Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
16 - Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 09:58:29, dokument aktualny]


P R O T O K Ó Ł Nr XVI
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 11 grudnia 2003r.


Na 20 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/ Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Ponadto w sesji udział wzięli : Z-ca Burmistrza, Naczelnicy Wydziałów , sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2/

P k t . 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XVI sesji , powitał radnych, zaproszonych gości, stwierdził prawomocnośc obrad – w sesji wg.listy obecności uczestniczy 20 radnych.

Porządek obrad
XVI s e s j i Rady Miejskiej w Prudniku
w dniu 11 grudnia 2003r.


1.Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XV sesji.
2.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XIV sesji.
3.Interpelacje i wnioski radnych.
4.Podjęcie uchwał w spr: podatków i opłat lokalnych – projekty uchwał w spr:
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru,
- opłaty administracyjnej,
- zmiany uchwały w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości ,rolnego i leśnego.
5.Podjęcie uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r.
6.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
- obsadzenia wygasłego mandatu,
- zmian w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej,
- zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy.
8.Komunikaty,zamknięcie obrad sesji.

„za” przyjęciem protokołu z XV sesji głosowało 19 radnych głosów „przeciw „ nie było „wstrzymał się „ od głosu 1 radny.

P k t. 2

Odpowiedzi na interpelacje udzielili : Naczelnik Wydz.Ik. Józefa Ćwierz,
Naczelnik Wydz. Geodezji Krystyna Martyna, Z-ca Burmistrza Czesław Dumkiewicz – stanowią załącznik do protokołu Nr XV.

P k t. 3

Interpelacje zgłosili radni:

Radny Ryszard Kwiatkowski
- dot: autobusu otrzymanego z Ministerstwa przkazanego do PKS .
Przedsiębiorstwo to nie płacąc podatku od pojazdu,wykonuje usługi
wycieczkowe a nawet realizuje swoje kursy przewozowe . W ten sposób
pomagamy a może i tworzymy niezdrową konkurencję dla innych
przewoźników.
- OSiR za zgodą urzędników gminnych wykonuje bez koncesji usługi
transportowe dla Klubów Sportowych,Domu Samopomocy i szkół.
Odbierane są w ten sposób dochody legalnie działającym przewoźnikom.
/ interpelacja stanowi zał. nr 3/
- w jaki sposób zostanie rozwiązana sprawa zawracania samochodów na ul.
Polnej i Polnej Bloki
/ interpelacja stanowi zał. nr 4/
- w dniu 13.10.2003 złożyłem interpelację dotyczącą braku zgody urzędu na prowadzenie działalności gastronomicznej przez właściciela restauracji „Concordia” we własnej piwnicy położonej pod lokalem.Ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi,ponawiam zapytanie i wskazuję,że taka działalność jest możliwa a urząd powinien udzielić zgody określając odpowiednie warunki na taką działalność.
/ interpelacja stanowi zał. nr 5/
- na początku grudnia br.przez trzy dni gościli na Opolszczyźnie ambasadorowie 39 krajów w tym tak odległych jak Maroko,Tajlandia czy RPA. W styczniu 2004r. planowany jest przyjazd radców handlowych i ekonomicznych z tych ambasad. Prosił o informację na ten temat.
/ interpelacja stanowi zał. nr 6/

Radny Leszek Piasecki
- kiedy w odremontowanym Ratuszu zostanie zainstalowane urządzenie
nagłaśniające emitujące hejnał Prudnika.
/ interpelacja stanowi zał. nr 7/

Radny Radosław Roszkowski
- prosił o szczegółową informację nt.korzystania przez Gminę Prudnik z możliwości jakie daje rejestracja umów. Chodzi o umowy na realizację zadań związanych z projektami dofiansowanymi z UE – np.Wystawa Twórców Ludowych.
/ interpelacja stanowi zał. nr 8/Radny Jan Roszkowski
- czy rolnikom z Moszczanki,których grunty są zalane lub podtapiane wodą spiętrzoną przez bobry Pan Burmistrz umorzył podatek rolny.
/ interpelacja stanowi zał. nr 9/
Radny Mariusz Półchłopek
- jaka jest możliwość ujęcia w projekcie kanalizacji sanitarnej na trasie Moszczanka – Łąka Prudnicka 12 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Współnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 80 w Prudniku.
/ interpelacja stanowi zał. nr 10/

Radny Edward Mazur
- czy wprowadzając do Prudnika na bardzo dogodnych warunkach spółkę
„Coroplast” – gotowy obiekt produkcyjny przygotowany i adaptowany
kosztem środków finansowych ledwie wiążącego koniec z końcem ZPB
„Frotex”- ktoś z decydentów pokusił się o szczegółowy monitoring
dotychczasowej działalności spółki.Czy sprawdzona została wiarygodność tej
spółki bo miało być zatrudnionych do końca 2003r. – 400 osób, a jest
zatrudnionych ok. 180,gdzie część zatrudnionych osób przy zarobkach 500 zł
na własny koszt dojeżdza do zakładu tej spółki do Krapkowic. Czy
sprawdzony został kapitał ekonomiczny, historia i feudalny system pracy w tej
firmie.
/ interpelacja stanowi zał. nr 11 /

Wnioski zgłosili radni :

Radny Jacek Szczepański
- dot: przeglądu stanu technicznego boisk szkolnych pod względem bezpieczeństwa osób z nich korzystających
/ wniosek stanowi zał. nr 12/
Radna Jadwiga Harasymowicz
- dot: ujęcia w budżecie gminy na 2004r. zadania – „Remont i modernizacja
boisk szkolnych „ – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 i Publicznego
Gimnazjum Nr 2 w Prudniku ul. Dąbrowskiego 2
/ wniosek stanowi zał. nr 13/

Radny Edward Mazur
- dot: zaproszenia Prezesa lub przedstawiciela spółki „Coroplast” na najbliższą
sesję Rady Miejskiej w celu przedstawienia Radzie Miejskiej informacji nt.
działalności w/w spółki i jej szczegółowych planów na najbliższy okres czasu
jakim jest rok 2004
/ wniosek stanowi zał. nr 14/


P k t . 4

Projekt uchwały w spr: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący stałych komisji przedstawili opinie - stanowią załącznik nr.15

Radny K.Lewandowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię komisji w n i o s k u j ą c o pozostawnienie stawek podatku na poziomie 2003r.

Radny F.Fejdych – zwrócił uwagę ,że Prudnik należy do grupy miast w których sa najwyższe podatki. Wątpliwości budzi wysokość umorzonych podatków w 2003r. jak i też brak jasnych zasad umorzeń i przesunięć podatków.
Prosił o określenie zasad umorzeń i przesunięć podatków.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej dot: utrzymania stawk podatku od nieruchomości na poziomie 2003r.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych „przeciw” głosowało 8 radnych „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Rada wniosek oddaliła.
„za” przyjęciem uchwały w wersji przedstawionej przez Burmistrza głosowało 12 radnych „przciw” głosowało 3 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/170/ 2003 w spr: określenia stawek podatku od nieruchomości .

- Uchwała stanowi zał. nr.16

Projekt uchwały w spr: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Radny K.Lewandowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji w n i o s k u j ą c o pozostawienie stawek podatku na poziomie 2003r. – stanowi zał. nr.15

Radny Artur Żurakowski przedstawił opinię Komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego w n i o s k u j ą c o pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2003r. W odniesieniu do pozycji w których została zmieniona minimalna stawka obwieszczeniem Ministra Finansów na 2004.- stanowi zał. nr.15

Opinie pozostałych komisji stanowią zał nr.15

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak poddał pod głosowanie wniosek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
„za: przyjęciem wniosku komisji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

„za” przyjęciem uchwały wraz z wnioskiem głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się’ nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI /171/ 2003 w spr: określenia wysokości stawek od środków transportowych.
- Uchwała stanowi zał. nr.17

Projekt uchwały w spr: ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego wspólnie z Komisją
Oświaty,Kultury, Sportu i Zdrowia zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w n i o s k u j ą c o dokonanie w § 1 pkt. 3,4 i 5 podwyżki dziennej stawki opłaty targowej o 5 gr. – opinia stanowi zał. nr.15

Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wnioskując o pozostawienie stawek opłaty targowej na poziomie 2003r – stanowi zał. nr 15
Opinie pozostałych komisji stanowią zał. nr.15

„za” przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Komisję Rewizyjną głosowało 9 radnych „przeciw’ głosowało 9 radnych „wstrzymujących się „ od głosu nie było.
Rada nie zajęła stanowiska.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poddał ponownie pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej dot: utrzymania stawek opłaty targowej na poziomie 2003r.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, „przeciw” głosowało 9 radnych ”wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada utrzymała wysokość opłaty targowej na poziomie stawek z 2003r.
Wobec powyższego odstąpiła od podjęcia uchwały.
Projekt uchwały w spr: opłaty administracyjnej.
-Opinie komisji stanowią zał. nr.15
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/172/2003 w spr: opłaty administracyjnej.
- Uchwała stanowi zał. nr.18

Projekt uchwały w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości , rolnego i leśnego.

Radny Julian Serafin – proponował o wprowadznie w pouczeniu zapisów ustawowych interpretacji budynku i budowli.

Bogusława Stankiewicz Skarbnik Gminy zaproponowała w pouczeniu następujące zapisy:
Budynek- jest to obiekt budowlany,który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla – jest to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Radny Franciszek Fejdych –czy wysokość podatku od budynku i budowli jest różna – Skabnik Gminy ,poinformowała „że,tak”
Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do „pouczenia” interpretacji budynku i budowli zaproponowana przez Skarbnika Gminy.
„za” przyjęciem powyższej interpretacji głosowało 17 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
„za” podjęciem uchwał wraz z przyjętą interpretacją „budynku i budowli” w pouczeniu głosowało 20 radnych , głosów „przciw” i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjeła Uchwałę Nr XVI/173/ 2003 zmieniającą uchwałę w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i lesnego.
- Uchwała stanowi zał. nr.18

P k t. 5

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r.
Radni uwag nie wnieśli.
- opinie komisji stanowią zał. nr.15
„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych „przeciw” głosowało 3 radnych „wstrzymało się” od glosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/174/2003 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r.
- Uchwała stanowi zał. nr.19

P k t. 6

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za’ podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/175/ 2003 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Uchwała stanowi zał. nr.20

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/176/ 2003 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr.21

P k t. 7

Projekt uchwały w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 3 w Prudniku.
Przewodniczący Rady przedstawił pisma:
- Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego – stanowi zał. nr 22
- Oświadczenie Pana Stanisława Hawrona – stanowi zał. nr 23
- Pismo Pana Stanisława Hawrona dot: przyczyn nieobecności na sesji – stanowi zał. nr 24
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/177/ 2003 w spr: obsadzenia wygasłego mandatu z okręgu wyborczym Nr 3 w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał.nr 25

Projekt uchwały w spr: zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady odczytał rezygnację radnego Jana Mokrzyckiego z prac Komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego i udziału w pracach komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa– stanowi zał. nr 26
Opinia komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego stanowi zał. nr 15
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa – stanowi zał. nr 15

Przewodniczący Rady poinformował,że zgodnie z § 33 statutu „Rada dokonuje zmian w składzie osobowym komisji , po przedstawieniu opinii właściwej komisji.
Radny Julian Serafin – komisja Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa zaopiniowała negatywnie zwiększenie składu komisji o radnego Jana Mokrzyckiego.

Radny Franciszek Fejdych – zgodnie z statutem ,nie ma znaczenia jaka jest opinia komisji. Zdaniem większości członków komisji osoba ta jest niepożądana.Czy do składu komisji można wprowadzić radnego,którego komisja nie widzi w swoim składzie.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Z głosowania wyłączył się radny Jan Mokrzycki.
„za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych ,”przciw” głosowało 7 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/178/ 2003 w spr: zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. nr 27

- opinie komisji w spr: zajęcia stanowiska w spr: wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnej Irenie Maczuga – Szkopek warunków płacy i pracy – stanowią zał. nr 15
Komisje nie wyrażają zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnej.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Radna Irena Maczuga Szkopek wyłączyła się z głosowania.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada nie wyraziła zgody na rozwiązanie z radną warunków pracy i płacy.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/179/2003 w spr: wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy.

- Uchwała stanowi zał. nr 28P k t . 8

Przewodniczący Rady poinformował,że kolejna sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia br.Wobec wyczerpania porządku obrad zakomunikował zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i zakończyło o godz. 13.30
Protokół sporządzono w 2- ch egzemplarzach,oryginał pozostaje w aktach Wydz.Organizacyjnego,drugi przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 27-28.doc (rozmiar 20,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:18:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26.doc (rozmiar 226,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:18:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25.doc (rozmiar 20,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:17:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24.doc (rozmiar 89,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:17:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23.doc (rozmiar 81,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:17:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22.doc (rozmiar 197,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:17:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16-21.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:16:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15.doc (rozmiar 1 498,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:16:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14.doc (rozmiar 244,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:14:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13.doc (rozmiar 145,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 10:13:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12.doc (rozmiar 323,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 09:46:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11.doc (rozmiar 260,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 09:11:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10.doc (rozmiar 137,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 09:10:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 233,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 09:08:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08.doc (rozmiar 297,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 09:08:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07.doc (rozmiar 163,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 09:07:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 310,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 09:07:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 299,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 08:45:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04.doc (rozmiar 358,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 08:45:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03.doc (rozmiar 644,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 08:10:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02.doc (rozmiar 151,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-01-02 08:09:16, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1007
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40