie decyzji o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego,
 • przyjmowanie wniosków, wystawianie i wydawanie dokumentów tożsamości oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wymianą, zwrotem i utratą dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej,
 • współpraca z wydziałami konsularnymi w zakresie ewidencji ludności,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
  
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY
Skarbnik Gminy Prudnik - Naczelnik Wydziału Finansowo Budżetowego
Jadwiga Zielińska
tel. (77) 406 62 17
jadwiga.zielinska@prudnik.pl
 
 • przestrzeganie i stosowanie postanowień ustawy o finansach publicznych,
 • przygotowanie materiałów do projektu budżetu gminy,
 • opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących budżetu i podatków,
 • nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu gminy /półrocznych i rocznych/,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 • prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu,
 • sporządzanie list płac od umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło, wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • prowadzenie i rozliczanie podatku VAT,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • dokonywanie okresowych i rocznych analiz budżetu,
 • nadzór i kontrola nad zachowaniem równowagi budżetowej,
 • nadzór i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych podległych gminie,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 Kierownik Referatu - Dorota Kałużyńska
tel.  (77) 406 62 22
 
 • przestrzeganie i stosowanie postanowień ustawy o finansach publicznych,
 • prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, pozabudżetowej, przekazywanie dotacji i środków na wydatki,
 • rozliczanie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 • obsługa finansowo - księgowa Urzędu,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie funkcjonowania gminy,
 • prowadzenie obsługi kasowej,
 • rozliczanie mandatów karnych, opłaty skarbowej i ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • rozliczanie rachunków gotówkowych, bezgotówkowych, sporządzanie list płac, zasiłków, rozliczanie delegacji,
 • nadzór i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych podległych gminie,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Zastępca Skarbnika Gminy Prudnik - Kierownik Referatu
Jan Zapała
tel. (77) 406 62 24


 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 • opracowywanie decyzji dotyczących umorzeń, zaniechania poboru, czy też rozłożenia na raty opłat stanowiących dochody własne gminy,
 • prowadzenie księgowości podatkowej, analiza wpłat i ich windykacja,
 • prowadzenie rejestrów wymiarowych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Naczelnik Wydziału – Renata Heda
tel. (77) 406 62 56
renata.heda@prudnik.pl
 
 • planowanie oraz opracowanie koncepcji w zakresie remontów i inwestycji komunalnych,
 • analizowanie potrzeb inwestycyjnych w gminie,
 • analizy ekonomiczne przedsięwzięć inwestycyjnych w tym studia opłacalności,
 • planowanie finansowania zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • realizacja zadań rzeczowych i inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku budżetowym,
 • nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań rzeczowych,
 • wnioskowanie i przygotowanie propozycji ewentualnych zmian w planach zadań rzeczowych,
 • opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych,
 • realizacja inwestycji wspólnych w ramach zawartych porozumień,
 • prawidłowe realizowanie procesów inwestycyjnych i remontów w ramach budżetu gminy,
 • przygotowanie wieloletnich programów realizacji remontów i inwestycji,
 • sprawowanie funkcji zarządcy drogami gminnymi,
 • kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego,
 • realizacja zadań w zakresie remontów kapitalnych i inwestycji drogowych w tym dróg transportu rolnego,
 • okresowe przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich,
 • opiniowanie projektów pod względem rozwiązań komunikacyjnych,
 • zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
 • wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowego,
 • wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
 • realizacja uzbrojenia terenu w sieci, koordynacja działań w tym zakresie,
 • ocena potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego i rozliczanie kosztów związanych z oświetleniem ulic,
 • przeprowadzanie stałych, komisyjnych przeglądów stanu oświetlenia ulicznego,
 • koordynacja zadań inwestycyjnych i remontowych dot. urządzeń i obiektów komunalnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy i jednostki podległe gminie pod kątem ich zgodności z zamierzeniami gminy,
 • inicjowanie i koordynacja inwestycji wspólnych oraz określanie źródeł i sposobu ich finansowania,
 • merytoryczny nadzór związany z funkcjonowaniem Zarządu Budynków Komunalnych w zakresie remontów,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych.
 
 
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału – Szymon Kroczak
tel. (77) 406 62 12
 • zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska w ramach obwiązujących przepisów prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.),
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu usuwania odpadów stałych i płynnych oraz ich utylizacji,
 • wdrażanie i prowadzenie systemu segregacji odpadów komunalnych,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i kształtowaniem terenów zielonych,
 • prowadzenie postępowania w sprawach dot. ochrony środowiska w ramach przyznanych ustawami uprawnień,
 • prowadzenie działań związanych z problemem bezpańskich zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowisk miejskich,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania wód opadowych,
 • organizowanie i prowadzenie "Akcji Zima",
 • nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń melioracyjnych,
 • zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią,
 • organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,
 • wydawanie dokumentów stwierdzających prowadzenie i pracę w gospodarstwie rolnym,
 • realizowanie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badań zwierząt rzeźnych i mięsa oraz współpraca z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie:
  a/ zgłaszania wystąpienia choroby zakaźnej,
  b/ udziału w szacowaniu odszkodowań za zwierzęta skierowane do uboju sanitarnego,
 • realizowanie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt:
  a/ wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej,
  b/ współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną i innymi organizacjami, których celem jest ochrona zwierząt,
 • współdziałanie z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie realizacji ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych,
 • współdziałanie z organami statystyki w zakresie opracowywania analiz, aktualizacji gospodarstw, sprawozdań z użytkowania gruntów, przeprowadzania szacunku plonów, udziału w przygotowaniu, przeprowadzaniu i opracowywaniu spisów rolnych,
 • współdziałanie z organami samorządowymi działającymi na wsi,
 • współdziałanie z ODR i innymi w zakresie organizowania szkoleń dla rolników,
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zapobieganiu narkomanii,
 • sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
 • przygotowywanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
 • przygotowanie decyzji w sprawie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
 • składanie propozycji co do uznania za park wiejski terenu, na którym znajduje się starodrzew,
 • przestrzeganie procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych.
 
 
 
WYDZIAŁ MIENIA GMINY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Naczelnik Wydziału – Krystyna Martyna
tel. (77) 406 62 49
 
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej o zbyciu nieruchomości gruntowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej o nabyciu mienia na własność gminy,
 • zarządzanie gruntami nierolnymi, które nie zostały oddane w trwały zarząd gruntami zabudowanymi, budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami, a także powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie komunalnej jednostce organizacyjnej,
 • dokonywanie zamiany gruntów,
 • przygotowywanie decyzji o przekazywaniu w trwały zarząd gruntów komunalnych komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
 • przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu,
 • przyjmowanie wniosków o przejęciu zbędnych nieruchomości lub ich części,
 • przygotowywanie projektów zasad zbywania mienia komunalnego, analiza jego opłacalności,
 • opracowywanie projektów uchwał o opłatach rocznych za grunt,
 • dzierżawa nierolnych gruntów komunalnych,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • przekazywanie mienia komunalnego w użytkowanie,
 • przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów będących w użytkowaniu jednostek spółdzielczych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i lokali użytkowych,
 • oddawanie garaży na własność oraz przekazywanie gruntu pod garażami w wieczyste użytkowanie,
 • przygotowywanie oświadczenia Burmistrza o wykonaniu prawa pierwokupu,
 • prowadzenie postępowania w sprawie zbywania bądź oddawania w wieczyste użytkowanie działek budowlanych, handlowo-usługowych i rzemieślniczych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych ogrodów działkowych oraz zapewnienie gruntów na potrzeby tych ogrodów,
 • prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości na terenie miasta i gminy Prudnik,
 • wymiar opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i dzierżawy,
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i sprzedażą gruntów komunalnych,
 • prowadzenie spraw rekultywacji gruntów,
 • sporządzanie umów dzierżaw gospodarstw rolnych pomiędzy rolnikami do celów emerytalno - rentowych,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków mienia komunalnego,
 • prowadzenie komunalizacji mienia gminy,
 • sprzedaż gruntów cudzoziemcom,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
 • przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
 • przygotowywanie realizacji celów strategii rozwoju gminy,
 • wypracowanie projektów planów społeczno - gospodarczych rozwoju gminy,
 • opracowywanie programów, prognoz, analiz i ocen oraz sprawozdań w określonych zakresach działalności gminy,
 • wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych i rolniczych na cele nierolne i nieleśne,
 • dbałość o zabytki i podejmowanie działań ochronnych w stosunku do dóbr kultury chronionych w ramach planu zagospodarowania   przestrzennego,
 • wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych wypadkach oraz niezwłoczne powiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,
 • wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków do wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,
 • współdziałanie z Muzeum Ziemi Prudnickiej w sprawach : ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, przyjmowania zgłoszeń od znalazcy przedmiotu archeologicznego, zawiadamiania wojewódzkiego konserwatora zabytków o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego,
 • wnioskowanie o przejęcie zabytku nieruchomego w zarząd przy tymczasowym zajęciu,
 • koordynowanie spraw związanych z estetyką miasta, współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych,
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych pod kątem zgodności z planem przestrzennego zagospodarowania i strategią gminy,
 • przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
 
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Naczelnik Wydziału - Mirosław Banaś
tel. (77) 406 62 33
 
 • prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną, lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,
 • analizowanie i ocenianie zagrożeń oraz koordynowanie działań ratowniczych,
 • wykonywanie działań planistycznych dot. sposobu reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej, oraz mających na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,
 • opracowywanie rocznych planów pracy, planów reagowania kryzysowego, planów ćwiczeń, oraz innej koniecznej dokumentacji,
 • prowadzenie spraw Gminnego Zespołu Reagowania w tym grup:
 • planowania cywilnego,
 • monitorowania, prognoz i analiz,
 • operacji i organizacji działań,
 • zabezpieczenia logistycznego,
 • opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.
 • W przypadku wystąpienia zagrożenia:
 • udzielanie pomocy poszkodowanym,
 • podejmowanie działań w celu zahamowania rozwoju występujących zagrożeń,
 • podejmowanie działań mających na celu ograniczenie strat i zniszczeń.
 • przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
 • wydawanie decyzji w sprawach o uznanie żołnierzy i poborowych za jedynych żywicieli rodzin, opiekunów lub prowadzących gospodarstwo rolne,
 • prowadzenie kancelarii tajnej,
 • koordynowanie w zakresie spraw dotyczących organizacji ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w Urzędzie,
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • prowadzenie spraw dot. zbiórek publicznych organizowanych na terenie gminy,
 • podejmowanie działań związanych z oczyszczaniem terenu z niewypałów i przedmiotów niebezpiecznych,
 • zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń, środków transportu, alarmowania i łączności, wyposażenia, odzieży specjalnej i umundurowania, rozliczanie kart drogowych pojazdów oraz kart pracy sprzętu silnikowego,
 • konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i pojazdów samochodowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych,
 • koordynowanie spraw związanych z zabezpieczeniem na terenie gminy dostępu do zasobów wody do gaszenia pożarów,
 • koordynowanie akcji kurierskiej, świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • prowadzenie spraw związanych z odtwarzaniem ewidencji wojskowej w czasie wojny,
 • opracowywanie, nadzorowanie, inspirowanie i aktualizowanie planów i innych dokumentów dotyczących przygotowywania i działania obronnego i Obrony Cywilnej,
 • planowanie i nadzorowanie organizacji ćwiczeń i szkoleń z kadrą kierowniczą Urzędu, przedsiębiorstw, zakładów oraz formacji Obrony Cywilnej i ludności,
 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizacją, przygotowywaniem, szkoleniem w zakresie prowadzenia akcji   ratunkowej i udzielania pomocy poszkodowanym,
 • organizacja, koordynacja i nadzór w tworzeniu i przygotowywaniu do działania formacji Obrony Cywilnej podporządkowania lokalnego i wojewódzkiego z udzielaniem pomocy w tym zakresie,
 • współuczestnictwo w zwalczaniu klęsk żywiołowych, awarii, likwidacji toksycznych środków przemysłowych poprzez realizację przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków Obrony Cywilnej w akcjach ratunkowych,
 • planowanie i koordynacja przyjęcia ludności z rozśrodkowania i ewakuacji z rejonów zagrożonych na teren miasta i gminy,
 • organizacja, nadzór i koordynacja w zakresie wykorzystania bazy magazynowej, modernizacji obiektów, zabezpieczeniu urządzeń,
 • realizacja zadań gospodarki materiałowo-finansowej i zaopatrzeniowo- sprzętowej Obrony Cywilnej,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem stanowiska kierowania i agregatorowni,
 • organizacja i zapewnienie działalności jednostkom organizacyjnym w zakresie systemu wykrywania skażeń,
 • planowanie i koordynacja przedsięwzięć dotyczących obrony przed skażeniami ludności, gospodarki rolno-hodowlanej i wód,
 • realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
 • prowadzenie działalności organizacyjno-normatywnej w zakresie realizacji zadań obronnych Obrony Cywilnej,
 • prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie funkcjonowania wydziału,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • realizowanie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • przestrzeganie procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
REFERAT STRAŻY MIEJSKIEJ
Komendant – Zbigniew Trentkiewicz
tel. (77) 406 62 42
strazmiejska@prudnik.pl
 
 • ochrona porządku w miejscach publicznych, ochrona urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy /z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju straże/ oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,
 • kontrola prawidłowości oznakowania ulic,
 • kontrola oświetlenia ulic, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych,
 • kontrola estetyki napisów i reklam, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
 • kontrola wykonania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,
 • oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania,
 • informowanie o zauważonych awariach i zagrożeniach oraz zabezpieczanie miejsc zdarzeń do czasu przybycia właściwych służb,
 • współdziałanie z Policją oraz innymi służbami porządkowymi w zakresie realizacji zadań,
 • nakładanie grzywien w drodze mandatów w sprawach należących do właściwości Straży Miejskiej,
 • prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie funkcjonowania Referatu,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
  
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Danuta Król
tel. (77) 406 62 46
usc@prudnik.pl
 
 • prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów zgodnie z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego,
 • wydawanie decyzji i postanowień przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego dotyczących :
 • ustalenia, odtwarzania i wpisywania akt stanu cywilnego,
 • prostowania i uzupełniania akt stanu cywilnego,
 • zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego wyczekiwania,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
 • przyjmowanie przewidzianych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oświadczeń o:
 • wstąpieniu w związek małżeński,
 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • wyborze nazwiska małżonków i dzieci,
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • uznaniu dziecka,
 • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • współdziałanie z sądami, organami ewidencji ludności i innymi Urzędami Stanu Cywilnego w zakresie dokumentowania zmian mających wpływ na zasadniczą treść aktów stanu cywilnego,
 • organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa , nadania imienia dziecku oraz jubileuszu małżeństwa,
 • wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk zgodnie z ustawą z dnia 15.11.1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z póź. zm.),
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
REFERAT PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
Kierownik Referatu - Ryszard Zwojewski
tel. (77) 406 62 53
 
 • koordynowanie i monitorowanie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych dla przedsięwzięć i projektów,
 • inicjowanie, planowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zewnętrznych środków pomocowych,
 • kompletowanie i przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z europejskich funduszy pomocowych,
 • działania związane z procedurą podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej,
 • współpraca z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych,
 • współpraca z regionalnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie przygotowania i koordynowania przygotowania wspólnych projektów rozwojowych dofinansowywanych ze środków pomocowych,
 • monitorowanie informacji o przygotowanych projektach, ukazujących się w mediach regionalnych i krajowych oraz archiwizacja artykułów dotyczących przygotowywanych przez Gminę Prudnik projektów,
 • koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów w ramach programów pomocowych,
 • koordynowanie i nadzór wykonywania zobowiązań wynikających z umów zapewniających zewnętrzne dofinansowanie projektów rozwojowych,
 • sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych raportów z realizacji projektów, których beneficjentem końcowym jest Gmina Prudnik we współpracy z jednostkami organizacyjnymi współpracującymi przy realizacji projektów;
 • sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z jednostkami organizacyjnymi współpracującymi przy realizacji projektów,
 • współpraca z instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi, odpowiedzialnymi za wdrażanie, finansowanie i monitoring realizowanych projektów, finansowanych z zewnętrznych środków pomocowych,
 • sporządzanie okresowych analiz dotyczących stopnia realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych środków pomocowych,
 • monitorowanie informacji o realizowanych projektach, ukazujących się w mediach regionalnych i krajowych oraz archiwizacja artykułów dotyczących realizowanych przez Gminę Prudnik projektów.
 
 
REFERAT - BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POŻYTKU PUBLICZNEGO
Kierownik Referatu – Jolanta Szablowska
tel. (77) 406 62 34
 
 • prowadzenie wszystkich procedur związanych z funkcjonowaniem Urzędu, do których ma zastosowanie ustawa o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie procedur związanych z realizacją projektów ze środków UE zgodnie z wymogami poszczególnych funduszy,
 • opracowywanie instrukcji związanych ze stosowaniem procedur ustawy o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie centralnego rejestru zamówień,
 • na zlecenie Burmistrza przeprowadzanie kontroli stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • realizacja rocznego programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 
 
REFERAT - BIURO PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Kierownik Referatu - Alina Foryś
tel. (77) 406 62 63
alina.forys@prudnik.pl
 
 • koordynowanie promocji gminy i jej przedsięwzięć, w tym sportu i turystyki,
 • współudział w gromadzeniu informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,
 • opracowywanie i stałe aktualizowanie oferty inwestycyjnej gminy,
 • opracowywanie i stałe aktualizowanie informacji promocyjnych na stronach internetowych gminy,
 • koordynowanie działalności wydawniczej w ramach promocji,
 • współpraca z organizacjami turystycznymi,
 • doskonalenie i promocja produktu turystycznego gmin,
 • współpraca z zagranicą w tym w szczególności współpraca z miastami partnerskimi,
 • przygotowywanie i organizacja wystawy twórców ludowych pogranicza polsko- czeskiego,
 • współudział w organizacji targów i wystaw gospodarczych,
 • współpraca z instytucjami kultury i sportu,
 • współpraca z Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik,
 • przestrzeganie procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI
Starszy Specjalista - Lidia Pawlikowska
tel. (77) 406 62 40
 
 • opracowanie rocznego planu kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim,
 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych gminie,
 • koordynowanie kontroli zewnętrznej prowadzonej przez pracowników Urzędu w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • opracowywanie wystąpień pokontrolnych,
 • współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym i Finansowo-Budżetowym,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
STANOWISKO DO SPRAW PATOLOGII SPOŁECZNYCH
Inspektor Anna Piskoń
tel. (77) 406 62 30
 
 • prowadzenie analiz problemów związanych z patologią społeczną i przedstawianie sposobów ich rozwiązywania,
 • opracowanie i przedkładanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • opracowanie i przedkładanie projektu gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomani,
 • planowanie preliminarza wydatków związanych z programem i jego realizacja,
 • prowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie patologii społecznej,
 • koordynowanie lokalnych inicjatyw dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • przestrzeganie procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

               SAMODZIELNE STANOWISKO "AUDYTOR WEWNĘTRZNY"  

Alicja Syska

tel. (77) 406 62 40

alicja.syska@prudnik.pl

 

 • opracowywanie krótkoterminowych (rocznych) planów audytu wewnętrznego,
 • realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu,
 • realizacji zadań audytowych zleconych przez Burmistrza,
 • przechowywanie oraz zabezpieczanie materiałów i dokumentacji z audytu,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz sprawozdania rocznego.

 

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 7102

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 28192

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dokonano aktualizacji
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40