Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
21 - Protokół nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-07 08:40:41, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr XXI
z sesji Rady Miejskiej odbytej
w dniu 31 marca 2004r.

Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Radny Artur Żurakowski zrezygnował z pełnienia funkcji radnego.

/Lista obecności stanowi zał. Nr 1/

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk,Z-ca Burmistrza Czesław Dunkiewicz. Z-ca Skarbnika Zofia Kuc, Naczelnicy Wydziałów, Dyrektorzy jednostek podległych , Sołtysi.

/ Lista obecności stanowi zał. nr. 2/

P k t . 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXI sesji , powitał radnych , zaproszonych gości , stwierdził prawomocność obrad – w sesji wg.listy obecności uczestniczy 20 radnych.

Radny Jan Roszkowski – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sprawy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku.

Przewodniczący Rady poinformował, że w ostatnim punkcie porządku obrad będzie omawiana sprawa Szkoły Podstawowej Nr 2. Wnioskował także o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w spr: odwołania ławnika do Sądu działającego w Sądzie Rejonowy na kadencję 2004- 2007 oraz projektu uchwały w spr: wygaśnięcia mandatu w związku z rezygnacją złożoną przez radnego A.Żurakowskiego.
„za” przyjęciem wniosków do porządku obrad głosowało 19 radnych , głosów „przciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.Porządek posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XX sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XX sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacje z działalności rzeczowej i finansowej za 2003r. jednostek
podległych gminie:
- Zarząd Budynków Komunalnych,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- Zakład Usług Komunalnych,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Zakład Energetyki Cieplnej,
- P.P.U „Torkonstal”
6.Informacja z realizacji zadań rzeczowych i inwestycyjnych zaplanowanych w
budżecie gminy za 2003r.
7.Podjęcie uchwał w spr :
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.
- zmian w budżecie Gminy na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW
8.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
9.Podjęcie uchwał w spr:
- współpracy Gminy Prudnik z Samorządem Województwa Opolskiego,
- ustalenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- rozpatrzenia sprawy odwołania ławnika.
10.Zagospodarowanie przestrzenne – podjęcie uchwał w spr:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów po byłej jednostce wojskowej przy ul: Dąbrowskiego.
11.Podjęcie uchwały w spr: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
12.Komunikaty,zamknięcie obrad sesji.

P k t.2

Informację o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr.3
Poinformował także,że nie widzi argumentów i powodów aby uchwałę w sprawie wygaszania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku zmieniać. Natomiast jeżeli w Łące Prudnickiej powstanie szkoła społeczna ,która będzie prowadzona przez Stowarzyszenie to gmina użyczy na ten cel budynek. Proponuje wyasygnowanie z budżetu gminy kwoty 30 tyś. zł na jednorazową pomoc z przeznaczeniem dla pracowników Prudnickich Zakładów Obuwia.Środki te będą wypłacane przez OPS osobom spełniającym kryteria dochodowe rodziny. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową zostanie udostępniony radny.

P k t . 3

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XX sesji przedstawili : K.Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji, J.Ćwierz Naczelnik Wydz. Ik , Z.Zioła Dyrektor ZWiK, R.Zwojewski Pełnomocnik d/s UE , Czesław Dunkiewicz Z-ca Burmistrza. – stanowią zał. do protokołu z XX sesji.

Radny Edward Mazur – czy urząd kontaktował się z następcą prawnym „Lobbe”
J.Ćwierz Naczelnik Wydz.Ik – poinformowała,następcą prawnym firmy „Lobbe” jest firma „Retman” , która przejęła wszelkie zobowiązania „Lobbe”,
urząd utrzymuje kontakty .

Przewodniczący Rady na wniosek zgłoszony przez radnego R.Kwiatkowskiego odnośnie powołania komisji d/s etyki radnego wyjaśnił, rozstrzygnięcia Naczelnych Sądów Administracyjnych stwierdzają, przepisy ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin oraz przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym nie uzasadniają stosowania przez radę gminy wobec poszczególnych radnych środków dyscyplinarnych w razie niewykonania przez nich obowiązku uczestnictwa w pracach rady, a także zawiadamiania mieszkańców gminy o zastosowaniu takich środków wobec radnego. Mandat radnego nie nosi istotnych cech mandatu związanego i odpowiada koncepcji mandatu wolnego.
Rada gminy nie może powołać komisji do orzekania o odpowiedzialności radnych za naruszenie ich obowiązków .P k t . 4

Interpelacje zgłosili radni :

Radny Jan Roszkowski
- kiedy będzie załatwiona sprawa przydziału lokali (1 pokój) dla PiS w Prudniku
/ interpelacja stanowi zał. nr.4 /
Radny Radosław Roszkowski
- prosił o udzielenie dodatkowej odpowiedzi w spr: sprzedaży nieruchomości przez gminę. Prosił rozszerzyć informację o urzędników naszej gminy oraz o podanie za lata 2002 – 2003 za jaką kwotę i jaki % w stosunku do wyceny zostały sprzedane nieruchomości.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.5/
- czy gmina posiada bądź opracowuje Strategię współpracy z organizacjami pozarządowymi, do czego jest zobowiązana do końca czerwca br.
/ interpelacja stanowi zał. nr.6/
- czy gmina Prudnik planuje wdrożenie dla inwalidów na wózkach schodów między ul. Chrobrego a pozostałą częścią miasta .
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.7/
- czy możliwe jest oświetlenie terenu na trasie przy mostku przy ul. Kochanowskiego i ul. Melchiora Wańkowicza . Gdzie niedawno doszło do próby gwałtu.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.8 /

Rany Julian Serafin
- dot: wskazania podstawy prawnej, z jakich przyczyn odmawia się radnemu wydania odpisu protokołu posiedzenia rady czy posiedzenia komisji, której radny jest członkiem a także wskazania na jakiej podstawie przewodniczący rady może nie udzielić głosu radnemu.
/ interpelacja stanowi zał. nr.9/

Radna Irena Madera
- Komitet Renowacji i Budowy Pomnika z I wojny Światowej w Łące Prudnickiej pyta kiedy powróci pomnik na swoje miejsce
/ interpelacja stanowi zał. nr.10 /

Radny Stanisław Hawron
- dlaczego w Urzędie Miejskim godziny otwarcia kasy nie są dostosowane do godzin pracy wydziałów w których mieszkańcy załatwiają swoje sprawy.
/ interpelacja stanowi zał. nr.11 /
- dlaczego nie egzekwuje sie od wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w mieście obowiązku utrzymania porządku w okresie zimowym i wczesnowiosennym w obrębie przyległych chodników do pasa jezdni.
/ interpelacja stanowi zał. nr.12/

- czy nienależałoby jak najszybciej porozumieć się ze wszystkimi mieszkańcami i właścicielami nieruchomości leżącycmi w mieście aby wyłonić w drodze przetargu jedną firmę profesjonalną odpowiedzialną za utrzymanie czystości w mieście na wyznaczonych terenach wiejskich w przeciągu całego roku.
/ interpelacja stanowi zał. nr.13/


Radny Edward Mazur
- czy Urząd Miasta w trakcie tworzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie umożliwiał tworzenie całodobowych zakładów produkcyjnych
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.14 /

- ilu pracowników z imienia i nazwiska i na jakich stanowiskach zostało zatrudnionych w UMiG w Prudniku i w podległych jednostkach organizacyjnych w okresie od listopada 1998r. do 31.03.2004
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.15/
- czy Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie rozważała plan naprawy i remontów chodników na osiedlu J.W
/ interpelacja stanowi zał. nr.16 /

Radny Ryszard Kwiatkowski
- jakie działania podejmie urząd po ujawnieniu miejsc występowania materiałów budowlanych.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.17 /
- dlaczego nasza nasza gmina nie uwzględnia w cenie budynków,garaży i innych budowli przyszłych kosztów utylizacji azbestowych.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.18 /

Radny Franciszek Fejdych
- czy w świetle zagrożeń jakie niesie aktualne umiejscowienie przystanku przy ul. Batorego będą podjęte działania i kiedy zostaną zakończone.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.19/

Wnioski zgłosili radni :

Radny Ryszard Kwiatkowski
- dokonanie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. i przeznaczenie sumy 300 – 400 tyś. zł na remont sieci gazowej i budowę wentylacji w budynkach gminnych
/ wniosek stanowi zał. nr.20/
- aby Rada Miejska przygotowała uchwałę określającą gminne zasady prowadzenia kampani wyborczej.
/ wniosek stanowi zał. nr.21 /

Radny Kazimierz Lewandowski
- wystąpienie do właścicieli byłej kotłowni na terenie jednostki wojskowej o zabezpieczenie lub rozbiórkę budynku.
/ wniosek stanowi zał. nr.22 /
- dot: naprawy ulicy Grunwaldzkiej (uzupełnienie ubytków)
/ wniosek stanowi zał. nr.23 /


Radny Jan Mokrzycki
- wnioskował aby powstały Komitet Społeczny z powstania Społecznej Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej poinformował mieszkańców Łąki Prudnickiej ,że oprócz subwencji oświatowej na funkcjonowanie szkoły potrzeba będzie aby mieszkańcy poniśili koszty utrzymania obiektu.
/ wniosek stanowi zał. nr.24/

Radna Jadwiga Harasymowicz
- wniosek dot: udrożnienia rowów przydrożnych w ciągu ul. Poniatowskiego,obecna sytuacja powoduje podtapianie ulicy.
/ wniosek stanowi zał. nr.25 /

Radny Jan Roszkowski
- dot: odbudowy rowu biegnącego wzdłuż drogi po jej prawej stronie od ul. Akacjowej w kierunku Dębowca na odcinku 250 m, uległ całkowitemu zamuleniu.
/ wniosek stanowi zał. nr.26 /
- dot: zainstalowania lampy oświetlającej przystanej PKS na ul. Dąbrowskiego róg ul. Kraszewskiego,
/ wniosek stanowi zał. nr.27/Radna Janina Stanisz
- dot: wycięcia gałęzi na topalach przy drodze krajowej we wsi Rudziczka , drzewa niszczą ciągniki i kombajny.
/ wniosek stanowi zał. nr.28/


Radny Stanisław Hawron
- dot: wprowadzenia pod obrady stałych komisji Rady Miejskiej a następnie Rady Miejskiej zmiany do uchwały Nr XXXII/272/97 § 41 pkt 1 , który zobowiązuje właściciela nieruchomości do usuwania odpadów komunalnych z pojemników nie rzadziej niż raz w miesiącu.
/ wniosek stanowi zał. nr.29 /

Radny Julian Serafin
- dot: wykonania projektu technicznego na modernizację Prudnickiego Parku
/ wniosek stanowi zał. nr.30/
- dot: przeprowadzenia remontu ( zwłaszcza w zakresie kanalizacji) budynku położonego w Prudniku przy ul. Nyskiej 20 i 20a
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.31/


Radna Irena Madera
- wnioskowała o uchylenie uchwały podjętej na poprzedniej sesji w spr:
likwidacji Szkoły Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej - zał. nr.32

Edward Sąkól Dyrektor GZOiW – wyjaśnił,że Szkoła Stowarzyszeniowa może powstać wówczas gdy nie ma Szkoły Publicznej. Budynek obecnej szkoły Burmistrz użyczy na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych „przeciw” głosowało 13 radnych
„wstrzymało się” od głosu 5 radnych.
Rada wniosek oddaliła

P k t . 5
Informacje z działalności rzeczowej i finansowej za 2003r. jednostek podległych gminie :
- opinie komisji stanowią zał. nr.33

- Zarząd Budynków Komunalnych – informacja stanowi zał. nr.34

Radny Jan Roszkowski – zadłużenie ZBK wobec TBS wynosi ok. 1 mln zł. Jakie są możliwości spłaty zadłużenia.

Zdzisław Pikuła Dyrektor ZBK – wyjaśnił, długi mieszkańców z tytułu opłat czynszowych należnych ZBK wynoszą ok 1,5 mln.zł. Będzie istniała konieczność minimalizacji remontów. Należy także zastanowić się jak pomóc Zarządowi Budynków Komunalnych.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – w I i II kadencji należało poświęcić większą ilość środków na działalność remontową substancji będącej w zasobie ZBK. Urząd zastanawia się nad pomocą dla ZBK.

Radny Jan Roszkowski – poinformował,że w swych wypowiedziach przejawia troskę o gminę i nie należy ich traktować jak krytykę działalności Burmistrza. W I kadencji wybudowano wodociągi na terenach wiejskich, wyremontowano 167 dachów w mieście pomimo,że budżet był o wiele mniejszy .

Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę radnemu R.Roszkowskiemu aby zaprzestał czynić niesłuszne uwagi wobec Burmistrza.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada informacje przyjęła.

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – informacja stanowi zał. nr .35
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada informację przyjęła.

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – informacja stanowi zał.nr.36

Radny Stanisław Hawron – w jakim % jest wykorzystana kanalizacja na ul. Polnej.

Radny Julian Serafin – czy jest możliwość podłączenia budynku „zamku” na ul. Poniatowskiego do kanalizacji.

Zbigniew Zioła Dyrektor ZWiK – wyjaśnił, kanalizacja na ul. Polnej jest wykorzystana w 75%, natomiast podłączenie budynku na ul. Poniatowskiego do kanalizacji jest uzależnione od Prezesa Stadniny Koni.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada informcaje przyjęła.

- Zakład Energetyki Cieplnej – informacja stanowi zał. nr.37

Radny Franciszek Fejdych – wnioskował o przyjęcie sprawozdania bez pkt. 4 z uwagi na niezgodność danych . Rada Nadzorcza przedstawione dane w sprawozdaniu nie konsultowała i twierdzi , że przedstawiają się one inaczej.

Kazimierz Trzaska Prezes ZEC – uznał za stosownie poinformowanie rady o problemie.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – pismo Związków Zawodowych pokazuje różnicę pomiędzy stanowiskiem Prezesa ZEC a stanowiskiem związków.

Radni dalszej dyskusji nie podjęłi.
„za” wykreśleniem z informacji pkt. 4 głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wykreśliła pkt. 4 z przedstawionej informacji.
„za” przyjęciem informacji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada informację przyjęła.

- Informacja P.P.U „Torkonstal” - stanowi zał nr.38
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada informację przyjęła.

- Informacja Zakładu Usług Komunalnych – stanowi zał. nr 38a
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych ,głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada przyjęła informację.

P k t . 6

Informacja z realizacji zadań rzeczowych i inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na 2003r. – stanowi zał. nr.39

Radny Jan Roszkowski – zwrócił uwagę ,że nie zostało wykonane zadanie „likwidacja dzikich wysypisk śmieci”

J.Ćwierz Naczelnik Wydz.Ik – wyjaśniła,środki przaznaczone na likwidację dzikich wysypiski zostały wykorzystanie na inne zadanie z uwagi na brak występowania takich wysypisk na terenie gminy.

Radny Mariusz Wicherek – dzikie wysypisko śmieci występuje w Szybowicach o czym wcześniej informował.

Burmistrz Zenon Kowalczy – sprawcami zaśmiecania w Szybowicach są mieszkańcy. Wobec tego mieszkańców należy zdyscyplinować. Wszycy mieszkańcy powinni dbać i pilnować porządku.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.


P k t . 7

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

Zofia Kuc Z-ca Skarbnika – poinformowała,że kwota 30 tyś zł zostanie przekazana do OPS na wypłatę jednorazowych zasiłków dla pracowników Prudnickich Zakładów Obuwia.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/215/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r.
- Uchwała stanowi zał. nr.40Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

Radny Julian Serafin – poinformował,że w dniu 27 lutego 2003r. złożył wniosek dot: opracowania projektu technicznego na renowację parku miejskiego. Uważa,że wniosek jest uzasadniony. Sprawę także przedstawił u Konserwatora Zabytków.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 5 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/216/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizaję wieloletnich programów inwestycyjnych.
- Uchwała stanowi zał. nr.41


Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.

Radny Jan Roszkowski w n i o s k o w a ł o dodanie w dziale 900 § 4300
wyrazów „ utrzymanie drzewostanu”

„za” przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła.

„za” podjęciem uchwały wraz z przyjętym wnioskiem głosowało 18 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/217/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. nr.42


P k t. 8

Opinie komisji stanowia zał. nr.33

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/218/2004 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
- Uchwała stanowi zał. nr.43

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/219/2004 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
- Uchwała stanowi zał. nr.44

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych „przeciw” głosowało 3 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/220/2004 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
- Uchwała stanowi zał. nr.45

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/221/2004 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
- Uchwała stanowi zał. nr.46

Projekt uchwały w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/222/2004 w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
- Uchwała stanowi zał. nr.47

P k t .9

- opinie komisji stanowi zał. nr.33

Projekt uchwały w spr: współpracy Gminy Prudnik z Samorządem Województwa Opolskiego.

Radny Edward Mazur – czy Gmina będzie mogła odstąpić od uchwały.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wyjaśnił, że w zawartej umowie będzie klauzula dotyczące wypowiedzenia umowy.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/223/2004 w spr: współpracy Gminy Prudnik z Samorządem Województwa Opolskiego.
- Uchwała stanowi zał. nr.48


Projekt uchwały w spr: utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/224/2004 w spr: utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004r.
- Uchwała stanowi zał. nr.49

Projekt uchwały w spr: odwołania ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2004 – 2007
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Radi uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada Miejska podjeła Uchwałę Nr XXI/225/2004 w spr: odwołania ławnika do Sądu Pracy działajacego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2004 – 2007.
- Uchwała stanowi zał. nr.50
- Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku stanowi zał. nr.51

P k t . 10

Projekt uchwały w spr: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
- opinie komisji stanowią zał. nr. 33

Radny Jan Mokrzycki – uważa,że skala w jakiej została wykonana mapa jest wysoka. Powinno nastąpić uściślenie podziału terenu na działki z mieszkańcami wsi.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/226/2004 w spr: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
- Uchwała stanowi zał. nr.52
-Projekt uchwały w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/227/2004 w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. nr.53
P k t . 11
Przewodniczący Rady przedstawił :
- pisemną rezygnację Pana Artura Żurakowskiego z mandatu radnego Rady
Miejskiej w Prudniku – stanowi zał. nr.54
- projekt uchwały w spr: wygaśnięcia mandatu.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/228/2004 w spr: wygaśnięcia mandatu.
- Uchwała stanowi zał. nr.54
Przewodniczący Rady podziękował w imieniu radnych Panu Arturowi Żurakowskiemu za owocną współpracę na rzecz rozwoju Gminy.

P k t. 12
Przwodniczący Rady przedstawił :
- pismo Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Prudniku w spr: stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Nr XX/208/2004
stanowi zał. nr.55
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku w spr: oddalenia procesu
likwidacji szkoły do roku szkolnego 2006/2007 oraz wyrażenia zgody na
możliwość dokonania naboru do klas pierwszych w roku szkolnym
2004/2005- stanowi zał. nr.56
- Rady Rodziców Szkoły Podst. z Łąki Prudnickiej dot: usunięcia
uchwały która narusza interes prawny dot: liwidacji szkoły – stanowi zał. nr 57
Radny Janusz Romaniuk Przewodniczący Komisji 0światy, Kultury, Sportu,Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował,że komisja rozpatrywała oddalnenie procesu likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 od roku szkolnego 2006/2007 oddalając propozycję.

Edward Sąkól Dyrektor GZ0iW – poinformował, że Kurator wydał pozytywną opinię nt. wygaszania Szkoły Podstawowej Nr 2 . Dane przedstawione
Kuratorowi były zgodne z prawdą. Faktem jest ,że szkoła nie posiada sali gminastycznej, pomieszczenia strychowe zostały zagospodarowane na pracownię komputerową. Tabele ilości uczniów powstały w oparciu o dane pozostające w dyspozycji urzędu. Odległość drogi do innych szkół dzieci klas 1-3 jest zachowana. W przedstawionej informacji dla Kuratora użyte zostało określenie „poddasze” , jest to faktem , zostało ono zagospodarowane. Budynek Szkoły Nr 2 niema właściwego zaplecza. Mamy 5 etatów dla nauczycieli klas
1-3 , każdy nauczyciel znajdzie zatrudnienie wraz z dziećmi,które przejdą do innych szkół. W 2006 r. planowane jest przejście na emeryturę 20 nauczycieli. Rada Rodziców Szkoły Nr 2 i Stowarzyszenie Romów powinny się zastanowić czy przedłożony wniosek dot: oddalenia terminu rozpoczęcia likwidacji placówki do roku 2006/2007 jest zasadny. W tej chwili wygaszanie jest korzystne dla nauczycieli. Oddalenie uchwały nie rozwiązuje wyolbrzymionego problmu dzieci Romskich. Dzieci pierwszych klas od nowego roku szkolnego przejdą do nowej szkoły. Wnioskuje o zachowanie uchwały w spr: likwidacji szkoły przez wygaszanie.

Radny Julian Serafin – uważa,że w spr: wygaszanie szkoły powninni ponownie wypowiedzieć się rodzice.Popiera wniosek Rady Rodziców dot: wygaszania szkoły od roku 2006r.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

Radny Jan Mokrzycki – poinformował,że Klub Radnych SLD ze swego składu wyklucza radnego Juliana Serafina.

Radny Julian Serafin – poinformował,że na sznurku nie da się prowadzić i głosuje zgodnie z swoim sumienie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.oo i zakończyło o godz. 16.oo .
Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach , oryginał pozostaje w aktach Wydz.Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi.


Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r22 (rozmiar 1 074,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 10:38:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r21 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 10:35:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r20 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 10:30:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r19 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 10:16:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r18 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 10:13:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r17 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:59:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r16 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:57:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r15 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:38:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r14 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:31:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r13 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:28:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r12 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:25:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r11 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:23:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r10 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:21:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r09 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:18:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r08 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 09:14:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r07 (rozmiar 1 423,31 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 08:45:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r06 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 08:43:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r05 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 08:40:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r04 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 07:59:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r03 (rozmiar 1 423,33 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 07:55:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r02 (rozmiar 1 423,33 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 07:36:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r01 (rozmiar 1 423,33 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 07:34:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.r00 (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 07:32:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu z XXI sesji.exe (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 07:29:26, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2069
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40