Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
04 - Protokół nr IV/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-22 13:38:24, dokument aktualny]


PROTOKÓŁ NR IV/98
z sesji Rady Miejskiej
odbytej w dniu 30 grudnia 1998r.
Na 28 osobowy stan Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1/


Ponadto w sesji udział wzięli:
Burmistrz, Skarbnik, Sekretarz Gminy, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy jednostek podległych gminie, sołtysi wsi.
/Lista zaproszonych stanowi załącznik Nr 2/
PUNKT 1


Otwarcia sesji i powitanie osób zaproszonych dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Kwiatkowski.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – przedstawił osoby zatrudnione na stanowiskach Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący R. Kwiatkowski przedstawił projekt porządku obrad IV sesji.

Radny F. Fejdych wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy.

Radny E. Sąkól – uważa, że w/w projekt nie należy wprowadzać pod obrady ponieważ nie był opiniowany przez komisje.

Przewodniczący Rady – zaproponował wprowadzenie projektu uchwały do pkt. 6.

- „Za” głosowało 12 radnych, :przeciw” głosowało 12 radnych, od głosu „wstrzymało się” 2 radnych.

W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kwiatkowski poinformował, że projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będzie rozpatrywany w pkt. 6 porządku obrad sesji.

- „Za” przyjęciem porządku obrad wraz z rozszerzonym pkt. 6 głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” nie było, od głosu „wstrzymał się” 1 radny.

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Prudniku.

1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- uchwalenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej
2. Prezentacja planu zagospodarowania Rynku
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy
4. Zapytania radnych
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy (druk Nr 11)
6. Projekt ustawy w sprawie podatków i opłat lokalnych:
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk Nr 12)
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk Nr 13)
- projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej ( druk Nr 14)
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów (druk Nr 15)
- projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta (druk Nr 20)
7. Projekt uchwały w sprawie statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej (druk Nr 16)
8. Projekt uchwały w sprawie likwidacji części drogi ogólnodostępnej nie zaliczonej do żadnej z kategorii dróg publicznych (druk Nr 17)
9. Projekt uchwały w sprawie realizacji inwestycji przekraczających wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie gminy na 1998r. (druk Nr 18)
10. Zmiany organizacyjne Rady Miejskiej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej (druk Nr 19)
12. Odpowiedzi na zapytania radnych
13. Wolne wnioski, komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

- „Za” przyjęciem protokołu z III sesji głosowało 28 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.


PUNKT 2


J. Stępień – inspektor ds. architektury, przedstawił zakres prac wg których projektanci przystąpili do opracowania zagospodarowania Rynku – załącznik Nr 3.

Projektant Pan Marek Paprocki, przedstawił koncepcję, która zakłada zmianę ruchu komunikacyjnego. Ruch samochodowy zostanie przeniesiony na ul. Królowej Jadwigi oraz wzdłuż pierzei północnej obejmując parking obok Ratusza. W nawiązaniu do ciągu pieszego, zaprojektowana jest zieleń średnia i niska. Ponadto przewidziane są dodatkowe ciągi piesze, odbudowa budynku oraz przeniesienie ciągów handlowych do piwnic wokół Rynku.
Nawierzchnia granitowa w kilku kolorach.

Projektant Pan Ryszard Kopiec przedstawił koncepcje obejmującą wykonanie niskiej palisady słupów, za którymi mieści się mały amfiteatr, oraz tarasu gastronomicznego. Opracowany projekt przewiduje raz w tygodniu funkcjonowanie targu pod parasolami. Zaproponował 3 wersje zabudowy kubaturowej. Zieleń wokół fontanny, oświetlenie niskie, wieża Ratusza oświetlona reflektorowo.

Projektant Pan Adam Szczegielniak – przedstawił koncepcje zachowującą ruch pieszych wg pierzei północnej z zachowaniem dojazdu do USC.
Przyjął zasadę wg której dążył do utworzenia placu otwartego, przestrzennie i funkcjonalnie.
W koncepcji brak elementów zieleni z uwagi na zagospodarowanie handlowe placu.

Radny L. Piątkowski zapytał jaki jest przewidywalny koszt zagospodarowania Rynku – Pan J. Stępień – inspektor do spraw architektury poinformował, że przewidywalny koszt wynosi ok. 2 mld zł.
Przewodniczący Rady R .Kwiatkowski poinformował, że koncepcje zagospodarowania Rynku zostaną skierowane na komisje.

Burmistrz Z .Kowalczyk – poinformował, że przedstawione projekty należy potraktować jako propozycje. Zagospodarowanie Rynku winno być prowadzone etapowo. Zwrócił uwagę na brak środków w budżecie na ten cel oraz konieczność poszukiwania sponsorów. Jako pierwszy etap należy wykonać nawierzchnie, następnie elewacje oraz zabudowę.

Radny M. Wójtowicz – zwrócił uwagę, że w zaproponowanych projektach brak jest zagospodarowania ulic przyległych do Rynku. Zaproponował uzupełnienie projektów o zagospodarowanie ulic przyległych.

Radny E. Sąkól – zapytał w jaki sposób przewidziane jest funkcjonowanie targowiska.PUNKT 3Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy przedstawił Burmistrz Z. Kowalczyk – stanowi załącznik Nr 4.PUNKT 4Zapytania zgłosili radni:
1. Radny Edward Mazur:
- „ Kto w urzędzie M i G Prudnik jest odpowiedzialny i czy prowadzi jakąkolwiek kontrolę w sprawie handlu i prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych dla młodzieży i dzieci na terenie gminy Prudnik, ponieważ zjawisko to jest poważne i zmierza ku patologii.” / Zapytanie stanowi załącznik Nr 5/
- „ Jak się będzie przedstawiać sprawa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Parkowej z dniem 01.01.99r., Który przechodzi pod Powiat. Chodzi o sprawę pieniędzy na samochód”. / zapytanie stanowi załącznik Nr 6/
- „ Na jakim etapie znajduje się sprawa dalszych losów obiektu po Straży Pożarnej przy ul. Skowrońskiego. Czy został on już sprzedany – na jakich warunkach, w całości i komu? / Zapytanie stanowi załącznik Nr 7/.
2. Radna Grażyna Janus – Bartnik:
- „ Dlaczego pracownicy Straży Miejskiej roznoszą do domów radnych korespondencje dotyczącą spraw związanych z sesjami i komisjami?”. / Zapytanie stanowi załącznik Nr 8/
3. Radny Franciszek Fejdych:
- „ Czy Zarząd Gminy ma przygotowany plan likwidacji lub reorganizacji szkół i przedszkoli w sołectwach? Czy tego typu decyzje będą konsultowane z sołtysami, Radnymi Sołeckimi i Radami Rodziców i czy opinie tych organów będą miały wpływ na ostateczną decyzję?” /Zapytania stanowią załącznik Nr 9/
4. Radny J. Naskręt:
- „ W sprawie ogrodzenia budynku do rozbiórki przy ul. Krótka 6 (targowisko), proszę o podanie kosztu ogrodzenia. Dlaczego budynek grożący zawaleniem nie jest rozebrany?” /Zapytania stanowią załącznik Nr 10/
- „ Dlaczego do chwili obecnej nie jest dokonany rozdział energii elektrycznej na poszczególne mieszkania w budynku przy ul. Piastowska 65?” /Zapytanie stanowi zał. Nr 11/
- „ Czy są wydzierżawione działki budowlane przy ul. Dąbrowskiego przez Agencje Rolną. Komu te tereny zostały wydzierżawione o ile taka sprawa miała miejsce”. /zapytania stanowią zał. Nr 12/
- „ Dlaczego Pan Hajtner nie może na własny koszt zabudować licznik poboru ciepła i rozliczać się wg licznika ciepła. Pan Hajtner ma zabudowany licznik poboru wody a rozlicza się ryczałtowo?”. /Zapytania stanowią zał. Nr 13/
- „ Proszę o podjęcie rozmów z Urzędem Skarbowym w celu przekazania starego budynku na cele mieszkaniowe. Proszę przeznaczyć inne miejsce na parking na przeciw Urzędu Skarbowego”. / Zapytania stanowi zał. Nr 14/
- „ Kto jest odpowiedzialny za porządek w parku miejskim. Kiedy była prowadzona konserwacja urządzeń odwadniających w parku?”. ? Zapytania stanowi zał. Nr 15 /
5. Radny Mieczysław Wójtowicz:
- „ W jaki sposób Rada Miejska ma zrealizować działania w zakresie rozpatrywania sprawozdania z wykonywania budżetu skoro część środków finansowych jest dysponowana przez Burmistrza i objęta tajemnicą skarbową, a dotyczącą zwolnień od podatków. Chcę zaznaczyć, że nie mam na celu upublicznienia decyzji Zarządu i Burmistrza”. / Zapytania stanowi zał. Nr 16 /
PUNKT 5Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 1998r.
( Druk Nr 11a )

Pani B. Stankiewicz – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Radni uwag nie wnieśli.

- „Za” podjęciem uchwały głosowało 28 radnych.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr IV/18/98 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998r.
/ Uchwała stanowi załącznik Nr 17 /PUNKT 6Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( druk Nr 12)

Bolesław Pohl – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedstawił opinię komisji – stanowi ona załącznik Nr 18.

Z. Szafran – Przewodniczący Komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił opinię komisji – stanowi ona załącznik Nr 18.

Opinie pozostałych Komisji Rady do projektów uchwały stanowią załącznik Nr 18.

Radni uwag nie wnieśli.

- „Za” podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska przyjęła Uchwałę Nr IV/19/98 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (druk Nr 13 )

Radni uwag nie wnieśli.

- „Za” podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr IV/20/98 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
/ Uchwała stanowi załącznik Nr 20 /

Projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej. ( druk Nr 14 )

Radni uwag nie wnieśli.

- „Za” podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr IV/21/98 w sprawie opłaty administracyjnej.
/ Uchwała stanowi załącznik Nr 21 /

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. ( druk Nr 15 )

Radni uwag nie wnieśli.

- „Za” podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr IV/22/98 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od posiadania psów.
/ Uchwała stanowi załącznik Nr 22 /.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady R .Kwiatkowski przedstawił pełny tekst projektu uchwały – załącznik Nr 23.

Radny F. Fejdych – uzasadniając projekt uchwały poinformował, że poziom życia mieszkańców wsi uległ obniżeniu. Występują trudności ze zbyciem płodów rolnych. Dochody rolników spadły w stosunku do roku ubiegłego o 20%.

Z. Szafran Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska, wnioskował o obniżenie na rok 1999 ceny żyta z kwoty 33,14 zł. za 1q do kwoty 30 zł. za 1q – wniosek stanowi załącznik 24a.
Poinformował także, że zarząd Gminy podtrzymywał swoją propozycję.

Radny E. Sąkól – poinformował, że ściągalność podatku rolnego jest dobra. W przypadkach indywidualnych Burmistrz stosuje ulgi.
Okoliczne rady ustaliły cenę 1q żyta w wysokości 33,14 zł. wnioskował o utrzymanie propozycji Zarządu.

B. Pohl – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, przedstawił wniosek Komisji dotyczący obniżenia cen żyta do 30 zł. za 1q.

Radny F. Fejdych – zwrócił uwagę, że marże na skup płodów rolnych narzucają pośrednicy.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli, uwag nie wnieśli.

- „Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, „przeciw” głosowało 16, „wstrzymujących się” od głosu nie było.

Rada Miejska oddaliła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy.
PUNKT 7Projekt uchwały w sprawi Statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej ( druk Nr 16 )


Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kwiatkowski wnioskował o wprowadzenie w życie uchwały z dniem 1 stycznia 1999r.

Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęto.

- „Za” podjęciem uchwały wraz ze zgłoszonym wnioskiem głosowało 28 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/23/98 w sprawie statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
/ Uchwała stanowi załącznik Nr 24 /PUNKT 8Projekt uchwały w sprawie likwidacji części drogi ogólnodostępnej nie zaliczonej do żadnej z kategorii dróg publicznych.

Radni sprzeciwu nie wnieśli.

- „Za” podjęciem uchwały głosowało 28 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr IV/24/98 w sprawie likwidacji części drogi ogólnodostępnej nie zaliczonej do żadnej kategorii dróg publicznych.
/ Uchwała stanowi załącznik Nr 25 /.PUNKY 9Projekt uchwały w sprawie realizacji inwestycji przekraczających wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie gminy na 1998r. (druk Nr 18a )


Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Pani B. Stankiewicz.


Radny E. Mazur – zwrócił uwagę, że w pkt. 9 uchwały winien być zapis: „odbudowa wyposażenia OPS, gminy Prudnik” – Naczelnik Wydziału Inż. Komunalnej wyjaśnia, że kwota 11,800 zł. będzie przeznaczona na zakup sprzętu dla OPS.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

- „Za” podjęciem uchwały głosowało 28 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr IV/25/98 w sprawie realizacji inwestycji przekraczających wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie gminy na rok 1998.
/ Uchwała stanowi załącznik Nr 26 /.

Radny K. Lewandowski – wnioskował o wprowadzenie do pkt. 10 porządku obrad rozpatrzenie zmian organizacyjnych Rady Miejskiej w Prudniku. Przedstawił wniosek grupy radnych dot. odwołania radnego Ryszarda Kwiatkowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej – załącznik Nr 27.

Przewodniczący Rady Miejskiej – odczytał treść wniosku.

Radca Prawny G. Begej – Husak poinformowała, że należy przegłosować uzupełnienie porządku obrad.

Radny P. Siembida poprosił o ogłoszenie przerwy.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący rozszerzenia porządku obrad o pkt. 10, zmiany organizacyjne Rady Miejskiej – odwołanie Przewodniczącego Rady.

- „Za” przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, „przeciw” było 11, 1 „wstrzymał się” od głosu.

Rada wprowadziła do porządku obrad w pkt. 10 odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny E .Mazur – poinformował, że grupa radnych AWS opuści salę obrad. Radni klubu AWS wyszli w trakcie obrad.

Radny L. Wiszniewski – złożył rezygnację z pełnienia funkcji W - ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:
- Wandy Trzmielewskiej
- Edwarda Sąkóla
- Stanisława Piekarczyka

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

- „Za” powołaniem Komisji Skrutacyjnej w/w składzie osobowym głosowało 16 radnych, „przeciw” nie było, „wstrzymało się” 2 radnych.

Ogłoszono przerwę.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół stwierdzający, że w głosowaniu tajnym 16 głosami „za” Rada Miejska w Prudniku odwołała Pana Ryszarda Kwiatkowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
/ Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z Uchwałą Nr IV/26/98 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku – stanowi załącznik Nr 28./

Radny R. Kwiatkowski dalsze prowadzenie obrad sesji powierzył W – ce Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ludwikowi Wiszniewskiemu.

Radny Cz. Dumkiewicz – wnioskował aby Komisji Skrutacyjna pracowała w składzie ustalonym wcześniej.

- „Za” przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, głosów przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Radny L. Kucik – zgłosił na Przewodniczącego Rady kandydaturę radnego Henryka Sobczaka.

Dalszych kandydatów nie było.

Do prac przystąpiła Komisja Skrutacyjna.

Przewodnicząca Komisji W. Trzmielewska przedstawiła zasady głosowania – radni głosowali wg listy obecności.

Ogłoszono przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła protokół Komisji stwierdzając, że w głosowaniu tajnym 16 głosami „za” Rada Miejska w Prudniku dokonała wyboru Pana H. Sobczaka na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
/ Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. Nr 29 /.

Przewodniczący Rady Miejskiej H. Sobczak podziękował za wybór, oraz radnemu R. Kwiatkowskiemu za przewodzenie radzie miejskiej.
Zwrócił się do radnego L. Wiszniewskiego o wycofanie złożonej rezygnacji z pełnienia funkcji W – ce Przewodniczącego Rady.

W – ce Przewodniczący L. Wiszniewski poinformował, że stosowną decyzję podejmie do przyszłej sesji.


PUNKT 11

Radny E. Sąkól – wnioskował o przeniesienie pkt. 11 porządku obrad sesji dot. Zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Miejskiej na sesję styczniową.

- „ Za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada wniosek przyjęła.
PUNKT 12Burmistrz Z. Kowalczyk poinformował, że odpowiedzi na zapytania zostaną udzielone w formie pisemnej.

Sekretarz Gminy M. Radom udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej G. Janus – Bartnik dotyczącą dostarczania materiałów przez Straż Miejską – odpowiedź stanowi załącznik Nr 8.PUNKT 13Radny R. Kwiatkowski zgłosił wniosek dotyczący: „ Rozpatrywania możliwości uruchomienia lub przeniesienia części kursów autobusowych komunikacji miejskiej na ul. Skowrońskiego, szczególnie w godz. dopołudniowych. Są zatoczki na przystanki” – stanowi zał. Nr 30.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 28 stycznia 1999r. o godz. 10.00
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie IV sesji Rady Miejskiej.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 i zakończyło o godz. 16.00
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał pozostaje w aktach Wydziału Organizacyjnego, drugi przekazany został Zarządowi Gminy.


Protokołowała:

Jolanta Wróblewska


Przepisywała:

Małgorzata PardelaPrzewodniczący

Rady Miejskiej w Prudniku

Henryk SobczakAktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 30.doc (rozmiar 160,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:27:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 29.doc (rozmiar 211,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:26:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 28.doc (rozmiar 247,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:26:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 27.doc (rozmiar 154,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:25:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26.doc (rozmiar 292,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:24:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25.doc (rozmiar 155,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:24:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24.doc (rozmiar 691,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:07:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22.doc (rozmiar 205,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:06:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21.doc (rozmiar 222,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:05:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20.doc (rozmiar 191,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:05:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19.doc (rozmiar 233,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 10:04:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18.doc (rozmiar 1 342,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 09:41:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17.doc (rozmiar 886,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 09:40:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16.doc (rozmiar 183,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 09:39:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15.doc (rozmiar 196,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 09:38:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14.doc (rozmiar 693,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 09:37:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13.doc (rozmiar 209,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 09:36:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12.doc (rozmiar 223,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 09:36:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11.doc (rozmiar 188,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 09:35:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10.doc (rozmiar 225,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-24 09:34:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 197,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:17:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08.doc (rozmiar 189,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:14:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07.doc (rozmiar 181,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:13:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 181,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:11:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 195,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:11:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04.doc (rozmiar 646,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:10:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03.doc (rozmiar 211,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:08:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 02.doc (rozmiar 281,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:07:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01.doc (rozmiar 211,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:06:27, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 749
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40