Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/348/2005 r. z dnia 18 stycznia 2005 r.
(FINANSE / Budżet 2005)
[opublikował(a): Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:00:53, dokument aktualny]


Uchwała  Nr XXXIII/348/2005

Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 18 stycznia 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok.

 

 

 

            Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9  lit. „d”  i  „i” , pkt. 10  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109, art. 110, art. 116, art. 117, art. 118 i art. 124 ust. 1   i ust. 2  pkt. 1 i 2, ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

 

§  1

 

Uchwala  się  budżet  Gminy  Prudnik  na  rok  budżetowy  2005.

 

§  2

 

 

1.      Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 3, na łączną kwotę  52.011.000,00 zł, w  tym:

-         dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 8.586.445,00 zł;

-         dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na  kwotę  320.000,00 zł.

 

2.      Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr  3 i nr 4, na łączną kwotę  49.658.942,00 zł,  w  tym:

-         wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 8.586.445,00 zł;

-         wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu  terytorialnego na kwotę 26.000,00 zł;

-         wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych na kwotę 320.000,00 zł.

 

 

3.      Ustala się rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.352.058,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.                       

 

§  3

 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł.

§  4

 

1. Ustala  się  wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr  6.

2. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie               z załącznikiem nr 7

 

§  5

 

1.      Ustala  się  plan  przychodów  zakładów  budżetowych  gminy  zgodnie z  załącznikiem  nr 8.

2.      Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 niniejszej uchwały.

3.      Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie  z  załącznikiem nr 9.

 

§  6

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§  7

 

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2005 rok określa załącznik nr 11.

 

§  8

 

1. Upoważnia  się  Burmistrza do dokonywania przeniesień wszystkich planowanych  wydatków  między  rozdziałami  i  paragrafami  w  ramach  danego działu  klasyfikacji budżetowej.

 

2. Upoważnia  się  Burmistrza  do  przekazania  upoważnień  do  dokonywania  przeniesień  planowanych  wydatków  w  ramach rozdziału  klasyfikacji  innym  jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków  inwestycyjnych.

 

§  9

 

1.      Ustala  się  maksymalną  wysokość  pożyczek  i  kredytów  krótkoterminowych  zaciągniętych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy.

2.      Ustala  się  maksymalną  wysokość  poręczeń  udzielanych  przez  Burmistrza  w  roku  budżetowym,  w  kwocie  50.000,00 zł.

3.      Ustala  się  maksymalną  wysokość  pożyczek  udzielanych  przez  Burmistrza w  roku  budżetowym  w  kwocie  50.000,00 zł.

 

§  10

 

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na  rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

 

 

§  11

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Prudnika.

 

§  12

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  dnia 1 stycznia  2005 roku  i  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załącznik nr 11 - dotacje.doc (rozmiar 48,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:03:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 10 - GFOŚ i GW.doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:03:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 9 - środki specjalne.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:03:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 8.xls (rozmiar 17,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:02:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7 -inwestycje i remonty.doc (rozmiar 44,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:02:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 6 - inwestycje wieloletnie.doc (rozmiar 51,50 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:02:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:02:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4.xls (rozmiar 45,50 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:02:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3.xls (rozmiar 27,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:02:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2 - ważniejsze.xls (rozmiar 31,00 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:01:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1.xls (rozmiar 18,50 KB)
  [Edyta Szewczyk dnia 2005-01-26 14:01:20, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2334
  wyślij podstronę na e-mail:


 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40