Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
04 - Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-11-10 12:50:57, dokument aktualny]


Protokół nr IV
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 20 grudnia 2002 r.


Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/lista obecności radnych stanowi zał nr 1/
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Prudnika, Naczelnicy Wydziałów, Sołtysi.
/lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 2/

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak powitał radnych, zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad - w sesji wg. listy obecności uczestniczy 21 radnych.
Nastepnie Harcerze na ręce Przewodniczącego Rady przekazali "Światło Pokoju" z okazji nadchodzących świąt.

Radny Mieczysław Wójtowicz – zapytał, dlaczego radni późno otrzymują materiały na sesję.

Radny Edward Mazur – nie ma w porządku obrad sesji w pkt. 4 wniosków czy to oznacza, że nie należy ich składać.

Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja będzie przebiegać zgodnie z dołączonym do zaproszenia porządkiem obrad. Natomiast w dostarczeniu materiałów jest zachowany termin 7 dniowy.

Porządek obrad
IV sesji Rady Miejskiej
W dniu 20 grudnia 2002 r.


1. Sprawy organizacyjne:
– otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
- Zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. – w wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika,
- Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r.
- Wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
4. Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

Pkt. 2

Zapytania zgłosili radni.

Radny Jan Roszkowski – pojawiają się w mieście informacje, że powstanie w Prudniku kolejny duży sklep „Biedronka”
/zapytanie stanowi zał. Nr 3/
Burmistrz Zenon Kowalczyk – wyjaśnił, że informację należy traktować jako plotkę. W Prudniku nie jest planowane powstanie „Biedronki”

Radny Edward Mazur – czy istnieje możliwość aby budkę telefoniczną przy ul. Batorego w Prudniku przenieść np. na skwer przy ul. Armii Krajowej.
/zapytanie stanowi zał. Nr 4/

Radny Franciszek Fejdych – prosił o ujęcie w sprawozdaniu z działalności ZEC informacji o stanie zadłużenia poszczególnych dłużników oraz efektów związanych ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę zadłużenia.
/zapytanie stanowi zał. nr 5/

Radny Artur Żurakowski – jaka jest przyczyna braku postępu przy budowie siedziby Policji w Prudniku.
/zapytanie stanowi zał. Nr 6/

Radny Edward Mazur – zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przedstawienie wyników spotkania z Dyrektorem Urzędu Celnego.

Radny Franciszek Fejdych – czy na terenie Prudnika ma powstać firma wykonująca części i podzespoły do samochodów.
Radny Julian Serafin – czy gmina czyni starania o pozyskanie środków z WFOŚ na remont Parku.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wyjaśnił, że powstanie firmy wykonującej części do samochodów jest sprawą nieaktualną. Odnośnie Urzędu Celnego decyzje jeszcze nie zapadły. Koncepcja przewiduje powołanie w Opolu – Izby Celnej natomiast w terenie Urzędu Celnego i Oddziału Celnego. Urząd Celny w Nysie, Oddział Celny w Prudniku i Kędzierzynie.
Jeżeli nie będzie środków na Izbę Celną w Opolu to oddział Celny ma powstać w Prudniku i Kędzierzynie.
Wojewoda wspólnie z Marszałkiem Województwa będą decydowali o powstaniu oddziałów celnych. Zatrudnienie w oddziale Celnym wynosiłoby 70 osób, natomiast siedziba jest proponowana na terenie ZUK.
Odnośnie remontu Parku są prowadzone rozmowy z Powiatem dotyczące współfinansowania zadania, jeżeli Powiat przeznaczy około 60 tyś zł. Zostanie zlecone wykonanie dokumentacji. Wówczas gmina wystąpi o dofinansowanie zadania z WFOŚ. Jest to zadanie na przyszły rok.

Pkt. 3

Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy – zwiększenie dochodów w dziale 765 rozdziale 75618 § 041 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
Zwiększenie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 092 z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 64.000,00 zł.
Zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdziale 70005.
- § 4300 dotyczy zmniejszenia prac geodezyjnych o kwotę 48.000,00 zł
- § 6060 dotyczy braku realizacji w 2002 r. Zadania pn. „Wykonanie prawa odkupu nieruchomości przy Placu Szarych Szeregów” o kwotę 68.480,00

Zmniejszenie wydatków w dziale 757 rozdziale 75702 § 8070 w kwocie 60.820,00 dotyczy zmniejszenia wysokości odsetek od kredytów i pożyczek w związku ze zmniejszeniem oprocentowania.
Zwiększenie dotacji dla ZBK do działalności nierentownej – w dziale 700 rozdziale 70001 § 2610 o kwotę 300.000,00 zł

Radny Jan Roszkowski – dlaczego w projekcie uchwały nie jest zapisane zwiększenie wydatków w dziale 700 o kwotę 3000.000,00 zł.
Skarbnik Gminy – prosiła o dopisanie w projekcie uchwały „zwiększa się budżet po stronie wydatków w dziale 700 o kwotę 300.000,00 zł”
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr IV/24/2002 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.

- Uchwała stanowi zał. Nr 7

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wyjaśnił, że zadanie „system ochrony wód powierzchniowych terenów wiejskich Gminy Prudnik” jest obszerne. Biuro projektów kilkakrotnie uzupełniało dokumentację. Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków UE. Obecnie uzgodniono wydłużenie terminu wykonania dokumentacji. Pełna dokumentacja ma być wykonana do 31 grudnia roku przyszłego. Dlatego też zadanie znalazło się w inwestycjach wieloletnich.
Projekt na zadanie musi być opracowany kompleksowo.

Radny Jan Roszkowski – zwrócił uwagę, że w inwestycjach brak jest zadania dotyczącego „Doliny Złotego Potoku” – Burmistrz poinformował, że zadanie ma być wykonane i zapłacone w obecnym roku.

Radny Jan Serafin – czy zadanie będzie w całości realizowane ze środków UE – Burmistrz, koszt prac wyceniono na 66 ml. zł, gmina zwróci się o dofinansowanie.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr IV/25/2002 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

- Uchwała stanowi zał. Nr 8

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

Jerzy Stępień Naczelnik Wydz. Gospodarki Przestrzennej – wyjaśnił, aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta dobrze spełniał swoją funkcję jako instrument gospodarki inwestycyjnej w granicach administracyjnych miasta. Na kilka lat zapewnia mieszkańcom i inwestorom zaspokajanie potrzeb. Uchwalona w 1998 r. Aktualizacja planu wprowadziła system obwodnic z których już jest realizowana obwodnica północna i przebudowany wiadukt kolejowy na ul. Powstańców oraz przygotowane zostały nowe tereny rozwoju przemysłu oraz usług w rejonie ul. Wiejskiej.
Kolejny kierunek aktualizacji planów powinny wyznaczać zadania realizowane z funduszy Unii Europejskiej.
Potwierdzenie ich miejsca w planach zagospodarowania przestrzennego jest warunkiem koniecznym do dalszych opracowań formalno-prawnych. Ponadto ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek aktualizacji planów wykonanych przed 1 stycznia 1995 r.
Podjęcie uchwał o przystąpieniu do zmiany planów przedłuża możliwości korzystania z nich do końca 2003 r.
Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik posiada bardzo ograniczone opracowania z zakresu branż infrastruktury technicznej jak i zupełny brak opracowań z zakresu ochrony środowiska. Zmiana dokonana w 1985 r. Pozwala na inwestowanie na tych terenach przez podmioty nie będące rolnikami. W ubiegłych latach na niewielkich fragmentach obszaru gminy dokonano zmian z wyłączeniem gruntów rolnych z użytkowania rolniczego aby zintensyfikować działalność usługową, agroturystyczną i zwiększyć obszary zabudowy siedliskowej. Podjęcie uchwały o jego zmianie pozwoli na korzystanie z tego planu do końca 2003 r.

Radny Mieczysław Wójtowicz – jak wygląda procedura zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – Jerzy Stępień Naczelnik Wydz. Poinformował, że przygotowuje założenia i w zależności od zaplanowanych środków w budżecie będzie prowadzona aktualizacja.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/26/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

- uchwała stanowi zał. Nr 9

Projekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr IV/27/2002 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
- Uchwała stanowi zał. Nr 10

Projekt uchwały w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Radny Franciszek Fejdych – wnioskował o przesunięcie rozpatrzenia projektu uchwały na następną sesję. Projekt uchwały nie analizowały komisje.
Zapytał, czy wydatkowanie środków m.in. monitoring jest zgodne z prawem.

Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz – poinformowała, że jest w posiadaniu pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie stwierdzającego uchybień w wydatkowaniu środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W poprzednim roku rada uchwaliła preliminarz wydatków – RIO nie stwierdziło nieważności uchwały.

Radny Ryszard Kwiatkowski – także uważa, że rozpatrywanie projektu uchwały należy przesunąć na następną sesję. Problematyczne jest przeznaczenie środków na place zabaw, monitoring, jak i w przeszłości na remont Ratusza.

Skarbnik Gminy – poinformowała, że jeżeli nie zostanie uchwalony program to od 1 stycznia 2003 r. Nie będą mogły działać świetlice terapeutyczne.

Radny Edward Mazur – czy od diet za pracę w komisji pobierany jest podatek – Skarbnik poinformowała, że jest to wynagrodzenie i podatek jest pobierany.

Radny Jacek Szczepański – uważa, że rozpatrzenie projektu uchwały należy przenieść na następną sesję. Należy ponownie przeanalizować wysokość środków przeznaczonych na działalność świetlic terapeutycznych. Uważa, że na ten cel należy przeznaczyć więcej środków.

Radny Franciszek Fejdych – uważa, że komisje rady powinny przeanalizować wydatkowanie środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jest wiele niejasności.
Zaproponował przeniesienie 8.000,00 zł z pozycji „współpraca z mediami” do pozycji „imprezy, promujące trzeźwy styl życia”.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wyjaśnił, Skarbnik jest w posiadaniu dokumentów z RIO dot: wydatkowania środków z GPPiRPA, które należy brać pod uwagę.
Wydatkowanie środków nie powinno budzić wątpliwości, rada decydowała o wydatkowaniu środków na system bezpieczeństwa zbiorowego „monitoring”.
Zadanie to jest uznawane jako przeciwdziałanie patologiom społecznym. Jesteśmy po przetargach, prace są wykonywane, brak jest powodów aby uchwały nie podjąć.
Rada może w każdym momencie dokonać zmian w wydatkach. Stanowisko RIO w woj. Opolskim jest pozytywne wobec finansowania „monitoringu”. W prasie ostatnio ukazał się artykuł odnośnie wydatkowania środków na „monitoring” sugerujący niewłaściwy sposób postępowania w naszej gminie. Nie jest to przepis prawny, autor powinien zagłębić się w przepisy prawne, ponadto o swoim mieście powinno się pisać dobrze.

Radny Franciszek Fejdych – uważa, że 13.000,00 jest zbyt wysoką kwotą proponowaną na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaproponował przeniesienie 4.000,00 zł na imprezy, promujące trzeźwy styl życia. Ponadto wnioskował, aby wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji było naliczane na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2002 r.

Radny Mieczysław Wójtowicz – zapytał, dlaczego na osiedlu J.W. nie funkcjonuje świetlica terapeutyczna. Uważa także kwotę 10.000,00 zł na szkolenia za wysoką. Jest zdania, że powinna funkcjonować na J.W. świetlica terapeutyczna.

Anna Piskoń – Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – wyjaśniła, na opłacenie nauczycieli – opiekunów oraz terapeutów w świetlicach terapeutycznych i konsultanta w punkcie konsultacyjnym dla rodzin z problemami alkoholowymi przeznacza się kwotę około 60 tyś zł. Pozostała kwota jest przeznaczona na doposażenie placówek w sprzęt i art. Papiernicze. Do świetlicy na osiedlu J.W. uczęszczało około 5 dzieci wówczas Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do Zarządu o zlikwidowanie świetlicy.

Radny Mieczysław Wójtowicz – świetlica funkcjonująca w Spółdzielni Mieszkaniowej cieszy się zainteresowaniem. Może należało zastanowić się nad zmianą osoby prowadzącej świetlicę na J.W. a nie ją zlikwidować.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – praca komisji jest niedoskonała. Uważa, że nie należało likwidować świetlicy na J.W. lecz poszukiwać możliwości jej funkcjonowania.

Radny Jan Roszkowski – prosił o szczegółowe przygotowanie zadań oraz kwot na ich realizację znajdujących się w pkt. 1 preliminarza „Praca Punktu Konsultacyjnego oraz Świetlic Terapeutycznych” Uważa, że należy w większym stopniu dofinansować działalność sportową oraz wypoczynek dzieci.

Radny Jan Romaniuk – uważa, że należy podjąć uchwałę ponieważ muszą działać świetlice, natomiast w wydatkach można dokonywać zmian w trakcie roku. Należy ocenić pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeanalizować jej skład osobowy

Skarbnik Gminy – uważa, że szczegółowe opracowanie preliminarza wydatków blokuje bardzo często wydatkowanie środków.

Radny Ryszard Kwiatkowski – uważa, że niektórzy członkowie komisji działają niewłaściwie.

Radny Julian Serafin – należy przeanalizować pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – zaproponował podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. natomiast na następnej sesji dokonać zmian w wydatkach.

Radny Leszek Piasecki Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – poinformował, że realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi kieruje pełnomocnik Burmistrza. Komisja opiniuje to, co przedkłada pełnomocnik. Kontrolę działalności świetlicy terapeutycznej na J.W. dokonywał wspólnie z członkiem komisji Panem Janem Naskrętem. W trakcie kolejnej kontroli w świetlicy nie przebywały dzieci. Po dokonanych kontrolach, przedstawione zostały uwagi dot. działalności świetlicy na osiedlu J.W. Decyzje o likwidacji świetlicy podjął Zarząd. Gminna komisja wyposażyła świetlicę i dofinansowała jej działalność, lecz nie było zainteresowania ze strony dzieci.
Komisja także uważa, że przedstawione Radzie do uchwalenia zadania wraz ze środkami powinny być szczegółowe. Jest zdziwiony, że przedłożony preliminarz wydatków nie jest szczegółowy.
Uważa, że komisja pracuje prawidłowo. Preliminarz wydatków został opracowany przez pełnomocnika i Naczelnika Wydziału, komisja nie miała wpływu na jego kształt.
Świetlice terapeutyczne działają w okresie ferii i wakacji, są dobrze wyposażone. Komisja nie ma wpływu na rozdysponowanie środków. Prosił o obiektywną ocenę pracy komisji. Nie rozumie wątpliwości wobec budowy placów zabaw w mieście.

Radny Mieczysław Wójtowicz – radni nie oceniali pracy komisji, nie rozumie obrony przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Negatywna ocena pojawia się w wypowiedziach pedagogów.
Jako członek komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji pamięta, że dofinansowanie działalności świetlicy w Spółdzielni Mieszkaniowej nastąpiło pod naciskiem tejże komisji.

Radny Julian Serafin – uważa, że w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest brak organizacji pracy.

Radny Franciszek Fejdych – skoro komisja nie ma wpływu na kształt wydatków to nie widzi potrzeby jej istnienia. Natomiast dochodzą głosy o niewłaściwym działaniu komisji.
Uważa, że należy podjąć uchwałę, natomiast wydatki uchwalić na sesji styczniowej.

Radny Mieczysław Mazur – przez ostatnie lata mamy w dni wolne nieczynne sale gimnastyczne, czy komisja nie mogła poczynić starania w ich udostępnieniu.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poprzednie uchwały dot. Gminnego Programu Profilaktyki były podejmowane przez Radę bez przeszkód. Problemy pojawiły się obecnie. Należy przeanalizować skład osobowy komisji i dokonać zmian. W chwili obecnej jest to konieczność. Należy podjąć uchwałę, natomiast do preliminarza wydatków można powrócić w styczniu.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Franciszka Fejdycha o treści: „członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku za udział w posiedzeniach komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2002 r.”

„za” przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/28/2002 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

- Uchwała stanowi zał. Nr 11

Projekt uchwały w spr. wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.

Przewodniczący Rady przedstawił rozporządzenie Rady ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w spr. zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
Dodatek specjalny przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nie przekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Radny Edward Mazur – zapytał, czy kwota proponowanego wynagrodzenia jest wyższa od poprzedniej stawki wynagrodzenia. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że obecnie Burmistrz będzie zarabiał mniej o 20 zł.

Radny Franciszek Fejdych – zaproponował ustalenie dodatku specjalnego w wysokości 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego z uwagi na ilość mieszkańców gminy.

Radny Jan Roszkowski – zaproponował zaokrąglić do 10 zł w górę wynagrodzenia zasadnicze.

Radny Julian Serafin – uważa, że Burmistrzowi należy się 40% dodatek specjalny z uwagi na wielość podejmowanych działań przynoszących gminie i jej mieszkańcom korzyści.

Radny Franciszek Fejdych – ponownie zabierając głos wnioskował o ustalenie dodatku specjalnego w wysokości 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego.

„za” przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych „przeciw” głosowało 6 radnych „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr IV/29/2002 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.

- uchwała stanowi zał. Nr 12

Pkt. 4

Wnioski do protokołu zgłosili radny Ryszard Kwiatkowski:
- usprawnienia bezpieczeństwa ruchu przy pawilonie Lidl,
/wniosek stanowi zał. Nr 13/
- ustawienia tablicy informacyjnej przy wjeździe na Osiedle K. Miarki od strony wiaduktu,
/wniosek stanowi zał. Nr 14/
- obniżenie krawężnika i wykonania wyjazdu z parkingu przy ul. Damrota.
/wniosek stanowi zał. Nr 15/

Przewodniczący Rady przedstawił pisma: Górskiego Klubu Kolarskiego oraz Związku Harcerstwa dot: dofinansowania z budżetu gminy prowadzonej działalności.
Zwrócił się także z prośbą do radnych o wsparcie finansowe leczenia Bartosza Drabika wymagającego skomplikowanej operacji.
Radny Ryszard Kwiatkowski zwrócił uwagę, że należy także pomóc dziecku wymagającego przeszczepu szpiku kostnego.
Radny Mirosław Kamiński zwrócił się z prośbą do radnych o pomoc w pierwszej kolejności Bartoszowi Drabikowi a następnie dziecku wymagającemu przeszczepu szpiku kostnego.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował, że kondycja „Primusa” nie jest najlepsza, 8 stycznia 2003 r. odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Skarbu odnośnie dalszych losów „Priumusa”. Niezbędna jest także pomoc ze strony Gminy „Frotexowi”. Może być udzielona pożyczka w wysokości 400 tyś zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zadłużenia wobec NFI.
Pozwoli to Frotexowi odłożyć dalszą część spłaty na przyszły rok. Pożyczka mogłaby być zabezpieczona na należnościach wobec Frotexu – wybór wierzyciela jest dowolny. W budżecie na 2003 r. jest założenie, że podatek od Frotexu zostanie uregulowany w 50%. Jeżeli wolą rady będzie udzielenie pomocy Frotexowi to stosowna uchwała zostanie przygotowana na sesję styczniową.

Radny Julian Serafin – zapytał, dlaczego pracownicy Primusa nie otrzymują wypłat. Prosił o zaproszenie na przyszłą sesję Prezesa Primusa – Burmistrz wyjaśnił, że pracownicy otrzymują wypłaty na bieżąco.

Radny Mieczysław Wójtowicz – zaproponował opracowanie projektu uchwały w zakresie pomocy gminy Frotexowi i Primusowi. Omówić ją na przyszłej sesji przy udziale Dyrektora Frotexu i Prezesa Primusa.
Radny Artur Żurakowski – uważa, że rada powinna udzielić pomocy Frotexowi w ramach posiadanych możliwości.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie IV sesji Rady Miejskiej.
Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach, oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. Przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Hanryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 15.doc (rozmiar 202,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:15:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14.doc (rozmiar 352,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:14:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13.doc (rozmiar 390,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:13:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12.doc (rozmiar 167,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:11:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11.doc (rozmiar 698,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:11:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10.doc (rozmiar 1 975,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:09:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 718,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:04:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08.doc (rozmiar 423,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:02:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07.doc (rozmiar 618,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:01:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 501,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 15:00:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 257,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 14:58:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04.doc (rozmiar 303,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 14:57:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03.doc (rozmiar 153,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 14:56:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02.doc (rozmiar 186,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 14:55:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01.doc (rozmiar 157,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 14:55:14, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1359
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1628

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40