Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Budżetowa 2004
(FINANSE / Budżet 2004)
[opublikował(a): Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:25:49, dokument aktualny]


Uchwała Nr XIX/187/2004
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2004 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, art. 110, art. 116, art. 117, art. 118 i art. 124 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:


§ 1Uchwała się budżet Gminy Prudnik na rok budżetowy 2004.


§ 21. Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 3, na kwotę 36.385.980,00 zł, w tym:
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 3.623.538,00 zł;
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 320.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4, na kwotę 35.632.942,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 3.623.538,00 zł;
- wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 27.800,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 320.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.034.020,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.787.058,00 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 753.038,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Plan przychodów i rozchodów budżetu zawarto w załączniku nr 5.
§ 3


Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł.

§ 4


Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 6.


§ 5


1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 7.089.542,00 zł w tym dotacje z budżetu 950.000,00 zł oraz wydatków zakładów w kwocie 7.001.000,00 zł w tym wpłaty do budżetu 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.


§ 6


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 217.267,18 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 9.

§ 7


Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w kwocie 1.206.080,00 zł, w tym w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10.
Ustala się plan dotacji dla innych podmiotów publicznych nie związanych z budżetem w łącznej kwocie 218.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 8


1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków inwestycyjnych.§ 9


1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 50.000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 50.000,00 zł.§ 10Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu gminy.


§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załącznik nr 11.xls (rozmiar 20,00 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:28:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 10.xls (rozmiar 16,50 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:28:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 9.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:28:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 8.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:27:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7.xls (rozmiar 17,00 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:27:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 6.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:27:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:27:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4.xls (rozmiar 44,00 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:27:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3.xls (rozmiar 28,00 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:26:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2.xls (rozmiar 31,50 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:26:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1.xls (rozmiar 18,50 KB)
  [Edyta Maj dnia 2004-02-05 12:26:28, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2268


 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40