Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
12 - Protokół nr XII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-12-30 11:47:15, dokument aktualny]


PROTOKÓŁ NR XII/99
z sesji Rady Miejskiej
odbytej w dniu 28 października 1999 r.


Na 28 osobowy stan Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 27 radnych . / Lista obecności stanowi załącznik Nr l /.
Ponadto w sesji udział wzięli:
Burmistrz, Skarbnik Gminy, Sekretarz, Naczelnicy Wydziałów, Komendant Powiatowej Staży Pożarnej, Komendant OSP, sołtysi... / Lista zaproszonych stanowi załącznik Nr 2 / .
Punkt l .
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Sobczak - stwierdził quorum oraz powitał radnych .
Wnioskował o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały druk Nr 150
zmieniającej uchwałę w spr. diet dla radnych .
Burmistrz Zenon Kowalczyk - wnioskował o wprowadzeniu do porządku obrad
projektów uchwał druk Nr 149, 151, 152, 153.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do projektu uchwał druk Nr 135 wynikające
z otrzymanej dotacji .
- Radni uwag nie wnieśli -.
„za" przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami głosowało 25 radnych głosów „ przeciw" i „ wstrzymujących się" nie było .

Porządek obrad
XII sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 28 października 1999r.
1. Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- uchwalenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy Prudnik .
3. Zapytania radnych .
4. Analiza bezpieczeństwa p. póz w Gminie Prudnik
-informacja Komendanta Straży Pożarnej (Druk Nr 133)
-informacja z działalności OSP (Druk Nr 134)
5. Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie gminy Prudnik (Druk Nr 135 )
6. Podjęcie uchwał w spr:
- formy organizacyjno - prawnej O S i R ( Druk Nr 135 a )
-utworzenia środka specjalnego (Druk Nr 135b)
7. Projekt uchwały w spr: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
8. Projekt uchwał zmieniający uchwałę w spr: przystąpienia gminy Prudnik do programu „Odnowa wsi" w Woj. Opolskim (Druk Nr 136)
9. Wybory Ławników Ludowych i członków Kolegium
-uchwała w spr: wyboru Ławników (Druk Nr 137)
-uchwała w spr: wyboru członków Kolegium do spraw Wykroczeń (Druk Nr 138)
10. Gospodarowanie mieniem komunalnym - podjęcie uchwał w spr :
- zmiany uchwały w spr: zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Druk Nr 139)
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej (Druk Nr 140 )
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej (Druk Nr 141 )
- zbycia nieruchomości zabudowanej (Druk Nr 142 )
- zbycia nieruchomości zabudowanej (Druk Nr 143 )
- nabycia nieruchomości (Druk Nr 144 )
- nabycia nieruchomości (Druk Nr 145 )
- nabycia nieruchomości (Druk Nr 146 )
- zamiany nieruchomości
- zbycia nieruchomości lokalowej 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wygaśnięcia mandatu radnego ( Druk Nr 147 )
- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy (Druk Nr 148 )
- zmiany uchwały w spr : gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Druk Nr 149 )
- zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży (Druk Nr 150)
- w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej (Druk Nr 151 )
12. Odpowiedzi na zapytania 13 . Wolne wnioski, komunikaty zamknięcie sesji.
- „za" przyjęciem protokołu z XII sesji Rady Miejskiej głosowało 25 radnych, głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było .
Punkt 2 .
Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk - stanowi ono załącznik Nr 3 .
Punkt 3.
Zapytania zgłosili radni :
Radny Ryszard Kwiatkowski:
l. Dlaczego wysoko podnosi się, krawężniki przy ul. Kościuszki, czy będzie wylewana nawierzchnia o grubości powyżej 15 cm . /Zapytanie stanowi załącznik Nr 4/
„ Czy na wyznaczonych przejściach dla pieszych krawężniki obniża się tak aby umożliwić bezpieczne przejścia ?" /Zapytanie stanowi załącznik Nr 4/
„Czy będzie dokonywana zmiana płyt chodnikowych . Proponuję przekazać je szkołom , przedszkolom i Z B K ?" /Zapytanie stanowi załącznik Nr 4 /
,, Proszę o wyjaśnienie wszystkich sposobów kontaktowania się obywateli ze Strażą Miejską ?" / Zapytanie stanowi załącznik Nr 5 /
Radny Franciszek Fejdych
-„Proszę o obszerne i pełne wyjaśnienie dotyczące wstrzymania prac przy realizacji remontu drogi na osiedlu Słonecznym w Niemysłowicach . Czy prawda jest , że cena przetargowa została przekroczona ?" /Zapytanie stanowi załącznik Nr 6/
- Co jest powodem ,że od roku czasu Wydział zajmujący się Gospodarką Gruntami nie umie załatwić sprawy zmiany formy własnościowej działki przy ul. Lompy 10 ? /zapytanie stanowi załącznik Nr 6 a/
Radny Mieczysław Wójtowicz
-„Jakie są efekty gospodarcze wizyty naszych przedstawicieli w Northeim lub ,też jakich efektów należy spodziewać się w przyszłości ?" /Zapytanie stanowi załącznik Nr 7/
- „ Jakie są praktyczne szanse zbudowania obwodnic miasta przy zagrożeniu , że cały transport towarowy z przejścia pełnotowarowego w Trzebini zostanie skierowany do centrum miasta ?" /Zapytanie stanowi załącznik Nr 8/
Punkt 4.
Informacja Powiatowej Komendy na temat bezpieczeństwa przeciw pożarowego w gminie Prudnik - stanowi załącznik Nr 9 .
W dyskusji głos zabrali radni :
Radny Edward Mazur - zapytał, w jaki sposób straż zabezpiecza się przed
fałszywymi alarmami Radny Mieczysław Wójtowicz - zapytał, czy są prowadzone kontrole w zakresie
stanu bezpieczeństwa budynków.
Radny Ryszard Kwiatkowski - zapytał, czy będą utworzone grupy ratownictwa medycznego
Pan Krzysztof Maślankiewicz - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
- poinformował , że rejestrowane są alarmy w dobrej i złej wierze . W 1999 r. było
17 alarmów z tego 10 było w dobrej wierze . Na dzień dzisiejszy nie ma
możliwości określenia z jakiego aparatu jest wykonywany telefon.
W przypadku telefonów cyfrowych będzie istniała możliwość kontroli - straż prowadzi
kontrole rozpoznawcze / stacje paliw / .
Ponadto poinformował , że oddział ratownictwa medycznego może być przeniesiony
do straży .
Punkt 5.
- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r.
- Opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego - stanowi załącznik Nr 10 .
Radny Mieczysław Wójtowicz - zapytał, jaki był zakres remontu budynku przy ul. Ogrodowej przeznaczonego na poradnię profilaktyczną .

Burmistrz Zenon Kowalczyk wyjaśnił , że w budynku Ratusza po przeprowadzeniu remontu przewidywana jest siedziba pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , punkt konsultacyjny , sale
konferencyjne.
Remont obejmuje wymianę c.o., instalacji elektrycznej , sanitarnej itp.
Radny Janusz Romaniuk - zwrócił uwagę , że w obowiązku gminy jest utworzenie poradni .
Radny Franciszek Fejdych - zwrócił uwagę , że usytuowanie poradni w budynku Ratusza jest niewłaściwe. Należy prawnie zastanowić się nad lokalizacją poradni.
Radny Czesław Dumkiewicz - uważa , że lokalizacja poradni w Ratuszu jest
właściwa .
Przewodniczący Rady Henkryk Sobczak - poddał pod głosowanie wniosek Komisji
Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego dotyczący wykreślenia z Dz. 85
Rozdz. 85 36 § 36 wyrazów „ budynku Ratusza przy ul. Rynek l"
„za" przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych „przeciw" głosowało 13 radnych
„ wstrzymało się" od głosu 3 radnych.
Rada wniosek oddaliła.
„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw" głosował! radny,
„ wstrzymało się" od głosu 11 radnych.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/158/99 w spr. zmian w budżecie Gminy
Prudnik na 1999 r.
- uchwała stanowi załącznik Nr 11 .
Punkt 6.
Projekt uchwały w spr. zmiany formy organizacyjno - prawnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
7. Radni uwag nie wnieśli.
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych głosów „przeciw" i „ wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /l 59/99 w spr. zmiany formy organizacyjno - prawnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
- uchwała stanowi załącznik Nr 12.
Projekt uchwały w spr. utworzenia środka specjalnego
Radni uwag nie wnieśli .
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „przeciw"
i ,, wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /l 60/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego
- uchwała stanowi załącznik Nr 13 .
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
Radni uwag nie wnieśli.
„ za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych głosów „ przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /l 61/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 14.
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
Radni uwag nie wnieśli.
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych głosów „ przeciw"
i „wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l62/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego.
-uchwała stanowi załącznik Nr 15.

Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specialne2Q
Radni uwag nie wnieśli .
„ za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l63/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 16.
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specialne2Q
Radni uwag nie wnieśli.
,, za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych głosów „ przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l64/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 17.
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych głosów „ przeciw"
i „wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l65/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 18 .
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
„ za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „ przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /166/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 19.
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII / 167/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 20.
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
„ za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „ przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l68/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 21 .
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „ przeciw"
i wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /169/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwala stanowi załącznik Nr 22.
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „ przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l70/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 23 .
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „ przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /l 71/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 24.
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specialne2Q
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „ przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l72/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 25 .
Projekt uchwały w spr: utworzenia środka specjalnego
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /173/99 w spr: utworzenia środka
specjalnego .
- uchwała stanowi załącznik Nr 26.
Punkt 7.
Projekt uchwały w spr: uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
J. Stępień - p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy poinformował , że uwagi wniesione przez radnych na posiedzeniu Komisji w poprzednim miesiącu zostały uwzględnione.
Radny M. Wójtowicz - zaproponował aby Zarząd Gminy przeanalizował strategię pod kątem rolnictwa w szczególności rozwoju przemysłu przetwórczego.
Radni uwag nie wnieśli.
"za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „ przeciw" nie było wstrzymało się od głosu 10 radnych.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l74/99 w spr: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik. - uchwała stanowi załącznik Nr 27.
Punkt 8.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: przystąpienia Gminy Prudnik do pro2ramu ,, Odnowa wsi" w województwie opolskim.
Radny z. Szafran - zapytał , czy nastąpi przejęcie hali sportowej od OSiR przez mieszkańców Łąki Prudnickiej - Z-ca Burmistrza Cz. Dumkiewicz poinformował, że nad problemem zastanowi się Zarząd Gminy.
Radny F . Fejdych - zapytał, czy każda wieś może wystąpić z propozycją przystąpienia do programu - Przewodniczący Rady poinformował, że w przypadku wystąpienia z inicjatywą przez mieszkańców wsi stosowana uchwała zostanie wprowadzona do porządku obrad sesji:
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„ za" podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw" nie było,
„ wstrzymał się" od głosu l radny .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /175/99 w spr: przystąpienia Gminy
Prudnik do programu ,, Odnowa wsi" w województwie opolskim.
- uchwała stanowi załącznik Nr 28 .
Punkt 9.
Wybory Ławników
Pan E. Sąkól - Przewodniczący Zespołu do opiniowania kandydatów na Ławników
przedstawił sprawozdanie z prac zespołu - stanowi załącznik Nr 29.
Radny Mariusz Wicherek - wycofał kandydaturę na Ławnika do Sądu w Prudniku .
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury :
Radnego M. Zakrzewskiego
Radnego K. Lewandowskiego
Radnego L. Piątkowskiego
Radnego P. Siembidy
Radnego L. Kucika
Radnego St. Piekarczyka
zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
„za" powołaniem Komisji w/w składzie osobom głosowało 27 radnych, głosów
„ przeciw" i „ wstrzymujących się" nie było .
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny L. Piątkowski przedstawił zasady
wyboru. Zaproponował dokonywanie głosowania w miejscu , które radni
zajmują przy stole obrad „ za" głosowało 26 radnych.
Radni dokonali wyboru ławników .
Radny L. Piątkowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokoły z przeprowadzonych wyborów .
- Protokół z wyborów Ławników Ludowych do Sądu Rejonowego w Prudniku —
- stanowi załącznik Nr 30 .
-Protokół z wyboru Ławników Ludowych do Sądu Pracy działającego przy Sądzie Rejonowym w Prudniku - stanowi załącznik Nr 30.
- Protokół z wyboru Ławników Ludowych do Sądu Okręgowego w Opolu
- stanowi załącznik Nr 30 .
- Protokół z wyboru Ławników do Sądu Pracy działającego przy Sądzie Okręgowym w Opolu - stanowi załącznik Nr 30.
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak - odczytał uchwałę Nr XII/l76/99 w spr:
:wyboru Ławników Ludowych do Sądu Rejonowego w Prudniku i Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2000-2003.
- uchwała stanowi załącznik Nr 31 .
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej L . Piątkowski przedstawił protokół z wyboru członków Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2000 - 2003 .
- uchwala stanowi załącznik Nr 32.
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak - przedstawił uchwałę Nr XII /l 77/ 99 w spr:
wyboru członków Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2000 - 2003 .
- uchwała stanowi załącznik Nr 33 .
Punkt 10.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
Radny M. Wójtowicz - przedstawił opinię Komisji Budownictwa , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - stanowi załącznik Nr 34.
Radni uwag nie wnieśli
„ za" podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw" nie było,
„ wstrzymał się" od głosu l radny .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l78/99 zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych - uchwała stanowi załącznik Nr 35 .
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej
Radni uwag nie wnieśli
„za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów ,, przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l79/99 w spr: zbycia nieruchomości
nie zabudowanej.
- uchwała stanowi załącznik Nr 36.
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zbudowanej
„ za" podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów „ przeciw"
i „wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /l 80/99 w spr: zbycia nieruchomości nie
zabudowanej
- uchwała stanowi załącznik Nr 37 .
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
„ za" podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw" nie było . Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /l 81 /99 w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej. - uchwała stanowi załącznik Nr 38 .
Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości
„za" podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l82/99 w spr: nabycia nieruchomości
- uchwala stanowi załącznik Nr 39.
Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości
„za" podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /l 83/99 w spr: nabycia nieruchomości
- uchwała stanowi załącznik Nr 40.
Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości
„za" podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII / 184/99 w spr: nabycia nieruchomości
- uchwała stanowi załącznik Nr 41 .
/w uchwale Nr XII/185/99 został pomyłkowo nadany numer - była ona przedmiotem obrad pkt. 11/
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
„ za" podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /186/99 w spr: zbycia nieruchomości
zabudowanej.
- uchwała stanowi załącznik Nr 42 .
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
„ za" podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw"
i „ wstrzymujących się" nie było .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII /l 87/99 w spr: zbycia nieruchomości
lokalowej .
- uchwała stanowi załącznik Nr 43 .
Projekt uchwały w spr: zamiany nieruchomości
Radny M. Wójtowicz - zapytał, czy projekt uchwały dotyczy terenów pod zabudowę na potrzeby Policji.
Burmistrz Zenon Kowalczyk - poinformował , że właściwe miejsce na lokalizację Komendy Policji znajduje się na pograniczu gminy Prudnik i Lubrzy .
Radny R. Kwiatkowski - uważa , że plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniał budowę na tym terenie stacji CPN.
Radny J . Naskręt - uważa, że właściwa lokalizacja jest możliwa przy ul. Grunwaldzkiej - Burmistrz poinformował , że teren ten został sprzedany .
E . Bednarski - Komendant Policji poinformował , że lokalizacja na terenie Gminy Prudnik i Lubrza daje możliwość kontynuacji inwestycji.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„ za" podjęciem uchwały głosowało 25 radnych , głosów „ przeciw" nie było
„ wstrzymał się" od głosu l radny.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/188/99 w spr: zamiany nieruchomości . - uchwała stanowi załącznik Nr 44 .
Punkt 11. Projekt uchwały w spr: stwierdzenia wv2aśniecia mandatu radnego
„ za" podjęciem uchwały głosowało 25 radnych , głosów „ przeciw" nie było
„ wstrzymał się" od głosu l radny .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l85/99 w spr: wygaśnięcia mandatu radnego
- uchwała stanowi załącznik Nr 45 .
Pan E. Sąkól podziękował za współpracę.
Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
_Radny R. Kwiatkowski - zwrócił uwagę , że na radnych ciąży obowiązek odpowiedzialności przed wyborcami i prawem , powinno być zgodne z zasadami etyki.
17. Ponadto w Zarządzie nie powinny zasiadać osoby , które nie spełniają kryteriów
Radny F. Fejdych - poinformował , że nieprawidłowości były sygnalizowane Przewodniczącemu Rady .
Z -ca Burmistrza Cz. Dumkiewicz - poinformował , że zwracał się także do odpowiednich organów o interpretację prawną art. . 24 ustawy o samorządzie .
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za" podjęciem" uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw" nie było
„ wstrzymało się" od głosu 9 radnych.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/18 3/99 w spr: rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy.
- uchwał stanowi załącznik Nr 46.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży
Radni uwag nie wnieśli.
„za" podjęciem uchwały głosowało 23 radnych , głosów „przeciw" nie było,
„ wstrzymało się" od głosu 3 radnych .
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/190/99 zmieniająca uchwałę w spr: zasad
otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży.
- uchwała stanowi załącznik Nr 47 .
Projekt uchwały w spr: nawiązania współpracy partnerskiej
„ za" podjęciem głosowało 26 radnych, głosów „ przeciw" i „ wstrzymujących się"
ni& było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/191/99 w spr: nawiązania współpracy
partnerskiej .
- uchwała stanowi załącznik Nr 48 .
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999.
Radni uwag nie wnieśli.
„ za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, „przeciw" głosował l radny , „wstrzymał się" od głosu l radny.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/l92/99 zmieniająca uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999 . - uchwała stanowi załącznik Nr 49.
Punkt 12.
Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz Zenon Kowalczyk. Odpowiedzi stanowią załączniki Nr 4,5,6,7,8.
Punkt 13.
Wnioski zgłosili radni :
Radny F. Fejdych
l . ujęcie w planie budżetowym na 2000 r. utwardzenia drogi polnej łączącej osiedle K. Miarki z Osiedlem J. W.
- wniosek stanowi załącznik Nr 50.
2. nieodpłatne udostępnienie sali sportowej w Niemysłowicach młodzieży.
- wniosek stanowi załącznik Nr 51 .
Radny M. Wicherek
l . ujęcie w planie budżetu na 2000 r. oświetlenia ul. Kraszewskiego oraz jej utwardzenia
- wniosek stanowi załącznik Nr 52.
Radny P. Siembida
- dotyczy ujęcia w planie na 2000 r wykonanie utwardzenia ul. Kraszewskiego
- wniosek stanowi załącznik Nr 53 .
Radny E. Mazur
- wnioskował o ujęcie do planu na 2000 r. remontu ul. Nowej
- wniosek stanowi załącznik Nr 54.
- rozbiórki budynku przy ul. Chrobrego ( obok schodów)
- wniosek stanowi załącznik Nr 55 .
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej .
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 i zakończyło się o godz. 17.00. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach . Oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego , drugi przekazany został Zarządowi Gminy.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przepisywała
Magdalena Kowalska


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 55.doc (rozmiar 121,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:13:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 54.doc (rozmiar 194,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:12:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 53.doc (rozmiar 197,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:12:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 52.doc (rozmiar 187,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:11:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 50-51.doc (rozmiar 805,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:11:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11-49.doc (rozmiar 19,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:10:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10.doc (rozmiar 302,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:09:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 1 825,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:09:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08.doc (rozmiar 225,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:06:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07.doc (rozmiar 105,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:06:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 266,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:05:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 532,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:05:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04.doc (rozmiar 109,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:04:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02.doc (rozmiar 209,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:04:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01.doc (rozmiar 210,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-31 08:03:48, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 757
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40