Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
03 - Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-11-10 12:49:22, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr III
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 12 grudnia 2002 r.


Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 20
radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
l. Irena Maczuga- Szkopek
/Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1/
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Prudnika, Poseł na Sejm RP Andrzej
Namysło, Naczelnicy Wydziałów.
/Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 2/

Pkt. l

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak powitał radnych, zaproszonych gości,
stwierdził prawomocność obrad - w sesji wg. listy obecności uczestniczy 20
radnych .
Następnie przedstawił projekt porządku obrad .
Burmistrz Zenon Kowalczyk wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
w pkt.3 „Informacja Burmistrza"
„za" wprowadzeniem do porządku obrad pkt.3 „Informacja Burmistrza"
głosowało 19 radnych , głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było.
Rada wniosek przyjęła.

Porządek obrad
III sesji Rady Miejskiej
1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z II
2. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na II sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Burmistrza Prudnika.
4.Zapytania radnych.
5.Dyskusja na tematy istotne dla funkcjonowania gminy Prudnik z udziałem
Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Namysło.
6.Podjęcie uchwały w spr zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
7. Podatki i opłaty lokalne- podjęcie uchwał w sprawie:
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- opłaty administracyjnej,
- określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru podatków od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
Gospodarowanie mieniem - podjęcie uchwał w spr:
- wydzierżawienia nieruchomości,
- zbycia nieruchomości zabudowanej,
- zbycia nieruchomości zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości,
- zbycia działki w drodze bezprzetargowej,
- nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa,
9. Podjęcie uchwał dot: zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania
Straży Miejskiej
- rozwiązania Straży Miejskiej,
- utworzenia Straży Miejskiej w Prudniku i nadania jej regulaminu.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej zasady otrzymywania i wysokości diet
przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
11 .Wolne wnioski, komunikaty - zamknięcie obrad sesji.

„za” przyjęciem protokołu z II sesji głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Pkt. 2

Odpowiedzi na zapytania radnych udzielili: Burmistrz Prudnika , Naczelnik Wydz. IK – stanowią one załącznik do protokołu z II sesji.
Do udzielonych odpowiedzi uwagi wnieśli radni.
Radny Julian Serafin – czy w opracowaniu dotyczącym kanalizacji „Złotego Potoku” ujęta jest Pokrzywna, Głuchołazy w połączeniu ze Złotymi Horami po stronie Czeskiej.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wyjaśnił, że Gmina Prudnik chciała aby projekt był ponadgminny lecz Głuchołazy nie posiadają środków finansowych na zadanie. Projekt oczekuje na ocenę w Departamencie Integracji Europejskiej jeżeli Głuchołazy na zadanie nie znajdą środków to najprawdopodobniej uczyni to Urząd Marszałkowski.
Radny Jan Roszkowski – prosił aby przy konstrukcji projektu budżetu rozpisać poszczególne zadania wg. Działów, rozdziałów i paragrafów.
Ponadto prosił o zabezpieczenie nieczynnej hali sportowej w Łące Prudnickiej.

Pkt. 3

Informacja przedstawiona przez Burmistrza Prudnika Zenona Kowalczyka – stanowi zał. Nr 3

Pkt. 4

Zapytania zgłosili radni.

Radny Ryszard Kwiatkowski
- czy na tablicach informacyjnych pojawiają się oznaczenia kierunków do przejść granicznych.
/zapytanie stanowi zał. Nr 4/

Radny Jan Roszkowski
- dot: remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Prudniku – jakie będą działania przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Zarządu Oświaty w tej sprawie.
/zapytanie stanowi zał. Nr 5/
- dot. dalszej działalności Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Prudniku.
Kiedy będzie wybrany nowy przewodniczący Zarządu MGSW i kto będzie odpowiadał za stan urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy.
/zapytanie stanowi zał. Nr 6/

Radny Mieczysław Wójtowicz
- czy dokumentacja kanalizacji Złotego Potoku na obecnym etapie zakłada analizę kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni wraz z przesyłami po włączeniu tych ścieków do oczyszczalni i czy nie będzie z tego powodu wzrostu cen za odprowadzanie ścieków.
/zapytanie stanowi zał. Nr 7/

Radny Edward Mazur
- czy UM prowadził rozmowy z Polskim Zarządem Działkowców celem pozyskania gruntów znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego na poszerzenie terenu obecnego cmentarza komunalnego.
/zapytanie stanowi zał. Nr 8/

Radny Mariusz Wicherek

- dot: drogi w Szybowicach. Jakie środki będą przeznaczone na remont i odśnieżanie drogi, w związku z nadmierną eksploatacją przez ciężki transport.
/zapytanie stanowi zał. Nr 9/

Radny Julian Serafin
- Kiedy powstanie Urząd Celny w Prudniku. Kto będzie finansował jego organizację.
/zapytanie stanowi zał. Nr 10/

Pkt 5
Dyskusja na tematy istotne dla funkcjonowania gminy Prudnik z udziałem Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Namysło.

Burmistrz Prudnika Zenon Kowalczyk – korzystając z obecności Posła poruszył problemy dotyczące:
- Gmina Prudnik stara się o przyjęcie 15 ha terenów przy ul. Wiejskiej należących do Agencji Rolnej Skarbu państwa w Warszawie, administrowanych przez Stadninę Koni w Prudniku. Pierwotne ustalenia między gminą a agencją mówiły o przejęciu tych gruntów w ramach zamiany za podobne grunty w Łące Prudnickiej. Była zgoda. W międzyczasie dokonano zmian w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczając grunty rolne pod zabudowę. Wg. Agencji grunty zyskały w chwili obecnej na wartości i Agencja wycofała się z ustaleń. Obecnie gminie proponowane jest kupno gruntów w drodze przetargu, wcześniej także powołany rzeczoznawca przez agencję dokonał ich wyceny.
Gminę nie interesuje kupno gruntów w drodze przetargu lecz zamiana. Tereny powinny być pod inwestycje odpowiednio przygotowane. Gmina może przystąpić do uzbrojenia terenu z przeznaczeniem na strefę ekonomicznego oddziaływania wówczas gdy będzie jego właścicielem. Problem jest znany Ministrowi Rolnictwa oraz Premierowi.
- Kolejna sprawa to utworzenie w Prudniku Urzędu Celnego. Ustalono, że w województwie opolskim powstaną trzy urzędy celne. Rozważana jest lokalizacja Prudnik lub Nysa. Prudnik leży przy przejściu granicznym. Obecnie przez granicę przejeżdża około 200 TIR-ów dziennie. W 2003 r. zakończona będzie budowa obwodnicy i ułatwiony dojazd do urzędu Celnego. Jeżeli nie będzie urzędu w Prudniku to TIR-y będą jeździły do Nysy i z powrotem.
Prudnik zrobi wszystko, czego będzie żądała wrocławska Izba Celna, by urząd powstał w naszym mieście. Lokalizacja jest bardzo dobra, zostanie zbudowany odcinek drogi, utwardzony teren należący do gminy. Ponadto gmina boryka się z wieloma innymi problemami m.in. czy wykonać odcinek drogi czy udzielić pomocy „Frotexowi”.

Radny Mirosław Kamiński – Dyrektor SP ZOZ w Prudniku przedstawił problemy związane z funkcjonowaniem szpitali powiatowych, wynikłe z niejasności przepisów prawnych:
- od 1999 r. z chwilą przejścia na samodzielność amortyzacja stała się kosztem jest ona przeznaczona na odtworzenie majątku. W latach 1999-2001 r. znaczną część amortyzacji przeznaczono na inwestycje. Kasa Chorych w cenach zakontraktowanych nie uwzględnia amortyzacji tłumacząc się, iż majątek jest powiatu i problem inwestycji należy do Starostwa. Wszelkie remonty pokrywamy z własnych środków.
- w ceny kontraktów Kasa Chorych za usługi medyczne nie wliczyła kosztów 13-stki, Kasa Chorych środki przekazała jednorazowo w 1999 r.
- usługi medyczne są bezpłatne, tylko w niewielkim zakresie ZOZ ma przychody z tytułu wynajmu lokali. Pomimo tego płaci podatek od nieruchomości,
- ustawowy obowiązek podwyżki wynagrodzeń o 203 zł nie podaje źródeł finansowania tej podwyżki.
Uważa także, że proces restrukturyzacji musi również dotyczyć szpitali wojewódzkich. Nie widzimy, zasadności aby kosztem szpitali powiatowych utrzymywać dwa szpitale wojewódzkie. Nie jesteśmy w stanie wozić wszystkich chorych do Opola. Prosił o podjęcie kroków i nadanie biegu sprawom będących problemem wszystkich szpitali powiatowych.

Radny Mieczysław Wójtowicz – prosił o wyjaśnienie celu zmian w ustawie o bezrobociu a w szczególności zapisów dotyczących udzielenia pożyczek dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto dlaczego prace interwencyjne nie będą dawały prawa do zasiłku.
Poruszył także problem taniego budownictwa mieszkaniowego, braku właściwego umocowania prawnego w tej materii.

Radny Julian Serafin – czy inne gminy uzyskały od Agencji Rolnej Skarbu Państwa grunty za darmo.

Radny Edward Mazur – czy na usługi dermatologiczne Prudnicki ZOZ nie prowadził negocjacji.

Andrzej Namysło Poseł na sejm RP – wyjaśnił, problem Urzędu Celnego nie jest prosty. Prudnik ma przejście graniczne, do Nysy jest dalej, ale tam są problemy społeczne, duże bezrobocie. Nie ma bezpłatnego przekazywania gruntów. Zaskakujące jest stanowisko Agencji Rolnej, jest to przecież agencja państwowa. Dobrym pomysłem jest zamiana gruntów, zgodna z przyjętymi standardami. Być może nie uda się jednak uniknąć procedury przetargowej.
Sytuację w Kasie Chorych determinuje brak pieniędzy. W I półroczu 2003 r. ma wejść w życie Narodowy Fundusz Zdrowia. Utworzona zostanie sieć szpitali powiatowych, ale nie wszystkie powiaty będą mieć swój szpital.
Niektóre powiaty dogadują się między sobą, jak podzielić się usługami szpitalnymi.
Pojawiają się problemy z utrzymaniem szpitala w Prudniku w obecnym stanie.
Odnośnie mieszkań socjalnych poinformował, że państwo jest na dzień dzisiejszy za biedne na ich budowanie. Nie ma pomysłu na rozwiązanie problemu taniego budownictwa socjalnego. Przyjął do wiadomości problemy wymagające uregulowań prawnych.

Romuald Felcenloben – Starosta Powiatu Prudnickiego – stwierdził, w szpitalach jest trudna sytuacja, gdyż na wstępie został popełniony błąd. Brakuje środków na utrzymanie budynków, więc nie ma mowy o wykonywaniu innych zadań.
Krajowa sieć szpitali ma powstać w oparciu o dane z 2001 r. będzie to niewypał. Podkreślił niestaranność w tworzeniu prawa. Potrzebna jest bieżąca współpraca gmin wchodzących w skład Powiatu Prudnickiego.

Pkt. 6

Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.

Wyjaśnień udzieliła Pani Bogusława Stankiewicz Skarbnik Gminy informując m.in. że w dziale 010 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł i zwiększenie w dziale 600 na zadanie pn. „Remont barierki metalowej mostku we wsi Wierzbiec”.
Zmniejszenie rezerwy budżetowej w dziale 758 o kwotę 28.500,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 27.500,00 zł oraz na zwiększenie wydatków na dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS w kwocie 1.000,00.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/10/2002 w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
- uchwała stanowi zał. Nr 11

Pkt. 7

Projekt uchwały w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości.

Radny Julian Serafin – zapytał, ile wynosi granica stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określona w ustawie – Skarbnik poinformowała 17,31 zł.

Radny Jan Roszkowski – zaproponował ustalenie w § 1 pkt. 1 ppkt. „c” stawki podatku poniżej 0,30 zł od 1 m.² powierzchni.

Przewodniczący Komisji przedstawił opinie – stanowią zał. Nr 12

Radny Janusz Romaniuk – wnioskował o określenie w § 1 pkt. 1 ppkt. „c”
- od pozostałych – 0,20 zł od 1 m.² powierzchni.

Radny Franciszek Fejdych – wnioskował o ustalenie w § 2 ppkt. „e” stawki podatku od pozostałych budynków w wysokości 5,62 zł od 1 m.² powierzchni użytkowej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez radnych oraz komisję.

„za” ustaleniem w § 1 pkt. 2 ppkt. „e” stawki podatku w wysokości 5,68 zł od 1 m.² powierzchni głosowało 7 radnych „przeciw” głosowało 10 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wniosek oddaliła.

„za” ustaleniem w § 1 pkt. 1 ppkt. „c” stawki podatku w wysokości 0,20 zł od 1 m.² powierzchni głosowało 14 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
„za” wprowadzeniem w § 1 pkt. 2 ppkt. „b” stawki podatku w wysokości 16,83 zł od 1 m.² głosowało 5 radnych „przeciw” głosowało 8 radnych „wstrzymało się „ od głosu 4 radnych.
Rada wniosek oddaliła.

„za” projektem uchwały wraz z przyjętymi wnioskami głosowało 16 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałe nr III/11/2002 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 13

Radny Mieczysław Wójtowicz – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.
„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały głosowało 5 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych „wstzymujących się” nie było.
Rada Wniosek oddaliła.

Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek od środków transportowych.
Radni uwag nie wnieśli.
- Opinie komisji stanowią załącznik.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/12/2002 w spr. okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- Uchwała stanowi zał. Nr 14

Projekt uchwały w spr. opłaty administracyjnej.
- Opinie komisji stanowią załącznik
- Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/13/2002 w spr. opłaty administracyjnej.

- uchwała stanowi zał. Nr 15

Projekt uchwały w spr. określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Skarbnik Gminy wnioskowała o dodane w § 2 wyrazów „składanych organowi podatkowemu”

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały wraz z proponowanym zapisem § 2 głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/14/2002 w spr. określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- Uchwała stanowi zał. Nr 16

Pkt. 8

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.

- Opinie komisji stanowią załącznik.

Radny Mieczysław Wójtowicz – wnioskuje w imieniu komisji Budownictwa o wydzierżawienie działki na okres dłuższy niż 9 lat.
Radny Janusz Romaniuk wnioskuje w imieniu komisji Oświaty o sprzedaż działki w ciągu roku.

Radny Artur Żurakowski – wnioskuje w imieniu komisji Budżetu o sprzedaż działki w ciągu roku.
Radny Julian Serafin – po ilu latach dzierżawca ma prawo pierwokupu.

Radca Prawny Grażyna Begej – Husak – wyjaśniła, że rada wyraża wolę wydzierżawienia powyżej 3 lat. Jeżeli dzierżawa jest na okres dłuższy niż 10 lat to dzierżawca ma prawo w drodze bezprzetargowej za zgodą rady.
Radny Julian Serafin – prosił o podanie przepisu prawnego.
Naczelnik Wydziału Geodezji Krystyna Martyna – art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce gruntami.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – poddał pod głosowanie wnioski.
„za” wnioskiem komisji Budownictwa dotyczący wydzierżawienia na okres nie dłuższy niż 9 lat głosowało 2 radnych „przeciw” głosowało 8 radnych „wstrzymało się” od głosu 8 radnych.
Rada wniosek oddaliła.

„za” sprzedażą działki w ciągu roku głosowało 8 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 8 radnych.

„za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych „przeciw” głosowało 6 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/15/2002 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- uchwała stanowi zał. Nr 17

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rad Miejska podjęła Uchwałę Nr II/16/2002 w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej.

Uchwała stanowi zał. Nr 18

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 12)

Radny Jan Roszkowski – uważa, że przed podjęciem uchwały sprawa powinna być załatwiona z Klubem Sportowym.
Burmistrz Zenon Kowalczyk – wyjaśnił, że działka jak i stojąca na niej wiata nie jest wykorzystywana. Jest chętny na jej kupno, gmina zyska poprzez sprzedaż jak i wpłynie podatek. Kluby z budżetu gminy otrzymują dotację, nie zajmują się administrowaniem obiektów.

Radny Radosław Roszkowski – zwrócił uwagę, że klub inwestował wiele w obiekty, natomiast w chwili obecnej jest szantażowany, że nie będzie przedłużona umowa dzierżawy klubowi.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – czy kwestia inwestowania przez Klub w obiekty jest znana ZBK.
Dyrektor ZBK Zdzisław Pikuła – poinformował, że nie posiada informacji dot. inwestowania w obiekty będące dzierżawione przez Klub Sportowy.
Radny Julian Serafin – wnioskował o przesunięcie rozpatrzenia projektu uchwały na następną sesję.
„za” przyjęciem wniosku radnego Juliana Serafina głosowało 8 radnych „przeciw” głosowało 7 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada przesunęła rozpatrzenie projektu uchwały na następną sesję.

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości nie zabudowanej (druk nr 13)
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa oraz Komisja ds. Wsi wnioskują o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad sesji.

„za” przyjęciem wniosków komisji głosowało 16 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wycofała z porządku obrad sesji projekt uchwały.

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenie nieruchomości.
Opinie Komisji stanowią załącznik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr II/17/2002 w spr. zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości.
- uchwała stanowi zał. Nr 19

Projekt uchwały w spr. zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
Opinie Komisji stanowią załącznik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/18/2002 w spr. zbycia działki w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. Nr 20

Projekt uchwały w spr. nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/19/2002 w spr. nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

- uchwała stanowi zał. Nr 21

Projekt uchwały w spr. nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/20/2002 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

- uchwała stanowi zał. Nr 22

Pkt. 9

Projekt uchwały w spr. rozwiązania Straży Miejskiej w Prudniku.
Radny Janusz Romaniuk – jakie są koszty rozwiązania Straży – Burmistrz poinformował, że kosztów nie ma.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/21/2002 w spr. rozwiązania Straży Miejskiej w Prudniku.

- Uchwała stanowi zał. Nr 23

Projekt uchwały w spr. utworzenia Straży Miejskiej w Prudniku i nadania jej regulaminu.
Radny Edward Mazur – kto ma nadać Straży Miejskiej regulamin, Rada czy Burmistrz.

Radca Prawny Grażyna Begej – Husak – wyjaśniła, na podstawie art. 2, art. 6 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych – rada tworzy Straż Miejską i nadaje jej regulamin.

Radny Mieczysław Wójtowicz – uważa, że w regulaminie powinny być szczegółowe zapisy.
Burmistrz Zenon Kowalczyk – na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo, czy straż będzie funkcjonowała jako odrębny wydział, czy też zostanie włączona w strukturę innego wydziału. Kierowanie obecnie 3 osobowym zespołem Straży Miejskiej nie jest najlepsze.

Radny Franciszek Fejdych – z uwagi na brak określenia formy działalności Straży miejskiej wnioskował o przesunięcie rozpatrywania projektu uchwały na następną sesję.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych „przeciw” głosowało 11 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada wniosek oddaliła.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów :przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/22/2002 w spr. utworzenie Straży Miejskiej w Prudniku i nadania jej regulaminu.

Uchwała stanowi zał. Nr 24

Pkt. 10
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr. zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu podróży służbowych. Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/23/2002 zmieniającą uchwałę w spr. zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

- Uchwała stanowi za. Nr 25

Pkt. 11

Radny Franciszek Fejdych – prosił o przedstawienie kosztów związanych z rozwiązaniem i utworzeniem Straży Miejskiej w tym odpraw pracowników.
Skarbnik Gminy poinformowała, że koszty rozwiązania i utworzenia Straży Miejskiej są minimalne, związane są one z prowadzeniem odrębnej księgowości.
Burmistrz Zenon Kowalczyk poinformował, że nie wypłacono odpraw pracownikom Straży Miejskiej.

Radny Franciszek Fejdych zgłosił wniosek dot: utworzenia w porozumieniu z Powiatem strategii dotyczącej sposobu usuwania na wniosek i koszt właścicieli stodół i budynków inwentarskich już nie użytkowanych. Strategia winna obejmować tok postępowania oraz możliwe z punktu widzenia prawa ułatwienia i udogodnienia skłaniające do takich decyzji i propagujące taką działalność.
- wniosek stanowi zał. Nr 26

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek zostanie przedstawiony do rozpatrzenia na następnej sesji.

Radny Jan Mokrzycki – wyjaśnił, że o rozbiórkę występuje właściciel i jest to problem właściciela.
Radny Mieczysław Wójtowicz – ma wątpliwości, czy kosztem przyłączy kanalizacyjnych w dolinie Złotego Potoku nie zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy gminy.

Radny Edward Mazur – wnioskował o wykonanie legitymacji dla radnych.
/wniosek stanowi zał. Nr 27/

Przewodniczący Rady zaproponował aby radni dostarczali swoje fotografie do Biura Rady.
Radny Jan Roszkowski – uważa, że przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości mógł być wyodrębniony podatek od wiat.

Radny Julian Serafin – uważa, że gmina niewiele robi w dziedzinie sportu. Prosił także aby Prezes „Priumusa” przedstawił na sesji koncepcję pracy spółki.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował, że oczyszczalnia nie jest w pełni wykorzystana. Został popełniony błąd w momencie budowy odrębnej oczyszczalni ścieków Frotexu. Wizytówką jest składowisko odpadów. Jest opracowana dokumentacja dot: kanalizacji doliny Złotego Potoku pod potrzeby Unii z wyliczeniem kosztów przyłączy. Mieszkańcy będą obciążeni kosztami przyłączy kanalizacyjnych na terenie posesji.

Radny K. Lewandowski – zgłosił wniosek dot: przeniesienia stołówki PKPS
- wniosek stanowi zał. Nr 28

Radny Franciszek Fejdych – uważa, że gmina wiele robi na rzecz sportu.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.
Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach, oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. Przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 28.doc (rozmiar 139,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:16:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 27.doc (rozmiar 276,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:15:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26.doc (rozmiar 263,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:14:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25.doc (rozmiar 194,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:13:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24.doc (rozmiar 386,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:12:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23.doc (rozmiar 139,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:10:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22.doc (rozmiar 147,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:09:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21.doc (rozmiar 164,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:08:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20.doc (rozmiar 171,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:07:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19.doc (rozmiar 172,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18.doc (rozmiar 136,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:02:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17.doc (rozmiar 143,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:01:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16.doc (rozmiar 2 487,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 15:00:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15.doc (rozmiar 208,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:53:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14.doc (rozmiar 957,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:52:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13.doc (rozmiar 312,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:49:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12.doc (rozmiar 2 177,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:48:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11.doc (rozmiar 570,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:40:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10.doc (rozmiar 969,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:35:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 448,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:32:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08.doc (rozmiar 203,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:29:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07.doc (rozmiar 302,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:28:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 283,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:26:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 204,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 14:24:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04.doc (rozmiar 352,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 13:41:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03.doc (rozmiar 878,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 13:23:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02.doc (rozmiar 208,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 13:18:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01.doc (rozmiar 169,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 13:17:44, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1360

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1562

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.

 • Rejestr zmian podstrony:
 • Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Prudniku (AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-29 10:43:19 do 2003-11-10 12:49:22]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40