Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
09 - Protokół nr IX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-11-10 12:52:46, dokument aktualny]


Protokół nr IX
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 17 kwietnia 2003 r.


Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 19 radnych.
/Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1/

Radny nieobecny usprawiedliwiony:
Mieczysław Wójtowicz
Mirosław Kamiński

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Prudnika, Skarbnik Gminy, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Podległych, Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2/

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady IX sesji, powitał radnych, nowo wybranych sołtysów, zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad - w sesji wg listy obecności uczestniczy 19 radnych.
Przedstawił wniosek Burmistrza dot: dodania do pkt. 9 porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w spr: utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2003 r.
- wniosek stanowi zał. nr 2a
"za" przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Porządek obrad
IX sesji Rady Miejskiej w Prudniku
w dniu 17 kwietnia 2003 r.


1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenia quorum,
- przyjęcie protokołu z VIII sesji.
2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
3. Informacja z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
4. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na VIII sesji.
5. Zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prudnik na 2002 r.
- opinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prudnik za 2002 r.
- opinie stałych komisji rady,]
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r. (syskusja)
- uchwała Komisji Rewizyjnej w spr: wniosku o udzielenie absolutorium,
- opinia RIO nt. wniosku Komisji Rewizyjnej,
- podjęcie uchwały.
8. Gospodarowanie mieniem - podjęcie uchwał w spr:
- nabycia nieruchomości zabudowanej od Powiatu Prudnickiego,
- obciążenie nieruchomości gruntowej,
- zbycia nieruchomości zabudowanej,
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- zmian w składzie osobowymstałych komisji Rady Miejskiej
- utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w spr. wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2003 r.
10. Wolne wnioski, kominikaty - zamknięcie obrad sesji.

"za" przyjęciem protokołu z VIII sesji głosowało 16 radnych, głosów "przeciw" nie było "wstrzymało się" od głosu 2 radnych.

Pkt. 2
Informację o podejmowanych działaniach między sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk - stanowi zał. nr 3

Pkt 3
Informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską przedstawił Z-ca Burmistrza Czesław Dumkiewicz - stanowi zał. nr 4

Pkt. 4
Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na VIII sesji udzielili Naczelnik Wydz. IK, Z-ca Burmistrza - stanowią załącznik do protokołu z obrad VIII sesji.

Pkt. 5
Zapytania zgłosili radni:

Radny Ryszard Kwiatkowiski:
- na marcowym posiedzieniu Komisji Budżetu i Finansów ujawniono, że nasz ZEC sprzedał długi ZOZ-u firmie z Wrocławia, zajmującej się odzyskiwaniem należności. Czy zanim podpisano umowę z tą firmą dokładnie rozpoznano jej dziełalność? Na jakich warunkach finansowych podpisano umowę? Czy tą słynną firmą była wrocławska tzw. Polska Giełda Wekslowa?
/zapytanie stanowi zał. nr 5/
-Czy obok LIDLA budowany będzie kolejny pawilon handlowy, tym razem OBI?
/zapytanie stanowi zał. nr 6/

Radny Edward Mazur:
- Na jakim etapie znajdują się rozmowy prowadzone z formami energetyki cieplnej, które starają się wejść na rynek Prudnicki. Jak Urząd Miejski odnosi się do tematu utworzenia na bazie ZEC w Prudniku Spółki Kapitałowej.
/zapytanie stanowi zał. nr 7/
- Co przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego terenu będącego w użytkowaniu przez OSiR w Prudniku przy ul. Młyńskiej - Były plac zabaw dla dzieci. Jaka jest dalsza koncepcja tego terenu.
/zapytanie stanowi zał. nr 8/

Radny Leszek Piasecki:
- Czy jest już plan remontów kapitalnych dróg powiatowych naszej gminy, czy w tym planie są przewidziane do remontu ulice: Królowej Jadwigi, K. Damrota, Gimnazjalna, Młyńska oraz chodnik ul. Mickiewicza od Szkoły Muzycznej w kierunku Parku Miejskiego.
/zapytanie stanowi zał nr 9/
- Ile pieniędzy zamierza gmina zainwstować w remonty kapitalne nawierzchni dróg w latach 2004 - 2005.
/zapytanie stanowi zał. nr 10/

Radny Jacek Szczepański:
- Kiedy zostanie udostępniony dla mieszkańców Prudnika akwen wodny przy ul. Poniatowskiego i jakie będzie jego przeznaczenie.
/zapytanie stanowi zał. nr 11
- Kiedy zostaną odrestaurowane tablice na obiektach zabytkowych, dotyczy to szczególnie wieży na ul. Batorego.
/zapytanie stanowi zał. nr 12/
- Dlaczego w okresie od 01.04.2003 do dnia 12.04.2003 hala sportowa OSiR-u przy ul. Łuczniczej nie była ogrzewana.
/zapytanie stanowi zał. nr 13/

Radna Janina Stanisz:
- Jak Gmina ma zamiar pomóc rolnikom dotkniętym dużymi stratami z tytułu wymarznięcia zasiewów ozimych tj. rzepaków, pszenicy, jęczmienia.
/zapytanie stanowi zał. nr 14/

Radny Jan Roszkowski:
-Kto odpowaiada za pojemniki na używaną odzież, które są ustawione na terenie miasta ponieważ od dłuższego czasu dwa takie pojemniki leżą przewrócone na parkingu w sąsiedztwie PKO SA przy ul. Powstańców Śląskich.
/zapytanie stanowi zał. nr 15/
-Dlaczego naprawiono chodnik obok mostu na ul. Nyskiej jeżeli jest wiele chodzników w gorszym stanie np. na ul. Dworcowej.
/zapytanie stanowi zał. nr 16/

Radny Franciszek Fejdych:
- Jakie efekty przynosi monitoring miasta i dlaczego nie wpływa on na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
/zapytanie stanowi zał. nr 17/
- zapytanie w sprawie przeglądu koryta i nabrzeża rzeki Prudnik w okresie zintensyfikowania odpadów w czerwcu, lipcu pod kątem zagrożenia powodziowego.
/zapytanie stanowi zał. nr 18/

Radny RAdosław Roszkowski:
- Czy Gmina Prudnik posiada lub zamierza wydać kompleksowy katalog ofert inwestycyjnych tj. terenów uzbrojonych, wzorem wydanego w połowie lat 90-tych.
/zapytanie stanowi zał. nr 19/

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr IX/68/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.

- Uchwała stanowi zał. nr 20

Pkt. 7

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. - stanowi zał. nr 21

Przewodniczący stałych komisji rady przedstawili opinie komisji - stanowią zał. nr 22

W dyskusji głos zabrali radni.

Radny Jan Roszkowski - Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok. Uważa jednak, że był to rok wyborczy, gmina zaciągneła kredyty z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. Obawy może budzić zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 479 000,00 zł i przeznaczenie jego w całości dla spółki gminy "Zakład Obuwia", kredyt ten wraz z odsetkami wynoszącymi ok. 350 tyś zł gmina będzie spłacać do 2007 r. Jako niepokojące uważa także obciążenie budżetu gminy ok. 2 mln odsetkami od zaciągniętych kredytów, których do spłacenia pozostało ok. 10,9 mln zł. Panująca stagnacja na rynku gospodarczym uszczupla budżet gminy, ponadto niewiele mienia pozostało gminie do zbycia, gdyż w latach 1999 - 2002 sprzedano mienie komunalne za 18,5 mln zł a na rok 2003 zaplanowano sprzedaż mienia za 3,9 mln zł. Uważa, że sytuacja finansowa naszej gminy w przyszłości będzie trudna.

Radny Franciszek Fejdych - występując w imieniu klubu radnych "Porozumienie Samorządowe" poinformował, że klub wstrzyma się od głosowania. Wykonania budżetu nie potrafią ocenić, ci którzy go nie uchwalali.
Wnioskował do Burmistrza o sporządzenie "Programu oszczędnościowego dla Gminy Prudnik obejmującej okres od roku 2003 - 2006 i przedstawienie go najpóźniej do sierpnia 2003 r. do uchwalenia Radzie Miejskiej"
- wniosek stanowi zał. nr 23

Radny Jan Mokrzycki - zwrócił uwagę, że w 2002 r. zostało wykonanych wiele zadań remontowych i inwestycyjnych na terenie gminy Prudnik.
Poinformował, że klub radnych SLD będzie głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Prudnika.

Radny Kazimierz Lewandowski przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu za rok 2002.
- uchwała stanowi zał. nr 24
Przewodniczący Rady henryk Sobczak przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2002 r. stanowi zał nr 25

Radni dalszej dyskusji nie podjeli.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy Prudnik za 2002 r.
"za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów "przeciw" nie było "wstrzymało się" od głosu 6 radych.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/69/2003 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
- uchwała stanowi zał. nr 25a

Burmistrz Zenon Kowalczyk - podziekował za udzielone zaufanie. Zwrócił jednak uwagę, że kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 7 mln zł został zaciągnięty przez poprzednika na budowę oczyszcalni ścieków.
Czas pokazał, że taka kwota nie była potrzebna, jak też nie była potrzebna budowa odrębnej oczyszcalni ścieków dla "Froteksu". W chwili obecnej można zaoszczędzić na wydatkach w oświacie, kulturze i administracji. Nie powinno być źle, w chwili obecnej należy także zabezpieczyć środki na zadania realizowane przy udziale funduszy unijnych.

Pkt. 8
Projekt uchwały w spr. nabycia nieruchomości zabudowanej od Powiatu Prudnikciego.
Radni uwag nie wnieśli
"za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/70/2003 w spr. nabycia nieruchomości zabudowanej od Powiatu Prudnickiego.

- uchwała stanowi zał. nr 26

Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/71/2003 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
- uchwała stanowi zał. nr 27

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej.

Radni uwag nie wnieśli
"za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/72/2003 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.

- uchwała stanowi zał. nr 28

Pkt. 9

Projekt uchwały w spr. inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciw" nie było "wstrzymało się" od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/73/2003 w spr. inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

- uchwała stanowi zał. nr 29

Projekt uchwały w spr. zmian w składach osobowych stałych komisji rady Miejskiej w Prudniku.
Opinię Komisji Oświaty przedstawił jej Przewodniczący
Opinię Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego przedstawił jej Przewodniczący - stanowią załącznik do protokołu wcześniej oznaczony.

Radni uwag nie wnieśli
"za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/74/2003 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.

- uchwała stanowi zał nr 30

Projekt uchwały w spr. utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczacego przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2003 r.
Sekretarz Gminy Marek Radom - poinformował, że zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP oraz art. 6 ustawy o referendum ogólnokrajowym istnieje obowiązek utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, aresztach oraz Domach Pomocy Społecznej.
Ustalenie odrębnych obwodów głosowania jest możliwe w terminie 45 dni przed dniem głosowania, a ostateczny termin upływa 28 kwietnia 2003 r.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" i " wstrzymujących się " nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/75/2003 w spr. utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2003 r.
- uchwała stanowi zał. nr 31

Pkt. 10
Wnioski zgłosoli radni:
Radny Edward Mazur:
- Kto jest odpowiedzialny za środki finansowe, które mają byż i są przeznaczone na tablice informacyjne dot. obiektów zabytkowych.
/wniosek stanowi zał. nr 32/
- Wniosek z prośbą o wykonanie placu dla dzieci przy ul. Młyńskiej.
/wniosek stanowi zał. nr 33/

Radny Jan Roszkowski:
- Uregulowanie sprawy korzystania z Klubu nauczyciela w budynku przy ul. Rynek 2, który obecnie jest nieodpłatnie użytkowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, którego przedstawiciele uniemożliwiają korzystanie z lokalu pracownikom oświaty zrzeszonym w Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Prudniku.
/wniosek stanowi zał. nr 34/
-Wniosek z prośbą o ustawienie na swoim miejscu lub uprzątnięcie płyty kamiennej leżącej częściowo na chodniku obok mostu i terenu Rozdzielni Gazu na ul. Nyskiej w Prudniku.
/wniosek stanowi zał. nr 35
- Oznakowanie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Piastowskiej obok ul. Kołłątaja.
/wniosek stanowi zał nr 36/
- Ulepszenie nawierzchni wjazdu na teren torów łuczniczych, który stanowi jednocześnie przejście do hali sportowej OSiR-u przy ul. Łuczniczej w Prudniku.
/wniosek stanowi zał nr 37/

Radny Radosław Roszkowski:
- Wnioskuję, aby w ramach walki z bezrobociem korespondencję Urzędu Miejskiego w Prudniku na terenie miasta Prudnik dostarczali bezrobotni zatrudnieni w tym celu. Radny wnioskuje także, by powiadomienia dla radnych o posiedzeniach komisji wysyłane były w jednej współnej kopercie.
/wniosek stanowi zał nr 38/
- naprawa chodnika na moście na ul. Batorego.
/wniosek stanowi zał. nr 39/

Radny Ryszard Kwiatkowski:
- należy natychmiast ustawić przewrócone kontenery na odzież używaną leżące na parkingu przy ul. Kolejowej i Powstańców.
Na stadionie od ul. Wańkowicza zniszczonych jest 5 elementów ogrodzenia.
Proszę o dokonanie odpowiedniej naprawy.
/wniosek stanowi zał. nr 40/

Radny Kazimierz Lewandowski:
- Zdjęcie lub przestawienie znaku nakazu zatrzymywania się na ul. Zwycięstwa po prawej stronie od ul. Kościuszki.
/wniosek stanowi zał. nr 41/
- Nasilenie kontroli lokalu gastronomicznego w byłym kinie Wyzwolenie - interwencja mieszkańców.
/wniosek stanowi zał nr 42/

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej.
Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach, oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 42.doc (rozmiar 178,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:44:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 41.doc (rozmiar 474,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:42:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 40.doc (rozmiar 347,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:39:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 39.doc (rozmiar 201,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:37:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 38.doc (rozmiar 190,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:35:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 37.doc (rozmiar 186,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:34:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 36.doc (rozmiar 191,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:32:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 35.doc (rozmiar 187,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:29:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 34.doc (rozmiar 184,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:27:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 33.doc (rozmiar 199,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:25:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 32.doc (rozmiar 159,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:22:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 31.doc (rozmiar 358,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:21:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 30.doc (rozmiar 166,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:19:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 29.doc (rozmiar 346,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:16:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 28.doc (rozmiar 157,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-02 08:14:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 27.doc (rozmiar 178,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 16:11:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26.doc (rozmiar 157,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 16:10:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25a.doc (rozmiar 147,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 16:09:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25.doc (rozmiar 538,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 16:07:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24.doc (rozmiar 1 212,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 16:05:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23.doc (rozmiar 173,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 16:01:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22.doc (rozmiar 1 015,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:59:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21.doc (rozmiar 664,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:56:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20.doc (rozmiar 350,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:54:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19.doc (rozmiar 184,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:52:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18.doc (rozmiar 335,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:51:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17.doc (rozmiar 349,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:49:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16.doc (rozmiar 343,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:48:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15.doc (rozmiar 519,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:46:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14.doc (rozmiar 328,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:44:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13.doc (rozmiar 464,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:42:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12.doc (rozmiar 162,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:41:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11.doc (rozmiar 166,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:40:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10.doc (rozmiar 296,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:39:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 342,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:37:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08.doc (rozmiar 147,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:36:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07.doc (rozmiar 340,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:35:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 215,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:33:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 891,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:33:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04 .doc (rozmiar 1 321,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:22:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02a.doc (rozmiar 125,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:18:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02 .doc (rozmiar 185,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:18:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01 .doc (rozmiar 154,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-01 15:17:17, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1948
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2116

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40