Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
06 - Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-11-10 13:03:26, dokument aktualny]


Protokół nr VI
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 30 stycznia 2003 r.


Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 19 radnych.
/Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1/
Radny nieobecny usprawiedliwiony.
Mieczysław Wójtowicz
Artur Żurakowski

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Prudnika, Skarbnik Gminy, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek podległych, Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2/

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady VI sesji, powitał radnych, zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad - w sesji wg. listy obecności uczestniczy 19 radnych.
Przedstawił porządek obrad. Wniosków do porządku nie zgłoszono.

Porządek obrad
VI sesji Rady Miejskiej w Prudniku
w dniu 30 stycznia 2003 r.

1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z III,IV,V sesji.
2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
3. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na IV sesji.
4. Zapytania radnych.
5. Prezentacja regionalnego programu operacyjnego woj. Opolskiego 2004-2006 związanego z możliwością skorzystania z funduszy strukturalnych i funduszy spójności UE.
6. Informacje z działalności rzeczowej i finansowej jednostek podległych gminie za 2002 r.
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- MiG Biblioteka,
- Muzeum,
- Prudnicki Ośrodek Kultury.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
- zmiany uchwały w spr. zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych,
- wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
8. Gospodarowanie mieniem - podjęcie uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości zabudowanej,
- zbycia działki w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej.
9. Sprawy organizacyjne rady - podjęcie uchwał w sprawie:
- planu pracy Rady Miejskiej na 2003 r.
- planu pracy stałych komisji na 2003 r.
- zmiany uchwały dot. powołania komisji Statutowej.
10. Wnioski, komunikaty - zamknięcie obrad sesji.

Pkt. 2
Informacje o podjemowanych działaniach między sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk - stanowi zał. nr 3
Poinformował także, uchwała o poręczeniu kredytu w wysokości 300 tyś zł. nie jest wykonana. Na dzień dzisiejszy nie jest uchwalony budżet gminy, RIO nosi się z zamiarem uchylenia uchwały. Firma "Flora" nie przedstawiła właściwych dokumentów odnośnie zabezpieczenia hipotecznego udzielonego poręczenia.
W chwili obecnej nie mogą być podejmowane czynności odnośnie wykonania uchwały.
Zabezpieczenie udzielonego poręczenia wekslem in blanco jest niewystarczające. Bank żąda zakupu sprzętu.

Radny Edward Mazur - dlaczego zwołano sesję jeżeli nie było jasnej sytuacji odnośnie zabezpieczenia. Rada podjęła uchwałę na podstawie informacji przedstawionych przez Skarbnika Gminy i Burmistrza lecz były one niepełne.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak - wyjaśnił, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza. Rada zajęła się problemem i chciała pomóc. Sprawa uchylenia uchwały przez RIO wynikła wczoraj. W tej sprawie jest duża rola mediów, które do sprawy powinny podejść prawidłowo i bez emocji. Przepisy są sztywne. Względy społeczne przemawiają za innym rozwiązaniem sprawy.

Radny Mariusz Wicherek - media nagłośniły sprawę poręczenia kredytu dla "Flory". Pracownicy mieli nadzieję uzyskania pomocy dla firmy.
Natomiast firma nie uzyskała poręczenia od gminy, zamówiono już sprzęt i poniesiono z tego tytułu koszty. Należy sprostować publicznie sprawę poręczenia kredyty dla "Flory".

Radny Mirosław Kamiński - podziękował Burmistrzowi za udzieloną pomoc SPZOZ w zakupie opału.

Radny Mariusz Półchłopek przychylił się do stanowiska radnego Edwarda Mazura. Głosował za podjęciem uchwały dlatego, że "Flora" planowała zatrudnienie 50 pracowników. W podjęciu decyzji przeważył aspekt społeczny.
Powinny być ustalone zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Proponował powołanie komisji w celu opracowania zasad.

Radny Jan Roszkowski - popiera działania Burmistrza w materii udzielania pomocy przedsiębiorcom. Uważa także, że Rada uczyniła właściwie podejmując uchwałę o poręczeniu kredytu. Burmistrz stara się uchwałę wykonać, lecz są przeszkody. Poparł także udzieloną pomoc przez Burmistrza szpitalowi.

Pan Ireneusz Bełziuk - zaskoczony jest stanowiskiem RIO. Sytuacja firmy jest trudna, podpisane zostały umowy na dostawę materiałów. Nastąpił szum medialny, wszyscy są przekonani, że firma uzyskała poręczenie ze strony gminy.
Prezes RIO poinformował, że kolegium się jeszcze nie zebrało i nie rozpatrywało uchwały w sprawie poręczenia kredytu.

Burmistrz Zenon Kowalczyk - RIO ma 30 dni na rozpatrzenie zgodności z prawem podjętej uchwały przez radę.
Ze strony rady jak i urzędu była dobra wola. Według informacji uzyskanej dzisiaj w RIO wszystko wskazuje, że uchwała zostanie uchylona. Nie można dopuścić do sytuacji, że kredyt nie będzie spłacany, a gmina nie będzie miała właściwego zabezpieczenia udzielonego poręczenia. Gospodarka fonansowa gminy prowadzona musi być zgodnie z obowiązującym prawem. Na dzień dzisiejszy brak jest przepisów w zakresie udzielania pomocy ze środków publicznych.
Przewodniczący Rady - media sprawę nagłośniły. Rada chciała udzielić pomocy. Urząd oczekuje na stosowną decyzję RIO.

Pkt. 3

Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na IV sesji stanowią załącznik do protokołu z obrad IV sesji.

Pkt. 4

Zapytania zgłosili radni:

Radny Edward Mazur
- Jak to się stało, że z Gminy Prudnik nikt nie wszedł w skład delegatów Izby Rolniczej w Opolu, gdzie jak wiadomo będzie znaczny przepływ środków finansowych z funduszy unijnych dla rolnictwa i terenów wiejskich. Kto jest odpowiedzialny za zaniedbanie w tak istotnym temacie dla rozwoju rolnictwa naszej Gminy.
/zapytanie stanowi zał. nr 4/
- Ile na dzień 30.01.2003 r. jest zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz ile jest etatów i ile pracowników jest zatrudnionych, którzy posiadają emerytury i renty i zawieszając je pracuje w tutejszym Urzędzie Miejskim i w jakich wydziałach ma to miejsce.
- Ile osób zatrudnia Urząd Miejski na dzień 30.01.2003 r. z tytułu tzw. refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, a ile było zatrudnionych takich osób w całym 2002 r.
/zapytanie stanowi zał. nr 5/
- Ile placówek handlowych na terenie miasta Prudnik na dzień 30.01.2003 r. zrezygnowało z prowadzenia działalności handlowo-usługowej oraz jakie z tego tytułu są oraz będą ujemne skutki finansowe dla budżetu Gminy z tytułu nie płacenia czynszu za wynajem tych lokali oraz jakie są i będą koszty utrzymania tych zamkniętych lokali przy tak okrojonym budżecie Gminy w 2003 r.
/zapytanie stanowi zał. nr 6/

Radny Jan Roszkowski:
- Zapytanie w sprawie terminu realizacji remontu kapliczki przy ul. Nyskiej 21 w Prudniku.
/zapytanie stanowi zał nr 7/

Radny Franciszek Fejdych:
- Czy w roku 2003 są przewidziane jakiekolwiek działania związane ze zmianami w sieci Przedszkoli oraz czy planuje się likwidację oddziałów Przedszkoli wiejskich.
/zapytanie stanowi zał. nr 8/

Radny Mariusz Wicherek:
- Kiedy będzie postawiona wiata przystankowa w Szybowicach. Nadmieniam, iż środki na w/w były zatwierdzone na sesji w miesiącu grudniu.
/zapytanie stanowi zał nr 9/
- W związku z planowanym przeprowadzeniem budowy kanalizacji wsi Szybowice proszę o odp. czy będzie opracowany plan objazdu podczas prowadzenia tych prac.
/zapytanie stanowi zał. nr 10/

Radny Radowsław Roszkowski:
- Zapytanie w sprawie perspektywy rozwoju Prudnika jako centrum turytycznego regionu w świetle informacji, że planowany jako tereny sportowo-rekreacyjne obszar zbiornika wodnego w Niemysłowicach jest obecnie własnością Związku Wędkarzy? To bardzo utrudni Gminie w przyszłości zagospodarowanie tych terenów.
/zapytanie stanowi zał. nr 11/
- Jakie są losy polsko-czeskiej izby handlowej (gospodarczej), której Urząd Miejski dwa lata temu przekazał w użytkowanie pomieszczenia opuszczone przez Miejsko Gminny Zarząd Oświaty.
/zapytanie stanowi zał. nr 12/
- Zapytanie w sprawie uporządkowania terenu tzw. "Małpiego Gaju" (maprzeciw Nadleśnictwa w Prudniku), który jest obecnie bardzo zasmiecony, a leży na trasie turystycznej w kierunku np. klasztoru o. Franciszkanów.
/zapytanie stanowi zał. nr 13/

Radny Ryszard Kwiatkowski:
- Czy istnieje możliwość wykonania przejazdu łączącego ul. Podgórną z ulicą będącą przedłużeniem Arki Bożka przebiegającej obok przedszkola i szkoły.
/zapytanie stanowi zał. nr 14/
- Czy Pan Burmistrz uważa, że wystarczające jest ogłaszanie przetargów w prasie i gablotach w Urzędzie. Czy nie powinniśmy wykorzystywać w tym celu innych sposobów i to szerszego informowania społeczeństwa o sprzedaży terenów, budynków, mieszkań itp., poprzez np. ustawienie tam spacjalnych tablic z informacjami.
/zapytanie stanowi zał. nr 15/

Radny Jacek Sczepański:
- Zapytanie w sprawie zmiany sieci szkół w roku szkolnym 2003/2004, dotyczy szczególnie PSP nr 2 Prudnik i PG nr 2 w Prudniku.
/zapytanie stanowi zał nr 16/
Radny Julian Serafin - Panie Burmistrzu proszę o przeanalizowanie pod względem ekonomicznym budowy budynku przez TBS przy ul. Skowrońskiego. Może się okazać, że taka budowa jest całkowicie chybiona. W dniu 15 września 2003 r. wyciągam kask i gumowe buty i na najbliższej sesji po 15 września złożę sprawozdanie z postępów budowy.
Działanie to będzie związane z wypowiedzią Pana Burmistrza mającej miejsce na sesji w grudniu 2002 r., że faktem się stanie iż, TBS wejdzie na plac budowy.

Pkt. 5

Prezentacji regionalnego programu operacyjnego województwa Opolskiego 2004-2006 związanego z możliwością skorzystania z funduszy strukturalnych i funduszy spójności UE dokonał Pełnomocnik Burmistrza Pan Ryszard Zwojewski.
- regionalny program operacyjny stanowi zał nr 17

Radny Radosław Roszkowski - zapytał, kto opracował program, stwoerdził brak w programie zasad współpracy z Czechami.

Radny Franciszek Fejdych - uważa, że niepokój powinien budzić podział środków.
Ryszard Zwojewski - wyjaśnił, że autorem programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2004 - 2006 jest Urząd Marszałkowski.
Program został opracowany na podstawie danych z poszczególnych gmin a następnie przyjęty przez samorząd województwa.
Przyjęty program obejmuje działania na terenie województwa nie uwzględniając współpracy z Czechami z uwagi na termin wstapienia Polski do UE jak i możliwość pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Pkt. 6

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi zał. nr 18

Pan Tadeusz Chrobak Kierownik OPS - poinformował, zadanie realizowane przez ośrodek to zadanie zlecone finansowane przez budżet państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy. Na zadania zlecone OPS otrzymał w 2002 r. 2.247.084,00 zł które w całości wydatkował na zasiłki i pomoc w naturze.
Na "wyprawki" dla uczniów wypłacono kwotę 9.810,00 zł. Na zasiłki celowe przeznaczono 520.000,00 zł. Do priorytetów, które od wielu lat udaje się ośrodkowi realizować to zapewnienie dzieciom z rodzin ubogich wypoczynku letniego (45 dzieci wypoczywało nad morzem, 90 dzieci wyjeżdzało do Turawy). W roku szkolnym 2002/2003 615 dzieciom ośrodek opłacał obiady w stołówkach szkolnych na kwotę 273.060,00 zł

Radni dalszych uwag nie wnieśli.
"za" przyjęciem informacji głosowało 19 radnych głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy stanowi zał. nr 19
Radni uwag nie wnieśli.
"za" przyjęciem informacji głosowało 19 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Informacja z działalności MiG Biblioteki stanowi zał nr 21

Radny Edward Mazur - uważa, że Bibliotece potrzebny jest komputer w celu ewidencjonowania zbiorów.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
"za" przyjęciem informacji głosowało 19 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Informacja z działalności Muzeum stanowi zał. nr 22
Radny Ryszard Kwiatkowski przekazał do Muzeum zabytkowy aparat telefoniczny.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" przyjęciem informacji głosowało 19 radnych, głosów "przeciw" i wstrzymujących się" nie było.

Informacja z działalności Prudnickiego Ośrodka Kultury stanowi zał. nr 23
Radni uwag nie wnieśli.
"za" przyjęciem informacji głosowało 19 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Pkt. 7

Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Radny Franciszek Fejdych - uważa, że z eksploatacji ze względów oszczędnościowych powinien być wyłączony 1 zbiornik. Oczyszczalnia w chwili obecnej może funkcjonować przy jednym zbiorniku.
Ponadto wnioskował o zmianę zapisu w wieloletnim planie "wykonanie wodociągu dla wsi Chocim i Dębowiec lata 2003-2004"

Pan Stanisław Waszczykowski Z-ca Dyrektora ZWiK - poinformował, że planowany jest zakup pompy w celu odłączenia od eksploatacji 1 zbiornika na oczyszcalni ścieków.

Radny Kazimierz Lewandowski - zwrócił uwagę, że mimo bliskości oczyszczalni ścieków do kanalizacji nadal pozostaje niepodłączony "zaeczek" w Lipach.
- Opinie komisji stanowią załącznik nr 23
Radni dalszych uwag nie wnieśli.

"za" przyjęciem uchwały wraz z wnioskiem zgłoszonym przez radnego Franciszka Fejdycha głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/33/2003 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

- Uchwała stanowi zał. nr 24

Projekt uchwały w spr. zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr VI/34/2003 r. w spr. zmiany uchwały w spr. zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

- uchwała stanowi zał. nr 25

Projekt uchwały w spr. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr VI/35/2003 w spr. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.

- Uchwała stanowi zał. nr 26

Projekt uchwały w spr. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
- Opinie komisji stanowią zał nr 23

Komisje wnioskują o oddalenie projektu uchwały z porządku obrad i rozpatrzenie jej na następnej sesj.
"za" przyjęciem wniosku komisji głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada wniosek przyjeła.
"za" oddaleniem uchwały z porządku obrad sesji głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Pkt. 8

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr VI/36/2003 w spr. zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr 27

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr VI/37/2003 w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał nr 28

Projekt uchwały w spr. zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/38/2003 w spr. zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
- Uchwała stanowi zał nr 29

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/39/2003 w spr. zbycia nieruchomości lokalowej.
- Uchwała stanowi załącznik nr 30

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/40/2003 w spr. zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał nr 31

Pkt. 9

Projekt uchwały w spr. uchwalenia planu Rady Miejskiej.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr VI/41/2003 w spr. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.

- Uchwała stanowi zał. nr 32

Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr VI/42/2003 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

- Uchwała stanowi zał. nr 33

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr. powołania Komisji Statutowej.

Radny Edward Mazur - wnioskował, aby w Regulaminie Rady uwzględnić zapis pozwalający tworzyć Klub Radnych przez conajmniej 3 radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Statutowa może uwzględnić zapis przy tworzeniu Statutu Gminy.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwalę nr VI/43/2003 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej.
- Uchwała stanowi zał. nr 34

Pkt. 10

Radny Mariusz Półchłopek - wnioskował o powołanie komisji w celu opracowania zasad udzielania pomocy ze środków publicznych podmiotom gospodarczym działającym na terenie Gminy Prudnik.

"za" przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada wniosek przyjęła.

Wnioski zgłosili radni:
Radny Edward Mazur:
- wnioskował o zakup komputerów dla MiG Biblioteki w Prudniku.
/wniosek stanowi zał. nr 35/
- wnioskował o naprawę chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Podgórnej.
/wniosek stanowi zał. nr 36/

Radny Julian Serafin
- wnioskował o wstrzymanie wprowadzenia w życie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.11.2001 r. w spr. ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru.
/wniosek stanowi zał. nr 37/
- wnioskował o rozpropagowanie wśród podmiotów gospodarczych z terenu gminy i powiatu planu remontów i inwestycji oraz zorganizowanie spotkania z przedstawicielami organizacji gospodarczych.
/wniosek stanowi zał. nr 38/

Radny Franciszek Fejdych:
- wnioskował o przedstawienie pełnej informacji na temat udzielonych poręczeń i pożyczek w 2002 r. z budżetu gminy jako pomoc publiczna.
/wniosek stanowi zał. nr 39/
- wnioskował o uruchomienie w budżecie gminy na rok 2003 planu odwodnienia kilku posesji w Niemysłowicach.
/wniosek stanowi zał. nr 40/
- wnioskował o dokonanie naprawy dachu na przystanku autobusowym w Niemysłowicach (od strony Nysy).
/wniosek stanowi zał. nr 41/
Ponadto prosił o sprostowanie w "Tygodniku Prudnickim" przebiegu obrad sesji w zakresie udzielania poręczenia dla firmy "Flora".

Radny Jan Roszkowski - wnioskował o dokonanie naprawy jezdni i chodnika na ul. Dworcowej w Prudniku. Zakres prac niezbędnych do usunięcia istniejących nierówności jest niewielki, wnioskował o ujęcie tych robót w planie zadań rzeczowych na 2003 r.
/wniosek stanowi zał. nr 42/

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej.
Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach, oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska


Przewodniczący
Rady Miejakiej w Prudniku
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 42.doc (rozmiar 305,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 13:10:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 41.doc (rozmiar 303,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 13:08:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 40.doc (rozmiar 284,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 13:07:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 39.doc (rozmiar 348,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 13:06:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 38.doc (rozmiar 327,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 13:04:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 37.doc (rozmiar 340,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 13:03:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 36.doc (rozmiar 337,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 13:02:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 35.doc (rozmiar 265,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 13:00:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 34.doc (rozmiar 161,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:55:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 33.doc (rozmiar 174,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:52:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 32.doc (rozmiar 151,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:48:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 31.doc (rozmiar 142,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:44:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 31.doc (rozmiar 142,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:37:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 30.doc (rozmiar 141,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:30:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 29.doc (rozmiar 171,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:28:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 28.doc (rozmiar 136,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:25:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 27.doc (rozmiar 140,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:24:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26.doc (rozmiar 177,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:21:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25.doc (rozmiar 158,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:17:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24.doc (rozmiar 2 917,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:16:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23a.doc (rozmiar 1 745,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:08:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23.doc (rozmiar 2 096,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 12:03:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22.doc (rozmiar 779,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 11:57:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21.doc (rozmiar 472,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 11:51:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20.doc (rozmiar 1 724,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 11:44:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19.doc (rozmiar 1 216,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 11:40:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18.doc (rozmiar 400,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 11:34:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17.doc (rozmiar 3 948,46 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:58:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16.doc (rozmiar 373,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:46:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15.doc (rozmiar 470,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:44:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14.doc (rozmiar 396,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:41:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13.doc (rozmiar 267,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:39:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12.doc (rozmiar 252,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:37:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11.doc (rozmiar 293,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:36:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10.doc (rozmiar 319,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:35:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 330,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:34:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08.doc (rozmiar 363,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:32:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07.doc (rozmiar 462,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:31:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 292,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:30:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 298,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:29:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04.doc (rozmiar 364,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:25:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03.doc (rozmiar 1 884,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:24:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02.doc (rozmiar 228,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:19:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01.doc (rozmiar 179,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-17 10:18:34, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1055
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1186

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40