Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/54/2003
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-16 12:18:38, dokument aktualny]


Uchwała nr VIII/54/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2003


w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni szarogłazu we wsi Dębowiec gmina Prudnik.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 nr 41 poz. 412 nr 111 poz. 1279 z 2000 r. nr 12 poz. 136 nr 109 poz. 1157 nr 120 poz. 1268 z 2001 r. nr 5 poz. 42 nr 14 poz. 124 nr 100 poz. 1085 nr 115 poz. 1229 nr 154 poz 1804 Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


1. Odrzuca się zarzut wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni szarogłazu we wsi Dębowiec w gminie Prudnik przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa dotyczący części terenu działek o nr ewidencyjnych: 8/34 i 8/35.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Prudniku
nr VIII/54/2003 z dnia 27 marca 2003


Na podstawie art. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. ustalanie zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych gminy.
W odpowiedzi na wniosek Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie podjęto prace planistyczne mające na celu zrównoważony rozwój uwzględniający zarówno wymagania ładu przestrzennego jak i walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności.
Obowiązek sporządzania takiego planu dla terenu górniczego wynika z ustawy prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 94.27.96 - art. 53)
Zamierzenia rozbudowy kopalni są ujęte w dokumentach na szczeblu lokalnym / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik/ i wojewódzkim - Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.
Zarzuty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dotyczą trzech aspektów dokumentacji:
- rozszerzenia granic obszaru kopalni na tereny Agencji
- stosunków wodnych
- niekorzystnego wpływu odstrzałów na okoliczną zabudowę

Rozpatrując zarzut dot. rozszerzenia granic kopalni stwierdza się, że w dokumentacji planistycznej nie poszerzono granic zakładu kopalni " Dębowiec".
Poszerzenie to zostało dokonane zmiana planu w 2001 r. w granicach udokumentowanego złoża szarogłazu "Dębowiec" ustanowionych decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr KZK/012/w/5559/88 z dnia 22.11.1989 r. Poszerzenie to obejmowało w części tereny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Na etapie procedury uzgadniającej nie wniesiono żadnych uwag. Zatwierdzenie projektu planu nastapiło uchwałą Rady Miejskiej nr XL/577/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r..
W ocenie Agencji część działki nr 8/35, objęta planowanym rozwojem kopalni (ok. 7,0 ha w tym 6,0 ha planowanych wyrobisk i 1,0 ha pasów ochronnych o szerokości 10 - 20 m, przeznaczonych do zalesienia i zakrzewienia) jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania stadniny koni we wsi Chocim.
Stwierdza się, że obecny plan nie ogranicza dotychczasowego sposobu użytkowania. Rozszerzenie eksploatacji złoża szarogłazu może nastapić dopiero po wykupieniu terenów od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Ocena opłacalności takiej transakcji należy wyłącznie do właściciela terenu i zainteresowanego kupnem przedsiębiorstwa eksploatującego złoże " Dębowiec".
Plan zagospodarowania przestrzennego stwarza tylko prawne możliwości ewentualnej transakcji.
Ponadto objęcie planem złóż kopalin szarogłazu jest formą zabezpieczenia przed przypadkową sprzedażą terenów jako terenów typowo rolnych.
Rozpatrując zarzut dot. zmiany stosunków wodnych na tym terenie poprzez działalność kopalni stwierdza się, że średni zasięg oddziaływania odwodnienia kopalni (leja depresji) wynosi obecnie 44 m od ścian wyrobiska.
Przy docelowej głębokości kopalni (320 m npm) średni zasięg leja depresji wyniesie 127 m (156 m w kierunku wschodnim i 100 m w kierunku zachodnim).
Stadnina jest odległa od kopalni ok. 800 m, docelowo 650-700 m. zatem niekorzystne oddziaływanie kopalni na wydajkność studni Stadniny wydaje się wątpliwe a na pewno możliwe do zbadania w ramach nałożonego w projekcie planu nakazu monitorowania stanu wód podziemnych.
Wieś Chocim jest przewidziana do zwodociągowania i problem przyczyn okresowych zaników wody w studni Stadniny prawdopodobnie przestanie być przedmiotem sporu.
Projekt planu wyznacza również docelowe kierunki i formy rekultywacji, jaką będzie przede wszystkim zbiornik wodny, poprawiający gospodarkę zasobami wody i różnorodność biologiczną na okolicznym obszarze.

Rozpatrując zarzut dot. szkodliwego oddziaływania prowadzonych odstrzałów górniczych na sąsiadującą zabudowę inwentarską stwierdza się:
intensywność drgań sejsmicznych od próbnych strzelań, docierających do budynku ujeżdzalni Stadniny Koni w Chocimiu przeprowadzanych z zastosowaniem maksymalnego, stosowanego w kopalni "Dębowiec" ładunku materiałów wybuchowych, była mniejsza od czułości aparatury pomiarowej.
Zdaniemaytorów opracowania na ten temat oznacza to, że drgania wywołane strzelaniem przy urabianiu złoża nie są szkodliwe dla budynków Stadniny, zaś istniejące zarysowania ścian ujeżdzalni są charakterystyczne dla specyficznej konstrukcji budunku i nierównomiernego osiadania.
Zdaniem przedsiębiorstwa wydobywczego planowane docelowo przybliżenie kopalni o ok. 100-1500 m nie zmieni tego stanu, ponadto przybliżenie może być rekompensowane zmniejszeniem stosowanych jednorazowo ładunków materiałów wybuchowych. Plan nakłada na kopalnie obowiązek nieprzekraczania skutków robót strzałowych poza granice planu (równoznaczne z granicami tzw. "terenu górniczego" t.j. terenu oddziaływania kopalni, ustalonymi w koncesji Wojewody Opolskiego na wydobywanie kopaliny ze złoża "Dębowiec")
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie przedłoży w tym postępowaniu nastepujące ekspertyzy, opinie i dokumentacje:
- okreslenie wpływu drgań sejsmicznych od robót strzałowych w kopalni "Dębowiec" na budynek ujeżdzalni koni w Zakładzie Chocim, opracowanie zespołu pracowników Instytutu Inżynierii Lądowej W.S.I. w Opolu, 1987 r.
- operat do dochodzeń wodnoprawnych odwodnienia i odprowadzania wód z kopalni "Dębowiec" autor - mgr inż. Adam Rak, Opole 1985 r.
- Opinia na temat wpływu pogłębienia eksploatacji do poziomu 320 m npm w kamieniołomie "Dębowiec" na stosunki hydrogeologiczne otaczajacego terenu oraz szatę roślinną, oprac. AQATOR sp. z o.o. Wrocław 1994 r.
- Ocena oddziaływania na środowisko eksploatacji zloża szarogłazu "Debowiec" oprac. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe BIPROSKAL sp. z o.o. Wrocław 1995 r.
- Dokumantacja hydrogeologiczna złoża szarogłazu "Dębowiec", oprac. AQATOR sp. z o.o. Wrocław 1998 r.

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej okoliczności a także uprawnienia koncesyjne Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych i ciążący na gminie obowiązek sprzyjania rozwojowi wszelkich form zatrudnienia i przedsiębiorczości - stwierdza się bezzasadność wniesionych zarzutów.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 949
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1180

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40