Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
01 - Protokół nr I z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-11-10 12:46:36, dokument aktualny]


Protokół nr I
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 18 listopada 2002 r.


Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
(lista obecności radnych stanowi zał nr 1 do protokołu)

Ponadto w sesji uczestniczył Burmistrz Prudnika, Naczelnicy Wydziałów.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji przez radnego Seniora.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
3. Złożenie ślubowania przed Radą przez Burmistrza Prudnika.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pkt. 1

Otwarcia I sesji Rady Miejskiej dokonał radny Senior - Pan Leszek Piasecki.
Powitał radnych Rady Miejskiej dokonał wybranych w dniu 27 października 2002 r. przez społeczeństwo Gminy. Powitał również Burmistrza Prudnika, który w dniu dzisiejszym obejmuje swój urząd.
Następnie poprosił o powstanie "do hymnu państwowego".

Pkt. 2

Radny Senior poinformował - zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie.
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowa "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".
Radny Senior odczytał rotę - radni kolejno składali ślubowanie.

Pkt. 3

Radny Senior poprosił Radnych o powstanie natomiast Burmistrza Prudnika Zenona Kowalczyka o złożenie ślubowania.
Burmistrz Zenon Kowalczyk złożył ślubowanie.

Radny Senior poinformował, że w wyniku złożonego wobec Rady Miejskiej w Prudniku ślubowania przez Pana Zenona Kowalczyka, objął on z tą chwilą obowiązki Burmistrza Prudnika.

Pkt. 4

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Senior zaproponował zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady.

Radny Czesław Dumkiewicz - zaproponował na Przewodniczącego Rady kandydaturę radnego Henryka Sobczaka.
Radny Franciszek Fejdych - zaproponował na Przewodniczącego Rady kandydaturę radnego Jana Roszkowskiego.
Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Radny prowadzący obrady - Leszek Piasecki zaproponował 3 osobowy skład komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów.
"za" 3 osobowym składem komisji Skrutacyjnej głosowało 21 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Do komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:
1. Radny K. Lewandowski zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radnego Mariusza Wicherka.
2. Radny E. Mazur zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radnego Radosława Roszkowskiego.
3. Radny M. Półchłopek zgłosił do Komisj Skrutacyjnej radną Irenę Maderę.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

"za" zaproponowanym składem osobowym Komisji Skrutacyjnej głosowało 20 radnych głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac (ogłoszono przerwę w obradach).

Po wznowieniu obrad - członek Komisji Skrutacyjnej radny Mariusz Wicherek przedstawił zasady głosowania - jeżeli radny jest "za" wyborem stawia znak "x" z lewej strony obok nazwiska, dokonanie więcej niż jednego zakreślenia powoduje nieważność głosu, jeżeli nie będzie zakresleń - radny wstrzymuje się od głosowania.
Rozdano karty do głosowania. Nazwiska radnych odczytano wg. listy obecności, radni dokonali wyboru.
Po przerwie członek Komisji Skrutacyjnej Mariusz Wicherek przedstawił z wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, który stwierdza, że w głosowaniu tajnym Rada dokonała wyboru Pana Henryka Sobczaka na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.

- Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 2

Radny - senior odczytał uchwałę nr I/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. nr 2a
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Sobczak podziękował za wybór. Objął przewodnictwo obrad sesji.
Poinformował, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy Prudnik Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady.
Zaproponował rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
7. Podjęcie uchwały w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

"za" przyjęciem zaproponowanego porządku obrad głosowało 20 radnych, głosów "przeciw" nie było "wstrzymał się" od głosu 1 radny.

Pkt. 5

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady miejskiej.

Radny K. Lewandowski zgłosił kandydaturę radnego Leszka Piaseckiego.
Radny R Kwiatkowski zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Mazura.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

"za" składem osobowym komisji Skrutacyjnej wybranej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady głosowało 20 radnych, głosów "przeciw" nie było "wstrzymał się" od głosu 1 radny.
Radny Mariusz Wicherek członek Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania.
Rozdano karty do głosowania. Nazwiska radnych odczytano wg. listy obecności, radni dokonali wyboru. (ogłoszono przerwę).
Po wznowieniu obrad radny Mariusz Wicherek członek Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół komisji stwierdzający wybór radnego Leszka Piaseckiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

- Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Sobczak odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

- Uchwała nr I/2/2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. nr 3a

Radny Leszek Piasecki podziękował za wybór.

Pkt. 6
Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
Pani Bogusława Stankiewicz - Skarbnik Gminy przedstawiła istotę proponowanych zmian.

Radny Jan Roszkowski - prosił, aby na przyszłość do projektów uchwał budżetowych przygotować radnym opis proponowanych zmian w budżecie.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciw" nie było "wstrzymał się" od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr I/3/2002 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
- Uchwała stanowi zał. nr 4

Pkt. 7
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Sobczak przedstawił pismo radnego Czesława Dumkiewicza dot. zrzeczenia się mandatu radnego.
- pismo dot. zrzeczenia się mandatu radnego Czesława Dumkiewicza stanowi zał. nr 5
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
"za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych "przeciw" 1 radny "wstrzymało się" od głosu 3 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr I/4/2002 w spr. stwierdzenia mandatu radnego.

- Uchwała stanowi zał. nr 6

Przewodniczący Rady poinformował, że do 22 listopada br. radni powinni zgłosić swój akces do pracy w komisjach rady. Zgodnie z § 25 Regulaminu Rady każdy radny powinien być członkiem co najmniej jednej i nie więcej niz dwóch stałych komisji rady.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie I sesji Rady Miejskiej.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał pozostaje w aktach Wydziału Organizacyjnego, kopia została przekazana Burmistrzowi Prudnika.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 161,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-18 15:19:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 142,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-18 15:18:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04.doc (rozmiar 1 127,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-18 15:17:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03a.doc (rozmiar 123,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-18 15:14:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03.doc (rozmiar 184,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-18 15:14:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02a.doc (rozmiar 106,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-18 15:13:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02.doc (rozmiar 148,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-18 15:12:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01.doc (rozmiar 148,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-09-18 15:12:05, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1170

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1404

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40