Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
11 - Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-11-10 13:16:06, dokument aktualny]


Protokół nr XI
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 26 czerwca 2003r.


Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 20 radnych.
/Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Radny nieobecny usprawiedliwiony :
Mieczysław Wójtowicz

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Prudnika,Skarbnik Gminy,Naczelnicy Wydziałów, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku , Przedstawiciele Klubów Sportowych, Kierownicy jednostek podległych, Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2/

P k t . 1
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XI sesji , powitał radnych, zaproszonych gości, stawierdził prawomocność obrad – w sesji wg. listy obecności uczestniczyło 20 radnych.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wnioskował o wprowadzenie do pkt.8 porządku obrad projektu uchwały druk nr 102 dot: zbycia nieruchomości.

Radny Edward Mazur – czy w związku z rozpatrzeniem skargi na działalność Burmistrza skierowanej od Prudnickich Zakładów Obuwia „Primus” na sesję został zaproszony przedstawiciel „Primusa”.

Przewodniczący Rady – poinformował,że nie ma przeszkód aby w sesji uczestniczył Prezes „Primusa”.

„za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Porządek obrad
XI sesji Rady Miejskiej w Prudniku


1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XI sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
3.Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na X sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Prudniku nt. sytuacji fiansowej i organizacyjnej służby
zdrowia w powiecie prudnickim.
6. Funkcjonowanie klubów sportowych na terenie gminy Prudnik.
7.Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie gminy Prudnik na 2003r.
8.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Prudnik,
- obciążenia nieruchomości,
- zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej,
- nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości zabudowanej,
- zbycia nieruchomości.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozwiązania z radnym stosunku pracy,
- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika,
- zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11.Komunikaty,zamknięcie obrad sesji.
„za” przyjęciem protokołu z X sesji głosowało 19 radnych głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Pkt. 2
Informację o podejmowanych działaniach między sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr 3

Pkt.3
Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na X sesji udzielili: Naczelnik Wydzi.Ik, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty,Naczelnik Wydz.Gospodarki Przestrzennej i Promocji Gminy,Sekretarz Gminy.

Radny Jan Roszkowski odnosząc sie do udzielonej odpowiedzi przez Naczelnika Wydz. IK poinformował,że kanalizacja deszczowa jest w administracji gminy i zabezpieczenie wylotu jest także w gesti gminy.
Radny Edward Mazur – zwrócił uwagę,że nie została przedstawiona odpowiedź na wniosek.

Sekretarz Gminy Marek Radom - - na wnioski zgodnie ze Statutem gminy ,radni otrzymują odpowiedź pisemną.

Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na X sesji stanowią załącznik do protokołu Nr X.

Pkt. 4

Wnioski zgłosili radni:
Radny Ryszard Kwiatkowski
- wnosi o zainteresowanie się budynkiem po stołówce internatu ZSZ Nr 1 z
przeznaczeniem na cele oświatowe,
/ wniosek stanowi zał. nr 4 /
- dot: korzystania z kontenerów na śmieci mieszkańców ul. Ligonia.
/ wniosek stanowi zał. nr 5 /

Radny Jan Roszkowski
dot: przekraczania prędkości przez samochody wożące kamień z Dębowca,
/ wniosek stanowi zał. nr 6 /

Radny Radosław Roszkowski
- rozważyć planując przyszłoroczny budżet podwyższenie ilości koszy na śmieci
w mieście.
/ wniosek stanowi zał. nr 7/
- naprawę uszkodzeń wokół studzienki kanalizacyjnej na ul. Asnyka
/ wniosek stanowi zał. nr 8 /

Radny Franciszek Fejdych
- ponowił wniosek dot: realizacji odwodnienia budynków na terenie
Niemysłowic i wodościeku wzdłuż drogi(Kościół- posesja P.Biedryja)
/ wniosek stanowi zał. nr 9 /
- podjęcia działań w celu zabezpieczenia wykonania chodnika z Niemysłowic w kierunku Prudnika na odcinku zjazdu z obowodnicy.
/ wniosek stanowi zał. nr 10/
Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe”
- wnioskuje do Burmistrza o podjęcie publicznej debaty na temat celowości
przekazania Zakładu Energetyki Cieplnej z zarządzanie obcej firmie.
/ wniosek stanowi zał. nr 11 /
- wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji punktu
dotyczacego „Zmiany taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków”
/ wniosek stanowi zał. nr 12 /

Interpelacje zgłosili radni :
Radny Leszek Piasecki
- ile dzieci w naszej gminie nie realizowało obowiazku szkolnego w roku
szkolnym 2002/2003 i dlaczego,

- 5 -

- czy planowana jest gruntowna reorganizacja szkół- polegająca na likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Prudniku , Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej oraz Gimnazjum Nr 2 w najbliższych 2-ch latach i jakie będą skutki społeczno – ekonomiczne tej decyzji.
/ interpelacja stanowi zał. nr 13 /

Radny Mariusz Wicherek
- czy doczeka się realizacja naprawy przystanku autobusowego ,uszkodzonego
na wskutek wypadku drogowego. Środki z ubezpieczenia 0C zostały
przekazane do urzędu.Kiedy środki te zostaną zużyte do celu na jaki zostały
wypłacone.
/ interpelacja stanowi zał. nr 14/
- kiedy będzie wykonana wiata przystankowa w górnej części Szybowic.
Środki na ten cel zostały przekazane w miesiącu grudniu.
/ interpelacja stanowi zał. nr 15/
Radny Ryszard Kwiatkowski
- czy Dyrektor ZEC posiada udziały lub jest w radzie nadzorczej Zakładu
Energetyki Cieplnej „ECO” w Opolu lub innej podobnej firmie zajmującej
się energetyką cieplną lub pełni inne funkcje w takich zakładach.
/ interpelacja stanowi zał. nr 16 /
- kto wykonywać powinien prace zabezpieczające na brzegu rzeki i zlikwiduje
powstały nasyp częściowo zagradzający przepływ wody, w jakim czasie
należy prace takie wykonać.
/ interpelacja stanowi zał. nr 17 /
Radna Janina Stanisz
- rodzice dzieci z Czyżowic pytają, dlaczego bilet szkolny nie jest ważny na
autobusy kursowe PKS w przejazdach dzieci z Czyżowic do Prudnika.
/ interpelacja stanowi zał. nr 18 /
- dot: przewozu dzieci szkolnych z Rudziczki przez wieś , a nie drogą główną i
usytuowania przystanku szkolnego przy remizie dla 26 dzieci, a także rozpoczęcia zajęć lekcyjnych od godz.8.oo
/ interpelacja stanowi zał. nr 19/
- 6 -
Radny Radosław Roszkowski
- czy Gmina Prudnik zamierza powołać punkt informacji turystycznej . Obecnie
w sezonie letnim odwiedza nasze miasto wielu turystów zwłaszcza z Czech ,
Niemiec i oczywiście Polski. Te osoby nie mają gdzie otrzymywać materiałów
promocyjnych miasta , planów itp. Ponadto tych materiałów poprostu nie ma.
/ interpelacja stanowi zał. nr 20/
- czy gmina Prudnik zamierza włączyć się, także fiansowo w powstanie lokalnej
Organizacji Turystycznej zrzeszającej osoby fizyczne , gestorów bazy
turystycznej oraz samorządy lokalne.Taka organizacja będzie najbardziej
odpowiedzialna w staraniach się o środki pomocowe UE , których w latach
2004 – 2006 będzie do wykorzystania ok. 500 mln EURO
/ interpelacja stanowi zał. nr 21 /


Pkt.5
Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Prudniku o sytuacji finansowej – stanowi zał. nr 22

Mirosław Kamiński Dyrektor SPZOZ – poinformował,że sytuacja finansowa jest trudna. Od roku można tylko regulować wynagrodzenia i drobne zakupy. Nastąpiła redukcja kosztów o 20%. Prudnicki ZOZ ma na utrzymaniu 3 budynki, z tego tytułu następują trudności z terminowym regulowaniem płatności za usługi telekomunikacyjne, dostawę ciepła – są zajęcia komornicze.

Radny Jan Roszkowski – uważa,że adresatem powinien być Powiat. Muszą być podjęte zdecydowane działania ze strony Powiatu. Powinien być przyjęty wariant zmian uwzględniający zmiejszenie ilości budynków będących na utrzymaniu Prudnickiego ZOZ, uważa także ,że konieczna jest zmiana w Głogówku.
Radny Edward Mazur – co się dziaje z lekarzami –chirurgami.

Mirosław Kamiński Dyrektor ZOZ – wyjaśnił,że chirurdzy mają etaty dzielone.
- 7 -
Starosta Powiatu Prudnickiego Romuald Felcenloben – restrukturyzacja służby zdrowia musi odbyć się kompromisowo albo Zarząd Powiatu będzie działał w innym składzie. Powiat domaga się środków na restrukturyzację. Rada Społeczna w najbliższy poniedziałek zajmie się restrukturyzacją – planowane są bardzo głębokie zmiany. Od 1999r. ZOZ otrzymuje 60 % środków finansowych.
Nie jest możliwe funkcjonowanie 4-ch szpitali na terenie Powiatu Prudnickiego.
Zmiany w statucie SPZOZ określą jakie oddziały będa funkcjonować. Marszałek Województwa Opolskiego zapewnia 2,5 mln zł na restrukturyzację SPZOZ. Powinny być zmiany w jakości wykonywanych usług medycznych, zabiegi powinny być specjalistyczne. Do chwili obecnej nie został przedstawiony przez Urząd Marszałkowski materiał dotyczący funkcjonowania SPZOZ w Województwie Opolski.
Mirosław Kamiński Dyrektor SPZOZ – poinformował,że w chwili obecnej zachodzi konieczność restrukturyzacji.

Radny Franciszek Fejdych – uważa,że został popełniony błąd. Restrukturyzacja powinna być dokonywana przez poprzednią Dyrekcję SPZOZ. Z wypowiedzią radnego zgodził się Starosta .

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

Pkt. 6
Funkcjonowanie klubów sportowych na terenie gminy Prudnik.
Analizy funkcjonowania klubów dokonała Komisja Oświaty , Kultury , Sportu i Zdrowia – opinia stanowi zał. nr 23
Przewodniczący Rady powitał przedstawicieli Klubów Sportowych. Pogratulował Pani Jadwidze Wilejto wyboru na funkcję Prezesa Związku Łucznictwa Polskiego.

Pani Jawiga Wilejto Prezes KS”Obuwnik” poinformowała o działanich klubu.


- 8 -

Czterokrotnie w ciągu roku klub jest organizatorem obozów sportowych,są to grupy 30 – 35 osobowe. Dwa obozy obdywają sie nad morzem , natomiast kolejne dwa odbywają się na miejscu.

Radni nie podjęli dyskusji.


Pkt.7
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie gminy Prudnik na 2003r.
Radni otrzymali projekt uchwały wersję poprawioną przed rozpoczęciem sesji.

Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz – przedstawiła projekt uchwały wersję poprawioną. W dziale 758 rozdziale 75805 w § 292 z tytułu subwencji rekompensujacej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych o kwotę 118.417,00 zł.
Zwiększenie w dziale 801 rozdz. 80195 dochodów w § 203 oraz wydatków bieżących z tytułu dotacji Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 312,00 zł.
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdz.60016 i zwiększenie wydatków inwestycyjnych z dziale 600 rozdz.60017 o kwotę 75.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zadaniach :
- przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łąka
Prudnicka – Szybowice,
- przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mieszkowice – Piorunkowice – oraz zwiększenie zadania o kwotę 8.000,00 zł jako udział własny gminy w realizacji zadania.
Rozwiązanie rezerwy w dziale 758 rozdz. 75 818 o kwotę 408.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla szkół w kwocie 8.000,00 zł na zadania pn.”przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mieszkowice – Piorunkowice”


- 9 -
Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w szkołach o kwotę 120.000,00 zł (dział 801 i rozdzi80101) oraz w gimnazjach o kwotę 280.000,00 zł.
Zwiększenie wydatków w dziale 853 rozdz.85314 o kwotę 25.000,00 zł na wypłatę zasiłków dla osób wykonujących prace porządkowe na terenie miasta Prudnika oraz w rozdz. 85319 o kwotę 3.500,00 zł na zakup komputera z oprzyrządowaniem i drukarką.
Zwiększenie w dziale 854 w rozdz.85412 dochodów w § wydatków bieżących w kwocie 5.510,00 zł na dofinansowanie kolonii w Szkole Podstawowej w Moszczance, tytułem polsko- niemieckiej współpracy młodzieży.
Zwiększenie dotacji w dzile 700 rozdz 70001 w kwocie 10.000,00 zł dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na wykonanie remontu kapliczki.
Zwiększenie środków w dzile 710 rozdz 71004 w kwocie 19.000,00 zł na wykonanie opracowań ekofizjograficznych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zwiększenie środków w dziale 750 rozdz. 75023 – Urzędu gmin w kwocie 52.417,00 zł na wynagrodzeni osobowe . Zwiększenie w dziale 801 rozdz.80110 Gimnazja dochodów w § 244 oraz wydatków bieżących z tutułu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla Gimnazjum nr 1 na wykonanie ścieżki ekologiczno- historycznej w kwocie 1.000,00 zł.
Zwiększenie dotacji w dziale 921 rozdz.92116 w kwocie 7.000,00 zł na zakup dwóch komputerów dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku.
Zwiekszenie wydatków w dziale 926 rozdz.92605 z tytułu dotacji dla Ludowego Klubu Jeździeckiego „Olimp” w Prudniku w kwocie 1.000,00 zł.

Radny Edward Mazur – jaka jest możliwość podwyżki płac dla pracowników administracyjnych w placówkach szkolno – przedszkolnych na terenie gminy.

Burmistrz Zenon Kowalczy – zastanówmy się nad tematem, natomiast działania mogą być podjęte na następnej sesji.


- 10-
Radny Jan Roszkowski – zwrócił uwagę,że od 3 lat pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki nie otrzymują podwyżek płac.

Radny Artur Żurakowski – poinformował,że wniosek Komisji Budżetu odnośnie podwyżek płac w tym pracowników biblioteki został przekazany do Burmistrza.

Radny Franciszek Fejdych- kilka miesięcy wstecz radni przegłosowali opracowanie programu oszczędnościowego dla gminy. Jeżeli rada podejmie uchwałę w przedstawionej wersji będzie o oznaczało ,że oszczędności w urzędzie nie będzie. Podwyżki płac powinny wynikać z programu oszczędnościowego. Wnioskował o niedokonywanie podwyżek płac pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – uważa,że propozycji podwyżek płac nie można łączyć z programem oszczędnościowym . Jedna grupa radnych wnioskuje o dokonanie podwyżek płac także dla pracowników Biblioteki , pracowników administracyjnych w szołach i przedszkolach natomiast radny Fejdych wnioskuje o niedokonywanie podwyżek. Jaka jest wobec tego logika działań. Przecież podwyżki płac otrzymają pracownicy z wyłączeniem Naczelników Wydziałów i Zastępców.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – budżet na 2003r. został uchwalony w grudniu roku poprzedniego i w chwili obecnej nie będziemy sztucznie szukać oszczędności . Można tego dokonać w przyszłym roku. Nie można natomiast licytować płacami najniżej zaszeregowanymi pracownikami, czy radnym chodzi o zwolnienia. Należy wzmacniać wydziały , powinniśmy współpracować. Przecież podwyżki płac nie otrzyma Burmistrz, Zastępca, Naczelnicy Wydziałów i ich Zastępcy.

Radny Artur Żurakowski – przedstawił opinię komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego – stanowi zał. nr 23

- 11 -

Zwrócił uwagę ,że komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję podwyżek płac dla pracowników urzędu natomiast podwyżka płac dla pracowników Biblioteki
była sugestią do podjęcia działań przez Burmistrza.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak poddał pod głosowanie wniosek radnego Franciszka Fejdych dot: zaniechania podwyżek płac dla pracowników Urzędu Miejskiego.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych „przeciw’ głosowało 13 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada wniosek oddaliła.

„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów „przeciw” nie było
„wstrzymało się” od głosu 4 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/86/2003 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r.
- Uchwała stanowi zał. nr 24Pkt. 8

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik.

- opinie komisji stanowią zał. nr 23
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/87/2003 w spr: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruudnik.

- 12 -

- Uchwała stanowi zał. nr 25

Projekt uchwały w spr: obciążenia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/88/2003 w spr: obciążenia nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr 26

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
Radny Jan Roszkowski – dlaczego w momencie sprzedaży budynku nie wyznaczono granicy gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości. Prosił o unikanie w przyszłości takich sytuacji.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowalo 18 radnych „przeciw” głosował 1 radny
„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/89/2003 w spr: zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
- Uchwała stanowi zał. nr 27

Projekt uchwały w spr: nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było
„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/90/2003 w spr: nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej.
- Uchwała stanowi zał. nr 28


- 13 -

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/91/2003 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
- Uchwała stanowi zał. nr 29

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/92/2003 w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr 30

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości.
Radny Franciszek Fejdych – dlaczego projekt uchwały został dostarczony radnym w dniu sesji .

Naczelnik Wydz. Geodezji Krystyna Martyna – poinformowała, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku przygotowuje się do ustanowienia odrębnej własności lokali w budynkach spółdzielczych stwarzając możliwość przeniesienia własności tych lokali na rzecz członków spółdzielni, lub innych osób.Aby dokonanie tych czynności było skuteczne budynki wybudowane przez Spółdzielnę muszą znajdować się na gruntach przekazanych Spółdzielni w użytkowanie wieczyste lub na własność . Tymaczasem przy oznaczaniu nieruchomości obejmujących budynek okazało się, że Spółdzielnia jest posiadaczem działek gruntu będących własnością Gminy,które nie zostały jej oddane w użytkowanie wieczyste.

- 14 -
W związku z zaistniałą sytuacją Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku złożyła wniosek o nabycie tych gruntów. W wyniku porównania przedłożonych dokumentów geodezyjnych ze stanem faktycznym uznano zasadność bezprzetargowego zbycia wszystkich wymienionych w projekcie uchwały działek na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wyrażeniu zgody na zbycie gruntów przez Radę Miejską, działki spełniające przesłanki wymienione w art.35 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie wymienionego wyżej przepisu tej ustawy, natomiast pozostałe działki zostaną oddane Spółdzielni Mieszkaniowej w użytkowanie wieczyste na podstawie art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, których Spółdzielnia jest już użytkownikiem wieczystym.

Radny Ryszard Kwiatkowski – jest zdziwiony proponowaną regulacją.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/93/2003 w spr: zbycia nieruchomości .

- Uchwała stanowi zał. nr 31
Pkt. 9

Projekt uchwały w spr: rozwiązania z radnym stosunku pracy.
Radni uwag nie wnieśli.
- z głosowania wyłączył się radny Jecek Szczepański


- 15 -

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/94/2003 w spr: rozwiązania z radnym stosunku pracy.
- Uchwała stanowi zał. nr 32


Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

Radny Jan Roszkowski – czy wniosek Prudnickich Zakładów Obuwia „Primus” dot: zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczył tylko zmian mających na uwadze sprzedaż gruntów pod pawilon handlowy.Ponadto kto jest autorem uzasadnienia do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – uzasadnienie, jest wynikiem analizy skargi przez Komisję Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa.

Radny Ryszard Kwiatkowski – czy Burmistrz składał obietnicę dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wniosek o dokonaie zmian w planie zagospodarowania może składać każdy.Natomiast decyzja leży w gestii rady.
Lokalizacja pawilonu handlowego na wnioskowanym terenie była by zagrożeniem dla sklepów w centrum miasta i targowiska miejskiego stanowiącego źródło utrzymania dla kilkuset osób. Na terenie tym przewidywana jest działalność usługowa . Najbliższa propozycja zmian w planie zagospodarowania przestrzennego będzie dotyczyła m.in. lokalizacji parkingu, targowiska miejskiego. Nieporozumieniem by była zgoda na zmianę w planie z przeznaczeniem terenów pod budowę pawilonu handlowego. „Primus „ z tego tytułu nie poniósł żadnych strat finansowych. W Prudniku jest miejsce na jeden zakład obuwniczy, z chwilą dofinansowania działalności zakładu dano

- 16 -

pierwszeństwo w funkcjonowaniu. Pan Prezes przyczynił się do powstania trudnej sytuacji spółki – Zakład Obuwia.
Uzasadnienie przedstawione przez Komisję Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa jest zgodne z moimi odczuciami. Spółka gminy – Zakład Obuwia zatrudnia obecnie ok. 300 pracowników , natomiast „Primus” zatrudnia bardzo małą ilość pracowników na kontraktach – jest to aspekt społeczny.

Radny Julian Serafin Z-ca Przewodniczacego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa poinformował,że autorem uzasadnienia jest komisja. W wyniku analizy komisja uznała skargę za bezzasadną.

Radny Jan Roszkowski – czy nie będzie zgody na lokalizaję innego pawilonu handlowego w Prudniku.
Burmistrz Zenon Kowalczyk – nie w tym miejscu, jest zasadnicza zmiana , czy teren sprzedaje gmina ,czy też inny zakład.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – Rada Miejska podejmie dyskusję nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w przyszłym roku.

Radny Jan Mokrzycki – w planie zagospodarowania przestrzennego tereny „Priumsa” nie są przewidziane do zagospodarowania pod handel. Urbanista przedstawi plan i wówczas odbędzie się debata.

Prezes Zakładów Obuwia „Primus” Grzegorz Świerzy – poinformował,że Minister Skarbu – właściciel „Primusa” nakazał proces restrukturyzacji.
Jest zgoda właściciela na zbycie terenów. Uchwała Rady powinna obligować Burmistrza do podjęcia działań.

Przewodniczący Rady – wyjaśnił,że rada nie określiła w uchwale terminu dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Jeżeli

- 17 -

zostanie przedłożone radzie stosowne opracowanie wówczas odbędzie się debata.

Radny Mariusz Wicherek – zwrócił uwagę,że Prezes „Primusa” kiedyś też obiecywał prawidłowe funkcjonowanie spółki Prudnickie Zakłady Obuwia.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały stwierdzającej uznanie skargi na działalność Burmistrza Prudnika za bezzasadną głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/95/2003 w spr:” rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

- Uchwała stanowi zał. nr 33

Projekt uchwały w spr: zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Radni dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/96/2003 w spr: zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Uchwała stanowi zał. nr 34

Pkt. 10
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Burmistrz Zenon Kowalczyk.
Na interpelacje i wnioski zgłoszone przez radnego Ryszarda Kwiatkowskiego Burmistrz poinformował:
- nie posiada informacji odnośnie udziałów Dyrektora ZEC w spółce
ciepłowniczej ECO jak i zasiadania Dyrektora w Radzie Nadzorczej.
- 18 -
- odnośnie przejęcia budynku ZSZ na ul. A Krajowej będącego własnością
Powiatu - wyjaśnił, gmina przejęła już budynki od Powiatu. Należy przejmować te budynki na które gmina ma koncepcję zagospodarowania.
W zasobie gminy są jeszcze budynki na terenie byłych koszar, które wymagają zagospodarowania.
- sprawa ustawienia koszy na śmieci przy ul. Ligonia powinna być załatwiona
od ręki w Wydz.IK
- odnośnie nawierzchni asfaltowej ul. Wiejskiej i nasypu na brzegu rzeki
zagradzającego przepływ wody – wyjaśnił, droga jest własnością Genaralnej
Dyrekcji Dróg natomiast utrzymanie koryta rzeki jest w gestii WZIR. Gmina
wystąpi do właścicieli o wyjaśnienie sprawy .

Odnośnie wniosku radnego Jana Roszkowskiego dot:przekraczania dozwolonej prędkości na ternie miasta przez samochody przewożące kamień z Dębowca –
Burmistrz poinformował,że na ul.Dąbrowskiego jest ograniczenie prędkości do 40 km/h . Przyczyną wzmożonego hałasu jak i wydzielania spalin najprawdopodobniej jest zły stan techniczny samochodów.

Na interpelacje radnej Janiny Stanisz Burmistrz poinformował:
- bilet szkolny jest ważny na wszystkie przejazdy autobusów, obowiązkiem
kierowcy jest przewożenie dzieci bez problemów. Zostanie skierowane pismo
do PKS w Prudniku z prośbą o wyjaśnienie sprawy.
Sprawa przystanku autobusowego obok Remizy w Rudziczce zostanie
wyjaśniona.
Odpowiadając na wnioski i interpelacje radnego Radosława Roszkowskiego
dot:
- rozmieszczenia koszy na śmieci na terenie miasta- wniosek powinien być
załatwiony bezpośrednio w Wydz.IK , nie jest to problem który powinien być
poruszany na sesji.Jeżeli będą problemy w załatwieniu, prosił o
zasyganizowanie sprawy.
dot: naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. Asnyka – sprawę należy
przedstawić na bieżąco w Wydz.Ik
- 19 -

dot: punktu informacji turystycznej – Burmistrz uważa,że taki punkt powinien
istnieć w mieście . Dobra lokalizacja miała by miejsce w Ratuszu. Taki punkt
powinien być prowadzony przez Euroregion Pradziad. Wydział Planowania
Przestrzennego i Promocji dostarczy stosowne materiały.

Radny Radosław Roszkowski jako Kierownik Biura Euregionu zgodził się na propozycję Burmistrza prowadzenia punktu informacji turystycznej pod warunkiem przydzielenia ½ etetu i materiałów promocyjnych.
Burmistrz Zenon Kowalczyk – wyjaśnił,że gmina Prudnik finansuje przy wsparciu ościennych gmin działalność Euroregionu i nie widzi możliwości dofinansowania ½ etatu na obsługę punktu informacji turystycznej.
Natomiast nie powinien istnieć problem z materiałami promocyjnymi.

Wniosek Franciszka Fejdych
dot: wykonanie odwodnienia budynków na terenie wsi Niemysłowice i wodościeku wzdłuż drogi obok Kościoła – Burmistrz poinformował,że jest opracowana dokumentacja na wykonanie zadania. Naczelnik Wydz.Ik przedstawi działania podjętę w celu realizacji wniosku.

Wnioski Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe”
- dot: podjęcia publicznej debaty na temat celowości przekazania Zakładu
Energetyki Cieplnej w zarządzanie obcej firmie – Burmistrz, wyjaśnił ,że
wniosek jest bezprzedmiotowy, nie ma koniecznści dokonywania zmian w
Zakładzie Energetyki Cieplnej.
- dot: wprowadzenia do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej punktu dotyczącego „Zmiany taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków „ proponując jednocześnie obniżenie stawek o 10% w stosunku do obowiązujących. – Burmistrz uważa,że stawki nie powinny ulec zmianie. W życie weszły propozycje cen wody i ścieków przedstawione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji .Ceny wody i ścieków w naszej gminie nie są wygórowane, należy je urealnić. Pierwotna propozycja ZWiK zakładała 30% wzrost cen. W wyniku analizy opłaty podwyższono o 20%.
- 19 -
Interpelacja radnego Leszka Piaseckiego
dot: przeprowadzenia gruntownej reaorganizacji szkół – polegającej na likwidacji Szkoły Podst.Nr 2 ,Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej oraz Gimnazjum Nr 2 – Burmistrz poinformował, w poprzedniej kadencji radni także zastanawiali się nad reorganizacją oświaty, była mowa o likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły w Łące Prudnickiej. Natomiast utworzenie jednego Gimnazjum na terenie gminy przyczyniło by się do braku konkurencji, obecne Gimnazjum Nr 1 nie posiada odpowiedniego zaplecza, będzie to moloch.
Reorganizację należy przeprowadzić. Radni do tego problemu powinni podejść
poważnie.


Pkt.11

Radny Julian Serafin – prosił o zorganizowanie spotkania w spr: drzewostanu.

Radny Franciszek Fejdych – apelował do Przewodniczącego Rady o przemyślenie sposobu prowadzenia sesji. Prosił aby nie było uwag wobec radnych. Na tej sali oczekuje szacunku.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – jest to praca , nie należy szukać domysłów, skojarzeń, nikomu nie zależy na wprowadzeniu radnych w błąd. Występują konieczności , sprawy należy wyjaśniać. Wszystkim zależy na pozytywnym działaniu. Jeżeli kogokolwiek uraził – to przeprasza.

Radny Julian Serafin- prosił o przedstawienie pomysłu zagospodarowania terenu dworca PKP.
Radny Ryszard Kwiatkowski – zasygnalizował , problem rozkradania budunku w pobliżu dworca PKP ( poprzednio hurtownia owoców) .

Radny Edward Mazur – apelował o dostarczanie zdjęć do legitymacji radnych.

- 20 -


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Prudniku. Sesja rozpoczęła się o godz. 12.00 i zakończyła o godz. 16.30.
Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach, oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egzemplarz przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 27 - Opinia Komisji.doc (rozmiar 339,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:29:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26 - Opinia Komisji.doc (rozmiar 341,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:28:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25 - Opinia Komisji.doc (rozmiar 358,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:27:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24 - Opinia Komisji.doc (rozmiar 339,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:26:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23 - Opinia Komisji.doc (rozmiar 345,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:24:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22 - Informacja o sytuacji finansowej ZOZ.doc (rozmiar 1 857,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:23:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21 - Interpelacja.doc (rozmiar 176,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:18:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20 - Interpelacja.doc (rozmiar 164,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:18:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19 - Interpelacja.doc (rozmiar 158,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:15:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18 - Interpelacja.doc (rozmiar 156,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:13:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17 - Interpelacja.doc (rozmiar 234,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:12:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16 - Interpelacja.doc (rozmiar 211,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:11:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15 - Interpelacja.doc (rozmiar 171,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:10:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14 - Interpelacja.doc (rozmiar 166,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:09:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13 - Interpelacja.doc (rozmiar 201,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:07:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12 - Wniosek Klubu Radnych.doc (rozmiar 430,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:06:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11 - Wniosek Klubu Radnych.doc (rozmiar 256,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:05:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10 - Wniosek.doc (rozmiar 178,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:04:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09 - Wniosek.doc (rozmiar 192,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 13:03:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08 - Wniosek.doc (rozmiar 153,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 12:55:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07 - Wniosek.doc (rozmiar 161,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 12:53:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06 - Wniosek.doc (rozmiar 161,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 12:52:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05 - Wniosek.doc (rozmiar 250,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 12:51:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04 - Wniosek.doc (rozmiar 205,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 12:50:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 30 maja do 25 czerwca 2003 r..doc (rozmiar 785,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 12:49:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02 - Lista zaproszonych gości.doc (rozmiar 239,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 12:47:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01 - Lista obecności.doc (rozmiar 174,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-18 12:46:30, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3142
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3305

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40