Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 215/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-15 15:08:27, dokument aktualny]


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 215/2003

B u r m i s t r z a P r u d n i k a
z dnia 10.10.2003rw sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806) , art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543, z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800 z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz.112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 ) oraz § 2 uchwały Nr XII/108/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej Burmistrz Prudnika z a r z ą d z a, co następuje :


§ 1Zbycie nieruchomości lokalowej, położonej w Prudniku przy ul. Prężyńskiej nr 24/5
z jednoczesnym przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem nastąpi na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543) ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30).


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.


§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 300Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40