Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
12 - Protokół nr XII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-11-10 13:17:52, dokument aktualny]


PROTOKÓŁ NR XII
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu
28 sierpnia 2003r.


Nr 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 20 radnych.
/Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1/

Radny nieobecny usprawiedliwiony:
Mieczysław Wójtowicz

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Prudnika,Skarbnik Gminy,Naczelnicy Wydziałów,Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2/

P k t. 1
Przewodniczacy Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XII sesji, powitał radnych, zaproszonych gości,stwierdził prawomocność obrad – w sesji wg. listy obecności uczestniczy 20 radnych.

Burmistrz Zenon Kowalczyk wnioskował o wprowadzenie do porzadku obrad
projektu uchwały druk 107a – w sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycji oraz druk 112a w spr: opłat za przedszkola.
„za” wprowadzenie zmian w porzadku obrad sesji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – poinformował,że do rady wpłynęło pismo mieszkańców wsi Łąka Prudnicka dot: wycofania z porządku obrad projektów uchwał druk nr 125 i 126 w spr: nazw ulic w Łące Prudnickiej.
Sprawa ta będzie omawiana w pkt. 9 porządku obrad.
Porządek obrad
XII sesji Rady Miejskiej w Prudniku
w dniu 28 sierpnia 2003r.


1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XI sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
3.Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XI sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2003r.
6.Gospodarka finansowa gminy – projekty uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Prudnik na 2003r.
- zmian w budżecie gminy Prudnik na 2003r. – planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku,
- zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
- - zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym.
7.Podjęcie uchwały w spr: wieloletniego programu gospodarowania.
8.Zmian organizacyjnych w oświacie – podjęcie uchwał w spr:
- nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Łące Prudnickiej,
- nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Moszczance,
- nadanie statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Rudziczce,
- nadanie statutu Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Szybowicach.
9.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- zmiany uchwały w spr: zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali
mieszkalnych,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- obciążenia nieruchomości,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia działki w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zamiany nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej,
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
- powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję
2004- 2008,
- określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu
- detalicznego,zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik,
- zmiany uchwały w spr: ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru,
- wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik,
- nadania nazw ulicom w miejscowości Łąka Prudnicka,
- zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12.Komunikaty,zamknięcie obrad sesji.

„za’ przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 2
Informację o podejmowanych działaniach między sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowlaczyk – stanowi zał. nr 3
Poinformował, że Ministerstwo nie przewiduje funkcjnowania Oddziału Urzędu Celnego w Prudniku mimo przedstawianych orgumentów na rzecz jego otwarcia.
Jest rozczarowany brakiem umorzenia kredytu z Nardowego Funduszu Ochrony Środowiska zaciagniętego na budowę oczyszczalni ścieków w Prudniku. Uważa,że Rada w tej sprawie powinna wypracować stanowisko.P k t. 3
Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XI sesji przedstawili :
Czesław Dumkiewicz Z- ca Burmistrza, Józefa Ćwierz Naczelnik Wydz.Ik,
Edward Sąkól Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty – stanowią załącznik do protokołu Nr XI.
Radny Franciszek Fejdych prosił o ustosunkowanie się Dyrektora GZO
do następujacych spraw:
- dlaczego kierowcy PKS Nysa odmawiają przewozu do szkół dzieci z Rudziczki, Niemysłowic z uwagi na brak zapłaty ( środki spływaja do PKS Prudnik) .
- czy nastąpi likwidacja szkoły w Łące Prudnickiej.

Edward Sąkól – Dyrektor GZO – problem zabierania dzieci przez Nyski PKS zostanie wyjaśniony. Natomiast na dzień dzisiejszy trudno zająć stanowisko odnośnie szkoły w Łące Prudnickiej. Wiadomo jest że rodzice zapisują dzieci do szkół w Prudniku.

P k t. 4

Wnioski zgłosili radni :
Radny Radosław Roszkowski
- dot: podjęcia działań zmierzających do poprawy płynności wyjazdu z ul.
Batorego na ul. Armii Krajowej poprzez zmianę organizacji ruchu,
/ wniosek stanowi zał. nr.4 /
- dot: wpłynięcia na Stadninę Koni w Prudniku aby poprawiła estetykę
hipodromu na Chocimiu,
/ wniosek stanowi zał. nr .5/
- dot: przemieszczania sie rowerzystów w ciągu ulic : Plac
Zamkowy,Piastowska ,Rynek, Sobieskiego
/ wniosek stanowi zał.nr.6/
- dot: ustawienia znaków w okolicy Szkoły Podstawowej w Moszczance ,
dopuszczających ruch rowerzystów w obie strony,
/ wniosek stanowi zał. nr.7/
- 5 -

- dot: metalowej bramy na ul. Grunwladzkiej- oklejona jest plakatami
wyborczymi
/ wniosek stanowi zał. nr.8/


Radny Franciszek Fejdych
wniosek dot:
- wprowadzenia do budżetu Gminy na 2004r. budowy kolektora
odwadniającego posesję w Niemysłowicach. Wniosek ten jest kontynuacją
wniosku z 2001r.
/ stanowi zał. nr .9/
Radny Ryszard Kwiatkowski
wniosek dot:
- utworzenia w ZBK lub ZWiK „Zakładu Utrzymania Obiektów Komunalnych”
/ stanowi zał. nr.10/

I n t e r p e l a c j e zgłosili radni:
Radny Leszek Piasecki
- kiedy będzie dokonany remont kamienicy przy ul. Mickiewicza 3 oraz
schodów przy ul. Stromej
/ interpelacja stanowi zał. nr.11/
- które ze szkół prowadzonych przez gminę sa najlepsze, a które lokują się
poniżej średniej- jaką mamy oświatę, co w niej należy poprawić,
/ interpelacja stanowi zał.nr.12/

Radny Ryszard Kwiatkowski
- kiedy zostaną naprawione chodniki przy ul. Piastowskiej, czy tylko wjazd na
stację paliw i na posesję nr 21,23
- czy właściciel drogi planuje naprawę nawierzchni asfaltowej na tej ulicy,
- czy wjazd na ul. Polną po wykonaniu nawierzchni powinien być poprawiony.
/ interpelacja stanowi zał. nr.13/
- czy ostatnie malowanie znaków poziomych na ul. Batorego i Kościuszki oraz
zmiana kierunku ruchu na ul. K. Jadwigi w jednokierunkową są zapowiedzią
wprowadzenia nowoczesnych rozwiazań komunikacyjnych.
/ interpelacja stanowi zał. nr.14/


Radny Jan Roszkowski
- czy program rewitalizacji miasta obejmuje także budynki przy ul. Nyskiej i
Kolejowej
/ interpelacja stanowi zał. nr.15 /

Radny Franciszek Fejdych
- jak Gmina zamierza pomóc mieszkańcom sołectwa Dębowiec i Nowa Wieś w
związku z suszą.
/ interpelacja stanowi zał.nr.16/

P k t. 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2003r. – stanowi zał. nr 17
Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
- Opinie komisji stanowią zał. nr. 18
„za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych, głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 6

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r.
- opinie komisji stanowią zał. nr 18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
- 6 -

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/97/2003 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r.
- Uchwała stanowi zał. nr.19

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
- opinie komisji stanowia zał. nr .18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów”przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/98/2003 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r.- w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu .
- Uchwała stanowi zał. nr.20

Projekt uchwały w spr: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Radny ArturŻurakowski Przedstawił opinię Komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego w n i o s k u j ą c :
- zastąpienie w § 7 pkt.1 kwoty 15 tyś . zł kwotą 5 tyś. zł oraz dodania w § 1 pkt. po wyrazach „Rady Miejskiej w Prudniku „ wyrazów „a wniosek w sprawie umarzania wierzytelności przekraczającej jednorazowo wartość 15.000,00 zł wymaga zaopiniowania przez Radę Miejską” – stanowi zał. nr.18

Opinie komisji przedstawili jej przewodniczący – stanowią zał. nr.18

- 7 -

„za” przyjęciem wniosku komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego głosowało 20 radnych ,głosów „przciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wnioski przyjęła.
„za” przyjęciem uchwały głosowalo 20 radnych , głosów „przeciw”
i” wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/99/2003 w spr: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
- Uchwała stanowi zał. nr .21

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
- Opinie Komisji stanowią zał. nr.18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/100/2003 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
- Uchwała stanowi zał. nr.22

P k t . 7

Projekt uchwały w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2003- 2008

Radny Jan Roszkowski – popiera przedłożony projekt uchwały ze względu na zły stan substancji mieszkaniowej w naszym mieście. Podjęcie uchwały stworzy warunki do remontów. Jest „za” podjęcim uchwały.

- 8 -

Radni dalszych uwag nie wnieśli.
- Opinie komisji stanowią zał. nr.18
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/101/2003 w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2003- 2008

- Uchwała stanowi zał. nr .23

P k t . 8
Projekt uchwały w spr: nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Moszczance
Radny Franciszek Fejdych – czy planowane są zmiany w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych.

Edward Sąkól – Dyrektor GZO wyjasnił,że w chwili obecnej Zespoły Szkolno- Przedszkolne pozostają bez zmian. Jeżeli mają być dokonywane zmiany to należy je dokonać w grudniu lub styczniu.
- Opinie komisji stanowią zał. nr.18

Komisja Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o dodanie w Statutach Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w § 2 pkt. 5 „Rada Szkoły”
Edward Sąkól- wyjaśnił,że Rada Szkoły nie jest organem obligatoryjnym, nie musi znajdować się w statucie. Jeżeli szkoły zdecydują o włączeniu do statutu Rady Szkoły to wystąpią z wnioskami.
„za” przyjęciem wniosku głosował 1 radny, głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 16 radnych.
Rada wniosek przyjęła.

- 9 -

„za” przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/102/2003 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Moszczance.
- Uchwała stanowi zał. nr.24Projekt uchwały w spr: nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Łące Prudnickiej.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/103/2003 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Łące Prudnickiej.
- uchwała stanowi zał. nr.25

Projekt uchwały w spr: nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Rudziczce.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/104/2003 w spr: nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Rudziczce.
- Uchwała stanowi zał. nr.26

Projekt uchwały w spr: nadania statutu Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Szybowicach.
Radni uwag nie wnieśli.
- 10 -

„za” podjeciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/105/2003 w spr: nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Szybowicach.
- Uchwała stanowi zał. nr .27

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: ustalenia opłat za świadczenia prowadznych przez gminę przedszkoli publicznych.
- Opinie komisji stanowia zał. nr.18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było
„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/106/2003 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
- Uchwała stanowi zał. nr.28

P k t . 9

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych .

Radny Artur Żurakowski – Przewodniczący Komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedstawił opinię komisji w n i o s k u j ą c :
o wprowadzenie do uchwały zapisu” W budynkach w których po kapitalnym remoncie oddano do użytku lokale mieszkalne po 1 stycznia 2000r. nie następuje zbycia lokali mieszkalnych „

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – Komisja Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego uważa,że nie należy stosować wysokich bonifikat przy sprzedaży mieszkań w budynkach po kapitalnym remoncie.
- 11 -

Radny Edward Mazur – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Porzadku Publicznego przedstawił opinię komisji w n i o s k u j ą c o dokonanie w § 1 pkt.2 zapisu” W budynkach będących po kapitalnym remoncie i oddanych do użytku w latach 1999 – 2002 w przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku lub w budynkach
a/ 15 % wartości ceny lokalu przy jednoczesnej zapłacie ceny lokalu,
b/ 10% wartości ceny lokalu przy rozłożeniu na raty.

Burmistrz Zenon Kowalczy – wyjaśnił, jest duży nacisk na remonty, gmina natomiast nie posiada wystarczających środków. Dajmy możliwość kupna mieszkań, nich każdy remontuje swoją własność. Należy zwrócić uwagę,że budynki pokoszarowe mimo dokonanego remontu nie przedstawiają znacznej wartości.
Radny Artur Żurakowski – uważe, że propozycja 25% bonifikaty w przypadku sprzedaży mieszkań w budynku po kapitalnym remoncie przy ul. Wiejskiej jest zbyt wysoka.

Radny Julian Serafin – wnioskuje o oddalenie projektu uchwały z porządku obrad i skierowanie jej do ponownego opracowania.
„za” przyjęciem wniosku głosował 1 radny, „przeciw” głosowało 15 radnych
„wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek oddaliła.

Radny Franciszek Fejdych – wnioskował o wykreślenie z projektu uchwały
„ w przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych”

Burmistrz Zenon Kowalczyk – sprzedaż na raty jest niekorzystna dla gminy, natomiast 25% ulga jest realna.
Radny Artur Żurakowski – jeżeli 25% bonifikata, to nie musi być warunek równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali.

- 12 -

Radny Franciszek Fejdych – zwrócił się z prośbą o przedstawienie jednolitego tekstu uchwały zawierającego wnioski radnych.
- ogłoszono przerwę.
Po wznowieniu obrad jednolity tekst projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Marek Radom.
w § 1 w ust.1 pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu :
„ 1 a) w budynkach będacych po kapitalnym remoncie i oddanych do użytku po 31 grudnia 1999r. w przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku 25% ceny lokalu przy jednorazowej zapłacie ceny lokalu”
2/ w ust.2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) 25% ceny lokalu w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku, w którym do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nastąpiła sprzedaż co najmniej jednego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy”
3/ w ust.3 wyrazy 90% „zastępuje się wyrazami „95%”
4/ uchyla się ust.4

Radni uwag nie wnieśli.
„za”podjeciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/107/2003 zmieniającą uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

- Uchwała stanowi zał.nr.29

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
- opinie komisji stanowia zał. nr.18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, glosów „przeciw „ i „wstrzymujacych się” nie było.

- 13 -

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/108/2003 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
- Uchwała stanowi zał. nr.30

Projekt uchwały w spr: obciążenia nieruchomości.
- opinie komisji stanowią zał. nr.18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/109/2003 w spr: obciążenia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. nr.31

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- opinie komisji stanowia zał. nr. 18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/110/2003 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr.32

Projekt uchwały w spr: zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
- opinie komisji stanowia zał. nr.18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/111/2003 w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
- Uchwała stanowi zał. nr.33

- 14 -

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- opinie komisji stanowia zał. nr.18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjeła Uchwałę Nr XII/112/2003 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr .34

Projekt uchwały w spr: zamiany nieruchomości nie zabudowanej.
- opinie komisji stanowia zał. nr.18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowalo 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/113/2003 w spr: zamiany nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr.35

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
Radny Jan Roszkowski – wg.architekta miejskiego powierzchnia gruntu wynosi 0,0170 ha natomiast w projekcie uchwały jest wpisana powierzchnia 0,0200 ha.
Prosił o dokonanie zmiany w projekcie uchwały zgodnej z planami zagospodarowania przestrzennego tzn. powierzchnię 0,0200 ha zastąpić powierzchnią 0,0170 ha.

Burmistrz Zenon Kowalczy – sprawa powraca ponownie na sesję, powierzchnia gruntu w projekcie uchwały jest wpisana właściwie.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych „przeciw” głosowało 3 radnych
„wstrzymało się” od głosu 10 radnych.
- 15 -

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/114/2003 w spr: zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
- Uchwała stanowi zał. nr . 36

P k t. 10

Projekt uchwały w spr: powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004- 2008
Poszczególne komisje zgłosiły do składu zespołu kandydatury radnych:
Jadwigi Harasymowicz
Kazimierza Lewandowskiego
Edwarda Mazura
Jana Roszkowskiego
Radosława Roszkowskiego
Mariusza Wicherka
Radni uwag nie wnieśli
„za” podjęciem uchwały z zaproponowanym składem osobowym zespołu głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/115/2003 w spr: powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004 – 2008
- Uchwała stanowi zał. nr. 37

Projekt uchwały w spr: określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detelicznego,zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik.
- opinie komisji stanowią zał. nr.18

Radny Janusz Romaniuk Przewodniczacy Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Zdrowia w imieniu komisji w n i o s k o w a ł o zastąpienie w § 2 pkt. 3 godziny 23.oo godziną 24.oo

- 16 -

„za” przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych „przeciw” głosowało 14 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada wniosek oddaliła.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 5 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwała Nr XII/116/2003 w spr: określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik.
- Uchwała stanowi zał. nr.38

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru.
- opinie komisji stanowia zał. nr.18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/117/2003 zmieniającą uchwałę w spr: ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru.
- Uchwała stanowi zał. nr.39

Projekt uchwały w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XII/118/2003 w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
- Uchwała stanowi zał. nr.40

- 17 -

Projekt uchwały w spr: nadania nazw ulicom w miejscowości Łąka Prudnicka.
- opinie komisji stanowią zał. nr.18
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/119/2003 w spr: nadania nazw ulicom w miejscowości Łąka Prudnicka .
- Uchwała stanowi zał. nr.41

Projekt uchwały w spr; zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw.
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – przedstawił pismo mieszkańców sołectwa Łąka Prudnicka dotyczące wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały do momentu wyjaśnieni ciążącego na mieszkańcach wsi obowiązku finansowego związanego z wprowadzenia nazw ulic – pismo stanowi zał.nr.42

Radny Edward Mazur- uważa,że rada powinna uwzględnić sugestie mieszkańców i wycofać projekt uchwały z dzisiejszej sesji.
Mieszkańcy poniosą m.in koszty zmiany dokumentów, wpisów do ksiąg wieczystych.

Radny Jan Mokrzycki – uważa,że wprowadzenie nazewnictwa ulic w Łące Prudnickiej ułatwi prace wielu służbowm m.in. poczt, karetek sanitarnych. Jest „za” podjęciem uchwały.

Radny Franciszek Fejdych – prosił o przedstawienie wniosku mieszkanców z zebrania wiejskiego dot: wprowadzenia nazw ulic w Łące Prudnickiej.- 18 -

Edward Madera – uważa,że osoby które podpisały się w piśmie dotyczącym wycofania z porządku obrad projektu uchwały wcześniej popierały pomysł wprowadzenia nazw ulic w Łące Prudnickiej.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – uważa,że zebranie wiejskie jest władne do wystąpienia z wnioskami do rady.

Radna Irena Madera – wnioskowała o zastąpienie w projekcie uchwały nazwę ulicy „Wierzbowa” na ul. „Chocimską”
„za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było
„wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było
„wstrzymało się” od głosu 3 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XII/120/2003 w spr: zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw.

- Uchwała stanowi zał. nr.42


P k t. 11
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Edward Sąkól - Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty poinformował, badania wyników nauczania w szkołach dokonały zewnętrzne komisje. Wyniki są niższe od roku ubiegłego,na 50 możliwych punktów średnia wyniosła 28,9 pkt.
Średnia rozpietość wyników wyniosła od 27,5 do 37,5

Radny Leszek Piasecki – ponownie prosił o podanie wyników nauczania w szkołach prowadzonych przez gminę.

- 19 -

Edward Sąkól Dyrektor GZO- uważa,że na pracę szkoły składa się szereg czynników . Nie należy używać określenia najlepsza i najgorsza szkoła. Opinia o pracy szkoły nie może ulegać wachaniom.

Radny Leszek Piasecki – pionformował,że odpowiedź udzielona przez Dyrektora GZO jest niezadawalająca.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował,że radnemu Leszkowi Piaseckiemu odpowiedz na interpelację zostanie udzielona pisemnie.

Józefa Ćwierz Naczelnik Wydz. Ik – na wniosek radnego F.Fejdycha poinformowała,że jest opracowany plan kanalizacji dla terenów wiejskich.Natomiast zadania za właściciela posesji nie może wykonywać gmina.

Burmistrz Zenon Kowalczyk udzielił odpowiedzi na następujące interpelacje radnych:

- odnośnie pomocy mieszkańcom Dębowca w związku z suszą poinformował,że Zakład Wodociąg i Kanalizacji będzie dostarczał wodę do Dębowca.
Pani Joanna Ruda Sołtys wsi Dębowiec – poinformowała,że jutro ma nastąpić pierwsza dostawa wody, mieszkańcy nie są w stanie zapłacić za jej transport.

Burmistrz poinformował:
- program rewitalizacji miasta nie obejmuje ulicy Kolejowej i Nyskiej.
W I etepie przewidziany jest remont kamienic na ul. Klasztornej,K.Jadwigii,Sobieskiego,
II etap to remont kamienic na ul. Traugutta,Młyńskiej ,Szkolnej oraz rewitalizacja budynków pokoszarowych.
III etap dotyczy dróg.

- 20 -

- odnośnie remontu kamienicy przy ul. Mickiewicza – uważa,że budynek nie wymaga wielu nakładów,lecz nie powinno się romontować pojedyńcze budynki lecz ciągi budynków.
- odnośnie wjazdu na ul. Polną – pracownicy Wydz.IK mają ustalić zakres prac na ul. Polnej
- odnośnie zmian kierunku ruchu na ul. Kościuszki – jest to droga krajowa i właściciel drogi zmienił oznakowanie. Nie można zlikwidować przystaneku na ul. Batorego, natomiast można wykonać zatokę przystankową przy ul. A.Krajowej- wymaga to uzgodnień i nakładów finansowych. Musimy wybrać albo przystanek albo parking.

P k t . 12
Radny Julian Serafin – poinformował,że odbędzie sie spotkanie w sprawie zjazdu z autostrady w Pruszkowie .

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – przedstawił stanowisko Rady Miejskiej w sprawie sprzeciwu do proponowanej struktury Izby Celnej we Wrocławiu na dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

„za” przyjęciem stanowiska głosowało 20 radnych, głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było
Stanowisko jest załącznikiem nr.43

Radna Janina Stanisz zaprosiła radnych na Dożynki Gminne do Rudziczki które odbędą się w dniu 21 września br. Zwróciła się także z prośbą o wsparcie finansowe związane z wydaniem folderu i widokówki na okoliczność 700 lecia powstania wsi Rudziczki.
- 21 -


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak
zakomunikował zamknięcie ibrad XII sesji Rady Miejskiej . Posiedzenie rozpoczęła się o godz. 10.oo i zakończyło o godz.13.30.
Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz.Organizacyjnego,drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 43.doc (rozmiar 541,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:50:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 42a.doc (rozmiar 1 197,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:48:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 42.doc (rozmiar 475,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:45:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 41.doc (rozmiar 732,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:43:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 40.doc (rozmiar 211,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:40:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 39.doc (rozmiar 397,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:39:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 38.doc (rozmiar 398,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:38:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 37.doc (rozmiar 167,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:36:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 36.doc (rozmiar 261,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:34:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 35.doc (rozmiar 260,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:32:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 34.doc (rozmiar 192,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:31:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 33.doc (rozmiar 192,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:30:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 32.doc (rozmiar 266,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:29:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 31.doc (rozmiar 200,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:27:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 30.doc (rozmiar 169,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:26:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 29.doc (rozmiar 322,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:24:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 28.doc (rozmiar 332,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:23:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 27.doc (rozmiar 3 477,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:21:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26.doc (rozmiar 3 448,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:12:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25.doc (rozmiar 3 375,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 14:02:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24.doc (rozmiar 3 271,46 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 13:51:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23.doc (rozmiar 1 435,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 13:43:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22.doc (rozmiar 377,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 13:37:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21.doc (rozmiar 591,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 13:36:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20.doc (rozmiar 374,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 13:34:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19.doc (rozmiar 603,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 13:32:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18.doc (rozmiar 3 515,97 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 13:16:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17.doc (rozmiar 9 515,92 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 13:04:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16.doc (rozmiar 158,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:38:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15.doc (rozmiar 149,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:33:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14.doc (rozmiar 206,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:31:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13.doc (rozmiar 210,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:28:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12.doc (rozmiar 169,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:27:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11.doc (rozmiar 183,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:26:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10.doc (rozmiar 208,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:25:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 197,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:23:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08.doc (rozmiar 521,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:22:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07.doc (rozmiar 186,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:20:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 185,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:19:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 192,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:04:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04.doc (rozmiar 189,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:03:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03.doc (rozmiar 1 745,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 12:01:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02.doc (rozmiar 194,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 11:57:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01.doc (rozmiar 165,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-02 11:56:41, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1318

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1448

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40