Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
03 - Protokół nr III/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-21 15:08:39, dokument aktualny]


Protokół Nr III/98
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 3 grudnia 1998r.Na 28 osobowy stan Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 27 radnych.
/ Lista obecności stanowi załącznik Nr 1/Nieobecni usprawiedliwieni radni:
1. Grażyna Janus-Bartnik


Ponadto w sesji udział wzięli:
Burmistrz, Skarbnik Gminy, Sekretarz, Naczelnik Wydziału Geodezji, Sołtysi wsi.
/ Lista obecności stanowi załącznik Nr 2/Punkt 1

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Kwiatkowski, stwierdzając obecność 25 radnych / w trakcie obrad punktu 1 dołączył radny M. Zakrzewski /
R. Kwiatkowski przedstawił pisma, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady. Następnie przedstawił porządek obrad III sesji proponując rozpatrywanie pkt. 1 w następującej kolejności:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- uchwalenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu obrad
- przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej
- podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego okręgu wyborczym Nr 4 w Prudniku / druk Nr 1 /
- złożenia ślubowania przez radnego.

Radny E Sąkól – uważa, że porządek obrad winien być rozpatrywany zgodnie z projektem dostarczonym radnym.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski stwierdził, że po konsultacji z radcą prawnym w pierwszej kolejności powinien być uchwalony porządek obrad, a następnie podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego.

Radny Cz. Dumkiewicz – poinformował, że porządek obrad winien być przegłosowany.

Radny M. Wójtowicz – uważa, że w pierwszej kolejności powinien być uchwalony porządek obrad. Wypowiedź tę poparł radny H. Sobczak.


Przewodnicz Rady R. Kwiatkowski – poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję porządku obrad w punkcie Nr 1.
„Za” przyjęciem porządku obrad w punkcie 1, głosowało 18 radnych, głosów „przeciw: nie było, :wstrzymało się” od głosu 5 radnych.

Bogusława Stankiewicz – Skarbnik Gminy poinformowała, że radni otrzymali w dniu sesji zmiany do budżetu gminy w formie uchwały druk 5a, zastępującej druk Nr 5.

Przewodniczący Radu poddał pod głosowanie porządek obrad III sesji R. M. „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 26 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się: nie było.Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Prudniku:

1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- uchwalenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej
- podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 4 w Prudniku (druk Nr 1)
- złożenie ślubowania przez radnego

2. Sprawozdania:
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1998r. (druk Nr 2)
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 1998r. (druk Nr 3)
- sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej (druk Nr 4)
- sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy.

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 1998r. (druk Nr 5)

4. Zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. (druk Nr 6)

6. Podjęcie uchwał geodezyjnych:
- w sprawie zbycia nieruchomości (druk Nr 7)
- w sprawie nabycia nieruchomości (druk Nr 8)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej (druk Nr 9)

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej (druk Nr 10)

9. Odpowiedź na zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, zamknięcie obrad sesji.„Za” przyjęciem protokołu z II sesji R. M. głosowało 26 radnych. Rada jednogłośnie przyjęła protokół.

Projekt uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 4 w Prudniku.

- Przewodniczący Rady przedstawił oświadczenia p. L. Piątkowskiego – stanowi ono załącznik Nr 3.
- „Za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/11/98 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 4 w Prudniku.
- Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania – radny Leszek Piątkowski złożył ślubowanie.Punkt 2


Bogusława Stankiewicz – Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze, III kwartał 1998r. oraz Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej były przedmiotem analizy Komisji Rady.

Radni uwag nie wnieśli.
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1998r. – stanowi załącznik Nr 5.
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 1998r. – stanowi załącznik Nr 6.
- sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej – stanowi załącznik Nr 7.
- sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy przedstawił Burmistrz Z. Kowalczyk – stanowi załącznik Nr 8.
ponadto zwrócił uwagę na nawiązanie współpracy z prudnickim zakładem pracy. Zwrócił także uwagę na działanie zmierzające do poprawy estetyki miasta.

Pytania zadali radni:
1. Radny J. Naskręt – zapytał, czy ścieki odprowadzane z Frotexu są toksyczne.
2. Radny M. Wójtowicz – wyjaśnił, że prowadzone kontrole stanu odprowadzanych ścieków z Frotexu nie stwierdziły ich toksyczności.
3. Radny J. Naskręt – ponownie zapytał, dlaczego ścieki są przewożone beczkowozami.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że w porządku obrad sesji znajduje się pkt. – „zapytania radnych” i tym momencie należy zadawać pytania.
Punkt 3

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 1998r.

Wyjaśnienia udzieliła B. Stankiewicz – Skarbnik Gminy.

Radny E. Mazur – zapytał, co jest powodem zmian w Dziale 86 „ Opieka społeczna” – Skarbnik Gminy poinformowała, że środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych są zabezpieczone, środki które nie będą wykorzystane można przenieść.

Radny Z. Szafran – zapytania dotyczyły:
- zabezpieczenia kanału „Orzechówka” w Mieszkowicach i Rudzie.
- remontu drogi Mieszkowice – Piorunkowice.

Radny L. Kucik – zwrócił się z prośbą o wskazanie budynków grożących katastrofą budowlaną przy ul. Chrobrego w Prudniku.

Radny E. Sąkól - skierował pytanie do Przewodniczącego Rady.
- Czy w sesji Rady będą uczestniczyć kierownicy jednostek podległych i naczelnicy wydziałów?
Radny uważa, że zaproszenie na sesję powinno odbyć się ze starym zwyczajem.

Radny E. Mazur – zapytanie dotyczy:
- ilości osób prywatnych i jednostek podległych gminie zwolnionych z podatku.

Radny J. Naskręt – apelował aby członkowie Zarządu Gminy w trakcie obrad sesji zasiadali obok Burmistrza.Punkt 5


Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wnioskował o wykreślenie z pkt. 1 wsi Piorunkowice.
Radni uwag nie wnieśli.

„Za” podjęciem uchwały wraz z wnioskiem zgłoszonym przez Burmistrza głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/13/98 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.Punkt 6

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/ 14/98 w sprawie zbycia nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

Radni uwag nie wnieśli.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/15/98 w sprawie nabycia nieruchomości.Punkt 7


Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – zaproponował przedstawienie przez Przewodniczących Komisji kandydatów na członków komisji spoza składu Rady.

Radny E. Sąkól – zaproponował dokonanie zmian w składach komisji polegających na wprowadzeniu do ich składu radnego Leszka Piątkowskiego. W tym celu zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – poinformował, że radny L. Piątkowski zgłosił aneks do pracy w Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. Zaproponował aby w miejsce byłego radnego E. Cybulki wprowadzić radnego L. Piątkowskiego.

Bolesław Pohl – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, wnioskował o wprowadzenie do składu komisji radnego L. Piątkowskiego oraz spoza rady:
- Reinera Hedę
- Jana Zapałę

Janusz Romaniuk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, wnioskował o wprowadzenie do składu Komisji spoza składu Rady, Panią Jadwigę Wilejto oraz Pana Antoniego Kluczyńskiego.

„Za” wprowadzeniem do składu Komisji w/w osób głosowało 26 radnych, głosów „przeciw” nie było, „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Zbigniew Szafran – Przewodniczący Komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska, wnioskował o wprowadzenie do składu Komisji spoza Rady Pana Tadeusza Żurakowskiego oraz Pana Romana Małka.

Radny I. Bełziuk – zapytał, jacy byli jeszcze kandydaci do składu spoza Rady. Przewodniczący Komisji Rady Z. Szafran przedstawił pozostałe kandydatury.

Radny H. Sobczak – uważa, że niewłaściwą praktyką jest, aby Naczelnik Wydziału był członkiem komisji. Powinna to być ścisła współpraca.

Radny I. Bełziuk – zgłosił zastrzeżenia do kandydatury Pana T. Żurakowskiego. W trakcie dwóch kadencji pełnił on funkcję Z-cy Burmistrza oraz Naczelnika Wydziału i nie zrealizował przez ten okres wielu pomysłów przedstawionych w trakcie obecnej kampanii wyborczej na łamach „ Tygodnika Prudnickiego”.

Radny M. Wójtowicz – wnioskował o przeprowadzenie oddzielnego głosowania nad kandydatami do składu Komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska.
- „Za” przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych.
- „Za” wprowadzeniem do składu komisji spoza Rady Pana Romana Małka głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
- „Za” wprowadzeniem do składu komisji spoza Rady Pana T. Żurakowskiego, głosowało 8 radnych, „przeciw” 11, od głosu wstrzymało się 6 radnych. Rada wniosek oddaliła.

Rada skład komisji uzupełniła o Pana Romana Małka.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach w celu wyłonienia kandydata spoza składu Rady do Komisji ds. Wsi, Gospodarki Polnej i Ochrony Środowiska.

Po wznowieniu obrad, Z. Szafran Przewodniczący Komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska, wnioskował o wprowadzenie do składu Komisji Panią Alicję Zakowicz.

„Za” głosowało 12 radnych, „przeciw” było 6, „wstrzymało się” 3 radnych.

Radny M. Wójtowicz – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa, wnioskował o uzupełnienie składu Komisji spoza Rady o Pana Zbigniewa Suwałę i Pana Mieczysława Lenarta.

„Za” przyjęciem do składu komisji w/w osób głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Radny E. Korczyński Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego, wnioskował o wprowadzenie do składu komisji Pana E. Bednarskiego i Pana St. Chmielaka.

Radny J. Naskręt – uważa, że skład komisji winien być uzupełniony o przedstawiciela Straży Pożarnej oraz Towarzystwo Powrotu z „U”.

Radny H. Sobczak – uważa, że skład osobowy komisji winien ulec zwiększeniu.

Przewodniczący Komisji R. Kwiatkowski wnioskował o przeprowadzenie oddzielnego głosowania nad kandydatami.

- „Za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, „przeciw” głosowało 3, „wstrzymało się” 2 radnych.
- „Za” przyjęciem do składu komisji Pana E. Bednarskiego głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, „wstrzymało się” 6 radnych.

Rada wprowadziła do składu komisji Pana E. Bednarskiego.

-„Za” przyjęciem do składu komisji Pana St. Chmielaka głosowało 24 radnych. Głosów „przeciw” nie było, „wstrzymało się” 3 radnych.

Rada wprowadziła do składu komisji Pana St. Chmielaka.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski przeczytał projekt uchwały.

Radni uwag nie wnieśli.

- „Za” przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/16/98 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
Punkt 8

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – zaproponował powołanie Komisji Doraźnej w składzie 5-osobowym.

Radny E. Sąkól – wnioskował o powołanie 5 – osobowej Komisji Statutowej działającej do końca stycznia 1998r.

- „Za” powołaniem 5 – osobowej Komisji Statutowej, głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada ustaliła 5 – osobowy skład Komisji Statutowej.

Radny B. Pohl – wnioskował o ustalenie terminu działania Komisji Statutowej do dnia 15 lutego 1999r.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski poddał pod głosowanie zaproponowane terminy działania Komisji Statutowej.

- „Za” terminem działania Komisji Statutowej do dnia 31 stycznia 1999r. głosowało 11 radnych.
- „Za” terminem działania Komisji Statutowej do dnia 15 lutego 1999r. głosowało 15 radnych.

Rada ustaliła termin działania Komisji Statutowej do dnia 15 lutego 1999r.
Do składu Komisji Statutowej zaproponowano kandydatury:
- Tadeusz Chrobak – spoza rady
- Edward Sąkól – radny
- Ryszard Kwiatkowski – radny
- Kazimierz Lewandowski – radny
- Mirosław Czupkiewicz – spoza rady
- Marek Radom – Sekretarz – zaproponował współpracę z racji pełnionych obowiązków, rezygnując z członkostwa w Komisji.

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

- „Za: powołaniem Komisji Statutowej w/w składzie osobowym, głosowało 25 radnych, „przeciw” głosowało 2, „wstrzymujących się” nie było.
- „Za” podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/17/98 w sprawie powołania Komisji Statutowej.Punkt 9


Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Burmistrz Z. Kowalczyk.

- wysypisko śmieci gwarantuje składowanie odpadów przez 10 lat. Śmieci muszą być segregowane. Zostało ono wybudowane zgodnie z prawem. Przeprowadzona kontrola sanitarna stwierdziła nieprawidłowości. Należy wybudować kolektor z oczyszczalni do wysypiska lub przewozić nieczystości większym beczkowozem.

- w sprawie drogi w Niemysłowicach na osiedlu „Słonecznym” – postęp robót nie jest zadowalający. Jest to zadanie inwestycyjne – będzie kontynuowane w przyszłym roku.

- sprawy mieszkaniowe są zaniedbane od lat, jest to jeden z najtrudniejszych problemów.

- droga Mieszkowice – Piorunkowice jest drogą drugorzędną. Musi być zachowana selekcja potrzeb.

- sprawa remontu kanału rzeki „Orzechówka” – 70 tys. zł. zabezpieczono na rok przyszły. Jest to inwestycja wieloletnia.

Radny J. Naskręt – poinformował, że ścieków z oczyszczalni ścieków „Frotex” nie przyjęto.

Zastępca Burmistrza Cz. Dumkiewicz – poinformował, że na przyjęciach stron obecny jest Naczelnik Wydziału Lokalowego. Odpowiedzi są udzielane po konsultacji z kompetentnym Wydziałem. Wiele osób oczekuje natychmiastowego załatwienia sprawy. Prosił o rzetelną i obiektywną ocenę za pracę.

Radny J. Naskręt – poinformował, że przy ul. Skowrońskiego wybudowany był budynek rotacyjny lecz nie mieszkają w nim osoby będące w trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Radny E. Sąkól – członek Zarządu Gminy poinformował, że Zarząd Gminy spraw rodzin w trudnych sytuacjach mieszkaniowych załatwia pozytywnie.

Radny Z. Szafran – poinformował, że w projekcie budżetu brak zaplanowanych środków na wykonanie drogi Mieszkowice – Piorunkowice.

Pani B. Stankiewicz – poinformowała, że umorzeń podatków dokonuje Burmistrz. Dane te nie mogą być udostępniane. Może być podana ogólna kwota umorzeń.

Radny M. Wójtowicz – jest zaskoczony, że nie można udostępnić danych dotyczących umorzeń. W jaki sposób organy kontrolne, np. Komisja Rewizyjna, ma wykonywać swe funkcje.

Burmistrz Z. Kowalczyk – oświadczył, że umorzenia są dokonywane kosztem budżetu. Jak będzie wyglądała realizacja zadań inwestycyjnych.

Radny E. Sąkól – wyjaśnił, że Burmistrz w przypadku umorzeń zasięga opinii Zarządu. W przypadku osób prawnych przesuwano terminy płatności, będą jednak częściowo umarzane odsetki.

Radny J. Romaniuk – uważa, że powinna być przedstawiona kwota zastosowanych umorzeń – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.

Przewodniczący Rady – udzielając odpowiedzi na zapytanie radnego E. Sąkóla wyjaśnił, że Naczelnicy Wydziałów mają obowiązek uczestniczyć w sesjach, natomiast kierownicy jednostek podległych będą zapraszani.
Punkt 10Wnioski zgłosili radni:

Radny M. Wójtowicz – zgłosił wniosek dotyczący:
- wprowadzenia do porządku obrad kolejnych posiedzeń informacji złożonych przez Naczelników Wydziału Gminy, Zrzeszenie Handlu i Usług, zaproszonych na sesję Dyrektorów Firm działających na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady – poinformował, że od początku przyszłego roku Rada będzie wysłuchiwała sprawozdań z działalności jednostek podległych Gminie.

Radny J. Naskręt – zgłosił wniosek dotyczący:
- wykonania pochyleń dla osób niepełnosprawnych oraz urządzeń służących do przemieszczania się.

Radny E. Mazur – zgłosił wniosek dotyczący:
- spotkania wszystkich radnych obecnej kadencji z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku

Burmistrz – poinformował, że w okresie zimowym trudno wykonać podjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych. Jest kierownikiem urzędu i spotkania z pracownikami powinny być z nim uzgadniane. Ponadto poinformował, że działania będą skierowane na realizację zadań gospodarczych.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 30 grudnia o godz. 10.00

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie III sesji.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 a skończyło o godz. 14.00. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał pozostaje w aktach Wydziału Organizacyjnego, drugi przekazany został Zarządowi Gminy.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przepisywała
Małgorzata Pardela


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Ryszard Kwiatkowski


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 801
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40