Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
519 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/519/2005
(FINANSE / Budżet 2006)
[opublikował(a): Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]


Uchwała  Nr XLIV/519/2005
Rady  Miejskiej  w  Prudniku
z  dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006 rok.


 Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9  lit. „d”  i  „i” , pkt. 10  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 109, art. 110, art. 116, art. 117, art. 118 i art. 124 ust. 1 i ust. 2  pkt. 1 i 2, ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§  1

Uchwala  się  budżet  Gminy  Prudnik  na  rok  budżetowy  2006.

§  2

1. Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 3, na łączną kwotę  52.852.000,00 zł, w  tym:
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 10.623.996,00 zł;
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na  kwotę  350.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr  3 i nr 4, na łączną kwotę  58.474.942,00 zł,  w  tym:
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 10.623.996,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu  terytorialnego na kwotę 28.000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych na kwotę 350.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.865.000,00 zł oraz rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości 1.242.058,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 5.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 5.622.942,00 zł są przychody Gminy Prudnik z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.900.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Prudnik, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 722.942,00 zł.


§  3

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych w kwocie 300.000,00 zł oraz rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 30.000,00 zł.

§  4

1. Ustala  się  wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr  6.
2. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§  5

1. Ustala  się  plan  przychodów i wydatków zakładu  budżetowego  gminy  zgodnie  z  załącznikiem  nr 8.
2. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§  6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§  7

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2006 rok określa załącznik nr 10.

§  8

Wykaz środków przeznaczonych do dyspozycji sołectw określa załącznik nr 11.

§ 9

1. Upoważnia  się  Burmistrza do dokonywania przeniesień wszystkich planowanych  wydatków  między  rozdziałami  i  paragrafami  w  ramach  danego działu  klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń.

2. Upoważnia  się  Burmistrza  do  przekazania  upoważnień  do  dokonywania  przeniesień  planowanych  wydatków  w  ramach rozdziału  klasyfikacji  innym  jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków  inwestycyjnych.


§  10

1. Ustala  się  maksymalną  wysokość  pożyczek  i  kredytów  krótkoterminowych  zaciągniętych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy.
2. Ustala  się  maksymalną  wysokość  poręczeń  udzielanych  przez  Burmistrza  w  roku  budżetowym,  w  kwocie  50.000,00 zł.
3. Ustala  się  maksymalną  wysokość  pożyczek  udzielanych  przez  Burmistrza  w  roku  budżetowym  w  kwocie  500.000,00 zł.

§  11

Upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2006 wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.


§  12

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Prudnika.

§  13

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1 stycznia  2006 roku  i  podlega  ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepańskiinformację wytworzył(a): Edyta Szewczyk
za treść odpowiada: Edyta Szewczyk
data wytworzenia: 07.02.2006

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załącznik nr 1.xls (rozmiar 19,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 10 - dotacje.doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 11 - fundusz sołectw.xls (rozmiar 15,50 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2 - ważniejsze.xls (rozmiar 33,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3.xls (rozmiar 26,50 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4.xls (rozmiar 46,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 6.xls (rozmiar 41,50 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7.xls (rozmiar 23,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 8.xls (rozmiar 17,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 9 - GFOŚ i GW.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2006-02-07 07:47:48, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3159


 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40