Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/103/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2010-01-25 10:32:36, dokument aktualny]


Uchwała Nr XII/103/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 sierpnia 2003 r.


W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu
w Łące Prudnickiej.Na podstawie art. 58 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1992 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28
poz. 153. Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550 , Nr 104 poz. 1104,
Nr 120 poz.1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144
poz. 1615, z 2002r. Nr 41 poz.362, Nr 113 poz.984, Nr 141 poz.1185, Nr 200 poz. 1683 i z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz.1304) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :


 

§ 1
Nadaje się statut Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Łące Prudnickiej
z siedzibą w Łące Prudnickiej Nr 166A stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r


 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak 

Załącznik do Uchwały nr XII/103/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 sierpnia 2003 r.STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W ŁĄCE PRUDNICKIEJ


 

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 11. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łące Prudnickiej zwany dalej Zespołem jest
szkołą publiczną, w skład której wchodzą:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łące Prudnickiej,
Publiczne Przedszkole w Łące Prudnickiej
2. Zespół nosi nazwę:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łące Prudnickiej
3. Nazwa szkół wchodzących w skład Zespołu:
Zespół Szkolno – Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łące Prudnickiej,
Zespół Szkolno – Przedszkolny
Publiczne Przedszkole w Łące Prudnickiej.
4.Zespół prowadzony jest przez Gminę Prudnik.
5.Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Kurator Oświaty w Opolu. 

Rozdział II – ORGANY ZESPOŁU 

§ 21. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Zespołu,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski działający w szkole podstawowej,
5) Rada Szkoły.
2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkoły i przedszkola.
3. Tworzy się wspólną Radę Pedagogiczną Zespołu, w skład której wchodzą wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w szkole i przedszkolu. Rada Pedagogiczna jest
kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
4. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin swojej działalności.
5. Reprezentację rodziców uczniów szkoły i wychowanków przedszkola stanowi Rada
Rodziców.
6. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców szkoły i przedszkola.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem Zespołu.
7. W szkole wchodzącej w skład Zespołu działa Samorząd Uczniowski.
8. Zasady wybierania i działania organów samorządu szkolnego określa regulamin
uchwalony przez ogól uczniów, zgodny ze statutem Zespołu.
 

Rozdział III - KOMPETENCJE ORGANÓW ZESPOŁU

 

§ 3
1. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planach finansowych Zespołu zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) współdziała w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną Zespołu, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego,
7) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn.zmianami) w szkole i przedszkolu.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu,
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.

3. Dyrektor Zespołu wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

§ 41. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły i przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole i w przedszkolu,
4) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
2. Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole oraz rozkład zajęć w przedszkolu,
2) projekty planów finansowych dla szkoły i przedszkola,
3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Tryb postępowania w razie konieczności wstrzymania wykonania i uchylania
uchwał rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem określa ustawa
z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie Zespołu i przedstawia
go odpowiednim organom.
5. W sprawach dotyczących Rady Pedagogicznej Zespołu, nie uregulowanych w
niniejszym statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

§ 51. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej Zespołu i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub przedszkola.

2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub
innych źródeł z przeznaczeniem na wspieranie statutowej działalności Zespołu.
Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców, o
którym mowa w § 2 ust. 6 statutu.


 

§ 6
Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej Zespołu oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo do nauki religii,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu.

 

§ 71. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci.
2. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań wynikających z planów pracy szkoły i przedszkola,
2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) wyrażanie i przekazywanie organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu. 

Rozdział IV - CELE, ZADANIA I ORGANIZACJA ZESPOŁU
 

§ 81. Przedszkole wchodzące w skład Zespołu realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Celem i zadaniem Przedszkola jest w szczególności:
1) objęcie opieką dzieci od 3 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
2) rozwijanie i stymulowanie aktywności twórczej wychowanka,
3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,
3. Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego poprzez:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
2) sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb
i możliwości przedszkola,
3) współdziałanie z rodziną i pomoc w wychowaniu dzieci oraz przygotowanie
ich do nauki szkolnej,
4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący ( na wniosek dyrektora Zespołu i Rady Rodziców).
5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora Zespołu, nie później
niż do 31 maja każdego roku kalendarzowego.
6. Arkusz organizacyjny przedszkola określa co najmniej:
1) dzienny, tygodniowy czas pracy przedszkola i poszczególnych
oddziałów,
2) liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych przez organ prowadzący.

7. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny,
złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone stosownie do potrzeb przedszkola.
8. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25.
9. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału po przedłożeniu
orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom
rozwoju psychicznego i stanu zdrowia.
10. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola z uwzględnieniem przepisów w
sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych ustala Rada
Pedagogiczna Zespołu nie później, niż na 3 miesiące przed terminem
opracowania arkusza organizacyjnego.
11. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na
podstawie programu wychowania przedszkolnego.
12. Organizacje pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez Dyrektora Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem
wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
13. Do realizacji celów statutowych przedszkole korzysta z będącego w jego
dyspozycji odpowiednio przygotowanych pomieszczeń oraz terenu przedszkolnego
z odpowiednim wyposażeniem.
14. Dzieciom zakwalifikowanym do przedszkola może być zapewnione wyżywienie.
Liczbę posiłków ustala Dyrektor Zespołu w zależności od możliwości lokalowych,
czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz deklaracji rodziców złożonej w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Koszt surowców do posiłków pokrywany jest w całości przez rodziców.
15. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola ponoszą opłaty za świadczenia
przekraczające realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego
określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
Wysokość opłat ustala Rada Miejska w Prudniku w drodze uchwały.


 

§ 101. Szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom podstawowe wykształcenie stanowiące
podbudowę do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej.
3. Szkoła spełnia funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, tworząc warunki
do wszechstronnego rozwoju uczniów, a w szczególności:
1) wyposaża uczniów w podstawowe umiejętności potrzebne do zdobycia wiedzy,
2) wyrabia praktyczne umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy dla rozwoju własnej osobowości i działania w społeczności.
3) zapewnia wszechstronny rozwój ucznia pod względem intelektualnym, moralnym, emocjonalnym, estetycznym, fizycznym,
4) uczy szacunku do tradycji oraz umiłowania kultury, literatury i języka ojczystego,
5) wychowuje w poszanowaniu zasad demokracji, tolerancji i wolności w oparciu o Powszechną Deklarację Praw Dziecka,
6) opiera swoje działania na uniwersalnych wartościach humanitarnych i chrześcijańskich,
7) przygotowuje do życia w zgodzie z przyrodą i środowiskiem poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej,
8) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły,
9) zapewnia podstawową opiekę zdrowotną poprzez profilaktykę zdrowotną i oświatę zdrowotną.
4. Szkoła realizuje podstawowe cele i zadania poprzez:
1) organizację obowiązkowych zadań dydaktyczno – wychowawczych w systemie klasowo – lekcyjnym, w oparciu o ramowy plan nauczania szkoły podstawowej,
2) organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w miarę posiadanych środków finansowych.
3) organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,
4) organizacje nauczania indywidualnego w uzasadnionych przypadkach,
5) organizacje lekcji religii zgodnie z życzeniami rodziców,
6) umożliwienie na terenie szkoły działalności wszystkim organizacjom uczniowskim, których działalność jest zgodna ze Statutem Zespołu,
7) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Prudniku.
8) prowadzenie biblioteki szkolnej w oparciu o regulamin biblioteki,
9) zapewnienie profilaktyki zdrowotnej i doraźnej pomocy medycznej.
5. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na
podstawie planu pracy wychowawczej.
6. Dyrektor Zespołu określa zadania poszczególnych pracowników w zakresie nadzoru
nad bezpieczeństwem uczniów i wychowanków w okresie ich pobytu na zajęciach.
7. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.
8. Szczegółową informacje nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Zespołu do
30 kwietnia każdego roku.
Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
9.Arkusz organizacyjny szkoły zawiera co najmniej:
1) ogólną liczbę godzin przedmiotów obowiązkowych i zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków gminy,
2) liczbę uczniów i liczbę oddziałów,
3) liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym liczbę stanowisk kierowniczych.


10. Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów,
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się
wszystkich przedmiotów, określonych planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku
szkolnego.
11. Zasady tworzenia oddziałów określają przepisy w sprawie ramowych planów
nauczania oraz możliwości lokalowych szkoły.
12. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora
Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
13. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa przydział czasu na poszczególne
zajęcia wyznaczone planem nauczania.
Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.
14. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Rada Pedagogiczna Zespołu w trybie ustalonym w Statucie szkoły może ustalić
inny czas trwania godziny lekcyjnej z zachowaniem ogólnego tygodniowego
czasu pracy
15. Zespół może przyjmować słuchaczy kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( Nauczycielskie)
prowadzone w szkole lub przedszkolu na podstawie pisemnego porozumienia
zawartego między Dyrektorem Zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub
szkołę wyższą.
16. Biblioteka szkolna jest pracownia szkolną służącą do realizacji potrzeb i
zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły,
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
17. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a
także rodzice.
18. Pomieszczenie biblioteki powinno umożliwić:
1) gromadzenie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w szkole i wypożyczania ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
19. Dyrektor Zespołu ustala godziny pracy biblioteki, umożliwiające dostęp do jej
zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
20. W miarę posiadanych środków finansowych oraz możliwości lokalowych i
kadrowych Zespół organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy ze względu
na dojazd do szkoły lub czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole. 

Rozdział V – NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
 

§ 111. Stanowiska nauczycieli szkoły, nauczycieli przedszkola, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych mogą zajmować osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne określone w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela
( Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz.1112 ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i przypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 155 poz. 1288).
2. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi w szkole i przedszkolu określają
arkusze organizacyjne zatwierdzone przez organ prowadzący.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników
określają odrębne przepisy.
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą i jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece uczniów.
5. Szczegółowy zakres zadań związanych z:
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
3) dbałością o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów,
6) udzieleniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej
ustala dla poszczególnych nauczycieli Dyrektor Zespołu we właściwym trybie.


 

§ 121.Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć
zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu
przewodniczący.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.


 

§ 13Nauczyciel bibliotekarz posiadający przygotowanie merytoryczne do pracy w bibliotece szkolnej:
1) uczestniczy na równi z innymi nauczycielami w dydaktycznej i wychowawczej pracy szkoły,
2) jest członkiem Rady Pedagogicznej,
3) niezależnie od funkcji pedagogicznych spełnia zadania administracyjno – techniczne, związane z organizacją pracy bibliotecznej ( gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów oraz ich udostępnianie),
4) odpowiada materialnie za całość powierzonych zbiorów,
5) dokonuje okresowych kontroli zbiorów,
6) podlega ocenie pracy,
7) podlega nadzorowi pedagogicznemu Dyrektora Zespołu,
8) współpracuje z nauczycielami szkoły mającymi wpływ na organizację i rozwój czytelnictwa w szkole.


 

§ 14Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, odpowiadając za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.


 

§ 151. Wychowawca, którego opiece powierzono oddział szkolny lub przedszkolny
sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami lub wychowankami, a w
szczególności:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia i wychowanka, proces jego uczenia się, wychowania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspiruje i wspomaga działanie zespołowe uczniów i wychowanków,
3) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w społeczności uczniów oraz pomiędzy uczniami lub wychowankami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 wychowawca:
1) otacza indywidualna opieką każdego ucznia i wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami, wychowankami lub ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski lub wychowanków,
3) ustala treść i formy zajęć tematycznych w godzinach będących do dyspozycji wychowawcy,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie ( oddziale) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, wychowanków, a także wobec tych, którzy wymagają indywidualnej opieki,
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów i wychowanków w celu:
a/ poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci,
b/ udzielania rodzicom pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
c/ włączenia ich w sprawy życia szkoły i przedszkola.
6) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc pedagogiczną w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, jak też zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów i wychowanków – organizację formy tej pomocy określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
3. Dyrektor Zespołu zapewnia dostosowanie zadań wychowawcy do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych, określając minimalną częstotliwość
kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami uczniów i
wychowanków.
4. Pracownicy pedagogiczni szkoły i przedszkola mają prawo korzystać w swej pracy
z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji
oświatowych i naukowych. Pomoc metodyczna i merytoryczną organizuje Dyrektor
Zespołu w pierwszej kolejności dla nauczycieli początkujących.
5. Zakresy czynności pracowników administracyjnych, ekonomicznych i pracowników
obsługi ustala Dyrektor Zespołu w sposób zapewniający prawidłowe
funkcjonowanie szkoły i przedszkola oraz realizację zadań statutowych.
6. Czas pracy poszczególnych grup pracowniczych określają odrębne przepisy. 

Rozdział VI – UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE
 

§ 16
1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci, którym odroczono
realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 10 lat.
2. Dyrektor Zespołu zapewnia realizację prawa dziecka uczęszczającego do
przedszkola, do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktyczno –wychowawczego zgodnie zasadami higieny pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej ochrony poszanowania jego godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym.
3. Rada Pedagogiczna może upoważnić Dyrektora do skreślenia wychowanka z listy
wychowanków przedszkola w przypadku:
1) pisemnego wniosku rodziców,
2) nieprzystosowania się do grupy,
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutowych i regulaminów wydanych w oparciu o statut po wyczerpaniu wszelkich środków pośrednich,
4) nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 30 dni, po uprzednim wezwaniu do usprawiedliwienia nieobecności i pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia z listy,

 

§ 171. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo osobiste, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowania jego godności,
3) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
6) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki,
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
2. Do obowiązków ucznia należy przestrzeganie postanowień zawartych w statucie
oraz w regulaminie szkoły, a w szczególności:
1) systematycznego i czynnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
4) dbałości o wspólne dobro, ład, porządek w szkole.
3. Rekrutacja uczniów szkoły odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków
przyjmowania uczniów do szkół.
4. Zezwolenie na wcześniejszą realizacje obowiązku szkolnego i późniejsze o rok
rozpoczęcie wypełniania obowiązku szkolnego udziela Dyrektor Zespołu na
wniosek rodziców lub prawnych opiekunów oraz orzeczenia Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej.
5. Wobec uczniów stosowane są nagrody i kary ustalone w Regulaminie Szkoły.
Uczeń może zostań wyróżniony lub nagrodzony:
1) pochwałą wychowawcy przed społecznością klasy,
2) pochwałą Dyrektora wobec całej społeczności szkoły,
3) wyróżnieniem w postaci nagrody książkowej lub rzeczowej,
4) świadectwem ukończenia roku szkolnego z wyróżnieniem w klasach IV – VI.
Uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) upomnieniem lub naganą Dyrektora Zespołu,
3) upomnieniem lub naganą Dyrektora Zespołu wobec uczniów,
4) przeniesieniem do innej szkoły na terenie gminy.
6. Kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia nie mogą być stosowane.
7. Tryb odwołania się od kar jest następujący:
1) uczeń lub jego rodzice maja prawo odwołać się do wymierzającego karę w terminie 7 dni od jej udzielenia,
2) jeżeli kara zostanie utrzymana w mocy, uczeń lub jego rodzice maja prawo odwołania się w terminie 14 dni do Rady Pedagogicznej w formie pisemnej.
Odwołania w sprawie udzielonych kar rozpatrywane są w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.
8. Dyrektor Zespołu informuje rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o
przyznanych nagrodach bądź karach.
9. Uczeń ma prawo odwołania się od oceny z zachowania zgodnie z Regulaminem
oceniana.
10. Tryb odwołania ustala Rada Pedagogiczna po uzyskaniu opinii Samorządu
Uczniowskiego i Rady Rodziców.


 

Rozdział VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Zespół jest jednostka budżetową, realizującą dochody i wydatki budżetu gminy w
odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetu.
2. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zespół może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny i hymn.
4. Zespół prowadzi dokumentację szkolną i przedszkolną zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 651

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1257

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana treści.

Rejestr zmian podstrony:
 • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/103/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-07 11:54:47 do 2010-01-25 10:32:36]    
  więcej >>


 • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/103/2003 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-20 09:35:32 do 2004-05-07 11:54:47]    
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej nr XII/103/2003 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-01 11:23:22 do 2003-10-20 09:35:32]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40